Az 1863. év július 1-re Nagy-Szebenbe egybehívott erdélyi országgyűlés irományai, 1863. július 15. - 1864. október 29. (Nagyszeben, 1864)

1862-1864 / 2. ülés

o hogy ezen az országgyűlésre felhnlal- mazott országgyűlési királyi Biztosunk Gróf Folliot Crenneville Lajos iránt, teljes bizodalonminl, közlései és határozatai iránt tartozó tisztelettel és engedelmes­séggel legyetek. Kikhez egyébiránt Császári Királyi és Nagyfejedelmi kegyelmünk és ke- gyelmességünkkel állandóan hajlandók maradunk. Kelt birodalmi fő- és szék-váro­sunkban, Bécsben Szent-Iván hó 15-ik napján, Urunk ezer nyolezszáz hatvan harmadik, uralkodásunk pedig tizen­ötödik évében. Ferencz József s. k. *2Bii (5ud> Sieben ©ttmitnanf, Unferem für tiefen Saitbtag bebotímdcbtigtm f. Sanbtagäfommiffär Ludwig @rafen Folliot de Crenneville mit boüem íBertrauen entge* gén jufomnun, unb feinen ülíittbeilnngen unb (Stitfcbeíbungen bit fc&ulbigc Stoning unb golgeleifhmg ju erjeugen. íDeuen 3Btr übrigens mit Unterer faiferlídt«fonigliiŞen unb lanbeSbáter* fielen e&ulb unb ©nabe unüerdnberíi^ gemogen bleiben. ©egében in Unfcrcr -Şaupt* unb 9íc* fibenjftabt 2Bien am 15. 3uni im ©in* taufenb aebt ftunbert brei unb fetŞjigften, Unferer Oícgierung int fünfzehnten Sa^rc. SflfeţJÎ) m. p. Gróf Mádasily Ferencz s. k. Sranj ©raf m. p. Eö császári, királyi Apostoli Felségének saját parancsára: Moldován Demeter s. k. '3luf §einet f. F. Qlpofiolifcbtn Sllajeflat ÜUlerhöchfleigeuem tBefeftle: 2?emeter 9Jíolbűban m. p. 2 Szám. 3117 szám. Mi Első Ferencz József, Istennek kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar és Csehország Apostoli Királya, úgy Lombardia, Yelenczc, Galiczia, Lodo- mér és Illyria Királya, Ausztria Főher- ezege, Erdély Nagy-Fejedelme és Széke­lyek Grálja s. a. t. Kedvelt Erdély Nagyfejedelemségünk f. é. Szent-Jakab hó 1-ére Nagy-Sze- ben városába meghitt képviselőinek adjuk ezennel tudtára: Első Ferdinand Császár és Király, Magyar és Csehország e néven ötödik Királya 0 cs. kir. Felségének a Mi föl- segcs Nagybátya Urunk tronjároli lelépte, 9£t\ 3. 3aljl 3117. 23ir griiii} SofcM ber Grftc, S^oit ©otteőÖnabcit Soifer bonCeftcrrcidj, 2Ipoítolijd)cr főttig bon lingant unb Soíjuien, Sünig íter Sontbarbei unb 2$e* itebigä, bon (^alijictt, Sfobomcriett unb ^Hirten, (£r$íjcr$ogbon0cftcrrcidj, ®iojj- fiirft bott Siebenbürgen tntb @raf ber Sjéfler ic. 3c. ©ebeit ben auf ben 1. 3tdi L 3. natŞ -§crmannftabt cinbcrufencn 93crtrctern Un* férés geliebten ©rofjfürflentíjumeS Sieben* bürgen Fimb unb ju tviffen: 2)tmí) bie $bronftitfagung Unfereá 2níerburibíau£btigflen^>ernt Dljeíinő, Sr. f. f. 9)?aj(flät beő Jíaiferő unb Jtönígő cVerbtnaub be8 férfiéit, in Ungarn unb provociimu pre Voi iubilíloru crcdin- tiosi: sa’lu intimpinati cu deplina în­credere pre Comisariulu Nostru r. in- poteritu pentru acést’a dieta, Ludovicu Conte Folliot de Crenneville, si sa ara- tati datornic'a stima si ascultare cătra inpartasîrile si decisiunile lui. Pre longa care Ve remanemu cu bunavointi'a si grati'a Nóstra cesareo- regésca si principésca nestramulaveru aplecaţi. Datu in Capital’a si resiedinti'a Nó­stra Vienn’a in 15. Juniu annulu un’a mia opiu sute siésedieci si trei, alu Imparallrei Nóstre alu cincisprediecelea. Franciscu Josîfu m. p. Franciscu Comite de !%â<las<Iy m. p. In urm’a mandatului preinaltu alu Maies- tatei Seale c. r. apostolice Dimilrfe Moldován m. p. Mr. 2. Nr. 3117. Xoi Franciscu Josifu Antciulu, din gratia lui Domnedieu Imperatoriulu Austriei, Regele Apostolicu alu Ungariei si alu Boemiei, Hegele Lombardiéi si Ve­neţiei, Galitiei, Lodomerieisi Illiriei, Archi- dueele Austriei, Marele Principe alu Tran­silvaniei si Corniţele Secuiloru s. c. I. s. c. I. Dâmu de scire si priceputu represen- lantîloru iubitului Nostru Mare-Prin- cipatu Transilvani’a, pre l-m’a Julin a. c. la Sabiiu concbiamati : Pr’in abdicarea de tronu a Atotuse- renisimului Nostru Doinim unchiu, a Maieslatei Seale c. r. Imperatoriului si Regelui Ferdinandu Antciulu, inUngari’a

Next

/
Thumbnails
Contents