Kabdebó Lóránt szerk.: 50 éves a Korunk. 1976. máj. 20–21–i ülésszak (Irodalmi Múzeum, Budapest, 1977)

Bevezetés

BEVEZETÉS 1926-ban indult meg a Korunk című romániai magyar nyelvű marxista folyóirat, mely a marxista elmélet fejlesztésében, a szocia­lista kultúra alakításában, a népek közötti testvériség és barátság, az internacionalizmus építésében kiemelkedő szerepet töltött be. A Korunk megjelenésének ötvenedik évfordulójáról hazánkban is a folyóirat történelmi súlyához és jelentőségéhez méltó módon em­lékeztünk meg. Az évforduló alkalmat adott a nagyhatású alkotó­műhely tudományos elemzésére, máig sugárzó eszméinek méltatá­sára, szellemi örökségének felmérésére. Az értékelő megemlékezések sorából kiemelkedett az 50 éves a Korunk című tudományos emlék­ülés, amelyre 1976. május 20—21-én került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Múzeum kö­zös rendezésében. Az emléküléssel egyidőben a Múzeumban Korunk emlékkiállítás nyílt, amely a folyóirat marxista és internacionalista karakterét, történelmi szerepét az irodalmi kiállítás vizuális eszkö­zeivel jelenítette meg; a kiállítást dr. Marczali László kulturális mi­niszterhelyettes nyitotta meg. Jelen kötetünk a kétnapos tudományos emlékülés anyagát gyűj­tötte egybe: előadásokat, korreferátumokat, vita-hozzászólásokat. Követi a konferencia menetét, amely három nagyobb témakörben (A Korunk és a marxista gondolat, A folyóirat és a kor szellemi áramlatai, A Korunk irodalom- és művészetszemlélete), egy-egy be­vezető előadás köré csoportosítva idézte meg — a történelmi elem­zés és a tanulságok értékesítésének szándékával — a Korunk első folyamának, az 1926—1940 közötti időszaknak az emlékét. Az előadá­sok és hozzászólások összességével szándékoztunk a teljesség igényé­vel fellépő szintézist adni a két világháború közötti korszak nagy je­lentőségű marxista folyóiratáról. Arra törekedtünk, hogy ne ma­radjon a folyóiratnak egyetlen jelentős aspektusa sem, amelyet a ta-

Next

/
Thumbnails
Contents