Kalla Zsuzsa - Takáts József - Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás - A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 13.; Kultusztörténeti tanulmányok 4. (Budapest, 2005)

Gagyi József: A fehéregyházi Petőfi-kultusz és a nemzeti identitás lokális változatai

Gagyi József A FEHÉREGYHÁZI PETŐFI-KULTUSZ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS LOKÁLIS VÁLTOZATAI A kultusz dinamizáló ereje, közösségeket meghatározó volta - azaz a kul­tusz társadalomteremtő valósága - nem szorul bizonyításra. Mint ahogy az sem, hogy adott esetben megosztó, konfliktusgeneráló hatása lehet a multiet- nikus terekben zajló kultikus ceremóniáknak. Városi, heterogén terekben le­hetőség van arra, hogy fizikailag is elkülönüljenek, külön épüljenek a kultu­szok helyszínei. Kis települések esetében ezt sokkal nehezebb megvalósítani. Ugyanakkor a kis települések ma már szembe kell nézzenek a globális jelen­lét, kiterjedt idegenforgalom kialakította valósággal: az emlékhelyeknek, kul­tuszhelyeknek jelentős gazdasági szerepük van, a kialakuló prosperálás min­den helyben lakót érint, függetlenül etnikumától. Fejlődhet, gazdagodhat az a település, amelyik hatékonyan menedzseli a lokálisan kötött, de egyik vagy másik nemzeti térben jelentős szerepet betöltő kultuszt. Ehhez azonban az szükséges, hogy a lokális elitek kiegyezzenek, a távolságtartó tolerancián túl együttműködés szülessen. Ma már Romániában a magyar többségű településeken is természetes és zavartalan a magyar nemzeti identitás szimbólumainak kultiválása. Ahol a magyarok kisebbségben vannak, ott a különállás építése, alkuk sorozata zaj­lik. Alapvetően két tényezőnek van jelentős alakító hatása: az államalkotó nemzet helyi képviselői által kialakí­tott kereteknek, tevékenységeknek (hivatalos rendezvények, a nyilvános tér kezelése), valamint a kisebbség kapcsolatrendszerére épülő tevékeny­ségeknek, jelenlétnek (egyesületi, ala­pítványi kulturális és művelődési ren­dezvények, testvértelepülések kül­döttségeinek megjelenése, turizmus). A fehéregyházi román-magyar vi­szony, a lokális kooperációk kulcskér­dése a Petőfi-ünnep, a Petőfi-kultusz. A magyar közösség egy fontos ma­gyar nemzeti emlékhely őrzője. Ah­hoz, ami ebből következik, a helyi A fehéregyházi Petőfi-emlékmű, 1899 301

Next

/
Thumbnails
Contents