Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 113-114. (Budapest, 1986)

TANULMÁNYOK - Czeizel Endre — Sibelka Perleberg Artúr: Ulysses Aldrovandi 1642-ben kiadott, „A torzszülöttek története” című művének ismertetése és értékelése

TANULMÁNYOK ULYSSES ALDROVANDI 1 642-BEN KI ADOTT , ,,A TORZSZÜLÖTTEK TÖRTÉNETE" CÍMŰ MŰVÉNEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE CZEIZEL ENDRE - SIBELKA PERLEBERG ARTÚR A teratológia a veleszületett rendellenességek leírásával, keletkezésével, okaival és megelőzésé­vel foglalkozó tudomány. Korábban csak a durvább fejlődési rendellenességeket, az ún. torz­szülötteket foglalta magába. Korunkban azonban már az összes veleszületett rendellenességre (congenitalis anomáliára) kiterjesztette fennhatóságát. A veleszületett rendellenességek nagyobb része genetikai (mutáns gének, kromoszómaaberrációk, poligén rendszerek) eredetű, és ez ma­gyarázza a teratológia és a genetika jelentős átfedését. Kisebb részüket a magzatot ért külső hatá­sok, az ún. teratogének idézik elő. Hazánkban a teratológiai ismeretek szegényesek és ennek kedvezőtlen következményeit orvosi munkánk során gyakran tapasztalhatjuk. Ez egyaránt megnyilvánul a terhességtől való indokolat­lan elriasztásban vagy a kívánt terhességek szükségtelen megszakíttatásában (Czeizel, 1983). Fon­tos lenne ezért mind szakkörökben, mind pedig általában a teratológiai ismeretek terjesztése. Je­len munkánk is ezt célozza. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár vezetőinek jóvoltából jutott tudomásunkra, hogy a nagy múltú kultúrközpont értékes teratológiai könyvritkaságokat is tartalmaz. Ilyen pl. Ulysses Aldro­vandi: ,,Monstrorum História" (A torzszülöttek története) című munkája, amit 1642-ben adtak ki Bolognában. E könyvről a teratológia történetével foglalkozó nagyobb és ismert nemzetközi összefoglaló munkák nem tesznek említést (Ballantyne, 1904., Warkany, 1971.). A hazai orvostör­téneti kutatások érdeme, hogy Berndorfer Alfréd 1961-ben megjelent „A veleszületett rendelle­nességek pathogenesise történelmi szemléletben" című munkája foglalkozik Aldrovandival és te­ratológiai munkásságával. Aldrovandinak ,,A torzszülöttek története" című műve azonban tudtunkkal eddig szakmai értékelésre még nem került, ezért érdemesnek látszott a könyv feldolgo­zása és ismertetése. Erre a könyvtár vezetőinek nagyvonalú segítsége nyújtott lehetőséget. A könyv szerzője, Ulysses Aldrovandi ma már szakkörökben is kevéssé ismert. Bevezetéskép­pen ezért röviden összefoglaljuk életrajzát. 1522. szeptember 11-én született Bolognában s 1605. május 4-én halt meg ugyanott. Nevezetes bolognai család leszármazottja, hiszen számos Aldro­vandi bíboros, követ, szenátor ismert. E család adott szállást Michelangelónak Bolognában. Ulys­ses Aldrovandi szülővárosában orvostudományt és természettudományokat tanult. Hamarosan ko­ra egyik legképzettebb és legismertebb tudósává vált. Az orvostudományon kívül sokat foglalkozott növényekkel, állatokkal (különösen a madarakkal), valamint mineralógiával. A ter­mészet tanulmányozása érdekében nagy utazásokat tett és ennek során egzotikus tájakat is felkere­sett. Útjaira a rajzolók és metszetkészítők egész seregét vitte magával, hogy illusztrációkat készít­tessen növényekről, állatokról és emberekről. Ennek köszönhetően műveit igen gazdag és értékes illusztrációs anyaggal jelentette meg. Általában csak olyanról írt, amit saját maga gyűjtött, látott, tapasztalt, sőt boncolt. Utazásainak eredménye az a gazdag természettudományi gyűjtemény, amely főként ásványokat és növényeket tartalmazott. Később, e gyűjtemény révén alapította meg a bolognai természettudományi múzeumot, amely a mai napig fennáll. A korszerű növénygyűjtés módszerének kidolgozását neki tulajdonítják. O alapította a bolognai botanikus kertet. Itáliában ezt megelőzően csak Padova (1545) és Pisa (1547) büszkélkedhetett ezzel. 4000 mintát tartalmazó

Next

/
Thumbnails
Contents