Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 77. (Budapest, 1976)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK - ELŐADÁSOK - Czagány István: Az európai orvos- és gyógyszerésztudomány feudalizmuskori befolyása a magyarországi orvoslásra. I. 996—XIV. század

Emellett az ellentmondásos szemlélet mellett ugyanis korán megkezdődött antik hagyományok alapján a tudományos könyvek megteremtése is. II. Alfanus salernói érsek például a XI. században lefordította latinra Nemesios püspöknek „Az emberi természetről" 380-ban írt görög művét. Scotus Eriugena — a Karoling protoreneszánsz nagy bölcselője — gondolatai pedig erősen megrostálva ugyan, de tovább éltek Auxerre, Reims (Gerbert: meghalt 1003), Chartres (Fulbert: meghalt 1028) és Tours (Berengar: meghalt 1088) iskoláiban. Az első évezred vége felé ezen a téren leginkább a salernói egyetem orvosíróinak kara jeleskedett. Maga a tanintézet 1050—1070 körül az első, nyilvános orvosi fő­iskola lett földrészünkön. Orvosíróinak szakmunkáit egész Európában mint irányító forrásmunkákat tanulták és idézték a középkor folyamán. Salerno már 847 óta a longobard beneventumi hercegség utód-fejedelemségéhez tartozott, 1030—1038 között pedig Waimar fejedelem kezében a német impérium fennhatósága alá került. Nem volt pápai hűbéres, ami sok tekintetben megmagyarázza orvostudománya fej­lődésének irányvonalát. Csak 1076—1077-ben foglalta el a normann Guiscard Róbert, aki 1080-ban a Szentszék hűbérese lett. 3 Gariopontusnak (f 1059 e.), Petroncellusnak és Cophónak művein kívül elsősorban Trotula (Tertula), a salernói orvosi iskola egyik előadónője — Platearius felesége — írt értekezést a szülészetről „Mulier ante, in et post partum" címen 1050 körül. Ez azért is érdekes, mert Gariopontus ugyancsak 1050 körül megírt gyógyszertanában például még meg sem említette a női betegségeket és a szülészetet. Ugyancsak a XI. században Abella orvosnő a „fekete epéről" (De atra bile) és az emberi ondó természe­téről (De natura seminis humani) írt verses könyvecskét. Ezenkívül 1075-ben Konstantinus Africanus (1020 kör.—1087) is letelepedett Saler­nóban, aki Ali Abbas tíz elméleti és tíz gyakorlati könyvét fordította le „Pantegni" címen. Majd Hippokratész, Galenus, Theophilosz, Philalaetesz és Isaac Judaeus műveit fordította le arabról. Desiderius apát (1087-ben III. Viktor néven pápa) védelme alatt belépett a montecassinói bencés rendbe. Nicolaus (Niclaos) Praeposittts pedig — Salerno vezetője — „Antidotarium" címen adta ki az iskola gyógyszerhasz­nálati könyvét 1100 körül, közelebbről meghatározva talán 1140-ben. 4 és Ép. Egyl. Közi. Budapest, 1881. XV. kötet. II. füzet 143. Hints állításait XVIII-XX. századi lexikális adatok alapján ellenőriztük és legnagyobb részben helytállóaknak találtuk. Emiatt és rendkívül jó áttekinthetősége miatt munkánk vezérfonalául hasz­náljuk. Megállapításainkat azonban elsősorban Christian Gottlieb Jöcher: Allgemeines Gelehrten Lexicon. I — IV. Bde. Leipzig 1750—1751 és E. Gurlt — August Hirsch: Biographisches Lexikon der Hervorragenden Arzte aller Zeiten und Völker. I — VI. Bde. Wien und Leipzig. 1884—1888. c. könyvekre és az 1967—1972 között megjelent magyar Orvosi lexikon három kötetének adataira alapozzuk. 3 Baradlai János:/4 magyarországigógyszerészet története. Az ősidőktől 1800-ig. Budapest, 1930. 52. Alphanus idejére esik a bencések meghívása Magyarországra: 996 Pannon­halma. Hints Llek a 2. sz. jegyz.-ben i.m. 354; Váczy Péter: A középkor története. Budapest, 1936. (Egyetemes történet. II. köt.) 423. V.o. Halmai János: A gyógyszerészet története. Budapest, 1964. 26 — 27. old.-i, ellentétes véleményével. Váczi Péter i.m. 452 ­454 és 473. 4 Gariopontusra (Warmipotus, Raimpotus, Garnipolus) vonatkozóan lásd A. Hirsch: Gariopontus. A 2. sz. jegyz.-ben id. Biogr. Lexikon. II. köt. 497. A. Hirsch: Petronius (Petroncellus, Petricellus) u.o. IV. köt. 547. A. Hirsch: Copho. u.o. II. köt. 74. old. A. Hirsch: Trotula. u.o. VI. köt. 16-17. Gariopontus „Passionarius" compendiumát

Next

/
Thumbnails
Contents