Földessy Edina, Szűcs Alexandra, Wilhelm Gábor: Tabula 4/1 (Néprajzi Közlemények; Budapest, 2001)

ORVAR LÖFGREN: Európai etnológia az „új gazdaság" hálójában

OR VARLOFGREN Európai etnológia az „új gazdaság" alojaban Nehéz pontosan meghatározni, miből áll pontosan az európai etnológia. Létrejöt­tét nagyban elősegítette annak a szemléletmódnak a megerősödése az 1970-es években, mely a kulturális megnyilvánulásokat igyekezett a maguk szélesebb kon­textusában vizsgálni. Bár mára az európai etnológia kutatási területe rendkívül sok­rétűvé vált, a megközelítésmódjában továbbra is meghatározó a történetiség és az összehasonlítás igénye, a hétköznapok iránti érdeklődés vagy a kutatási módsze­rek rugalmas kombinálása. A tanulmány egyik alapkérdése, hogy mennyire tud alkalmazkodni ez a tudományág az olyan kihívásokhoz, mint amit egy-egy új téma felbukkanása jelent. Hogyan képes értelmezni az új gazdaságként megjelenő élet­módot, mennyiben tudja korábbi tapasztalatait kamatoztani. £\ kívülállók gyakran úgy látják, hogy az európai etnológia folyamatosan újraértelme­zi önmagát, állandóan új témákat, távlatokat, elméleteket keres. Olyan tudomány, ame­lyet már nem tart össze egy adott empirikus kutatási terület, hanem jóval inkább egyfajta habitus, egy nehezen megfogható „etnológiai szemlélet" - a kutatás végzésének meg­határozott módja. Amellett fogok érvelni, hogy e mögött a folyamatosságot és alkalmaz­kodóképességet sugalló kép mögött néhány állandó vonás mégis található. Éppen ezért először röviden bemutatom az etnológiai néhány klasszikusnak számító erényét, majd azokkal a lehetőségekkel foglalkozom, melyekkel az etnológusok képesek felfedezni a szép új világot, melyet az „új gazdaságbeli életnek" is neveznek. Eközben annak a tudomány­határokat átszelő kutatásnak a tanulságaira támaszkodom, melynek keretében a svédor­szági Lundban egy csapat etnológus közösen dolgozik más tudományokat képviselő szakemberekkel. A vizsgálat azokkal a kísérletekkel foglalkozik, melyek a Svédország és Dánia között épült és Öresundot átszelő hidat egy nemzetközi és kozmopolita régió létrehozására szeretnék felhasználni (lásd Berg-Linde-Laursen-Löfgren, eds. 2000). m T Etnológiai erények S Ha azokat a távlatokat vizsgáljuk, melyek felé haladunk, ha jobban szemügyre vesszük g . azokat a témákat, melyekkel foglalkozunk vagy amelyeket (tudatosan vagy öntudatla­nul) elkerülünk, esetleg elfelejtünk vagy marginalizálunk, szükségünk van annak tisztá­zására, hogy mik az európai etnológiai szemlélet sajátos hozadékai. Miben vagyunk jók? Hadd említsem meg az etnológia öt erényét; ezután igyekszem kifejteni, hogyan alkal­mazhatók ezek a kutatás új területeire. Ez az öt erény a következőképpen foglalható össze:

Next

/
Thumbnails
Contents