Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966)

VÖRÖS KÁROLY: Budapest legnagyobb adófizetői 1903-1917

— különben most derül ki, hogy az ő két, vidéki (Kolozsvár és Érsekújvár) takarékpénztá­rakban viselt igazgatótanácsi tagsága a Pesti Hazai két affiliait bankjában való képviseletét jelenti. Schmidt József már ismert nevén kívül azonban a MOKTÁR vezetőségében új nevek is feltűnnek az élcsoport tagjai közül: a Bank 18 tagú vezetőségének felét téve ki. Közülük Kunz Jenő, a másik alelnök, régi előkelő belvárosi ügyvéd, királyi tanácsos, aki már három­szor volt főpolgármesternek jelölve, a Váci körút 76. és (felesége révén) a Múzeum körút 1. sz. ház tulajdonosa. Kunz 1903-, ill. 1910—14-ben kétszeresen számított adóval is stabilan az első húsz virilista között állt, és még 1916— 17-ben is a 32., ill. 34. helyet tartotta. Az igazgató­ságban Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, a nagynevű építész, dr. Gschwindt György (győri előnévvel 1872-ben nemesített apja, az ismert szeszgyáros után a VIII. kerületben az Üllői út, Práter u., Kisfaludy u. környékén 17 ingatlan birtokosa) és Németh Titusz (fele­sége révén) az Aradi u. 74., és Király u. 32. sz. házak, maga jogán pedig a Vörösmarty u. 33. birtokosa, az Első Magyar Általános Biztosító felügyelőbizottsági tagja képviseli az élcsopor­tot. A Bank felügyelőbizottságából Heinrich Alajos (húsz éven át a nevét viselő vaskereskedő cég főnöke, most visszavonulva az egyik budai gyógyfürdő tulajdonosa) és az 1892 óta bagosi előnevű Pucher István építész, a város egyik legrégibb építési vállalkozója (apjának Pucher Józsefnek 9, neki 1 ingatlana — Andrássy út 110 — van) — az igazgatók közül a fentebb említett Földiák Vilmos mellett Körösi Imre, két budapesti ingatlan birtokosa, tagja az élcso­portnak. Befejezésül: a főváros másik legnagyobb bankjának, a Kereskedelmi Banknak 20 tagú vezetőségéből 11-en tagjai a virilisták élcsoportjának. A már említett Fellner Henrik ügy­vezető igazgatón kívül mindenekelőtt maga Lánczy Leó elnökigazgató, kétszeresen számított adójával a vizsgált perióduson át végig Budapest legelső virilistáinak egyike. Az igazgatóság­ban az élcsoport tagja Gajáry Ödön (szabadelvű politikus, neves publicista, az Az Újság meg­alapítója, képviselő, később főrend), gelsei Guttmann Vilmos báró (a nagykanizsai eredetű családból Henrik nagykereskedő már 1869-ben nemességet kap, 1904-ben pedig négy fiát bárósítják) földbirtokos, Heinrich Ferenc (a már említett Heinrich Alajos vaskereskedő cég egyik társtulajdonosa), haraszti Jellinek Henrik, a Budapesti Közúti Vasúttársaság igazgatója, Mezei Mór (zempléni származású ügyvéd, kereskedelmi jogász, a provizórium éveiben az Országos Izraelita Magyar Egylet titkáraként szerkesztett lapját nemzeties szelleme miatt betiltják, őt pedig katonai bíróság elé állítják ; — az emancipáció után a neológok egyik ve­zetője, majd az Izraelita Országos Iroda elnöke, két cikluson át lipótvárosi képviselő), Széchényi Béla gróf és a már jól ismert Weisz Manfréd. A felügyelőbizottságban az élcsoport tagjaiból Reimann Lázár udvari tanácsos és boglári Simon Jakab nagynevű terménykeres­kedőt találjuk meg. Mindezen urak közül (felesége révén) csak Heinrichnek van négy, Jellineknek, Reimannak, Simonnak és Széchényinek csupán 1—2 ingatlana. 3. Ha a főváros e legnagyobb bankjai köré csoportosult élcsoport tagok e felsorolása és kapcsolataik bemutatása talán kissé hosszadalmasnak tűnt is, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az ő esetükben már tulajdonképpen az egész ország gazdasági életét irányító réteg egy sajátlagosan budapesti bázisú és kötődésű csoportjának tagjaival találkozunk — sok­kal inkább, mint a bankkapcsolatok nélkül, bármilyen nagykiterjedésű ingatlanaik ellenére is csak lokális érdekű ingatlanbirtokosok kategóriájánál. Mert ezek azok az emberek (ill. közülük elsősorban az aktív bankvezérek — és csak jóval kevésbé a sokszor csupán nevük vagy va­gyonuk jól hangzó stabilitása miatt odaültetett egyes igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok) azok, akik Budapest gazdasági jelentőségét és súlyát az egész ország számára elsősor­ban teremtik meg és reprezentálják, és ők azok, akikkel, ha címjegyzékünket tovább nézzük, még többször is találkozunk az ipar mindazon nagy vállalkozásainak vezetőségében, melyet ezekben az években von magához vagy éppen hoz létre a karjait minden irányban kiterjesztő finánctőke, melynek kiterjedését és ipari kapcsolatait ma már világosan ismerjük. Ismét hosszasan sorolhatnók fel az élcsoport tagjainak a fővárosban összpontosult hazai gazdasági élet vezető ipari és egyéb pénzügyi szerveinek irányításában elfoglalt pozícióit: így a biztosító intézetek vezetőségében ülő 19 tagot. Közülük itt csupán az Első Magyar Általános 170

Next

/
Thumbnails
Contents