Rendeletek tára, 1927

Rendeletek - 23. A m. kir. belügyminiszter 1927. évi 206.000/1926. számú körrendelete, az úgynevezett „rögtönzött" táncok engedélyezéséről.

168 23. 206.000/1926. B. M. sz. deletek rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett, a követ­kezőket rendelem : ' Minden úgynevezett „rögtönzött" táncra eddig kiadott rendőrhatósági engedély, amennyiben annak hatálya előbb meg nem szűnik, 1927. évi február hó 1-én hatályát veszti. Jelen rendelet életbelépésétől kezdve az úgynevezett „rög­tönzött" tánc engedélyezésének feltételeit a következőkben álla­pítom meg : A szóbanlevő táncot csak városokban és a belügyminiszter által évről-évre megállapított számon belül szabad engedélyezni. Ilyen engedélyt egyedül csak a jelentősebb idegenforgalmat lebonyolító szállodáknak lehet kiadni, de csak abban az esetben, ha a tánc céljaira olyan helyiség áll rendelkezésre, amely általános rendészeti és tűzrendészeti szempontból nem esik kifogás alá. Az engedély kiadása az illetékes elsőfokú rendőri hatóság (rendőrkapitány, Budapesten a főkapitány) hatáskörébe tar­tozik, amelynek véghatározata ellen a felettes rendőrhatóságokhoz fokozatos fellebbvitelnek van helye. Végsőfokon a belügyminiszter dönt. Az ilyen „rögtönzött" táncokon csak 18 éven felüli egyének vehetnek részt. A tánc délután 5 órától 148-ig és este 9 órától éjféli 12 óráig tartható. Ezen táncok rendőri ellenőrzés alatt állanak. Ilyen tánchelyeken szerződéses (hivatásos) táncosok és táncosnők nem alkalmazhatók. A felügyeleti, illetőleg ellenőrzési szolgálatot teljesítő ható­sági közeg szolgálatának ellátásánál legyen különös figyelemmel arra, hogy az ezen rendelet alapján kiadott engedélyek tánctaní­tásra fel nem használhatók. A jó Ízlésbe ütköző táncoknak, vala­mint a táncoknak a közerkölcsiség és a jó ízlés követelményeinek meg nem felelő módon való táncolása tilos. Aki engedély nélkül „rögtönzött" táncot rendez, vagy ilyen tánc megtartását engedély nélkül megtűri, valamint mindenki, aki ezt a rendeletet bármi módon megszegi vagy kijátsza, ki­hágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással és 80 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak, mint rendőri büntető bíróságoknak, a m. kir. állami rendőrség működési területén pedig az állami rendőrségnek hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a belügyminiszter bíráskodik. E rendelet — amellyel az itt szabályozott tárgyra vonat­kozó minden egyéb ellentétes értelmű rendelkezés hatályát veszti, — a kihirdetését (1927. j an. 18.) követő nyolcadik napon lép életbe. Budapesten, 1927. évi január hó 7-én. X>r. ScAtovszky Bêla s. k. m. kir. belügyminiszter. t

Next

/
Thumbnails
Contents