Rendeletek tára, 1880

Rendeletek - 1. A m. kir. belügyministernek 584. sz. a. valamennyi megyei alispánhoz és városi polgármesterhez intézett körrendelete, a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. évi L. t.-czikk végrehajtása tárgyában.

Magyarországi Rendeletek Tára. 1880. 3 1. A m. kir. beiügyminísternek 584. sz. a. valamennyi megyei alispánhoz és városi polgármesterhez intézett körrendelete, a magyar állampolgárság megszer­zéséről és elvesztéséről szóló 1879. é v i L. t.-c zikk végrehajtása tárgyában. A magyar állampolgárság megszerzéséről és elveszté­séről szóló 1879. évi L. törv.-czikk az országgyűlés mind­két házában 1879. évi deczember hó 21-én kihirdettetvén, annak kötelező ereje, az 1870. évi XIII. t.-cz. 1. §-a ér­telmében, 1880. évi január hó 8-án kezdődik. Habár az idézett törvényben foglalt rendelkezések elég világosak és határozottak, s az eljárás, mely ezen rendel­kezések foganatosítása végett az illetékes hatóságok által követendő, a törvényben elég tüzetesen szabályozva van, és habár ezeknél fogva részletes utasítás szüksége fenn nem forog : tekintettel mégis azon kiváló fontosságra, mely­lyel az idézett törvényczikk bir, czélszerünek tartottam Czi­med figyelmét annak némely fontosabb rendelkezéseire felhívni. 1. A honosítási okirat megszerzéséről szóló 8. 9. és 10. §§-ban foglalt határozatok pontos végrehajtása czéljából figyelmeztetem Czimedet, hogy a magyar állampolgárság megszerzése végett benyújtott folyamodványt és annak mel­lékleteit kellő gonddal és szigorral vizsgálja át, s tekin­tettel a beigazolt kellékekre és egyéb figyelmet érdemlő 1*

Next

/
Thumbnails
Contents