Rendeletek tára, 1880

Rendeletek - 1. A m. kir. belügyministernek 584. sz. a. valamennyi megyei alispánhoz és városi polgármesterhez intézett körrendelete, a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. évi L. t.-czikk végrehajtása tárgyában.

4 Magyarországi Rendeletek Tára. 1880, •körülményekre, az iratokat tüzetesen indokolt véleményes nyilatkozata kíséretében terjessze fel hozzám, hogy a fel­terjesztett iratok, különösen pedig a megszabott kellékek beigazolására szolgáló bizonyítvány ok, a hozandó határo­zatra biztos alapot nyújtsanak. Szükségesnek tartom különösen figyelmeztetni Czimedet, hogy a 8. §. első pontjában megszabott rendelkezési ké­pesség kellőleg igazolandó, s megjegyzem, hogy azon tör­vényes képviselő alatt, kinek beleegyezése a rendelkezési képességet pótolja, a folyamodónak atyja vagy törvényes gyámja illetőleg gondnoka értendő ; ez utóbbiak által nyil­vánítandó beleegyezésre nézve különösen megkívántatván, hogy az gyámhatóságilag jóváhagyva legyen, kivévén azon esetet, ha előbbi hazájának törvényei szerint gyámhatósági jóváhagyásnak helye nincs. A hivatkozott §. második pontjára nézve figyelmezte­tem Czimedet, hogy a község kötelékébe való felvétel iránt a község képviselőtestülete van hivatva határozni ; melynek az ezen pontban megszahott kellék igazolása végett kiállí­tott bizonyítványa kis- és nagyközségeket illetőleg a járási szolgabíró által lesz hitelesítendő, a rendezett tanácsú vá­rosokban pedig a polgármester által aláírandó; épen úgy szükséges továbbá, hogy a harmadik pont értelmében, azon község illetőleg községek elöljáróságai által kiállított bizo­nyítványok, melyekben az illető öt év óta megszakítás nél­kül lakott, valamint a 4-ik pont alatt említett kifogástalan magaviseletet igazoló községi elöljárósági bizonyítvány is, nagy- és kisközségekre nézve szolgábirói hitelesítéssel el­látva legyen, — önként értetvén, hogy a 2., 3. és 4. pontok­ban említett kellékek iránt, amennyiben ezt a körülmények engedik, egy bizonyítvány állitható ki. Az 5-ik pont szerint igényelt vagyon, amennyiben in­gatlanról van szó és erről telekkönyv vezettetik, telekkönyvi kivonattal ; az ingó vagyon hatósági bizonyitványnyal vagy közjegyzői tanúsítványnyal ; a keresetforrás pedig atyai,

Next

/
Thumbnails
Contents