Képviselőházi napló, 1910. XII. kötet • 1911. október 21–november 30.

Ülésnapok - 1910-302

302. ORSZÁGOS ÜLÉS 1911 november 30-án, csütörtökön, Návay Lajos elnöklete alatt. Tá.rgyai : A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — Az igazságügyi bizottság jelentésének bemutatása. — Az 1912. évi állami költségvetés részletes tárgyalása. (Belügyi táreza.) A kormány részéről jelen vannak: Beöthy László, gr. Zichy János, Székely Ferencz, Hazai Samu ministerek, Jakabffy Imre államtitkár. (Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 30 perczkor.) Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezetni fogja Szinyei­Merse Félix jegyző ur; a javaslatok mellett fel­szólalókat Nyegre László, az azok ellen felszólaló­kat Zlinszky István jegyző urak fogják jegyezni. Fel fog olvastatni a múlt ülés jegyzőkönyve. Vermes Zoltán jegyző (olvassa a képviselőház 1911. év november hó 29-én tartott ülésének jegyzö­könyvét). Elnök: Van valakinek észrevétele a most felolvasott jegyzőkönyvre ? (Nincs!) Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelen­tem ki. Bemutatom a Ráth György siremlék-bizottság elnökének meghívóját, melylyel meghivja a kép­viselőházat f. é. deczember hó 3-ára délelőtt 11 órára a kerepesi temetőbe Ráth György síremlé­kének felavatására. Tudomásul szolgál. Bemutatom az alsófehérvármegyei gazdasági egyesületnek Szász Pál országgyűlési képviselő ur utján benyújtott kérvényét a montenegrói szer­ződés tárgyában. Minthogy a montenegrói szerződésről szóló törvényjavaslat a ház előtt van, elnöki előterjesz­tésem az : hogy a kérvény a kezelés egyszerűsítése czéljából kivételesen ne adassék ki a házszabályok 242. §-a alajjján a kérvényi bizottságnak, hanem a mennyiben a t. ház ehhez egyhangúlag hozzá­járulna, közvetlenül a ház asztalára tétessék le a törvényjavaslattal való együttes tárgyalás czél­jából. A ház ily értelemben határoz. Bemutatom az alsófehérvármegyei gazda­sági egyesületnek Szász Pál országgyűlési képviselő ur utján benyújtott kérvényét az argentínai hus­behozatal megakadályozása tárgyában. Elnöki előterjesztésem a következő : a ház a bemutatott kérvényt a házszabályok 242. §-a alapján a kérvényi bizottsághoz áttétetni ren­deli. Blanár Béla, az igazságügyi bizottság elő­adója kivan a háznak jelentést tenni ! Bianár Béla előadó: T. képviselőház! Az igazságügyi bizottság a konzuli bíráskodás szabá­lyozásáról szóló 1891 : XXXI. t.-cz. hatályának ujabb meghosszabbítását tárgyazó törvényjavas­latot letárgyalván, a bizottság jelentését ezennel beterjesztem. Kérem, hogy ezt a jelentést ki­nyomatni, szétosztatni és annakidején az osztá­lyok mellőzésével napirendre tűzetni méltóztassék. Elnök: Á javaslat ki fog nyomatni, szét fog osztatni és az osztályok mellőzésével napirendre fog tűzetni. Következik a napirend első pontja, az 1912. évi állami költségvetés részletes tárgyalásának folytatása. A tételhez szólásra senki sincs feliratkozva. Kérdem, kiván-e valaki a vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak tételéhez hozzá­szólni ? (Nem !) Ha szólni senki sem kivan, akkor a vitát bezárom. Az előadó ur nem kivan szólni 1 Sándor János előadó : Nem ! Elnök : A zárszó joga megilleti Szmrecsányi György t. képviselő urat, a ki tíznél több aláírással ellátott határozati javaslatot nyújtott be. Kérdem, kiván-e a szólás jogával élni % Szmrecsányi György: Kívánok vele élni, t. kép­viselőház ! A midőn én a belügyi költségvetés törvény­hatósági tételénél a fővárosi adminisztráczióról és a főváros törvényhatósági bizottságában ural­kodó rendszerekről beszéltem, szükségesnek tar-

Next

/
Thumbnails
Contents