Képviselőházi irományok, 1869. X. kötet • 1000-1080. sz.

Irományszámok - 1869-1005. Törvényjavaslat a pestvárosi nagy körutról a 3. bárányutczai kiágazással és a közmunkák tanácsa által Buda Pesten létesitendő közlekedési utakon emelendő épitkezések adómentességéről

1005. SZÁM. 13 nától kiindulva, a királyutezát a vakok intézete háta mögött metszve, az üllői uti laktanya mellett félkör­ben vezetne a Dunára, folytatólagos összeköttetést eszközölvén a közlekedés számára, az egyes városré­szek között. Ha Pest városát gondosan megtekintjük, lehetetlen, hogy fel ne tűnjék egy az egyes külvároso­kat összekötő igy forgalmi ut hiánya. Elhagyva a Dunát, a váczi- és országutat, a vámsorompokig össze­vissza kuszált, rendetlenül beépített, egymásnak meg nem felelő, többnyire keskeny keresztuczákkal talál­kozunk, melyeken minden élénkebb forgalom fennakad. Az ipar- és kereskedés érdeke, sürgősen igényli, miszerint mind a városrészek egymásközt egy tágas forgalmi ut által kényelmes és biztos összeköttetést nyerjenek, mind az országos áru- és teherforga­lom részére a főközlekedési eszközök, a dunapartján lévő gőzhajózási állomáshelyek és az egyes vaspálya udvarokhoz a hozzáférhetés könnyittessék és biztosíttassák. E czélok pedig csak is a szóban levő körút által fognak czólszerüen elérethetni. De továbbá lehetlen, hogy annak, ki a város rendezésének kérdésével foglalkozik, fel ne tűnjék, miszerint a fejlődő Pest egy keskeny szalagban húzódik végig a Duna mentén, még a város zöme minden összefüggés nélkül szórványosan csak itt ott mutatja az emelkedésnek némi jelét s nagy részt elavult, el­sülyedt kunyhókkal van megrakva. — Ezen a városra nézve ugy rendőrségi mint kövezési, tisztántartási, világositási szempontból hátrányos fejlődésnek némileg okszerűbb irányt csakis az által lehetend adni, ha a város területének közepén egy ily szép tágas s az egész városon keresztbe átvonuló ut nyittatván, felóbresz­tetik a kedv annak mentén díszesebben építkezni s az által a városnak remóuyelhetőleg czélszerübb tömö­rülését is előidézni. Minek igazolásául csak felemlitendőnek tartjuk, hogy eddig a legnagyobb, legdíszesebb középüle­tek, mint például a központi postaépület is, szűk utczákban kéoytelenek eltemetkezni, holott ezeknek egy­részt rendeltetésük, másrészt monumentális alakúknál fogva, szépészeti szempontból is szép, tágas terek vagy utczákra kellé nyuluick. Ily épületek volnának még az általános szabályozási tervre kiirt pályázat részletes programmja szerint és többen, például a műegyetem, egy felsőbb ipariskola, iparmúzeum, orszá­gos zenede, stb., melyek számára ezen körút mentén ma még olcsóbb ós mégis a czélua'c teljesen megfe­lelő helyek fognak kínálkozni s igy szépészeti mind gazdálkodási szempont is sürgősen igényli e tágas körút nyitását. De mind ez elősorolt indokoknál nagyobb fontosságot ad e vonalnak az egész városra kiható közegészség! szempont. Nem is tekintve, hogy az itt szóltiben elterülő, s majdan kiépülendő városrészek számára ez utón vezettetik a friss levegő — helyes csatornázási rendszer nem is képzelhető — ez ut lé­tesítése nélkül. Nem akarunk kiterjeszkedni a jelen, tökéletlen csatornázás elemezésébe, — egy okszerűnek meg­állapítása és létesítése folytonos gondját és tanulmánya tárgyát képeli ugy a városi hatóságnak mint a közmunkák tanácsának. Pestnek a többi nagy Farosokkal szemben nagyobb halandóságát részben épen a he­lyes csatornázási hálózat nem létezése okozza. A rendszer alapelvei felett tisztában vannak ugy a műértők mint a közvélemény. A főpőczecsatornáknak a feldunátó] az alduuába a mélyebben fekvő vidékeken kell a városon végig vezettetniök. Ugy de ily főpőcze csatornák csak is széles körutak alatt vonulhatnak el. Ez ut épen a város legmélyebben fekvő vidékén terveztetik általunk és igy természetszerű med­rét kópezendi a főpőczecsatornának s az uj csatornázási rendszernek nélkülözhetetlen feltótele. A három bárány utczán végig vonuló rövid kiágazást az államvaspálya udvar csoportosuló nagy forgalom teszi szükségessé ezen igen rövid ós magában véve ma még igen kevés költségbe kerülő kiszéle­sítés által örökre biztosíttatik az indóház körüli forgalom kényelme — egy oldalon a vácziuton más felől ezen uj széles közlekedési utón lehetvén odajutni és visszatérni, ez által a sűrűn érkező ós induló vonatok­ról tóduló kocsik megrekedése megszüntettetvón. Ezek után e széles közlekedési útnak szüksége és czélszerüsége iránt kétel nem támadhat s ezen

Next

/
Thumbnails
Contents