Nyugati Magyarság, 2005 (22. évfolyam, 5-11. szám)

2005-05-01 / 5. szám

2. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 2005. május Nézzünk szembe a jövő kihívásaival A KMCSSZ Közgyűlése Menekülés a tengertől? A Külföldi Magyar Cserkészszövet­ség 2005 április 9-én tartotta meg tisztújító közgyűlését az kanadai Torontóban. A közgyűlés témaköre az utolsó négy év munkájának ki­értékelése, a következő évek vár­ható kihívásainak összefoglalása és a Szövetség tisztikarának megvá­lasztása volt. A legmesszebbről jött részvevő Molnár Ottó cserkésztiszt, aki egyben a Párizsi Katolikus Misszió lelkésze. A közgyűlést levélben üdvözölte Sao Pauloból Pillér Éva és Chászár Ede, a KMCSSZ tiszteletbeli elnö­kei. A leköszönő elnökség és tiszt­ségviselők beszámoltak a Szövetség helyzetéről, a célkitűzések megvaló­sításáról, nevelési eredményekről és a jövő kihívásairól. Az elkövetkező négy év feladatai között szerepeltek: 1) cserkészeink külföldi magyarsá­gának és kettős kötődésének megőr­zése, 2) jellemnevelés, a cserkészies magatartásra való nevelés, 3) a gya­korlati cserkészéletmód bevezetése, 4) csapataink fejlesztése, 5) Szövet­ségünk összetartása és ennek elmé­lyítése, 6) a Szövetség működéséhez A hamiltoni (Kanada) Hunyadi Öregcserkész Munkaközösség (HMK) vezetője vagyok. Választott munkaterületünk: a magyarság kül­földi hírnevének javítása, ellenfele­ink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok felvilágosítása. A magyar lobby csoportok és a min­denkori magyar diplomácia munká­ját is hatásosan kívánjuk előkészíteni és angol nyelvű szakirodalommal tá­mogatni. Távolabbi célunk feltárni a Duna-medence népei megbékélésé­nek feltételeit és lehetővé tenni va­­lóraváltását. Tevékenységünk: angol nyelvű magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása vagy íratása, fordítása, nyomtatása, vásárlása és ingyenes terjesztése. Eddig kb. 70.000 köny­vet, autonómiával foglalkozó Fehér könyvet és CD lemezt osztottunk szét ingyen, főként amerikai egye­temi könyvtáraknak, kutatóintéze­teknek, kormányhivataloknak, EU képviselőknek, vezetőknek, was­hingtoni és budapesti külföldi követ­ségeknek, külföldi média-tudósítók­nak. Honlapunkon 90 angol nyelvű könyv és 28 dolgozat, illetve cikk ol­vasható (le is tölthető, természete-A december 5-i népszavazás sokkja után kormányzati részről elhangzott, hogy szeretnék egyszerűbbé tenni az állampolgárság megszerzését a ma­gyar nemzetiségű kérelmezőknek. A napokban erről kezdtek tárgyalni a Parlamentben. A javaslat szerint bevezetik a nemzeti vízumot, amely legfeljebb öt évi tartózkodásra és korlátlan számú belépésre ad jogot, igaz, az uniós szabályok miatt munkavál­lalásra és tanulásra nem. Erről a ví­zumfajtáról egyenként meg kell ál­lapodni a szomszédos országokkal. Az a magyar nemzetiségű ember, aki átköltözik, a letelepedési engedély megszerzése után - a jelenleg köte­lező egy éves várakozás helyett - rögtön kérheti majd az állampolgár­ságot. A most 42 hónapig tartó eljá­rást húsz hónapra rövidítik. Eltörlik a kötelező és drága orvosi vizsgálatot, és állampolgársági isme­retekből sem kell majd sok pénzért vizsgáznia annak, aki bárhol, bármi­lyen szintű magyar tannyelvű iskolá­ban végzett. A Magyarországon meg­található hivatalos iratokat a hatósá­szükséges anyagi alap megteremtése, 7) együttműködés a Kárpát-medence többi magyar cserkészszövetségével. A délután folyamán új elnökséget (Lendvai-Lintner Imre, elnök; Dö­mötör Gábor, alelnök; Szórád Gábor, főtitkár; és Vajtay István, vezetőtiszt) és egyéb tisztségviselőket választott a Közgyűlés. Este több mint 250 vendég gyűlt össze a torontói Szent Erzsébet Ró­mai Katolikus Templom nagytermé­ben egy kellemes hangulatú vacso­rán. A KMCSSZ új vezetőségének alkalma nyílt elbeszélgetni Torontó magyarságával. Vasárnap mise és istentisztelet után emlékezni gyűltek össze a cser­készvezetők. Bensőséges ünnepsé­gen emlékeztek meg gróf Teleki Pál főcserkész halálának 64 éves évfor­dulójáról. A magyar cserkészet nagy egyéniségéről Dömötör Gábor alel­nök tarott ismertetőt. A KMCSSZ vezetői és cserkészei ma is meríthet­nek Teleki Pál életéből és példájá­ból, hogy az elkövetkező évek ko­moly kihívásaival sikeresen megbir­kózzanak. sen) a Kárpát-medencei népek törté­nelméről, a magyarokhoz fűződő vi­szonyáról. A szomszéd népek nyel­vén is megjelentettünk néhány törté­nelmi zsebkönyvét: eddig a szerb, a román, a ruszin és a szlovák került kiadásra. A szlovák nyelvű szétosz­tása mostanában fejeződik be. Május 1-től június 18-ig Buda­pesten leszek. Szívesen vállalok előadásokat - ingyen -, legalább húsz személy részére, az alábbi tárgykörökben: 1. Magyarország híre Nyugaton. 2. Mit tesznek a haza érdekében a nyugati magyarok? 3. A külföldi magyar propaganda, il­letve annak hiánya. 4. A Hunyadi M. Öcs. Munkaközös­ség angol nyelvű, magyar történelmi tárgyú könyvakciója. 5. Kooperáció a KUMmel? Diplomá­ciai előkészítés? 6. Néhány ötlet a választások meg­nyeréséhez. Vidékre is szívesen elmegyek. Ez esetben a helyi közlekedésről és szállás­ról a meghívó szervezet gondoskodik. Magyaródy Szabolcs corvinus @ mountaincable. net www. hungarianhistory. com goknak kell egymástól beszerezniük, nem a kérelmezőnek. Aki kívánja, an­nak az irataiban a ma más országban található települések nevét kizárólag magyar formájukban használják. Az állampolgársági és az idegen­­rendészeti törvény módosításához két­harmados többségre van szükség, de ez a jelek szerint meg is lesz, mert az ellenzék is egyetért a javaslattal. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt üdvözli az országgyűlés több mint kétharmados többséggel megho­zott döntését, miszerint Magyarország megkönnyíti a kettős állampolgárság megszerzését azoknak, akik már lete­lepedtek az országban és megindítot­ták a folyamatot. A VMDP azonban hangsúlyozza, hogy ez az országgyűlési döntés nem hoz megoldást azoknak, akik letele­pedés nélkül szeretnék megszerezni a magyar állampolgárságot. Ebből kifolyólag a párt továbbra is érvé­nyesnek tartja a Kárpát-medencében működő magyar pártoknak és szer­vezeteknek Szabadkán a kettős ál­lampolgársággal kapcsolatban rögzí­tett közös állásfoglalását. Kollégámtól, aki tanulmányútját Hol­landiában töltötte jó pár éve, hallom hogy ottani volt kollégájának szülei pa­rasztházat és telket vettek a Balaton­­felvidéken. Nohát, még egy adalék ahhoz, amit eddig is hallottam Keszthely környéki szomszédaimtól: vannak falvak ezen a környéken, amelyekben a falu házai­nak 47 százaléka már a hollandok ke­zén van. Kérdem én erre tanult kollégá­mat, miért van ez így, hogy a hollan­dok felvásárolják a magyar vidéket? - Tudod, válaszolja a hollandok tud­ják, hogy a világ 0,4 százalék lakossá­gát kitevő USA továbbra is az összes kibocsátott széndioxid 22 százalékát engedi ki a levegőbe, így a globalizá­­ciós felmelegedés következtében kb. 16 éven belül úgy megemelkedik a tenge­rek szintje, hogy pl. Hollandia eltűnik a szárazföld felszínéről. Magyarország ettől a tengertől eléggé távol van, és ott olcsó hegyek is vannak, és akkor ők és utódaink már ott lesznek, kiszorítva a magyarokat. - De hát a hollandok ho-A VMDP felhívja a figyelmet a Magyarok Világszövetségének erőfe­szítéseire, amelyeknek az a célja, hogy a magyarországi politikai elit legalább azoknak tegye lehetővé a kettős állampolgárság letelepedés nélküli megszerzését, akik a második világháború idején magyar állampol­gárnak születtek. Ez a könnyítés sem jelentene végső megoldást a Kárpát­medencében élő magyarok határmó­­dosítás nélküli politikai integrációja továbbvitelében, mégis, az újabb könnyítés haladást jelentene a cél, a letelepedést nem követelő kettős ál­lampolgárság elérése felé. Sötétben is látható autókra, kerékpárokra kitűzhető, világító, villogó NEMZETI SZÍNŰ FÉNYZÁSZLÓ sorozatgyártásához keres befektetőket a feltaláló. Elérhetőség: Máthé László 06-20-9912-795 gyan vannak olyan jól informálva, hogy hol és mit lehet olyan olcsón megvenni? - kérdem kollégámat. - Nézd, neked elmondom - válaszolta a hollandok barátja szinte minden pol­gármesteri hivatalban van megbízható (magyar?) informátoruk, aki X össze­gért hozza az információt és lebonyo­lítják az üzletet Azt tudják, hogy ki­játsszák a magyar törvényeket, de pl. Kovács és Varga bácsiék - akiket a gyerekeik már régen elhagytak - pár év múlva úgyis meghalnak, és akkor életbe lép a szerződés, de a bácsiék ad­dig is jól jártak. így velük szemben nincs lelkiismeret-fűrdalásuk se. - Na, de hogyan tovább? - kérdem én, gon­dolva arra, amikor már Hollandia he­lyén tenger lesz. - Hm... igen - vála­szolja. - Akkor Magyarország helyén helyenként már Kis-Hollandia lesz, és a magyarok, mint „uniósok” mehetnek oda, ahova akarnak, szabadon, de ak­kor a talpuk alatt már nemigen lesz ma­gyar anyaföld. (Olvasói levél - Magyar Fórum) A MÁÉRT összehívását sürgetik A határon túli magyar szervezetek kez­deményezik a Magyar Állandó Érte­kezlet mielőbbi összehívását. A kül­ügyi bizottság a napokban vitatta meg a kormány határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáját. Az ülésen Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hi­vatal politikai államtitkára megerősí­tette, hogy a MÁÉRT összehívásának előkészületei már folynak, arra minden bizonnyal nyár közepén kerül sor. A határon túli magyar szervezetek kép­viselői a december 5-i népszavazás ki­menetelét sértőnek, a magyar politika csődjének nevezték. A. Nagy László, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy nem tesz jót a szomszédos országok kapcsolatának a két miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és Mikulás Dzu­­rinda találkozójának halasztódása. A külügyi bizottság ülésén elhangzott: Avarkeszi Dezső kormánymegbízott vezetésével munkacsoport dolgozik a nemzeti vízumon, amely megkönnyít­heti az EU határain kívülre került ma­gyarok utazását. Németh Zsolt, a kül­ügyi bizottság elnöke szerint magyar­magyar ügyekben "válságösszefo­gásra", és nem az anyaországi belpo­litika exportálásra van szükség. Lehangoló kép Magyar­­országról Kiveszett a kreativitás és a vállalko­zószellem Magyarországon - írta ma­gyarországi útjának tapasztalatairól a The Spectator brit hetilap tudósítója. A nemzet, amely történelme során megannyi idegen megszállás alatt nyögött, most saját tehetetlenségétől szenved - olvasható a hetilapban. A cikk Írója lesújtónak ítéli Magyaror­szág jelenlegi helyzetét. Elmondja, hogy az öt évvel ezelőttihez képest az átlag magyar életszínvonala 10%-al romlott, az inf­láció és az adók mértéke egyre csak nő, és a munkanélküliség 7%-os. A cikk szerint az elmúlt pár év alatt a külföldi befektetések mértéke 20%-al csökkent, és az országban működő külföldi vállalatok legtöbbje veszteséges. Az áldatlan helyzetet a cikk írója egyértelműen a szocialista vezetés eredményének tekinti. Az or­szág vezetőit a szerző volt szovjet la­kájoknak nevezi, és ezen belül is ki­emeli Gyurcsány Ferencet, akinek apósa a szerző szavaival élve az or­szág egyik legrettegettebb kommu­nistája volt, aki kegyetlen módon vett részt az 56-os forradalom leverésé­ben. A szerző szerint a rendszervál­tást követő általános eufóriát mára felváltotta az apátia, a cinizmus és a kétségbeesés, és úgy ítéli Magyaror­szág még igen messze áll attól, hogy európai országnak lehessen nevezni. (Hír Televízió) f NYUGATI N MAGYARSÁG Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident j Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN Szerkesztő: SZILÁGYI KÁROLY Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.BOX 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone: (514)731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Magyarországi szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel./Fax.- 326-7531 E-mail címünk: ny ugatimagyarsag @ axelero.hu Terjeszti: GONDOS BT., FEHÉRLÓFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$35, egyéb országok: US-$35, MAGYARORSZÁG: 1800 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. A szükséges javítás jogát fenntartjuk. A közölt írások nem feltétle­nül képviselik a szerkesztőség álláspont­ját. A valódi névvel aláírt cikkekért a min­denkori cikkírók felelősek. V______________) Előadás-ajánlat %# I ' ' I AMA Valós könnyítés, de nem összehi kettős állampolgárság Magyar világkörmenet A már Ausztráliában született Pappné Szarka Etelka Egyidőben együtt címmel közös magyar megemlékezésre szólítja föl Melboume-ből a világ magyarságát. Régi álma valósulna meg, ha a trianoni diktátum 85. év­fordulóján a világ minden táján a magyarok együtt, össze­jövetellel, gyertyagyújtással emlékeznének meg nemzetünk gyásznapjáról. Felhívásához csatlakozik a Trianon Társaság népes mel­­boumei tagozata, valamint számos USA-beli, nyugat-euró­pai és magyarországi szervezet. Budapestről ezt a kezdeményezést azzal egészítjük ki, hogy ebben az évben, ahol csak lehet, a világ minden táján, a megfelelő évszakban ültessünk Trianon-fát. Emlékeztetve az elrabolt és azóta sokfelé letarolt erdőinkre, valamint arra, hogy akár a kis suháng, az emlékezet is él és felnő. Nem felejtünk, mert ha felejtenénk, akkor az ellenünk elkövetett igazságtalanságról és példátlan történelmi gazságról elismer­nénk, hogy az az igazság! Ezt az egyetemes emberi méltó­ságra való tekintettel sem tehetjük. Kérjük, hogy minél több helyen sarjadjanak és fejlődje­nek ezek a Trianon-fák és emlékeztessenek! Az Országos Trianon Társaság Elnöksége nevében Kiss Dénes elnök \_______________________________________________________^

Next

/
Thumbnails
Contents