Nyugati Magyarság, 2005 (22. évfolyam, 5-11. szám)

2005-05-01 / 5. szám

P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montreal, QC H3P 3B9, CANADA NYUGATI 1022 Budapest, Bimbó őt 53. is*. 1 [IlmmqjsipQams ®0 i aoo® 2ffl@gG = CO® 00 (!][?©[ ]g ci]Q®©@Q(i]@mß XXIII. évfolyam, 5. szám 2005. május A DEMOKRATIKUS ÉS NEMZETI SZELLEMŰ NYUGATI MAGYARSÁG HAVILAPJA 190.-Ft-$3.50 /------------------------------------------------------------------------------------\ BABITS MIHÁLY Áldás a magyarra Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza, a haza egyenlő volt mindig ezer év óta már, és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab: egytest a mi hazánk, eleven valami! Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötött tagokkal. Zsibbadtan áléit a balga erőszakkal. De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagy Isten és semmise megy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mily görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen: így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, és jön az igazság, közelebb, közelebb... v_________________________________________________________________/ IFJ. FEKETE GYULA Van pápánk! És elnökünk? „Habemus Pápám!”, magyarul „Van Pápánk!” - ezzel a rövid mondattal kezdi bejelentését évszázadok óta a pápaválasztó konklávé szóvivője, ko­rábban kikiáltója. AII. János Pál pápa halála után összeült 155 bíboros mind­össze két napig tartó megbeszélést kö­vetően a 78 éves Joseph Ratzinger bí­borost választotta meg a katolikus egy­ház fejévé. Ratzinger bíboros, aki II. János Pál pápa bizalmasa és tanács­adója volt, XVI. Benedek néven lépett a pápai trónra, és lett egyben Vatikán államfője. A magyarországi szociál-liberális sajtó már a II. János Pál pápa halálát követő napokban hevesen támadta az esélyes utódok közé sorolt Ratzinger bíborost. Feltehetően az utolsó pilla­natokban még befolyásolni akarták a pápaválasztó konklávéra kiutazó két magyar bíborost, akik - a többi bí­boroshoz hasonlóan -, a konklávé es­kütételét követően már nem olvashat­ták a napi sajtót, nem hallgathattak rádiót, nem nézhettek televíziót és nem használhatták a mobiltelefonja­ikat. A támadások túlnyomó része a kereszténység iránti teljes értetlen­ségről és vallási türelmetlenségről ta­núskodott. Például szélsőséges kon­zervativizmussal vádolták Ratzin­­gert, mert - idézet a hazai sajtóból - „annak ellenére, hogy a világ túlné­pesedik, ellenzi a művi abortusz gya­korlatát.” Az élet szentségének a tisz­telete valamennyi keresztény feleke­zet egyik alaptétele, ezért ha bárki másra esett volna a választás, telje­sen valószínűtlen, hogy új pápaként feladta volna ezt az alapelvet. Az abortusz ellenzése miatt teljesen in­dokolatlan a túlnépesedés bűnbakjá­nak tekinteni a pápát, hiszen ezzel az erővel minden más életpárti véle­ményt - beleértve a háborúellenes mozgalmakat is -, a túlnépesedés ki­váltó okának lehetne minősíteni. Nyolcvanöt éves igazságtalanság. Trianoni írásaink a 4. és 5. oldalon A Ratzinger bíboros elleni sajtóvá­dakat végső soron az váltott ki, hogy Joseph Ratzinger - kritikusaitól el­térően - katolikus. Nem is tudunk ve­lük mit kezdeni, hisz úgy fest a dolog, mintha nem keresztény szellemiségű ideológusok kívánnák a pápát a maguk képére átformálni. A hazai sajtótámadások egy to­vábbi része azon a hazug állításon ala­pult, mely szerint a bíborosnak náci múltja van. A nagybetűs címben köz­zétett súlyos vádat később sem helyes­bítették, amikor - ellenzéki lapokból - kiderült, hogy mint sok más fiatalt, Ratzingert is 17 évesen sorozták be, és épp Magyarországon sikerült dezertál­nia. Már fiatalon készült a papi hiva­tásra, és ismerve a katolikus papság ak­kori, félig eltűrt, félig üldözött helyze­tét, értelemszerűen nem lehetett köze a náci ideológiához. Még találgatni sem érdemes, hogy melyik jelölt érde­kében indult el ez a befeketítési kam­pány. Talán nem is Ratzinger volt a va­lódi célpont, hanem a mögötte álló II. János Pál szellemisége. Őt, mint a kommunista világrendszer egyik le­­rombolóját rettenetesen gyűlölte a szo­cialista sajtó, és ebből a gyűlöletből óhatatlanul átháramlott egy hányad bi­zalmasára és teológiai tanácsadójára. Tény, hogy minden ármány és vi­szályt szító hazug propaganda ellenére, továbbá a katolicizmus világot átfogó sokszínűsége ellenére példás gyorsa­sággal választották meg XVI. Benedek pápát A névválasztás jelzi az előd, XV. Benedek pápa iránti tiszteletet aki az első világháborút követő rabló jellegű békeszerződéseket mindig élesen el­ítélte, közöttük a Magyarországot meg­csonkító trianoni békediktátumot is. A hazai kormánypártok számára követendő példa lehetne ez a válasz­tás, hisz a kormányzó politikusok hó­napok óta képtelenek megegyezni a le­endő államfő személyéről. Mádl Fe­renc köztársasági elnök megbízatása nyár elején lejár, és hamarosan dönteni kellene az utód személyéről. A kor­mányoldalon belüli nézetkülönbségek ebben a kérdésben annyira kiélezettek, hogy egyes hírelemzők már a koalíció felbomlásáról beszélnek. Még az év elején a kormányfő egy hirtelen jött ja­vaslattal kész helyzetet kívánt terem­teni, és Mádl Ferenc elődjének, egy szabaddemokrata politikusnak a lányát javasolta államfőnek. Erre a javaslatra saját pártjának, a szocialistának a ve­zetői hördültek fel leghangosabban. „Nem akarunk dinasztikus köztársas­ágot!” - tették közzé ellenérveiket a szocialista napilapban. (folytatás a 6. oldalon) CZÉRE BÉLA Konzervatív pápa, hazudozó tévécsatornák Európa sötét, balliberális erői végre egy hatalmas pofont kaptak a II. János Pál jobb kezének számított német Jo­seph Ratzinger bíboros pápává válasz­tásával. Ratzinger bíboros XVI. Bene­dek néven vonult be a pápaság törté­netébe és az emberiség egyetemes tör­ténelmébe is. Olyan ember Ratzinger bíboros, XVI. Benedek pápa, aki elődjéhez hasonlóan képes a hatalmas feladat megoldására: a minden oldal­ról szorongatott, gyalázott értékrend védelmére, a konzervatív emberkép ol­talmazására. S teszi ezt, ha kell, csa­holó pederaszták, transzvesztiták, az örökbefogadás ürügyén kisgyerekekre leső pedofilok, kábítószer-mákonyba fulladt élvetegekkel szemben is, szent ügyért, a keresztény, konzervatív, nem­zeti értékrend feltámasztásáért. XVI. Benedek megválasztása előtt mit hörögtek, hazudoztak össze a ma­gyarországi és nyugati tévécsatornák és rádiók! Hogy Ratzinger bíboros ifjú korában a Hitlerjugend tagja volt, meg hogy a II. világháború idején egy né­met lövészszázadban szolgált. Azt nem tették hozzá az ocsmány rágalmazók, hogy a homokos és tolvaj ifjak kivéte­lével a ’30-as évek második felében majd mindenki a Hitlerjugend tagja volt, mint ahogy kisdobos és úttörő volt Magyarországon is mindenki, aki élt és mozgott Ratzinger bíboros rá­adásul behívott katonaként nem is használta fegyverét, s Magyarország­ról disszidált a háború poklából. Engem az döbbentett meg a legjob­ban, hogy a .jobboldaliként” aposzt­rofált Hírtévé is óránként ismételgette ezt a sunyi csúsztatást Ratzinger bíbo­ros „múltjáról”, egészen a pápaválasz­tásig. De nem csak ennyit tett a .jobb­oldali” Hírtévé. Mikor felsorolták a pápaválasztás esélyeseit, a Hírtévé mindig a liberálisnak tartott milánói ér­sek, Tettamanzi mellett „kampányolt” a maga szerény, alattomos eszközeivel. A Hírtévéről tudjuk, hogy a Fidesz-ér­­dekeltséghez tartozik, mint ahogy a Magyar Nemzet is. Vajon hogy képze­lik azt a Hírtévé-Fidesz egyes vezetői, hogy miközben hivatalosan a konzer­vativizmus mellett teszik le a voksu­kat, suttyomban, vagy teljesen nyíltan a liberális erőket támogatják? Ráadá­sul ez a liberális „egyházreformer”, Di­­onigi Tettamanzi teljesen esélytelen is volt, hozzátehetjük: hála Istennek. Mindenesetre a római katolikus egyház nagyon gyorsan reagált arra az elképesztő aljasságra, amit a baloldali spanyol kormány fogadtatott el a par­lamenttel, s amely törvény lehetővé te­szi a homokosok és leszbikusok házas­ságát és a gyermekek örökbe fogadá­sát, azaz magyarul: megrontását. A közvélemény-kutató intézetek (kü­lönösen a Gallup) már régóta hatalmas arányú Fidesz fölényt regisztrálnak. Füg­getlenül attól, hogy a soproni időközi vá­lasztás második fordulója is eredmény­telen lett, ez a szavazás is igazolta a Fi­desz döntő fölényét. Firtl Mátyás, a Fi­desz jelöltje a szavazatok 64,81 százalé­kát szerezte meg április 24-én, vasárnap! Ez kiütéses vereség az MSZP számára. Csák Ferenc, Gyurcsány miniszterelnök személyes protezsáltja mindössze 24,39 százalékot tudott összekaparni! Nagy Ta­más (MDF) paraszthajszállal előzte meg a MDEP jelöltjét, Sárdy Barbarát, az SZDSZ által indított Kóczán Zoltán el­vérzett, mondhatni, a helyére került (2,42). Gyengén szerepelt a Jobbik je­löltje, Kirkovits Balázs is (1,01 százalék), a helyi „erőket” képviselő Magyar Vi­dék és Polgári Párt szintén (0,8). Érdemes megnézni, hogy a soproni választások tükrében milyen most a jobboldal és a baloldal erőviszonya. A jobboldal (Fidesz, MDF, MIÉP, Jobbik, Magyar Vidék és Polgári Párt) 73,19 százalékot ért el, míg a baloldal (MSZP, SZDSZ) csak 26,81 százalékot! Az MSZP nagy bajban van. Gyur­csány kommunikációs léggömbje ki­pukkadt, már a Szocialista Pártban is egyre erősebb a csalódottság moraja. Gyurcsány feláldozta Draskovics Tibor pénzügyminisztert és Németh Imre földművelésügyi minisztert, az előbbi­nek talán a sajátos áfa vissza nem térí­tések, az utóbbinak az EU-támogatá­­sok időben meg nem történt kifizeté­sei voltak a bűnei. Veres Jánossal a pénzügyminisztérium kátyúba került szekerét próbálta Gyurcsány kimozdí­tani, az őskommunista Gráf Józsefre elsősorban az EU-támogatások kifize­tése várna. Ez a szocialista mezőgazda­­sági kormányzat egyáltalán nem sze­reti a gazdákat, a szocik korábban a ter­melőszövetkezeteket és az állami gaz­daságokat támogatták, mostanában pe­dig a multinacionális cégek által össze­tákolandó nagybirtokrendszert készítik elő. Túl nagy jövőt nem jósolhatunk Gráf Józsefnek, a Magyar Nemzet ál­tal közölt fotográfián máris ijesztően félreáll szája, olyan ember benyomá­sát kelti, mint aki lélekben már ké­szülődik egy agyvérzésre. Nagyon úgy néz ki, hogy a Gyur­csány hívők rövidesen kihátrálnak a Háti János-szerű attitűddel megáldott főnökük mögül, s faképnél hagyják a tétován hebegő Hiller Istvánt is. Nagy ostobaságot csinált Gyurcsány azzal is, hogy nyíltan azt deklarálta, hogy ő nem szól bele a szocialisták köztárs­asági elnök-jelölésébe, alaltomban és igen szervezett módon viszont Szili Katalin házelnök ellen dolgozott. (folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents