Nyugati Magyarság, 2003 (21. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1-2. szám

4. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 2003. január-február A nemzeti eszme válsága Reform Tömörülés: az Alternatíva kongresszusa Az RMDSZ szatmári kongresszusán a szóra emel­kedő Dávid Ibolya és Németh Zsolt lényegesen na­gyobb tapsot kapott, mint a szabad demokrata kül­dött, a magyar szocialista kormányfő vagy a román miniszterelnök. Ha valaki így akarná felmérni az er­délyi magyarok politikai szimpátiáját, egyszerű lenne a válasz: arrafelé a jobboldal a nyerő. A küldöttek döntése azonban egész mást mutat: a konzervatív tisz­teletbeli elnököt, Tőkés Lászlót kiszorították a szer­vezetből (tisztségét is megszüntették, ám arról már egy nappal korábban lemondott a püspök), immár so­kadszor újraválasztották a magát mérsékeltnek ne­vező, ám egyre inkább balra tolódó Markó Bélát, és kiütéssel győzött a szocialista szárny. Sokan azt mondják, súlyos taktikai hiba volt a legerősebb belső ellenzéki platform, a Reform Töm­örülés részéről, hogy nem vett részt a munkálatok­ban, és nem állított ellenjelöltet, mert így egyrészt gyávasággal vádolható, másrészt nem volt reális al­ternatíva a választásban. Ám abban is van logika, hogy ha valaki szabálytalannak tekinti a kongreszus összehívását (mivel az előző határozatait még nem hajtották végre), és vitatja a delegálási módszerek jogosságát, akkor nem legitimizálja jelenlétével az egészet (és nem szalad bele a biztos vereségbe). Még egy fontos adalék: a környező magyarok lakta országokkal ellentétben Romániában a poli­tika totálisan uralja a civil élet majd minden szeg­mensét, így például a legnagyobb pénzosztó Illyés Alapítvány romániaia alkuratóriumát is Markó ve­zeti. A romániai magyar média, de a közösségi élet más fórumai is az anyaországi támogatástól függ­nek, így nem csoda, hogy például a napisajtóban rikta az RMDSZ-szel szemben megfogalmazott éles kritika, tabu a politikusok vagyoni helyzetének gya-A külföldi magyar könyvkiadás egy újabb nagy si­keréről adhatunk hírt olvasóinknak. Az ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány az elmúlt év december 5-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében tartott alakuló közgyűlésén, ünnepélyes keretek között bejelentették, hogy megjelent az Erdély története trilógia angol nyelvű kiadása. Az ünnepségen részt vett dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök, az Okta­tásügyi és Nemzeti Örökség minisztériumok ve­zetői és dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnöke. A torontói Magyarságku­tató Intézetet (teljes neve: Hungarian Research Ins­­titue of Canada) dr. Simon László elnök képviselte. A nagyszámú meghívott vendég között ott voltak az eredeti magyar és az angol kiadás szerkesztői, fordító-lektora és a tudományos élet jeles képvi­selői. Az 1986-ban megjelent Erdély története há­rom kötetét a Magyar Tudományos Akadémia­tíz akadémikusból álló munkacsoportja készí­tette el Köpeczi Béla főszerkesztő irányítása alatt. Az egyes kötetek szerkesztői a következők voltak: I. Makkai László és Mócsy András. II. Makkai László és Szász Zoltán. III. Szász Zol­tán. Valamennyien elismert szaktekintélyek. Az anyag 1945 oldalra terjed, tehát részletesen tár­gyalja Erdély történetét. A fordítás ugyanolyan részletességgel, ugyan­csak három kötetben, 2635 oldalon, 31 térkép és sok táblázat bemutatásával tárja az olvasó elé Tran­­szilvánia, vagyis Erdély korszakait a történelem előtti idők településeinek bemutatásától a trianoni békeszerződés megkötéséig. Alaposságával, tárgyi­lagosságával kitűnő eszköz és fegyver a két évszá­zad óta terjesztett román áltudományos tanok hely­reigazítására. A hézagpótló tudományos munka angol nyelvű kiadását a torontói egyetemen működő Magyar­ságkutató Intézet kezdeményezte. Felismerve az eredeti mű jelentőségét, az Intézet mandátumának megfelelően, az Igazgató Tanács a trilógia angol nyelvű kiadása mellett döntött. A kezdeti kapcso­latot dr. Diósady Levente vette fel Budapesten a kiadóval, majd dr. Simon László fojtatta a tárgya­lásokat az Akadémiai Kiadóval, a főszerkesztővel és a szerkesztőkkel, végül megszerezte az angol kiadás jogát. A debreceni Kossuth Lajos Tudomá­nyegyetem angol tanszékének munkatársai készí­tették az előfordítást Szafkó Péter irányításával. A végső fordítást és lektorálást Kovrig Bence, a to­rontói egyetem politikatudományi tanszékének volt vezetője végezte. A kiadás érdekében a Magyar Intézetet támo­gató külföldi magyar egyesületek a következők voltak: A Kanadai Magyarságért Alapítvány Sán­dor Éva, Balogh Zsolt, majd Szécsi Zsuzsanna igazgatók vezetésével. A Calgary-i Széchenyi Tár­saság Fekete Tibor elnök vezetésével, a torontói Rákóczi Alapítvány Korponay Miklós, majd Ham­vas József elnökök vezetésével. A fordítói munka egy évtizedet igényelt. Az ezer példányban megjelent kötetek kinyom­tatása az Egyesült Államokban történt az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány irányításával, Ki­rapodása: romániai magyar politikus még nem ke­veredett korrupciós botrányba. Kérdés, hogy ennyire erkölcsös-e mindahány, vagy csak a cenzúra mű­ködik ilyen hatékonyan. A helyzet adott: a győztesek nem voltak nagy­vonalúak, a gesztusok ezúttal is elmaradtak, a Markó-vonal kiütéssel győzött a Szakszervezetek Művelődési Házában. A diadal helyszínétől néhány száz méterre, a Láncos-templomban a fősodorból kiszorultak tanácskoztak a hogyan továbbról. Más­fél ezer résztvevő, köztük RMDSZ-képviselők és szenátorok, a helyi közösségek választott tisztség­­viselői, neves közéleti személyiségek, mégsem dön­töttek a szakadás mellett, hanem a magyar konzer­vatívok mintájára megpróbálják a polgári körök mozgalmán keresztül megszólítani mindazokat, akik csalódtak az egypártosodó RMDSZ-ben. A tel­jes jogú élet alternatíváját zászlajukra tűző reformis­ták abban bíznak, hogy az öncélú politikát csakis az erős civilek bírhatják jobb belátásra. A legbefolyásosabb román napilap, az Adeva­­rul a kongresszus első napján vezércikket szentelt az RMDSZ balkanizálódásának. Ebben kifejtik, hogy a folyamat akkor indult el, amikor a magyar politikusok a kényelmetlen ellenzéki padokat a ha­talom bársonyszékeire cserélték, és rájöttek a földi javak birtoklásának előnyeire. Az ország demokra­tizálódását elősegítő kisebbségi tömörülésből így lett például a választási reformot megtorpedózó ret­rograd erő. Az anyaországi konzervatív tábor és az erdélyi magyarság egy hajóba került. A miértek helyett most már ideje azon gondolkodni, hogyan tudná­nak közös erővel átevezni a túlsó partra. (Magyar Nemzet) rály Béla professzor felügyeletével a New York-i Columbia Egyetem nyomdájában. A vállalkozást elindító és végigvivő Magyar­ságkutató Intézetnek sikerült a szükséges pénzt összegyűjtenie. A fordítás, a szereksztés és a nyom­tatás kétszázötvenezer kanadai dollárba került. Szinte páratlan magyar összefogás eredménye ez a könyv. Létrehozásának történetéről, hátteré­ről dr. Simon László számolt be a december 5-i ünnepélyes ülésen a Tudományos Akadémián. Dr. Simon a Pro Cultura Hungarica kitüntetést átvéve hangsúlyozta, hogy mindazok nevében veszi át a megtisztelő elismerést, akik hozzájárultak az an­gol kiadás megszületéséhez. Dr. Simonnal ez al­kalommal a Duna Televízió interjút készített. Remélhető, hogy Erdély történetének angol nyelvű megjelenésére fel fog figyelni a tudomá­nyos világ. Az is lehetséges, hogy az eredeti könyv megjelenését követő 1987 októberében Debrecen­ben, majd 1988 februáijában Bukarestben megtar­tott konferenciákon elhangzott érvek és ellenérvek felújítása a könyv tartalmát újra vizsgálat alá ve­szi. Ez így is lenne jó, mert az írók és szerkesztők bizalommal váiják a megmérettetést. Több jó osztályzat már meg is érkezett. Egyik az Illinois-i Egyetemről, Keith Hitchins tollából, aki áttanulmányozta az I. kötetet és kedvező re­cenziót írt róla. Bebizonyítottnak találta Makkai Lászlónak az érveit archeológiái leletekre és a föld­rajzi nevek etimológiájára támaszkodó érveit, hogy Erdély területén, a magyarok bejövetele előtt go­tok, hunok, gepidák, avarok és szlávok éltek. A Ró­mai Birodalomnak nem maradt vissza „romani­­zált” lakossága. A románok megjelenését a XIV. századra teszi, amikor a tatárjárás, majd a törökök elleni harcok a magyarokat és székelyeket nagyon megritkították. Akkoriban kezdődött meg a román beszivárgás és betelepülés a lakatlan, vagy azzá vált területekre. A románok viszont továbbra is kitar­tanak a „dáko-román folytatólagosság” elmélete mellett. A trilógia további megismertetésének és terjesz­tésének következő állomása a 2003 áprilisában, a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen megtartandó konferencia lesz, amelynek keretében a Budapestié akkreditált külföldi követeket meg fogják ajándé­kozni Erdély történetének angol nyelvű köteteivel. A fordítás megvalósulása és sikeres terjesztése új lehetőséget nyújt az érdeklődőknek az Erdélyre vonatkozó történelemkutatásban. A mű utalásként, hivatkozásként használható az igazságkeresésben. Mindez a magyarság javát fogja szolgálni! A „History of Transylvania” háromkötetes mű ára 300 kanadai dollár. A Magyarságkutató Inté­zet ötszáz, vagy annál nagyobb adómentes ado­mány fejében az adakozót megajándékozza a há­rom kötettel. A mű arra is kitűnően alkalmas, hogy angol nyelven megismertessük a magyarul nem tudó csa­ládtagjainkkal, ismerősökkel, politikusokkal, könyvtárakkal Erdély valódi történelmét. A trilógia megrendelhető: Hungarian Research Institute, Research Ancilliary of the University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. M5S 3E5 Rada Tibor Egy lépésre a szakadástól - mondja a Reform Tömörülés legutóbbi, Kolozsváron megrendezett rendkívüli kongresszusáról szóló beszámolójának főcímében a Transindex nevű internetes újság. Valóban ennyire akut lenne a helyzet? Valóban ennyire előrehaladott lenne az RMDSZ fokoza­tos, évek óta tartó szétmorzsolódása? Köztudott, hogy a Szövetségből kilépett az erdélyi magyar ifjúság képviselete, a Magyar Ifjúsági Tanács, mivel küldötteinek mandátu­mát nem igazolta az RMDSZ Szövetségi Kép­viselők Tanácsa. Most az RMDSZ a maga ké­pére szervez maga mellé ifjúsági képviseletet, nem ritkán szövetségi alkalmazottakkal végez­tetve el a szervezőmunkát. Több mint nyilván­való, hogy az így megszervezett ifjúsági „ér­dekképviselet” nem az ifjúság érdekeit artiku­lálja majd az RMDSZ felé, hanem fordítva, az RMDSZ hivatalos irányvonala mellé igyekszik felsorakoztatni az ifjúságot, vélhetően inkább kevesebb, mint több sikerrel. Közismert az is, hogy Székelyföldön több stratégiai jelentőségű városban és községben füg­getlen polgármesterek győzedelmeskedtek a 2000-es önkormányzati választáson az RMDSZ minden erőlködése ellenére. Székelyudvarhelyen Szász Jenő úgy nyert, hogy az RMDSZ, egyéb­ként teljesen érthetetlen módon, presztízskérdést csinált a több mint 90%-os magyar többséget ma­gáénak tudó város polgármesteri székének elnye­réséből, még a kampány nyitóját is oda helyezte. De Csíkszeredában sem sikerült győzni az RMDSZ jelöltjének. Mindemellett köztudott, hogy a parlamenti vá­lasztáson RMDSZ-szavazatok abszolút száma vá­lasztásról választásra csökken. Elég, hogy egy al­kalommal a román választók nagyobb arányban szerepeljenek a választáson, ahhoz, hogy a jelen­legi tendencia mellett az RMDSZ kibukjon a par­lamentből. Ráadásul mind több jel arra mutat, hogy sok - főleg székelyföldi - magyar nem vár mást, mint egy életképes alternatívát, melyre örömmel adná voksát. Ha az erdélyi regionaliz­­mus képviselőjeként számon tartott Sabin Gher­­mannak végül sikerül bejegyeztetnie pátiját, az az RMDSZ-nek, mint parlamenti tényezőnek a végét jelentheti. Ilyen körülmények között a józan ész azt diktálná, hogy az RMDSZ minden erőt maga köré gyűjtsön s erősítse a belső szövetséget. Ehelyett mi történik? Az RMDSZ a legfelső szintű részvétel helyett rászervez egy SZKT-t a Kolozsvári Nyilatkozat tíz éves évfordulóját megünneplő rendezvénysorozatra, tovább foly­tatja a másik oldal megbélyegzését (legutóbb Markó Béla nem kevesebbet állított, mint hogy “dolgozó magyarok” - ezek lennének ők - és “árulkodó magyarok” - ezek lennének Tőkés László és hívei, beleértve a Reform Tömörü­lést - állnak egymással szemben az RMDSZ- ben) s különböző technikákkal manipulálja a megyei RMDSZ szervezetek küldöttállítását, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy lehetetlenné te­gyen a szatmárnémetibe összehívott RMDSZ­­“kongresszuson” mindenféle pályakorrekciót. Mindeközben átgyalogol az alapszabályzaton, s továbbra sem hajlandó képviselni az autonó­miaprogramot. Kongresszust egyébként jogsze­rűen nem hívhatott volna össze a vezetőség a belső választások kiírása előtt, de nyilvánvaló, hogy Markó Béláék jónak látták akár alapsza­bályzat-ellenesen is saját hatalmukat bebeto­nozni még négy évre, nehogy a belső válasz­tás - amit most már aligha lehet sokáig halaszt­­gatni - esetleg átírja a belső erőviszonyokat. Ilyen körülmények között ült össze a Re­form Tömörülés rendkívüli kongresszusa, mely az Alternatíva kongresszusa nevet viselte, utalva arra, hogy az RMDSZ szövetségi elnöke szereti azt állítani, hogy az általa képviselt po­litikának nincsen alternatívája. A kongresszus által elfogadott dokumentum - mely kiemeli többek között a civil társadalom s az egyhá­zak közösségerősítő szerepét, döntési kompe­tenciák leadását célozza az RMDSZ részéről forráselosztás tekintetében is, és azt javasolja, hogy a politizálás színtere ne csak Bukarest le­gyen, hanem Kolozsvár, Budapest és Brüsszel is - korábban már megjelent a sajtóban, de ér­demi válasz az RMDSZ csúcsvezetése részé­ről mindezidáig nem érkezett rá. Vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy a küldöttek között egyetlen kérdésben bontakozott ki éles vita: abban tudniillik, hogy vegyenek-e részt a Reform Tömörülés küldöttei a Szatmár­németibe összehívott RMDSZ nagygyűlésen avagy sem (a küldöttek következetesen nagygyű­lésnek titulálták a „kongresszust" ezzel is jelezve, hogy alapszabályzatszerűség híján nem tartják azt legitimnek). A székelyföldi küldöttek többsége élükön a Reform Tömörülés egyik alelnökével, Szász Jenővel, elvi alapra helyezkedtek: kitartot­tak amellett, hogy egy illegitim rendezvényen nincs mit keresnünk, szerintük ottani jelenlétünk felesleges legitimációt adna egy alapszabályzat­ellenesen összehívott rendezvénynek. Az elnök­ség többsége, a szórványbeli és a partiumi kül­döttek nagy része úgy vélte, el kell menni Szat­márnémetibe és ott be kell mutatni elképzelésün­ket, s ha az nem talál elfogadásra, akkor ki kell vonulni. Emellett az álláspont mellett pragmati­kus érvek szóltak: a kongresszust” kísérő élénk médiaérdeklődés, valamint az, hogy a Reform Tö­mörülés tanúsítson mindvégig párbeszédkészsé­get. Végül 41:31 arányban a székelyföldi küldöt­tek álláspontja kerekedett felül. Alig telt el a kongresszus óta pár nap, a sajtó máris a Reform Tömörörülésen belüli törésvonalról cikkez, elfe­ledve, hogy az elvi kérdésekben a kongresszus teljes egyöntetűséggel szavazott. így a zárónyi­latkozatot is, melyből feltétlenül idéznem kell a főbb gondolatokat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a kongresszus: „Bár közel tíz évvel ezelőtt az egyetlen, sok­színű. befogadó jellegű, igazi közösségi önkor­mányzatként elképzelt Szövetségbe léptünk be, jelenleg egy klikkérdek által mozgatott, szigorú hierarchiára épülő pártban érezzük magunkat. Mi a közösségünk szolgálatára, nem pártveze­tések kiszolgálására szövetkeztünk. Mi nem arra szövetkeztünk, hogy csak vá­lasztás nélküli szavazatokat kérjünk, hogy csak beleszólás nélküli támogatást várjunk el. A ma­gunkénak érzett Szövetség számára a Tőkés László tiszteletbeli elnök által megjelenített er­kölcsi tartás érték, és nem teher. Az általunk felvállalható Szövetségben minden magyar egyformán választható és választhat. A civil szervezetek és a független ifjúsági szervezetek stratégiai szövetségeseink, s felelős döntésho­zók a társadalomépítés terén. Ugyanakkor az általunk felvállalható Szövetség számára az egyházak értékrendje, közösségépítő munkája nélkülözhetetlen. Helyre kell állítani a közösség működésé­hez szükséges egyensúlyt a politika, a társada­lom és az egyház között, egy új Szövetséget kell kötni. Erre vonatkozó javaslatainkat fogal­maztuk meg a Kongresszus által elfogadott Al­ternatívában.” Markó Béla a kongresszus döntését úgy kommentálta: ez a platform politikai gyenge­ségét tükrözi. S hozzátette azt is, hogy a Re­form Tömörülés csak egy az RMDSZ tíz plat­formja közül. Ami az első vádat illeti, úgy vé­lem, hogy egy elvi megalapozottságú döntés­nek vajmi kevés köze van az azt meghozó po­litikai szereplő gyengeségéhez. Értékelvi dön­téseket nem haszonelvű számítás alapján hoz az ember. Mindennapi példával élve: az ember akkor is megpróbálja megvédelmezi gyerme­két az utcai támadóktól, ha azok elsöprő fö­lényben vannak, s ha semmi esély nincs a győ­zelemre. De szerencsére azért a Reform Tömö­rülés távlatilag messze nem esélytelen: ma tu­lajdonképpen gyűjtőhelye, kikristályosodási góca azoknak az erőknek, melyek az erdélyi magyarság és az RMDSZ eredeti célkitűzéseit komolyan veszik, akik nem partnerek a román hatalom elvtelen kiszolgálásában, akik az er­délyi magyarság létérdekeihez mérik politikai céljaikat és nem a zsebükhöz és/vagy Adrian Nastase igényeihez. S ez egyben a válasz a másik tézisre: az RMDSZ-en belül vannak frissen beiktatott lát­szatplatformok (szám szerint hárman), melyek csak azt szolgálják, hogy 5-5 küldöttet delegál­hassanak a kongresszusra. De látszatplatformnak tekinthetjük azokat is, melyek a hivatalos irány­vonalat támogatják és nem tesznek semmit, mint a Platform és az Erdélyi Magyar Kezdeménye­zés, melyek értékelvűek, következetesek, de po­litika erejük nagyjából úgy viszonyul a Reform Tömörüléséhez, mint az MDF-é vagy a MKDSZ- é a FIDESZ-éhez. Markó tehát e nyilatkozatával nem csinált mást, mint az általa legkeményebb­nek becsült ellenfél jelentőségét próbálta ráolva­sással csökkenteni. Végül egy mondat a szakadásról: a Reform Tömörülés döntése még nem jelent szakadást. Annál is inkább, hogy van több megyei szerve­zet,“melyet e platform tisztségviselői vagy tagjai vezetnek, van a platformnak egy szenátora és négy képviselője. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mostani döntés ellenére is e pozíciók feladását nem fogja megszavazni a platform jövő évi tisz­tújító kongresszusa. Kérdés persze, hogy milyen döntéseket fog hozni az RMDSZ szatmárnéme­tibe összehívott nagygyűlése, hogy felülkereke­dik-e végre a józan politikai bölcsesség a Markó­­féle hosszútávon önpusztító klikkpolitikán. Borbély Zsolt Attila Erdély története angolul

Next

/
Thumbnails
Contents