Nyugati Magyarság, 2003 (21. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1-2. szám

2003. január-február Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 3. oldal Háborúra uszítok IFJ. FEKETE GYULA A kormánypárti írott sajtó, a rádió és a televízió híradásai és riportjai alap­ján úgy tűnik, hogy a hazai politikai elit megdöbbentően nagy része nem okult az elmúlt évszázad világégése­iből, a háborúkkal szükségszerűen együtt járó szenvedésekből és borzal­makból. Árad a háborúra uszítás mind az írott, mind az elektronikus sajtó megnyilvánulásaiból. Felelőt­len, vagy az ország érdekeit nyíltan eláruló politikusok, butácska ripor­­temők úgy tüntetnek fel egy Irak el­len indított háborút, mint valami fo­telből nézhető látványos show-mű­­sort, amelynek legfeljebb csak né­hány hétig lesz hírértéke a háborút elindító hatalmak erőfölénye miatt. A híradások többször is megismételték Bush amerikai elnök felszólítását, miszerint a háború elkerülése érde­kében Irak vezetőinek már ideje lenne bizonyítaniuk ártatlanságukat az ellenük felhozott vádakban. Az emberi jogok terén jártasabb rádió­­hallgatók riadtan kapták fel a fejüket, hogy már megint a vádlottaknak kell bebizonyítaniuk a vétlenségüket, és nem a vádlóknak a bűnösséget? Úgy, mint a legsötétebb Kádár rendszer­ben? Idézték a hírműsorok Blair an­gol miniszterelnök figyelmeztetését is, mely szerint az iraki elnöknek meg kellene mutatnia az ENSZ ellen­őreinek az iraki tömegpusztító fegy­verek rejtekhelyeit, máskülönben egyértelművé válik, hogy nem akar együttműködni az ellenőrökkel, az­az dacoló magatartásával Irak ön­maga váltaná ki a háborút. Az angol miniszterelnök kizárja a lehetőségek sorából azt az eshetőséget, hogy az iraki elnök talán azért nem mutatja meg az atomfegyvereit, mert nem is rendelkezik ilyenekkel. Egyoldalúságot tükröznek a hírek akkor is, amikor kész tényként keze­lik, hogy Irak nem hajlandó teljesí­teni az ENSZ-nek a vele szemben tá­masztott leszerelési határozatait, de ugyanezek a híradások elhallgatják, hogy Izrael állam de facto nem tel­jesít több vele szemben megszületett ENSZ-határozatot és nem hajlandó lemondani meglévő tömegpusztító fegyvereiről sem. Mindezek ellenére Izraelnek nem kell szembenéznie a nagyhatalmak háborús fenyegetése­ivel. Mind a magyar miniszterelnök, mind a külügyminiszter jobbnak tar­tana egy ENSZ-felhatalmazás nélküli katonai akciót Irak ellen az ENSZ döntéseinek a kikényszerítése érde­kében, semmint tétlenül várakozni. Ok maguk sem gondolták végig, hogy mihez vezetne a világpolitiká­ban, ha nem az Egyesült Nemzetek Szervezete dönthetne a saját ügyei­ben, jelesül abban, hogy az általa ho­zott határozatokat teljesítették-e, vagy sem, és ha nem, akkor ennek mi legyen a szankciója. Félreértés ne le­gyen, a hazai békepárti közvélemény egyáltalán nem pártolja az iraki el­nök népelnyomó diktatúráját. De mi­ért éppen ez ellen a diktatúra ellen harcoljon Magyarország? Hiszen szerény számítások szerint is leg­alább harminc hasonlóan embertelen diktatúra működik a földkerekségen. Miért épp a távoli Eufrátesz partjai­nál gyülekeznének az emberi jogok ellenségei, hiszen hasonlóan gálád emberiségellenes cselekedetekkel, tömeges bebörtönzések és akasztá­sok jóváhagyásával, vagy az ilyen rémtettek helyeslésével, a sajtósza­badság, gyülekezési szabadság és a szervezkedési szabadság legteljesebb elnyomásával dicsekedhet a kor­mánypárt jogelődje! Nevetséges és szánalmas dolog lenne az itthoni po­­gányok sokasága elől távoli országok elleni keresztes hadjáratba mene­külni! Az ellenzéki pártok és másfél száz civil szervezet több határozat­ban ítélték el a magyar kormány há­borúpárti politikáját. Eddig a háború­ellenes tüntetésüket nem enged­élyezte a rendőrség, február közepén azonban - részben nemzetközi tilta­kozás hatására is - talán élhetnek majd a gyülekezési jogukkal. A buzgó hazai vezetés, nehogy ürügyet teremtsen a Biztonsági Tanácsban vétójoggal rendelkező Kína ellensza­vazatára egy Irak elleni határozat meghozatala esetén - január végén még a Tibetet Segítő Társaságnak a kommunista Kína elleni tüntetését is betiltotta. Az ellenzék különösen veszélyes­nek érzi, hogy a magyar kormány „szövetségesi kötelezettségeire” hi­vatkozva hozzájárult ahhoz, hogy a taszári amerikai támaszponton 4000 iraki „tolmácsot” képezzenek ki. A naponta sulykolt „szövetségesi köte­lezettség” kormányzati meséje akkor bukott meg, amikor maga az Európa Parlament - közöttük több NATO or­szág - döntött a katonai megoldás el­len. Magyarország valóban a NATO tagja, de miféle „szövetségesi köte­lezettségeink” lehetnek, ha magának a NATO tagállamainak a többsége Orbán Viktor Olaszországban December 4. és 7. között Olaszor­szágban járt Orbán Viktor. A polgári kormány miniszterelnökét fogadta Silvio Berlusconi miniszterelnök és Gianfranco Fini miniszterelnök-he­lyettes. A Hűség Napja A nyugat-magyarországi Ágfalván ünnepséget tartottak december 16- án, a Hűség Napján. 81 évvel koráb­ban ezen a napon Sopronban és kör­nyékén népszavazás döntött arról, hogy a térség Magyarország része marad. Az ágfalvi megemlékezésen beszédet mondott Orbán Viktor, a polgári kormány miniszterelnöke. Pannon-vég Egy héttel a Gidó Média Kft. és a Bocskai István Szabadegyetem közti, a Pannon Rádió név használatáról és a műsorszolgáltatás jogáról szóló perben született elsőfokú ítélet után a budapesti XII. kerületi rendőrség és a Készenléti Rendőrség embereinek biztosítása mellett a Hírközlési Felü­gyelet munkatársai leszerelték és el­szállították a Bocskai István Szaba­degyetem szellemiségében sugárzó Pannon Rádió adótornyát. Ezen a na­pon demonstratív rendőri felvonulás volt a Szabadság téri stúdió előtt is. Az elnémított adóval szimpatizálók demonstráltak az Országos Rádió és Televízió testület Ostrom utcai szék­háza előtt. sem lát indokot háború megindítá­sára és irakaiak kiképzésére? Mi az Észak-atlanti Katonai Szövetségbe léptünk be - hangoztatja az ellenzék - és nem az Egyesült Államok poli­tikáját kiszolgáló vazallus államok sorába! Félrevezetés és hamisítás az Irak ügyében nem is létező „szövet­ségesi kötelezettség” emlegetése! Nemcsak ebben az ügyben tájé­koztatták félre a lakosságot, hazug­ságnak bizonyult a taszári „tolmács­­képzés” is. Ez a kormányhazugság akkor vált egyértelművé, amikor az irakiak oktatását vezető amerikai tá­bornok maga nyilatkozta, hogy a ki­képzés első fáziásban önvédelmi fo­gások megtanulása, kézifegyverek kezelésének az elsajátítása, harci gá­zok elleni védőfelszerelés megisme-Szabad szóért büntetés Folytatólagosan elkövetett közösség elleni izgatás miatt első fokon egy év hat hónap, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Bí­róság ifjabb Hegedűs Lóránt refor­mátus lelkészt, a Magyar Igazság és Élet Pártja alelnökét. Hegedűst egy, a párt XVI. kerületi Ébresztő című lapjában 2001-ben írt cikke miatt fogták perbe. A lap felelős szerkesz­tőjét, Metes Györgyöt 525 ezer fo­rintos pénzbüntetésre ítélték. A véde­lem bűncselekmény hiányában He­gedűs felmentését kérte. Magyarellenes provokációk December 4-én a budapesti Nyugati téren hanukkát ünneplők zavarták meg a Magyar Revíziós Mozgalom minden hónap 4-én megtartott ren­dezvényét. A hanukkázók hangfala­ikkal el akarták nyomni a nemzeti szervezet szónokait. December folyamán Budapest több pontján, így a Nyugati téren, az Or­szágház előtt, a Blaha Lujza téren és a Moszkva téren hanukka-gyertyát állí­tottak fel. A Kossuth téri rendezvényen Medgyessy Péter is megjelent. Ismeretlen tettesek ledöntötték a Moszkva téren az Ifjú Magyarok Egyesülete által állított „Boldog ka­rácsonyt a keresztény Magyarország­nak!” feliratú kettős keresztet. Har­madnapra azonban - szintén ismeret­lenek - visszaállították nemzeti szimbólumunkat. rése és elsősegélynyújtás szerepel a tananyagban. Sem az angol nyelvtan szerkeztének a megismerésére, sem az anglicizmusok alapfokú elsajátí­tására már nem jutott órakeret ebben a sajátos „tolmácsképzőben”. „A Ta­­száron kiképzett embereink alkotják majd az új iraki hadsereg magját” nyilatkozta a londoni székhelyű emigráns Iraki Nemzeti Kongresszus képviselője, azaz egyértelműen „had­seregről” és nem „tolmácsokról” be­szélt. Még kormánypárti politikusok is legyintenek erre a lelepleződött ha­zugságra, úgy kezelik a „tolmácskép­zés” ügyét, mint valami szükséges csínytevést. Csak így tudta a kor­mány elkerülni azt a kötelezettségét, hogy engedélyt kérjen az Országgyű­léstől a taszári bázis kiadására. Pol­gári célok - például tolmácsképzés - megléte esetén ugyanis kormány­hatáskörbe tartozik a bázis kiadása. Sajnos, ez a kormányhazugság nem intézhető el egy kézlegyintéssel. Nem véletlenül szükséges ugyanis katonai kiképzés esetére - az ország békéjének a megőrzése érdekében - a parlamenti jóváhagyás. Izrael a nemzetközi hadijogra hivatkozva jo­gosan indíthatott támadásokat szíriai, jordániai, vagy szudáni kiképző tá­borok ellen, amennyiben igazolni tudta, hogy ott biztonságát vesz­élyeztető katonai kiképzésben része­sítenek palesztinokat. Irak is joggal megtehetné ugyenezt a nemzetközi hadijog értelmében - immáron ma­gyar terület ellen. A magyar kormány naponta hangsúlyozza, hogy nem fe­nyegeti terrorcselekmény sem a ta­szári bázist, sem a környezetében élőket - ami kivételesen valóban igaz állítás. Bármilyen esetleges harci te­vékenység Taszáron és környékén ugyanis már indokolható hadicselek­mény lesz, és nem terrorizmus. Az aggódó helybeliek megnyugtatására Taszárnak és környékének védelmét kétszáz szerződéses, illetve hivatásos katonával erősítette meg a honvéd­ség. Az Országos Rendőr Főkapi­tányság január közepétől huszonkét, speciális feladatokra is igénybe ve­hető rendőrt vezényelt ebbe a kör­zetbe. Ezzel egyidejűleg rendkívül szigorú intézkedéseket léptettek életbe Taszár és Kaposvár körzeté­ben. A két települést összekötő 61- es főközlekedési úton a járőrök csak-Ismeretlen tettesek megrongálták a Parlament előtti '56-os emlékmű­vet. Tüntetés - megfélemlítéssel December 15-én húszezren tün­tettek Budapesten Medgyessy Péter Kempinski-beli megalázkodása el­len. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Jobbik Magyarorszá­gért Mozgalom és a Magyarok Világ­­szövetsége által szervezett rendez­vény résztvevői kifejezték megveté­süket a D-209-es magatartása iránt. A tüntetésen felszólalt dr. Éva Ma­ria Bárki bécsi ügyvédnő is. A tüntetés előtt két nappal gyalá­zatos, a kádári diktatúrát idéző tör­vénysértés történt Budapesten: a Vo­dafone Copy egyik egységében a nagygyűlésre invitáló röplapot akart sokszorosíttatni egy fiatalember. A sokszorosított példányokat a rend­őrség elkobozta. Titokzatos idegenek Taszáron Hivatalos közlés szerint iraki ellen­zékiek kapnak kiképzést a taszári amerikai légibázison. Ugyanakkor Medgyessy Péter egy elszólása sze­rint amerikaiak fognak gyakorlatozni Taszáron az iraki háborúra készül­vén. Irak ezzel kapcsolatban bejelen­tette, hogy a belügyeibe való beavat­kozásnak tekintené, ha iraki ellenzé­kieket képeznének ki Magyarorszá­gon. Ágoston Balázs nem minden gépjárművet megállíta­nak, és kiváltképpen a külföldi rend­számú autók számíthantak szigorú ellenőrzésre. A londoni Financial Times cikke szerint Kelet-Európábán Magyaror­szág vált a legnagyobb mértékben ré­szesévé az Irak elleni háborús készü­lődésnek. Az országban több mint tí­zezer polgári kör működik. Vezetőik egyre több nyiltakozatban ítélik el a magyar kormány nemzetközi és ha­zai felhatalmazás néküli háborús ké­szülődéseit. Különösen megdöbben­tőnek tartják, hogy a háborúban ér­dekelt amerikai kormányzat Kelet- Európában olyan rovott múltú kom­munista politikusokra támaszkodik ebben az ügyben, akiknek korábbi te­vékenysége lényegesen jobban fe­nyegette az emberi szabadságjogo­kat, a világ biztonságát és magát az emberiséget is, mint a volt szovjet blokk erejéhez képest jelentéktelen méretű iraki rezsim. Bushnak ez a politikai irányzata - párosulva azzal a tapasztalattal, hogy a budapesti amerikai nagykövetasszony rendsze­res résztvevője a kádárista diktatúra irányítóinak és haszonélvezőinek a rendezvényein - arra utal, hogy az Irak elleni háborúnak semmi köze nem lehet sem az emberi jogokhoz, sem a világ biztonságának a megerő­sítéséhez. Az igazi ok is elhangzott a rádióban, miszerint az amerikai olajvállalatok ugrásra készen várják a győztes háború után várható priva­tizációt a kőolajtermelés területén. Az igen egyszerű háborús forgató­­könyv szerint hatalomra kell juttatni egy olyan iraki bábkormányt, ame­lyik amerikai tulajdonba juttatja a je­lenleg állami olajtermelő vállalato­kat, emellett hosszú időre szóló kon­cessziós jogokat is biztosít az ame­rikai és brit olajvállalatok számára a világ második legnagyobb kőolaj­­készletének a kitermelésére. Ugyan kikre támaszkodhatna az iraki nép ki­rablására hadjáratot szervező ameri­kai diplomácia szilárdabban, mint a saját népeik kifosztásában is tapasz­talatokat szerzett, emellett idegen nagyhatalom érdekeinek a kiszolgá­lásában is gyakorlott kelet-európai poszt-kommunista nómenklatúrára? Meg kell jegyezni, hogy Bush el­nök harciasságát nem csupán az an­golszász imperializmus érdekképvi­selete fűti, hanem magánvagyonának a gyarapítása is. Nem titkolják a nyu­gati lapok - a hazai sajtó még igen - hogy a Bush család jelentős össze­geket fektetett be olajrészvényekbe! Az amerikai kormány posztkom­munista elitre támaszkodó stratégiája akkor vált különösen látványossá, amikor a magyar és a lengyel minisz­terelnök is aláírta a francia-német­­svéd békepárti tengellyel szembe­nálló miniszterelnökök és államfők nyilatkozatát. Ramsfeld amerikai vé­delmi miniszter rájuk hivatkozva le­kicsinylőén „vén Európának” titu­lálta az Európai Unió alapító álla­mait, szembeállítva őket a NATO ke­leti bővítésével egyre markánsabban megjelenő, Amerika oldalán álló „ifjú Európával” szemben. Megértük tehát, hogy a hazai kriptokommuniz­­mus öregjeit Washington mint lendü­letes ifjakat szerepelteti politikai bábszínházában. Minden jel szerint elsietett volt ez a premier, leleplező­dött egy olyan klientúra, amelyről még az uniós felvétele előtt kiderült, hogy temetni jött Európát, nem di­csérni. Ezek után ne csodálkozzunk, ha Magyarország, Lengyelország, Lettország és Szlovákia tagfelvételi procedúrái el-elhúzódnak majd, a ve­lük szemben támasztott uniós felté­telek tovább szigorodnak - hiszen miért is szorgalmaznák az Unió tag­államai az Unió felrobbantására is kész amerikai-trójai falovak bebocsá­tását? Ennek a növekvő uniós ide­genkedésnek már tapasztalhatók a je­lei, ezért egyre kedvezőtlenebb csat­lakozási feltételekre kell számítania Magyarországnak, és emiatt egyre inkább növekszik a belépést elutasító állampolgárok tábora. Ebben a folya­matban még nem jutottunk el a he­lyes kérdésfeltevésig sem, nevezete­sen, hogy van-e minden rosszban va­lami jó, vagy van-e minden jóban va­lami rossz? Mi még emlékszünk a boszniai háborúra...

Next

/
Thumbnails
Contents