Nyugati Magyarság, 2003 (21. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-01 / 1-2. szám

2. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 2003. január-február Új törvény a kisebbségekről Horvátországban Tízéves a Duna Televízió A horvát szábor 15 támogató, 4 el­lenző szavazattal elfogadta a kisebb­ségek jogairól szóló alkotmányos tör­vényt. Az új törvény nem csorbítja a horvátországi nemzeti kisebbségek­nek azt a jogát, hogy külön listáról maguk válasszanak a magyarok 1, az olaszok 1, illetve a csehek és a szlo­vákok együttesen 1 parlamenti kép­viselőt. A ruszinok, az ukránok, a né­metek, az osztrákok és a zsidók kö­zösen egy képviselőt választhatnak a száborba, míg a szerbeknek 1-3 kép­viselőjük lehet a zágrábi törvényho­zásban. Kimaradt az új alkotmánye­rejű törvényből a kisebbségek kettős szavazati jogára vonatkozó pozitív megkülönböztetést biztosító paragra­fus, miután a törvényhozás az erre beterjesztett javaslatot nem fogadta el. Szántó Tibor, a horvátországi ma­gyar kisebbség parlamenti képvise­lője úgy nyilatkozott, a kisebbségek továbbra is remélik, hogy ez a javas­lat bekerülhet a választási törvénybe, amelynek elfogadásához elegendő az egyszerű szavazattöbbség. Szántó vé­leménye szerint a horvátországi nem­zeti kisebbségek ugyan nem kapták meg mindazokat a jogokat, amelye­ket követeltek, de lényegében elége­dettek, mert az új törvény jobb a ré­ginél és európai viszonylatban is a legjobbak közé tartozik. A kisebb­ségjogi új törvény mielőbbi megho­zatalát a nemzetközi közösség is kö­vetelte a horvát törvényhozástól. A törvény biztosítja a kisebbsé­gek számára:- a következő parlamenti válasz­tásokon (2004 eleje) a horvátországi kisebbségi közösségek legkevesebb 5, legtöbb 8 kisebbségi képviselővel rendelkezhetnek;- a kisebbségi jelöltek külön ki­sebbségi választókörzetben indulhat­nak, akikre csak az adott kisebbség­hez tartozó horvát szavazópolgárok szavazhatnak;- annak a kisebbségi közösség­nek, melynek lakossága meghaladja az 1,5 százalékot (ez csak a szerbség lehet) egy és három között lehet a képviselőinek a száma;- a kisebb lélekszámú kisebbsé­gek négy vagy öt képviselővel ren­delkezhetnek;- külön külön egy (saját) kisebb­ségi képviselői hely illeti meg a ma­gyar és az olasz kisebbséget;- közös képviselője lesz a cseh és szlovák, illetve a ruszin, az ukrán, a német, az osztrák és zsidó kisebbség­nek; - lehetőség nyílik a törvénnyel arra, hogy a többi kisebbség (pl. szlo­vén, bosnyák, roma) egy képviselőt válasszon;- a törvény lehetőséget nyújt a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának lé­tesítésére az önkormányzatok szint­jén (megjegyzés: az ellenzék nem fo­gadta el a „kisebbségi önkormány­zat” terminológia alkalmazását a tör­vényben);- országos szinten szintén létre­jöhet a Nemzeti Kisebbségek Taná­csa. (HTMH) Amerikai tanács adóügyben Az amerikai kereskedelmi kamara (AmCham) ajánlása szerint a gazda­sági fejlődés fenntarthatósága céjá­­ból tizenkét százalékra kellene csök­kenteni a társasági adó kulcsát. Emellett hasznos lenne, ha az EU- csatlakozást követően is minél hosz­­szabb ideig fennmaradnának az adó­­kedvezmények. Több területen is változtatásokat szorgalmaz az amerikai kereske­delmi kamara (AmCham) az adó­rendszerben, hogy az ország verseny­­képessége és teljesítőképessége fenn­maradjon - derült ki a szervezet le­gutóbbi konferenciáján. Az AmCham javaslata szerint 2004-től a jelenlegi 18-ról 12 százalékra kellene csök­kenteni a társasági adó kulcsát. A szervezet ajánlásában felhívja a fi­gyelmet arra: a társasági adókulcs le­szállítása egy új és az EU szabályai­nak is megfelelő ösztönzést adhat a beruházásoknak, s a gazdaság élén­külését is szolgálhatja. A kamara rá­mutat: a társasági adó a költségvetési bevételek viszonylag kis részét, min­dössze 7,7 százalékát fedezi, ám a befektetők szempontjából az ország adórendszerének egyik legszembeöt­lőbb sajátossága. A szervezet szerint változások szükségesek a magyar személyi jö­vedelemadó rendszerében is. Bár a Magyarországon alkalmazott kul­csok mértéke nagyjából összhangban áll az uniós országokéval, komoly különbség figyelhető meg a jövede­lemsávok meghatározásában. Ma­gyarországon - figyelmeztet az aján­lás - egy 5000 eurós jövedelem már a legmagasabb, vagyis a 40 százalé­kos kulccsal adózik: ilyen alacsony jövedelmet hasonló kulccsal egy ta­gállamban sem adóztatnak. Az AmCham szerint mérsékelni kellene az általános forgalmi adó kulcsait is: a nálunk érvényes 25 szá­zalékos kulcsra az unióban már alig akad példa. Kifogásolja a szervezet azt is, hogy az iparűzési adó mértéke nem egységes az országban, és az elosz­tásának módja tovább növeli a kü­lönbségeket az elmardottabb és fej­lettebb régiók között. (Magyar Nemzet) „A magyar rendszerváltoztatás egyik legfontosabb szülöttének” nevezte a Duna Televíziót Mádl Ferenc köztár­sasági elnök a közszolgálati média fennállásának 10. évfordulója alkal­mából rendezett ünnepségen a Buda­pest Kongresszusi Központban. „Mindannyian tudtuk, többről van szó mint egy médiavállalkozásról: sokkal inkább a nemzetpolitika egyik alapvető törekvéséről” - fogalmazott az államfő, emlékeztetve arra, hogy az összetartozást leginkább a közös nyelvvel lehet erősíteni. A Duna Te­levízió által a szép magyar beszédért tetteket méltatva Mádl Ferenc kije­lentette, „a szó ne csak szép - igaz is legyen”, a csatorna feladataként említve a történelmi emlékezet éb­rentartását. A köztársasági elnök elis­merését fejezte ki a televíziónak, amiért „adásaiban az emberi helytál­lásnak hírértéke van”. Utalt arra, hogy a Magyar Köztársaság alkotmá­nya is kitér a határon túli magyarok iránti felelősségre és anyaországgal való kapcsolatuk ápolására, aminek egyik legkiválóbb kulturális eszköze a Duna Televízió. „A korszerű nem­zettudathoz ugyanis az is hozzátar­tozik, hogy nem másokkal szemben, Akár félezer dolgozó elbocsátásával is járhat a Royal Philips Electronics azon döntése, hogy CRT (képcsöves) moni­tor gyártását Szombathelyről Kínába helyezi át. Az intézkedést a CRT-moni­­tor-piacon tapasztalható egyre élesebb versennyel indokolja a cég. A gyártás áthelyezésére a következő három hó­napban kerül sor. A Philipsnek Győrben és Székesfehérváron is működik gyára, ahol 3 ezren, illetve 800-an dolgoznak. hanem a népek közösségén belül ha­tározza meg önmagát” - fogalmazott az államfő. Mádl Ferenc szavai sze­rint a Duna Televízióra számítani le­het a kultúra beszennyezése elleni szellemi önvédelemben is, „mert egyszerre őriz és értéket teremt”. A Duna Televízió 1992. decem­ber 24-én kezdte meg adását; a csa­torna tulajdonosi jogait az abban az évben létrejött - 1994-ben kormány­­határozattal közalapítvánnyá alakított - Hungária Televízió alapítvány gya­korolta. A médiatörvény a Duna Te­levíziót közszolgálati műsorszolgá­latnak minősítette, működését köz­pénzekből biztosította. 1993 júliusá­ban Sára Sándor lett a Duna Televí­zió elnök-főigazgatója, majd 1996 júliusától az elnöke. Pékár Istvánt 2000. szeptember 22-én választotta meg a tisztségre a közalapítvány ku­ratóriuma. A televízió 1999 májusá­tól hírműsorainak egy részét angol, szlovák és román nyelvű felirattal su­gározza; ugyanebben az évben meg­jelent a világhálón, képben és hang­ban - RealVideo szolgáltatásával - bárhol elérhetően napi ötórás műsort sugároz. (HTMH) Őket nem érinti a létszámleépítés. Je­lentősen csökkenti gyártási kapacitását a németországi Salamander is, ezért be­zárja a Magyarországon működő bony­hádi gyárát, s így 900 dolgozó kerülhet utcára. A svéd Skanska stratégiaváltás miatt számolja fel magyarországi épí­tőipari leányvállalatát, s nemcsak ha­zánkból, hanem Litvániából és Lettor­szágból is kivonul. (Heti Válasz) Áremelések az infláció felett Az ausztráliai magyarok az európai integrációról Az ausztráliai és új-zélandi magyar közösség képviselői „aggodalommal tekintenek Magyarország felgyorsí­tott és visszavonhatatlan európai in­tegrációja elé”. Egyebek között ezt tartalmazza az a dokumentum, ame­lyet az ausztráliai és új-zélandi ma­gyarok legutóbbi, XII. találkozóján fogadtak el Adelaide városában. A ta­nácskozás zárónyilatkozata szerint „az EU-csatlakozás egyaránt válhat áldásossá vagy visszafordíthatatlan tragédiává”. S hogy a résztvevők mé­gis miért fogadják eleve aggodalom­mal a csatlakozást, azt azzal magya­rázzák, hogy a magyar alkotmány szerintük alkalmatlan az EU-csatla­kozástól remélt fellendülés biztosítá­sára, hiba a magyar föld fölötti kül­földi tulajdonszerzés lehetőségének megteremtése, s rendezetlen Magya­­roszág, illetve az elszakított magyar nemzetrészek viszonya is. A tanács­kozás zárónyilatkozata emellett „ag­gasztónak mondja Magyarország közállapotait, a „jogállamiság és a szólásszabadság megsértésének” tartva a Pannon Rádió működésének „ellehetetlenítését”, s „nyílt hazaáru­lással egyenlőnek” minősítve, hogy „Magyarország vezető politikusai Erdély elszakításának évfordulóján ünnepeljenek”. (HTMH) Nyári Magyar Iskola - 2003. július 5-20. A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén újra meghirdetjük Nyári Magyar Iskolánkat. Ebben az évben a ftllmorei Nyári Magyar Iskola fennállásá­nak 36. életévébe lép. Az első iskolatábor 1968 júliusában volt a Sík Sán­dor Cserkészparkban, aztán hamar nyári iskola lett belőle. Mivel meg­szakítás nélkül működött évről-évre, most - 2003 nyarán - nyílik meg immár harminchatodszor! Azt szeretnénk, ha idén még több magyar gyermek kacajától vissz­hangoznának a fillmorei erdős dombok. Célunk az idén is, elsősorban Észak-Amerika szórványmagyarságának fiataljait vendégül látni, de ezen kívül hívunk és várunk minden olyan magyar fiatalt, aki játszva, énekelve szeretne magyarul tanulni. Az iskola pontos ideje: 2003. július 5-20. Helye a Sík Sándor Cser­készpark, amely Fillmore, NY közelében helyezkedik el. A tanítás szintje igazodik a tanulók nyelvtudásához. Kiváló tankönyveket és naprakész pe­dagógiai és didaktikai eszközöket használnak tanítóink, így a siker előre biztosítva van. A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjak­kal együtt két hétre (mindegyik tagozaton) 350 U.S. dollár. Családok­nak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. A Sík Sándor Cserkészpark erdős-ligetes 100 holdja, a délutáni szak­köri foglalkozások, kirándulások, fürdések vidám szórakozássá varázsol­ják a tanulást. Felvétel csak előzetes jelentkezés alapján. Aki nem beszél magyarul - a legnagyobb sajnálatunkra - nem vehetjük fel az iskolába, mert a ta­nítást nem tudná követni. Jelentkezési határidő 2003. június 20. Jelentkezést csak teljes két hétre fogadunk el. Részletes felvilágosítás és jelentkezési ívek a következő cí­men igényelhetők: Külföldi Magyar Cserkészszövetség, 2850 Rt. 23 North, Newfoundland, NJ 07435, telefon: (973) 208-0450 V_________________________________________________________________/ Már csak egyharmad Egy budapesti demográfiai tanácsko­zásról készült tudósításból megtud­hatjuk, hogy Trianon után a szlová­kok és a szerbek létszáma meghá­romszorozódott, és a románoké is több mint kétszeresére nőtt. A történelmi Magyarország terü­letén jelenleg 33 millió ember él, akiknek mindössze egyharmada ma­gyar nemzetiségű. „A negatív de­mográfiai helyzetre a családközpontú gondolkodás jelenthetné a gyógyírt - ugyanakkor igen rossz megoldás lenne, ha a mai Magyarországot a ha­táron túli szórványokból töltenék fel.” (Magyar Szó - Újvidék) Előadássorozat a Szent Korona tanáról és misztériumáról „...Vérrel virágzik, szentlé­lekkel gyümölcsözik...” A régi magyar kereszténység I. (2003. február 24. 19 óra). „... Szent Istvánnak udva­rán van egy szép nagy al­mafa...” A régi magyar keresz­ténység II. (2003. március 10. 19 óra). „Angyal-e vagy madár ki az ágakon jár...” A Szent Ko­rona ikonológiai elemzése (2003- március 24. 19 óra). „Isten kegyelméből Ma­gyarország királya.” A Szent Korona tan mint államszervező erő (2003. április 7. 19 óra). Előadó: dr. Varga Tibor Közreműködik: a Jánosi együttes és Szűcs Miklós népdalénekes Az előadások helye: Magyarok Háza, Bp., V. kér. Semmelweis u. 1-3-; Széchenyi terem A kormány idei első ülésén úgy dön­tött: május 15-től a lakosság körében 12, az egyéb felhasználók esetében - a nagyfogyasztók kivételével - 15 százalékkal emelkedik a földgáz ára. A kabinet az új gáztörvény elkészí­tését március 31-re ígéri. A villamos energia ára február elsejétől változik, a növekedés átlagos mértéke eléri a 10 százalékot, a lakossági átlagár 8,7 százalékkal emelkedik. Drágulnak az autópályadíjak, s január 15-től az M3-as új szaka­szán és az M7-es autópálya hasz-Egyházellenes baloldal A baloldali hatalom - felrúgva a Va­tikánnal korábban kötött megállapo­dást - módosítani akarja az egyház költségvetési támogatását oly mó­don, hogy az egyház ne a népszám­láláskor magukat római katolikusnak vallók aránya alapján, hanem az adó­ból felajánlható egy százalékokból neki felajánlott összegek arányában kapjon támogatást. Nem támogatják az anyaországbeli tanulást A határon túli magyarság érdekvé­delmi szervezeteinek és pedagóguso­kat tömörítő szövetségeinek kérésére az Oktatási Minisztérium jelentősen megszigorította a határon túli magya­rok magyarországi tanulását az álta­lános iskolákban és a gimnáziumok­ban azáltal, hogy megszűnt az isko­lák normatív támogatása a határon túli magyar tanulók után, így ezzel a lehetőséggel ezentúl csupán a törvé­nyesen Magyarországon tartózkodó szülők gyermekei élhetnek. A szülő­földön való tanulást segíti elő a ha­táron túli magyaroknak szóló ösztön­­díjrendszer is a felsőfokú oktatásban, mivel csak olyan szakokon támogatja a magyarországi továbbtanulást, amelyek a szülőföldön nem tanulha­tók anyanyelven, és kizárja a pályá­zók köréből azokat, akik már Magya­rországon érettségiztek. (HTMH) nálatáért is fizetni kell. Az éves díj 24-ezerről 29-ezer forintra (21 százalékkal) emelkedik. A havidíj mértéke 2600-ról 3200 forintra (23 százalékkal), míg a hetié 1500-ról 1900 forintra (26 százalékkal) nőtt. 2003-ban az autópálya-hasz­nálat esetében változott az áfa­kulcs is, mértéke 12-ről 25 száza­lékra emelkedett. Általános megítélés szerint a feb­ruár elején életbe lépő gyógyszerár­­emelések átlaga is jóval meghaladja az infláció mértékét. (Heti Válasz) MagyarsáG Hungarians of the West Hongrois d'Occident k_!_________> Publisher)Editor-in-Chief Felelős kiadó)Főszerkesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Magyarországi szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel.)Fax: 326-7531, E-mail: nyugatimagyarsag@timp.hu Terjeszti: GONDOS BT., FEHÉRLÓFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$35, egyéb országok: US-$35, MAGYARORSZÁG: 1500 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreali szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik­­. kékért a mindenkori cikkírók felelősek. . Leépítenek, kivonulnak

Next

/
Thumbnails
Contents