Nyugati Magyarság, 2002 (20. évfolyam, 7-12. szám)

2002-07-01 / 7. szám

2. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 2002. július-augusztus Beszámoló a Montreáli Szent István Magyar Kultúr Egyesület Tanulmányi Alapítványának öt évi működéséről Az Alapítvány 1997-ben létesült az Egyesület székházának teljes eladási árából. Az egyesületekre vonatkozó jogszabályok értelmében (non-profit organisations) a tagoknak jogában ál­lott volna ezt az összeget maguk kö­zött felosztani, de nem éltek ezzel a lehetőséggel, hanem önként lemond­tak anyagi előnyeikről, még azok is, akik szűkös körülmények között élik nyugdíjas napjaikat. A tagság 98%-a a Tanulmányi Alapítvány létrehozása mellett szavazott. Az Alapítvány célja a kárpát-me­dencei középiskolák és felsőfokú in­tézmények anyagi nehézségekkel küzdő és jó előmenetelű diákjainak támogatása tanulmányaik folytatá­sára. A végcél egy öntudatos magyar fiatalság taníttatása és a magyar egy­üttérzés tudatosítása azzal, hogy a nagyvilágban szétszóródott nemzetta­gok segítségükre sietnek nehéz hely­zetükben. Reméljük, hogy ez a tudat tanulmányaik befejezésével velük marad és elkíséri őket életútjukon, buzdítást adva arra, hogy segítőkezet nyújtsanak elesettebb magyar testvé­reiknek, amikor majd módjuk és le­hetőségük lesz rá. Az ösztöndíjra jelölést az arra fel­kért intézet igazgatója, dékánja vé­gezte. Az Alapítvány öt főből álló In­tézőbizottsága a beküldött adatok alapján döntött ajelöltek végleges ki­választásáról. Az Intézőbizottságnak hivatalból tagja volt az Egyesület mindenkori elnöke és titkára, vala­mint három vagyonőrző bizottsági tag. A fenti személyek munkája telje­sen önkéntes volt. Az ügyviteli kiadá­sok csupán 3,2%-át tették ki az öt év alatt szétosztott tőkének. Az ösztön­díjak nagyságát a különböző ország­ban élő tanulók megélhetési lehető­ségéhez és a kanadai dollár átváltási értékének a helyi valutához viszonyí­tott ára szabta meg. A tanulmányi se­gélyek átutalását az intézetek igazga­tóságához bankutalványon, ajánlott levélben postáztuk. Az átvétel vissza­igazolása a diákok és az igazgató alá­írásával és az intézet pecsétjével ellá­tott elismervényen történt. Három elszakított területre nehéz­ségeink voltak a pénz átutalást illetően a helyi hatóságok előírásai miatt. Vé­gül is kerülő úton, vagy egyházi se­gítséggel sikerült az illetékesekhez el­juttatni a tanulmányi segélyt. Öt év alatt összesen 343,678.00 kanadai dollárt osztottunk szét 249 in­tézet 1046 diákjának. Megosztása or­szágrészként a következő: Magyarország: 130 intézet, 409 diák, 163,450.00 dollár Erdély: 65 intézet, 340 diák, 82.450.00 dollár Délvidék: 7 intézet, 80 diák, 24.800.00 dollár Felvidék: 14 intézet, 50 diák, 15,000.00 dollár Kárpátalja: 17 intézet, 139 diák, 38.920.00 dollár Muraköz: 5 inétzet, 14 diák, 4.750.00 dollár. A körülmények úgy alakultak, hogy segítenünk kellett néhány rá­szoruló, jó előmenetelű kanadai di­ákon is: Kanada: 11 inétzet, 14 diák, 14.308.00 dollár. Székházunk eladási árának fenti módon való felhasználása valóban nemes célt szolgált. Nem várt érte a tagság sem vállveregetést, sem dí­szes oklevelet, vagy holmi gyarló, földi kitüntetést és érdemérmet. Az ismeretlenség homályában is szol­gáljon megelégedésére a Tanulmá­nyi Alapítványt létrehozó tagság­nak, hogy olyan célra adományoz­ták a fenti tekintélyes összeget, amely egyedülálló a külföldi ma­gyar egyesületek történetében. Montreal, 2002. július 8. Markó Ferenc elnök Az MVSZ a Benes-dekrétumokról A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) június 24-én az Európai Parlamentben szeminárium keretében ismertette a Be­­nes-dekrétumok magyarokat sújtó vo­natkozásait. A brüsszeli rendezvény részleteit az MVSZ elnöke ismertette a sajtó képviselőivel Budapesten. Patru­­bány Miklós elmondta: a szeminárium alapjául a szövetség április 4-én, a szlo­vákiai Kéméndben megrendezett nem­zetközi sajtótájékoztatója szolgál. Ki­emelte: itt egy fórum keretében olyan tények kerültek nyilvánosságra, amelye­ket az MVSZ vezetői ismertetni kíván­nak az Európai Parlament képviselőivel is. Elmondása szerint a H világháború után Csehszlovákiában kiadott normák­nak „köszönhetően” mintegy hetvene­zer felvidéki magyart kényszerítettek „rabszolgasorba”. Az elnök kifejtette: a rendezvénynek az európai föderalistá­­kat tömörítő, az EP leginkább kisebb­ségbarát frakciója, a Szabad Európai Szövetség ad otthont, de támogatja még a brüsszeli székhelyű Közép-európai Emberi Jogi Bizottság, valamint az MVSZ Belgiumi Országos Tanácsa is. A szemináriumon a világszövetséget egy hatfős küldöttség képviseli, melyet Patrubány Miklós vezet. Az elnök han­goztatta: a meghallgatás célja, hogy a brüsszeli képviselők számára is vilá­gossá váljék a dekrétumok napjainkat is érintő hatása. Szavai szerint a Benes­­dekrétumok ma is hivatkozási alapul szolgálnak a szlovák jogszolgáltatásban. Hozzátette: bár ez a munka már egy éve folyik, az MVSZ újabb adalékokkal kí­vánja bizonyítani, hogy Szlovákia és Csehország jelenlegi jogrendje nem összeegyeztethető az Európai Unió jogi normáival. Közölte: a szövetség a jövő­ben a Külügyminisztériumhoz fordul, azt kérve, hogy a velencei bizottsággal vizsgáltassa meg a szlovákiai normák eurokonformitását. Patrubány Miklós beszámolt még arról is, hogy a világ­­szövetség ismét arra kéri az Országgyű­lést, szavazzon meg állami támogatást az MVSZ-nek. Búcsúzik a kanadai nagykövet Meghitt hangulatú búcsúfogadást rendezett a Magyar Köztársaság ot­tawai nagykövetségén június 28-án a távozó nagykövet. Papp Sándor 1998-tól képviselte Magyarország érdekeit Kanadában, de előtte a 80- as években már hosszabb időt töltött ott és jelentős kapcsolatokat épített ki politikai, gazdasági, és kulturális körökben. Nagyköveti megbízatásának ide­jére esett Orbán Viktor emlékezetes kanadai látogatása 1999-ben, mely alkalommal Kanada ünnepélyes ke­retek között visszaadta Magyaror­szágnak Vasary: Kánai menyegző című festményét. Két másik látványos eredménye is van Papp Sándor nagyköveti tevé­kenységének Kanadában, mindkettő képzőművészeti jellegű: az ottawai Szépművészeti Múzeumban olasz mesterek Magyarországon őrzött raj­zaiból, a montreali Szépművészeti Múzeumban pedig szintén hazai ga­lériákból kölcsönzött festménykiállí­tása nyílt nemrég, Tiepolotól Raffa­­elloig címmel. A nagykövet búcsúfogadásán nagy számú kanadai magyar szerve­zet képviseltette magát, nemcsak Ot­tawából, hanem Montrealból és To­rontóból is. Felületes jelentés a státustörvényről , Az Európa Tanács jogi és emberi jogi bizottsága a magyar kedvezménytör­vényről készített Jürgens-jelentést átdol­gozásra visszaadta a jelentéstevőnek, és felkérte, hogy készítsen új anyagot. A kérdés megvitatása a szervezet parla­menti közgyűlésének szeptemberi ülés­szakán folytatódik” - tájékoztatta az MTI-t Strasbourgból a bizottsági vitá­ban részt vett Kelemen András és Né­meth Zsolt. Magyar sikerként könyvel­hető el, hogy az eredeti javaslatot egé­szében visszavonták, nem a határozati részről, hanem a dokumentum egészé­ről folyt az eszmecsere, és nem szüle­tett állásfoglalás a kedvezménytörvény ügyében. A bizottság tagjai egyetértet­tek abban, hogy Erik Jürgens holland raportőmek pótolnia kell az első doku­mentumban fellelhető hiányosságokat: el kell végeznie a nemzetközi gyakor­latban létező kisebbségvédelmi törvé­nyek összevetését, ami eredetileg is fel­adata lett volna, és figyelembe kell ven­nie a kedvezménytörvényhez fűzött és a velencei bizottság ajánlásaival össz­hangban lévő magyar kormányrendele­teket, amelyekről jelentésében nem tör­tént említés. Adomány magyar orvosi alapítványoknak A Magyar Amerikai Koalíció 2002. jú­lius 1-jén adományozási szerződést írt alá két magyarországi orvosi alapít­vánnyal, a Balassa János Sebészeti Alapítvánnyal és a Korányi Sándor Alapítvánnyal. A szerződés értelmében a Koalíció pénzügyi támogatást nyújt az orvosi kutatáshoz, valamint az egészségügyi oktatás korszerűsítésé­hez. Az alapítáványok egyenként 30 ezer dolláros adományban részesül­nek orvosi és oktatási programjaik elkövetkező években történő finan­szírozásához. Az adományozási szerződéseket a Koalíció Kincstárnoka, Szekeres Zsolt, a Balassa János Sebészeti Alapítvány részéről Dr. Harsányi László, valamint a Korányi Sándor Alapítvány részéről Dr. de Chatel Rudolf írták alá. Az adományokat a Microsoft egyik vezető szoftverfejlesztője, Dr. Simonyi Károly nagylelkű felajánlása tette le­hetővé. A Magyar Amerikai Koalíció egy országos non-profit szervezet, mely tá­mogatja a magyar amerikai ügyek megértését és megismertetését. S \ Beke György 75 éves Augusztusban tölti be 75-ik életévét Beke György író, publicista, lapunk egyik legrégibb munkatársa. Bekét - Egon Ervin Kiss analógiáján - Erdély száguldó riporterének ap­osztrofálták a barátai és ismerősei. Nem alaptalanul, előtte senki nem írt annyit az erdélyi, romániai magyarság gondjairól s a teendőkről, mint ő. Maga val­lotta egyszer egy hosszabb beszélgetésben: „nem tudok én másról írni, mint Erdélyről”. És csakugyan, terjedelmileg és az írói üzenet tekintetében egyaránt a magyar kisebbség teszi ki munkásságának meghatározó részét. A hőn szere­tett Erdély, az ország testéről lenyesett kárpát-medencei és mindenhonnani ma­gyar kisebbség, a nemzetegész elkötelezett írója ő. Hiteles alkotóként mást nem is tehetne, mint hogy tollával szolgálja azt a közsséget, amelyből maga is véte­tett. Aki a szolgálat szent kötelességében ilyen magasra emelkedett, mint ő, an­nak lelke mélyén boldognak kell lennie. Még ha sokszor gáncsoskodókkal, ki­­mérákkal kellett is megküzdenie. Joggal írja róla Somos Béla: „Beke György gazdag életműve nékül nemzeti önismeretünk hiányos lenne”. Isten éltesse sokáig mindannyiunk Gyuri bácsiját, és adjon neki jó egészsé­get további munkásságához! V______________________________________________________________________y A szellemi haza építésének programja A semmilyen hatáskörrel nem rendel­kező, de mégis tekintélyként elfogadott Velencei Bizottság állásfoglalása sze­rint a nyelvi-kulturális identitás meg­őrzését és ápolását semmilyen módon nem szabad korlátozni. Ennek szelle­mében javaslom a szellemi haza épí­tési programjának a kidolgozását és végrehajtását. A javaslat lényege az, hogy a Kárpát-medencében élő ma­gyar családokhoz telepítsünk számító­gépeket, amelyek egy kárpát-meden­cei hálózatba kapcsolódva segítsék a használók nyelvi-kulturális elszigetelt­ségének enyhítését. Ennek az „alháló­­nak” a használata legyen ingyenes, ugyanakkor a szokott díjazásért lehes­sen csatlakozni a világhálóra is. Erre a célra valamely célszerűen ki­választott számítógép-típus módosított változatát kellene felhasználni. Módo­sításokra azért van szükség, mert a spe­ciális helyi viszonyokra való tekintet­tel szükséges, hogy a berendezés meg­megszakadó és erősen ingadozó fe­szültségű elektromos hálózatról és ak­kumulátorról is működtethető legyen, valamint csatlakoztatható legyen veze­tékes és rádiótelefon hálózatra is. Mó­dosítási megfontolásokat igényel az a szempont is, hogy a típust némileg ki kell vonni a hardver- és szoftverfejlesz­tési versenyből és biztosítani kell a te­lepített berendezések lényegében vál­tozatlan használhatóságát legalább tíz éven keresztül. A program megvalósítására köz­hasznú társaságot kell alapítani, amely gondoskodik a számítógép-típus és a csatlakozó berendezések kifejlesztésé­ről, gyártatásáról, telepítéséről, karban­tartásáról, a rendszer diszpécserelésé­ről és a vonatkozó jogi-adminisztrá­­ciós-pénzügyi kérdések bonyolításáról. A kitelepített berendezések a társaság tulajdonában maradnának, az igénylők csak használatra kapják meg őket, egy olyan szerződés keretében, amely min­den vonatkozó részletet a konkrét kö­rülményekhez igazodó rugalmassággal szabályoz. A program fedezetének forrásait a Magyar Köztársaság állami költségve­téséből kell biztosítani. Évi 100 ezer berendezés telepítését előirányozva a program - becslésem szerint - mintegy 150 millió euro (38- 40 milliárd forint) fedezetet igényelne, öt év alatt mintegy 750-800 millió euro (kb. 20 milliárd forint) költségvetési forrást kellene rá biztosítani. A prog­ram végrehajtásához kb. 100 fős mű­szaki-irányító állományra és mintegy ötszáz telepítést és karbantartást végző szakmunkásra, technikusra volna szük­ség. Ezt a 600 főt a feladatok helyszí­nétől függő célszerűség alapján állam­­polgárságtól függetlenül kell összevá­logatni. A felhasználói szoftvereket bizo­nyos körön belül ingyenesen, a szol­gáltatás részeként kell biztosítani. To­vábbi szoftverek önköltségi áron legye­nek kaphatók. A hozzávetőleges kalkuláció adatai csupán mintaként szolgálnak annak iga­zolására, hogy egy ilyen program kidol­gozása és végrehajtása a realitások kö­rén belül esik. Ha hozzávesszük mind­azt az előnyt, amit egy ilyen elektroni­kai alapú szellemi haza kiépítése nyújt, állítom, hogy olcsóbban és jobb hatás­fokkal aligha valósíthatnánk meg oly igen fontos célunkat: a magyarság nyelvi-kultúrális közösségének fenntar­tását, fejlesztését, identitásának megőr­zését. Farkas Elemér Pontatlan kijelentés az újraszámlálásról Nem felel meg a valóságnak az az ál­lítás, hogy a szavazókörök nagy több­ségében újraszámlálták volna a vokso­­kat. Ezzel kapcsolatban Lamperth Mó­nika belügyminiszter teremtett visszás helyzetet... parlamenti felszólalásában. Minden hírközlő szerv átvette ugyan­is az ellenzékkel folytatott vitában el­hangzott azon kijelentését, amely sze­rint a szavazókörök 94,4 százalékában újraszámlálták a szavazatokat. A belügyminiszter azonban beszé­dében "elfelejtette" megemlíteni - amit egyébként lapunknak még aznap elis­mert -, hogy csak a második választási fordulóra igaz a kijelentése. Arra a for­dulóra, amelyben a Fidesz-MDF sze­repelt jobban. Ugyanakkor a parlamenti mandátu­mok jelentős része már az első fordu­lóban elkelt. A magukat ’'kormányváltó erőként" aposztrofáló MSZP és SZDSZ 25 egyéni jelöltje jutott be a parlamentbe már az első fordulóban, míg a Fidesz-MDF 20 jelöltje szerzett mandátumot akkor az egyéni választó­­kerületekben. Az MSZP fölénye külö­nösen Budapesten volt feltűnő, és az SZDSZ is jobbára a fővárosi szavaza­toknak köszönhette, hogy bejutott a parlamentbe. Listán kevesebb mint egy Csak szándék kérdése Új pályázatokat már nem fogad el a Gazdasági és Közlekedési Miniszté­rium a Széchenyi-terv programjai ke­retében - derült ki... Csillag István mi­niszter nyilatkozatából, aki azt állította, hogy az idei évre szóló pénzügyi ke­retet már elköltötte a tárca, ezért újabb pályázatok csakis a jövő évben várha­tók. - Mindez jelzi, hogy az új kor­mány meg akaija szüntetni a Széche­­nyi-tervet - jelentette ki Domokos László, az Országgyűlés költségvetési és pénzügyi bizottságának fideszes al­­elnöke. Ha a kormány valóban a ma­gyar vállalkozásokat kívánná támo­gatni, akkor feltöltené a kiürült alapo­kat, mint ahogyan azt az Orbán-kabi­­net is tette. (Magyar Nemzet) százalék volt a különbség az MSZP és a Fidesz-MDF között, és ekkor dőlt el az is, hogy a MIÉP nem jut be a parla­mentbe, míg az SZDSZ igen. A két kis párt listás eredménye közötti különb­ség egyetlen százalék volt. A fennmaradó 131 egyéni mandá­tumból 75-öt nyertek el (57 százalék) a polgári erők a második fordulóban. Az MSZP-SZDSZ ekkor 56 helyet tu­dott megszerezni. A belügyminiszter által emlegetett újraszámlálás pedig csak ezeket az eredményeket befolyá­solhatta volna. Mint ismeretes, több egyéni mandátum sorsa néhány szava­zaton múlt. (Magyar Nemzet) NYUGATI Magyarság Hungarians of the West Hongrois d'Occident I __________A Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Magyarországi szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel/Fax: 326-7531 Terjeszti: GONDOS BT., FEHÉRLÓFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$35, egyéb országok: US-$35, MAGYARORSZÁG: 1500 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik­kekéiért a mindenkori cikkírók felelősek,^/

Next

/
Thumbnails
Contents