Nyugati Magyarság, 2001 (19. évfolyam, 10. szám)

2001-10-01 / 10. szám

2. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 2001. október (------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ A Magyar Köztársaság Elnökének köszöneté Tisztelt Polgármester Úr! Hazám, Magyarország polgárainak nevében szeretnék köszönetét mondani azért a segítségért, amelyet az Ameri­kát ért terrortámadás miatt külföldön maradt magyar utasoknak nyújtottak. Az Önök városának lélekszáma a „váratlan vendégek” látogatásával egyik napról a másikra megkétszereződött. Mindez azonban nem fejetlenséget, ellenérzést szült, hanem ritkán tapasztalható vendégszeretetet. A barátságos fo­gadtatás és vendéglátás nemcsak segítették a hazájuktól, családjuktól távollévő honfitársainkat, de megható kedvessé­gükkel, figyelmességükkel könnyebbé tették számukra ezeket a nehéz napokat. Gander polgárai a körülményekhez képest a legmesszebbmenőkig gondoskodtak magyar vendégeikről. Nemcsak lakhelyet és ellátást biztosítottak számukra, de arra is figyeltek, hogy a hétköznapi élethez szükséges eszközökben se szenvedjenek hiányt. Tisztelt Polgármester Úr! Büszke lehet a városra, amelyet irányít. Büszke lehet az ott élő emberekre, akik ezekben a szörnyű napokban is azt a hitet erősítették, hogy a világ szolidaritás, a másikra való önzetlen odafigyelés teheti boldoggá e világ lakóit. Magyarország új barátra talált az Önök városában. Hálás szívvel köszönöm mégegyszer az önzetlen és baráti segítséget. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság Elnöke V_______________________________________________________________________________________________) Bushtól Bushig Szeptember 11-én, budapesti idő sze­rint délután fél négykor hívott mobi­lon egy barátom, hogy gyorsan kap­csoljam be a tévét, mert ég New York és Washington. Először azt hittem hü­lyéskedik, és csak valamelyik hollywo­odi giccset nézi, de másodpercek múlva már magam is csodálkozó szemlélője voltam az eseményeknek. Aztán vagy két napig semmi másról nem is szóltak a tévé- és rádióállomá­sok. Egy idő után már unalmas is lett. Néhány órával a fejlemények után kezdődtek az értékelések és kommen­tárok a politikusok s a „szakértők” ré­széről. Akik százszázalékig elítélték a történteket és a tetteseket. Egyedül Csurka István mert arra rámutatni, hogy a támadás kiváltásában Amerika nemzetközi szereplése is szerepet játszhatott. Jellemzően éppen azok az MSZP-s és SZDSZ-es politikusok, új­ságírók mentek neki e megállapítás mi­att, akik annak idején szovjet barátsá­gukról és Amerika-ellenességükről voltak ismertek. Ezt kompenzálják ma­napság gátlástalan Amerika-szolgála­­tukkal. Míg az elektromos médiák szinte teljesen csak ezt az álláspontot képvi­selték, és máig (szeptember 30.) is kép­viselik, addig az írott sajtó egy kis ré­sze (Demokrata, Magyar Fórum, Ma­gyar Nemzet) tárgyszerű írásokat is kö­zöl a helyzetről. Megpróbálja nem fe­kete-fehérben látni a világot. Ez annál inkább indokolt, mivel Bush elnök ki­jelentette, hogy aki nincs velük, az a terroristákkal van. Magyarországon ez sokunknak Rákosi hasonló megnyilvá­nulását juttatta eszünkbe... Ismerőseim közül senkit se tudok, aki olyen szélsőségesen reagált volna az Oszama bin Ladennek tulajdonított akcióra, s az abból fakadó helyzetre. Viszont nemegyszer hallottam, hogy Amerika végre megkapta, ami járt neki. Ne gondolják az amerikaiak, hogy ők büntetlenül bombázhatnak, gyilkolhatnak nekik nem tetsző népe­ket, országokat. Itthon sokak körében visszatetszést keltett a hivatalos Ma­gyarország túllihegése az amerikaiak­kal kapcsolatos részvétnyilvánítás ügyében. Megértjük őket, hogy gyá­szolnak, de nekünk miért kellene? Amerika se gyászolt, mikor porig bombázta Vietnamot, vagy Bagdadot. A tettesek kiléte egyenlőre hivata­losan még nincs bizonyítva. Érthetet­len, hogy míg a készülő akcióról állí­tólag semmit se tudott a CIA és az FBI, addig 24 órával a történtek után már a tettesek be voltak azonosítva. Honnan ez a hirtelen eredményesség? Itthon sokan aggódnak, hogy há­ború lesz és közös NATO fellépés. Gyanús ez a nagy háborús kedv, ami­kor még ellenség sincs. Miért csak az iszlám terrorizmus ellen akarnak moz­gósítani, az ír vagy baszk ellen miért nem? Két éve léptünk be a NATO-ba, és már másodszor kerültünk hadiálla­potba. Pedig mi közünk nekünk ehhez az egészhez? Manapság egyre érthe­tőbb, miért erőltették meg alkotmány­­sértés által is ezt a NATO-t. Ez nekünk eddig minden szempontból csak hát­rányt hozott. A belépés után két héttel már a területünkről felszálló gépek bombázták a Délvidék magyarok által is lakott városait. E bombázásoknak magyar áldozatai is voltak. Őket vi­szont senki se gyászolta Amerikában, igaz nálunk se. Nekünk a politikusok azt hazudták, hogy a biztonság miatt kell belépni a NATO-ba. Aztán bizton­ság helyett saját véreink gyilkosainak lettünk cinkosai. Amerika háborút akar, ez ma már nyilvánvaló. Oszama bin Laden és Af­ganisztán csak ürügy. Az igazi indok az iszlám megtörésének szándéka. Ki­nek jött jól a World Trade Center le­rombolása? Amerikának és Izraelnek mindenképpen. Bush szabadkezet ka­pott, és láthatóan korlátlanul áll pénz is a rendelkezésére. Izrael is szabadon ölheti most a palesztin „terroristákat”, a korábbiaknál is nagyobb amerikai tá­mogatás mellett. Magyarország pedig ismét — a szovjet és a náci időkhöz ha­sonlóan - csak a megtűrt csatlós. Ha kell, igénybe veszik kapacitását, de amúgy hallgass és engedelmeskedj a neve. A világ számunkra semmit se változott, csak a főnökök és az indo­kok. Emlékszem, 1989-ben hűvös volt az idő és egész nap zuhogott az eső, mikor id. George Bush Magyaror­szágra látogatott. Magam is ott voltam sok ezer más naiv magyarral a Kossuth téren, és lelkesen vártunk órákon át az esőben. Akkor még voltak illúzióink Amerikával szemben. Ma már csak azt az arrogáns, erőszakos nagyhatalmat látjuk, amelyik életformáját ránk akarja erőltetni. De ez nem fog sikerülni. És mint minden nagyhatalomnak, egyszer neki is lejár az ideje. Valószínűleg előbb, mint a Fehér Házban gondolják. Az amerikai politika ma olyan sikeres, mint a nyolcvanas évek elején a szov­jet volt. Az is sikeresen avatkozott be a világ számtalan pontján, aztán né­hány év után magától megroggyant. Ki gondolta volna akkor? Amerika is be­lülről fog majd megroggyanni. Renge­teg ellentét feszíti, bármikor beindul­hat az erjedés. Ha pedig ma ifjabb George Bush jönne Magyarországra, lehetne bármi­lyen jó idő, tizedannyian nem menné­nek ki őt üdvözölni, mint apját jötte­kor. Ennyit mindenképpen változott a magyar világ Bushtól Bushig. Bognár József We are deeply saddened by the horrifying acts committed against innocent people in New York, Washington, DC and Pennsylvania. We extend our heartfelt condolences and prayers to the fami­lies and friends of the victims. Our most sincere appreciation goes out to the thousands of police, fire and rescue workers for their tireless efforts in risking their lives to save others. God bless America! The Hungarian Reformed Federation of America Washington, DC Afraternal life insurance company since 1896 and The Bethlen Home of the HRFA in Ligonier, Pennsylvania Hazai jelentés A szeptember 11-i New York-i terror­bombázás áldozatainak sorsa mély gyászt és részvétet keltett az egész vi­lágban. A gyász után azonban el kellene gondolkozni a lehetséges kiváltó oko­kon, és az akció időzítésén. Tudjuk, hogy három nappal a támadás előtt vo­nult ki a rasszizmus elleni Durban-i konferenciáról az USA, Izrael és Ka­nada, amely a gazdag és a szegény or­szágok közti feszültségeket lett volna hi­vatva enyhíteni. Bár egy ilyen méretű terrorakció előkészítése hónapokat, sőt éveket vehet igénybe, az akciónak az időzítése minden bizonnyal összefüg­gött a konferenciából való szégyenletes kivonulással. így az USA-nak is vállal­nia kellene bizonyos felelősséget a ször­nyűséges bűntett bekövetkezéséért. Most higgadt politikával békés ki­egyezésre kellene törekedni, és tenni valamit a fennálló igazságtalanságok orvoslására. Többek közt eszünkbe jut­hatnak az Izrael-Palesztínai állapotok, ahol kődobáló gyerekeket ölnek meg tankokkal és harci repülőkkel az Egye­sült Államok hallgatólagos beleegye­zésével. Mihelyt az USA által folyósí­tott anyagi támogatás az ENSZ hatá­rozatok teljesítéséhez lenne kötve, azonnal megtörténne a megegyezés a most még gyűlölködő felek között. Na­gyon itt lenne már az ideje, hogy be­lássuk végre, hogy egy megegyezéses béke vezethet csak eredményes és igazságos megoldásokhoz, ellenkező esetben a bosszúállás újabb terrorak­ciókhoz vezet majd, s ebbe belebuk­hat az egész világ. A FIDESZ és az MDF között létrejött választási megállapodás eredménye­ként az MDF összesen 28 egyéni, kör­zeti és listás parlamenti helyet fog kapni a választásokon a FIDESZ-től. A választások történetében először for­dul elő, hogy két párt közösen indul majd a megmérettetésen. Dávid Ibolya elnöknő szerint a megállapodás a pol­gári oldal győzelmének záloga lehet, és garantálja azt, hogy az MDF 2002 után is önálló frakcióval lehessen je­len az országgyűlésben. Az országos listán Orbán Viktor mögött a nagyon népszerű Dávid Ibolya áll majd a má­sodik helyen. 2000. szeptember 14-én kezdték el az új Nemzeti Színház alapozását a fővá­rosban a Duna pesti oldalán, a Lágy­mányosi (Szt. László) híd közelében. Az új színház költségvetése 0.8 milli­árd forint, és az 1965-ben felrobban­tott Blaha Lujza téri épületet van hi­vatva helyettesíteni. Jelenleg már a bel­sőépítészek dolgoznak az épületben. A színház nézőtere 617 férőhelyes, és to­vábbi 17 pótszék áll majd rendelke­zésre. Az ünnepélyes megnyitás 2002. március 15-re van tervezve, és az avató díszelőadáson Madách Ember tragédi­ája fog szerepelni. Végre megtörtént egy jogerős ítélet az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári határőrlaktanyánál bekövetkezett sor­tűz ügyében, amelynek több mint öt­ven halálos áldozata és számos sebe­sültje volt. Bár Dudás István akkori laktanyaparancsnokot bűnösnek találta a bíróság három másik társával együtt, a kiszabott ítéleteket nem lehet végre­hajtani egy 1990-ben hozott közkegye­lem miatt. (Talán ez is benne volt a Ró­zsadombi paktumban?) Jövő év elejétől kilencről hat hónapra csökken a sorkatonai szolgálat ideje. Kétgyermekes férfiak felmentést kap­nak a szolgálat alól. Ugyanakkor kö­telező lesz a seregben az évenkénti csa­ládi vagyonnyilatkozat kitöltése az ez­redesek és tábornokok részéről. Farkas Barna Maradtak a „meciari" megyék A Ml ÉP aláírásgyűjtés-kezdeményezése Elég volt! - Aláíróív Elég volt a magyarság és a keresz­tény magyarság kirekesztéséből a sa­ját hazájában! Elég volt a balliberális sajtó ál­landó, folyamatos hazugságaiból! Elég volt a néptömegek tudatos félrevezetéséből! Azonnal kezdjék meg a sajtó teljes átvilágítását! Ne dolgozhassanak volt ávósok, párfunkcik, KGB-sek és most is ide­gen ügynökök a sajtóban. Elsőként a közszolgálati rádióból és a televízióból tegyék ki őket! Magyarország ne sodródjon idegen érdekekért háborúba, elég volt! Minden ártatlan áldozatot sajnálok, örvendezni még a bűnös ember vesz­tén sem tudok, de nem tűröm tovább az áldozatok közötti különbségtételt. Nincsenek kivételezett áldozatok! Fejezzük be a magyarság tetemre­­hívását a hatvan-hetven évvel ezelőtt történt háborús szörnyűségekért. Az ál­dozat utódjának fájdalmának lehet osz­tozni, de az áldozat leszármazottja semmilyen előnyt, megkülönböztetést nem élvezhet. Mindenki csak a tehet­sége és a munkája, szorgalma révén ér­vényesüljön, semmilyen származás ne jelentsen előnyt vagy hátrányt. Aláírásommal szolidaritást vállalok a magyarság védelmezőivel, a magyar­ság kirekesztése ellen küzdőkkel, így dr. Bogár László katolikus teológus és ifj. Hegedűs Lóránt országgyűlési kép­viselő, református lelkésszel is. Aláírásom természetesen nem je­lent pártválasztást, csak népem nem­zetem, magyarságom iránti szeretete­­met tükrözi. Az aláíróív elindítója egyben első aláírója Csurka István. NYUGATI Magyarság Hungarians of the West Hongrois d'Occident N______________A Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÚSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Magyarországi szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel ./Fax: 326-7531 Terjeszti: GONDOS BT., FEHÉRLÓFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$35, egyéb országok: US-$35, MAGYARORSZÁG: 1500 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik­­\Jcekért a mindenkori cikkírók felelősek.^/

Next

/
Thumbnails
Contents