Nyugati Magyarság, 1999 (17. évfolyam, 10. szám)

1999-10-01 / 10. szám

2. oldal Nyugati Magyarság - Hungarians of the West - Hongrois d'Occident 1999. október A védnök: Pázmány Péter Már az is megható lehetett bárki szá­mára, hogy láthatta: ezredvégi magyar gyerekek mászkáltak egy egész dél­után, üldögéltek az ellenreformáció ha­talmas szoboralakja ölében Piliscsa­­bán. Kinyújtott ujjába kapaszkodott a kislányka, és a bronzalak szigorú arca meg se rebbent, hogy körötte a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem egyik épülete előcsarnokában néptánc-bemu­tató és valóságos táncház élt szeptem­ber 18-án. A hivatásos meg műkedvelő tánccsoportok „leereszkedtek” az ele­ven talajig, a tanulni vágyókig és eleve­nen élt tovább a régi, az egykori és még ma is, lám, pislákoló magyar, német népművészet. Csak szítani kell a tüzet, egy-egy öltést tenni a népi varrottaso­kon, megbecsülni a népi faragót egy­­egy vésőnyom eltanulásával és megfa­ragni a népművészet újabb és újabb bölcsőit, sosem kopjafáit temetésre. Noha újabban a magyar (török) hagyo­mányú ősi kopjafaállítás is felújult a népművészet és a végtisztesség öröksé­gében. Lehet, subaszagú a mi magyar művészetünk a maga ősiségében, ám cifrándi nyugatimádók finomka pálcái­val nem lehetett volna sem gulyát, nyá­jat, ménest, sem magyar hazát átmene­kíteni, íme, a harmadik évezred küszö­béig, jó tisztességben, minden árulások és kufár idegenek ellenére. Ezt szolgál­ták, kik Pázmány Péter palástja védel­mében a magyar népművészetért tettek - valamit, szépet, követendőt. Közakarat Egyesület rendezvényei Tisztelettel meghívjuk Önöket a KÖZAKARAT-KLUB első összejö­vetelére, mely október 9-én, szomba­ton 14 órakor lesz Budapesten, a XIV. kerület Thököly út 76. szám alatt. Témája: Mit tett Magyarországgal Németh Miklós kormánya? Vendégünk: Hegedűs Tamás köz­gazdász, a Kormányzati Stratégiai Elemző Központ munkatársa. A beszélgetést Szokolay Zoltán vezeti. Sorozatunk további rendezvényei: november 13-án: Mit tudtak, mit mertek, mit tettek? (Tények az SZDSZ kialakulásáról, a négyigenes népsza­vazásról és az úgynevezett „rendszer­váltás-akcióról”) december 11-én: Mit tett Magya­rországért Antall József kormánya? január 15-én: Mit követett el Hóm Gyula kormánya? február 12-én: Hová vezet minket Orbán Viktor kormánya? március 11-én: Illúzió-e a függet­lenség? (Jövőkép 2025-ig). Thököly-Klub októberi műsora (Budapest, XIV. kerület, Thököly út 76.) 13. szombat, 18 óra: „Magyar jövő” házigazda: Pálfy G. István újság­író, vendége: Szervátius Tibor szob­rászművész (ingyenes) 16. szombat, 18 óra: Tolcsvay­­klub - Tolcsvay Trio vendég: Gergye Rezső népművelő (támogatói jegy: 300 Ft.) 19. kedd, 18 óra: Magyar De­mokrata Est házigazda: Bencsik András főszerkesztő (ingyenes) 20. szerda, 18óra: „Határoknél­­kül” - a Kossuth Rádió műsora házigazda: Gecse Géza szerkesz­tőség vezető (ingyenes) 21. csütörtök, 18 óra: - Dalol­junk együtt! - Budai Ilona népdalé­nekes daltanítása (ingyenes) 26. kedd, 18 óra: Uj Idők Est Házigazda: Vödrös Attila főszer­kesztő (ingyenes) 27. szerda, 18 óra: Székelyek és Szászok földjén c. diavetítéses elő­adás házigazda: Gondos Béla és Hor­váth Zoltán Gy. (ingyenes) 30. szombat, 18 óra: Tolcsvay Béla énekmondó klubja zene: Tolcsvay Trio vendég: Dr. Keszthelyi Tibor, a Ma­gyar Állatvédő és Természetbarát Szö­vetség elnöke, (támogatóijegy: 300Ft.) Súgott vagy csak ajánlkozott? A Magyar Fórum budapesti hetilap, a Napi Magyarország meg a Kossuth Rá­dió bőven tájékoztatja az olvasókat, il­letve a hallgatókat a Budapest főpolgár­mestere, Demszky Gábor 1977-es be­súgói tevékenységére vonatkozó doku­mentumról. A belügyminisztérium az 1972-es ultrakommunista tüntetéskor figyelt föl Demszkyre, aki néhány mao­ista társával fő szervezője volt a március 15-iki ünnepség, a nemzeti érzelmű diákság elleni ultrabalos szerveződés­nek. A dokumentum szerint akkori fele­sége - maga is III/III-as beszervezett besúgó volt akkor, „Laboráns” fedő­névvel - figyelmeztette, hogy a frissen végzett jogász Demszky azért nem kapja meg a jobb állásokat, mert utlra­kommunista felforgató hírébe került a belügynél. így jelentkezett a mai főpolgár­mester a szervnél, hogy föladja a Pór György szervezetében megismert sze­mélyeket, tisztázza önmagát karrierje, előmenetele ügyében. Az említett for­rások kiemelik, hogy a ma SZDSZ-es politikus, Budapest főpolgármestere 1990 óta - egyetlen szót sem ejt élet­rajzában III/III-as ügynökvoltáról. Egyes illetékes jogászok szerint az a tény, hogy valaki adatszolgáltatásra je­lentkezett 1976-ban, még nem jelenti, hogy ügynök is volt. A rendőrségi doku­mentum fénymásolatát közli a Magyar Fórum (1999. szeptember 30., csütör­tök). Demszky Gábor sem megerősíteni, sem cáfolni nem hajlandó az állításokat. Minden héten Magyar Demokrata Csütörtökönként jelenik meg a keresztény-konzervatív szellemiségű Magyar Demokrata, a hazafias értelmiség népszerű hetilapja. Oknyomozó riportok, beszélgetések vezető ellenzéki politikusokkal, népszerű közéleti személyiségekkel, publicisztikák, cikkek és tanulmányok, levelek, recenziók, gazdasági elemzések Magyarország jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Egy lap, amely független a belföldi és külföldi hatalmi centrumoktól Magyar Demokrata, egy jobb hetilap. Olvassa, ha valóban érteni akarja, hogy mi történik velünk. KRÓNIKA A román és német külügyminiszté­rium után, most a németországi szö­vetségi parlamenthez fordult a Szat­­már Megyei Prefektusi Hivatal a te­mesvári német főkonzulátus küszö­bönálló bezárása ügyében. „Minek kellene történnie ahhoz, hogy Szlovákiában végre büntessék a nemzetek közötti gyűlöletkel­tést?” - teszi fel a kérdést a NÖVI CAS. Ugyanis az a tény, hogy a parlament nem vonta meg a képvi­selői mentelmi jogot Ján Slotától, a Nemzeti Párt elnökétől durva ma­gyarellenes kirohanásai miatt, ösz­tönző példa a nacionalista eszmék hirdetői számára. Martonyi János külügyminiszter in­terjúját közölte a Kurier című bécsi lap „A magyar külügyminiszter üdvö­zölné Ausztria NATO-belépését” címmel. Az írás szerzője a lap tudósí­tója, Georg Berenyi. „Jelenleg el va­gyunk szigetelve szövetségeseinktől. Ezért üdvözölnénk nyugati szomszé­dunk NATO-csatlakozását. De nem akarjuk befolyásolni az Ausztriában erről folyó vitát. Az utolsó szót azon­ban nyilván - mint annak idején Ma­gyarországon is - a nép mondja majd ki” - idézi a cikk a magyar külügy­­minsztert. Újabb támadásba lendült Gheorghe Funar az új kolozsvári magyar főkon­zul, Alföldi László ellen. Levelet inté­zett a városi ügyészséghez, melyben kéri, hozzanak intézkedéseket a fő­konzulátus képviselőivel kapcsolatot felvevő valamennyi személy azonosí­tására, mivel ezek a Büntető Törvény­­könyv értelmében árulással vádol ha­­tóak. Eckstein Kovács Péter kisebbsé­gügyi miniszter nyilatkozata értelmé­ben a polgármester intézkedései ki­merítik a hatalommal való visszaélés bűncselekményét, s mint ilyent, az ügyészség köteles az ügyet kivizs­gálni. „A román külügyminisztérium elfo­gadta Alföldi László főkonzuli kine­vezését, és semmi kifogása nincs a magyar diplomata ellen” - közölte Simona Miculescu külügyi szóvivő. A kolzsvári magyar főkonzul hivata­lának átvétele után megkezdte kon­zuli területénk bejárását. 90 ezer könyv és folyóirat érkezett Erdélybe. Ebből 60 ezer a Duna Tele­vízió felhívására gyűlt össze, a többi a budapsti Pro Hungaris Alapítvány ál­lományából került ki. A többnyire tu­dományos ismeretterjesztő, magyar klasszikusokat és egyházi irodalmat tartalmazó anyag fogadását és Er­­délyszerte történő szétosztását a ko­lozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Ala­­pítány vállalta. Az újabb magyar-román jogászfórum megnyitására Temesvárra érkezett Dávid Ibolya magyar igazságügyi mi­niszter. A két tárca együttműködési megállapodásának keretében har­madik alkalommal tartanak szak­mai fórumot a magyar és a román jogászok. A New Yorkban tartózkodó Martonyi János külügyminiszter részt vett azon a találkozón, amelyet Madeleine Alb­right amerikai külügyminiszter kez­deményezett a délkelet-európai stabi­litási folyamatban részes és Jugoszlá­viával szomszédos országok külügy­minisztereivel folytatandó eszme­csere céljából. Szeptember 2-án megalakult Kolozs­váron a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nemzetépítő Platformja (NÉP), egyelőre Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs és Maros megyei RMDSZ-tagok részvételével. Meciarék dolgoznak „Magyarellenes szlovák röpiratok je­lentek meg Nyitón” - jelentette az Új Szó. „Testvéreink! Büszke és szabad nemzeti létünk utolsó óráit éljük, ha gyorsan nem fogunk össze, és nem akadályozzuk meg a magyarok ter­jeszkedését. Nem elég nekik, hogy agyarul beszélnek a hivatalokban, és bennünket is erre kényszerítenek; hogy a mi pénzünkön hidat építenek Párkány és Esztergom között, miköz­ben a kórházak tönkremennek, és hogy az önkormnyzatiság megerősí­tésének leple alatt (a magyarok) egyre közelebb kerülnek az autonómiához, még a szemünkbe is nevetnek” - idézi a pozsonyi lap a röpirat szlovák szö­vegét magyar fordításba. A Nyitón megjelent röpirat éberségre és arra szólítja fel a szlovákokat, hogy figyel­jenek oda „minden magyar megmoz­dulására”, és ne hallgassanak. „Hívjá­tok fel mindenki figyelmét az igaz­ságtalanságokra, amelyek népünkkel a saját hazájában történnek, mert csak így tudjuk megakadályozni azt, hogy teljesen leigázzának bennünket” - így a nyitrai röplap, amely korántsem az első ilyen jellegű „kiadvány” Szlová­kiában. A szlovák Belügyminisztérium nyo­mozati főosztályának igazgatója Ja­­roslav Ivor sajtóértekezleten jelen­tette be, hogy leállítanak minden eljá­rást Jan Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke ellen, mivel a szlovák parla­ment nem járult hozzá a politikus mentelmi jogának a felfüggesztésé­hez. Jan Slota áprilisban egy Kisuca­­újhelyi lakossági fórumon arra szólí­totta fel hallgatóságát, üljenek tankba és a földdel tegyék egyenlővé Buda­pestet, miközben becsmérlő szavak­kal illette a szlovákiai magyarokat és a romákat. A bákói tanfelügyelőség nem egye­zett bele, hogy Klézsén heti egy órá­ban, opcionális tantárgyként oktassák a magyar nyelvet csángó gyermekek számára. (Határon Túli Magyarok Hiva­tala) Az ’56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-’56) a moson­magyaróvári sortűzper kapcsán fel­hívja a közvélemény figyelmét arra, hogy a magyar állam a bűnösök fele­lősségre vonásával csak részben tesz eleget nemzetközi kötelezettségének. A háborús és emberiség elleni büntet­tek áldozatainak megfelelő jóvátétel­lel kell szolgálni. Ez a nemzetközi jognak ugyanolyan feltétlen paran­csa, mint a bűnösök üldözése. Az 1956-os sortüzek áldozatait, illetve azok hozátartozóit kártérítés illeti meg, amelynek jogalapja közvetlenül a nemzetközi jogból ered. A DE­­PORT-’56 felszólítja a magyar kor­mányt és az Országgyűlést, hogy hoz­zanak törvényt az 1956-os sortüzek áldozatainak kárpótlására. Dr. Szerdahelyi Sabolcs, a DE­PORT- ’56 elnöke Levél sortűzügyben Deport-’56 Szerdahelyi Szabolcs elnök úr ré­szére Tisztelt Elnök Úr! Egyesületünk és a Dudás István és társai perének szeptember 14-ei tárgy­alásán megjelent sértettek nevében megköszönöm Önnek, hogy a f. hó 18- án, az MTV-1 Aranyfüst adásában tisz­tázott minket a tárgyalás előtti hangos­kodás és hangulatkeltő bekiabálásokkal kapcsolatban. 1989. május 8-a, az emlékezetes, múltunkkal szembesítő városi fórum óta folyamatosan protestálunk külön­böző módon és fórumon. Mi azt kívánjuk, hogy jogállamban elvárható, korrekt módon, bírósági tárgyaláson állapítsák meg, kik voltak a bűnösök az emberiség elleni bűntettben és a bűnnel arányos és példás büntetést hozzon a független bíróság. Ezen óhajunk megvalósulásához nem elfogadható a bírósági tárgyaláson való hangoskodás, a vádlottakat illető szitkozódás (még akkor sem, ha belül - sokan - ugyanúgy érzünk). Bár megértjük a szidalmazó kitöré­seket, együtt érzünk az 1956-os forrada­lom és szabadságharcot követő megtor­lások bebörtönözöttjeinek és megkín­­zottjainak érzéseivel, mégis mi úgy gondoljuk, hogy a hangos tüntetésre, szitkozódásra nem a bírósági tárgyaló­terem az alkalmas hely. Annál is inkább (és ez a médiákban is visszaigazoló­dott), mert a ma már valóban öreg és beteges Dudás Istvánra záporozó szi­dalmak az eseményeket nem ismerő, és a vérengzést át nem élő tv-nézőkből és új ságol vasókból iránta érzett szánalmat és együttérzést kelthetett, illetve egyes tv-beli megnyilatkozók szándékosan (vissza)éltek ezzel. Mi a fájdalmunkat és igazságunkat belül hordjuk. Mi nem a 75 éves, beteges Dudás Istvánt akarjuk elítélni, hanem a 32 éves laktanyaparancsnokot. Nem mi tehe­tünk róla, hogy politikai okokból csak most kerül bíróság elé. Bízunk az igazságoss, a minden be­folyástól mentes bírói ítéletben. Ezért sem csatlakozott egyetlen sér­tett sem a hangos szidalmazáshoz. Mégegyszer köszönöm tisztázó megjegyzését. Mosonmagyaróvár, 1999. szeptem­ber 21. Tisztelettel: Takács István, a Moson­magyaróvári 56-os Egyesület elnöke Büntethető lesz a népirtás tagadása? A miniszterelnök és a Mazsihisz nyári megállapodása értelmében az erre kije­lölt jogászcsoportok, ügyvédek, egye­temi oktatók és a témához értő szakem­berek bevonásával elkészítettek egy tör­vénytervezetet - fogalmaz a zsidó hit­községek szervezetének sajtóközlemé­nye. A tervezet parlamenti elfogadása esetén hazánkban is törvényerőre emel­kedik a népirtás és az emberiség elleni bűncselekmények tagadásának bünte­tőjogi szankcionálása, bűntettként való megítélése. __ NYUGATI ^ MagyarsáLi Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident j Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLOSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Magyarországi szerkesztőség: 1022 Budapest. Bimbó út 53., fsz. 2. Tel./Fax: 326-7531 Terjeszti: GONDOS BTV PÜSKI Könyvesház. FEHÉRLOFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$30. egyéb országok: US-$30. MAGYARORSZÁG: 1250 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik- V^kekért a mindenkori cikkírók felelősek.^

Next

/
Thumbnails
Contents