Nyugati Magyarság, 1999 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1999-01-01 / 1-2. szám

P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montreal, QC H3P 3B9, CANADA NYUGATI 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. / \ A Százak Tanácsának nyilatkozata DR. ZÉTÉNYI ZSOLT Az igazságtétel vége? A Százak Tanácsa - a több, mint 150 civil szervezet által ajánlott 3000 jelölt legtöbb szavazatot kapott száz tagja - bizakodó várakozással tekin­tett a polgári összefogás kormányá­nak működésére, hiszen a választáso­kon is a nemzeti összefogás gondola­tát támogatta. Fél esztendő múltán ez a bizakodó várakozás egyértelmű támogatássá, a jó irányba megtett első lépések - a családok támogatása, a korrupció fel­számolásának kezdete, a kábítószer fogyasztás elleni harc, a bűnözés el­leni fellépés - helyeslésévé változott. A Százak Tanácsa legutóbbi ülésén a jelenlévők úgy döntöttek, minden fó­rumon szükségesnek tartják megfo­galmazni: a kormány nemzetépítő munkájában, a magyarság sorsáért felelősséget vállaló erők összefogá­sában, számíthat a Testület és egyes tagjai szellemi, erkölcsi támogatá­sára. A Százak Tanácsának határozata az élet és családvédelem kérdéséről A Százak Tanácsa üdvözli a Al­kotmánybíróság „abortusz döntését”, amely kompromisszumos jellegű ugyan, de mégis jelentős előrelépés a jelenlegi életellenes gyakorlattal szemben. A döntés alkotmányos és gyakorlati állami kötelességgé teszi a fogamzástól létező emberi élet védel­mét; a válsághelyzetben lévő nők megsegítését egy meghatározóan „életpárti” elkötelezettségű Család­­segítő Szolgálat útján. A magyar kor­mánynak és Országgyűlésnek meg­kerülhetetlen történelmi felelőssége végre alkotmányos jogszabályokat alkotni, s ezeket a gyakorlatban vég­rehajtani ezen az alapvető fontosságú területen. A Százak Tanácsa minden mag­zati élet elpusztítását emberi élet el­leni cselekménynek tartja, ezért a tör­vényt folyamatosan olyan irányba kell alakítani, hogy teljes mértékben védje a fogamzástól létező emberi életet. Ki kell mondani a döntés után a jogszabály előkészítőinek és megal­kotóinak történelmi felelősségét. A megsemmisítettjogszabályhely alap­ján 400.000 fejlődőben lévő emberi életet pusztítottak el alkotmányelle­nesen. amelynek negyedrésze - 100.000 ember! - megmenthető lett volna nyugat-európai példák alapján. Tiltakozunk az ellen, hogy az eredeti, alkotmányellenes törvény előkészítői bármilyen formában részt vegyenek az új szabályok előkészítésében. A Százak Tanácsa ugyanakkor rendkívüli örömmel üdvözli és teljes mértékben támogatja a Kormány és a Parlament gyermek- és családbarát döntéseit, melyeknek határozott élet­védő hatása is lesz. A család és gyer­mektámogató döntések, párosulva a „magzatölési törvény” alkotmányos átalakításával, alkalmasak lehetnek arra, hogy a magyar államvezetés négy évtizedes - gyakorlatában nép­­írtó - alkotmányellenes, család- és gyermekellenes politikája után a ma­gyar társadalmat a pusztuló „halál civilizációjából” átvezesse a fejlődő, gyarapodó „élet civilizációjába”. A jelenlegi magyar kormány és parla­ment, ha következetesen végrehajtja feladatát, történelmi súlyú korszak­­váltást valósít meg, melyben teljes mértékben számíthat a Százak Taná­csának támogatására. Százak Tanácsa V J „Az nem lehet, hogy súlyos bűnök büntetlenül maradjanak.” Hugo Grotius 1998. november 17-én a Kossuth Rádió Esti Krónika című műsorában a Legfelsőbb Bíróság főtitkára, dr. Lomniczi Zoltán bíró elmondotta, hogy a legfelsőbb bírói fórum több ügyben precedensértékű jogerős dön­tést hozott, másodfokon is megszün­tetve az eljárást több úgynevezett sor­­tűzperben (1956-os tömeggyilkossá­gok miatt indult bűnügyben) azért, mert megítélése szerint 1956 törté­nelmi emlékű napjaiban nem volt Ma­gyarországon sem nemzetközi, sem nem nemzetközi fegyveres konflik­tus, legalábbis november 4-e előtt, amikor a legtöbb sortűz eldördült. Ezért a háború áldozatait védő genfi egyezmények nem alkalmazhatóak, a magyar jog szerint pedig a büntethe­tőség elévülése miatt nem lehet el­járni. A felelősségrevonás eddigi mérlege: két közrendű karhatalmista szabadságvesztés büntetését tölti az 1956. december 8-i salgótarjáni véres sortűzben való részvétele miatt — hi­szen november 4. után aligha vitatha­tóan nemzetközi konfliktus volt az országban. Magasabb rangú politikai vagy katonai vezetők ellen nem emelt vádat az ügyészség. A legmagasabb beosztású vádlott (a tiszakécskei, ti­zenhét ember halálát követelő ügy­ben) vidéki hadosztályparancsnok volt Kecskeméten. Mindazok, akik a régi önkény­uralmi rendszernek új magyar alkot­mányos hatalommal való felváltását, a politikai szerkezetátalakításon túl­mutató, tényleges hatalomváltást, a régi hatalomgyakorlók eltávolítását kívánják mind a politikai, mind a gazdasági életből, egyszóval azok, akik nem elégszenek meg a rendszer­­változással, hanem rendszerváltozást várnak az immáron tizedik esztende­jébe lépő rendszerváltoztató folya­mattól, érzékenyen kapják fel fejüket az „igazságtétel”-ről szóló hírek hal­latán. A társadalom statisztikai többsége minden bizonnyal anyagi helyzeté­nek és biztonságának megerősítését várja a mindenhatónak már nem is, de mindenképpen nagyhatalmúnak vélt kormányoktól és az őket támogató társadalmi csoportoktól. Ebből a vá­rakozásból számos csalódás szárma­zik, ami a tekintélyelvű és csodaváró világszemlélet némi megváltoztatá­sával, nagyobbrészt pedig egy erősen nemzetközpontú kormánypolitikával jelentősen mérsékelhető lenne. A többévtizedes nemzetellenes kormányzás következménye a „mi ebből a mi hasznunk”, „és akkor mi van” kérdése, amelyet az igazságté­tellel kapcsolatban is feltettek a „raci­onálisan” gondolkodó csoportok tag­jai, szemben az „irracionálisán” gon­dolkodókkal, a Szovjetunió világha­talmával szemben 1956-ban „értel­metlenül”, mert rövid időn belül ered­ménytelenül felkelőkkel, a magyar utat (külön utat) keresőkkel, a keresz­tényi elveket életvitelükben vállalók­kal, a rendszerváltozás megszálottja­­ival, azokkal, akiknek számára az em­beri s ezáltal közösségi - nemzeti élet és méltóság megvédése természetes követelmény és parancs, amelynek mély értelme, célszerűsége és közös­ségfenntartó hasznossága is van. Az utóbbiak értik az igazságtételt, az ön­kényuralmi bűnösök felelősségre vo­nását, tudva, hogy ez nem használható tartós sikerrel politikai fegyverként, történelmi jóvátétel sem várható tőle, s még az igazságosság iránt bennünk élő, mélyen gyökerező vágyakat sem tudja maradéktalanul beteljesíteni. Mégis mély értelemmel bíró köve­telmény, igény, üzenet a holnap lehet­séges gyilkosainak, az élet védelmé­ben. Mert ez az elsőszámú érték. En­nek semmibevételét kifejező közszel­lem vezet a vagyoni-gazdasági bűnté­nyekhez, a társadalom kirablásához. Hiszen az életet szolgálja a vagyon igazságos elosztása és birtoklása, mint minden értékvédő és gyarapító, értelmes közösségi és egyéni tényke­dés. Nem véletlen, hogy Németor­szágban és Csehországban, tehát ott, ahol vállalták az önkényuralmi bűnö­sök felelősségre vonását (annak min­den nehézségével együtt), ott volt a legelviselhetőbb mértékű a volt hata­lomgyakorlók gazdasági hatalomát­mentése. Szakírók felhívják a figyel­met a fordított összefüggésre, mint igazán jellegzetes tényezőre: a társa­dalom több évtizedes érdekviszonyai a gazdasági és egyéb területeken meghatározó súlyú erőket az igazság­­tétel meghiúsítására késztetik, mely­nek egyik eszközeként a múltat közös (bocsánatos) bűnként fogadtatják el, az egész társadalom bűnrészességére és haszonélvezetére hivatkoznak, számítva a 800.000 volt párttag és hozzátartozóik közös fantom - tehát nem reális - félelmére. E jelenség jellegzetes tünete volt a Népszabadság című posztkommu­nistanapilap 1992. májusában megje­lent rövid cikke, amelyben a kommu­nista bűnösöknek a nácikkal egy mér­cével mérése, azaz megbüntetése mellett szóló, a Magyar Televízió mű­sorában jelen sorok írójával egyetértő Simon Wiesenthal-t tájékozatlanság és csőbe húzottság, azaz becsapottság vádjával illették Bossányi Katalin tol­lából, mondván: ne keverjük össze kis törzsi háborúinkat a holocaust nagy nemzetközi ügyével. Amikor pedig megjelent a felelősségrevonási tör­vényt megsemmisítő 1992-es alkot­mánybírósági döntés, Pokol Béla, a kitűnő politológia professzor, a tör­vény megszavazásakor éppen távol­lévő dr. Torgyán József későbbi kis­gazdapárti pártelnök későbbi főtaná­csadója a Magyar Hírlapban úgy ne­vezte hibásnak az AB döntést, hogy a felelősségrevonás elmaradását helye­selte elejtett mellékmondatában, fel­tehetőleg kivédeni akarva a „szociál­­liberális” sajtóhiénák dühét. Mégis azért választottuk közös neve­zőként az emberi jogok legsúlyosabb megsértésének, az emberi élet bűnös ki­oltásának üldözését, bizton számítva a társadalom tagjainak szolidaritására, mert több közös vonás és érdek fűzi össze a főbenjáró bűntetteket el nem követő párttagokat a rendszer ellenfeleivel egy amúgy is elkerülhetelen rendszerváltó folyamatban, mint az állampárti gyilko­sokat a tőlük erkölcsi és érdek alapon elhatárolódó haszonélvezőktől, akik nem követtek el főbenjáró bűnöket. (Folytatás a 7. oldalon) RAFFAY ERNŐ Az Európai Unió és a magyar határok Az egyik fontos tény, amit figyelembe kell vennünk, hogy 1998. március 31- én megkezdődtek a tárgyalások az Európai Unió kibővítéséről azzal a hat országgal, közöttük hazánkkal, amelyeket erre kiszemeltek. Az egyik budapesti napilap szerint Robin Cook brit külügyminiszter ismertette a ma­gyar küldöttséggel az EU tárgyalási pozícióját. Eszerint „A legfontosabb kötelezettség továbbra is a demokrá­cia és a piacgazdaság szabályait meg­követelő koppenhágai kritériumok teljesítése marad. Rendezni kell az esetleges határvitákat, magas szintet kell elérni a nukleáris biztonság és a környezetvédelem területén.” Azt most hagyjuk, hogy az akkori budapesti külügyminiszter mit nyilat­kozott Cook megállapításai után a kormány elképzeléseiről. Azt sem ol­vashattuk sehol, hogy Kovács kül­ügyminiszter mit terjesztett elő az el­szakított magyar területeken élő ma­gyar milliók sorsáról és az ezzel kap­csolatos budapesti álláspontról. Tény ugyanis, hogy ezekről - semmit sem terjesztett elő! Tapasztalataim szerint a nemzet­közi diplomáciában bizonyos fontos kérdéseket sok esetben nem a nyilvá­nosság előtt, hanem az úgynevezett titkos diplomácia módszerei szerint oldanak meg, illetve hoznak a másik fél tudomására. Ha egyes ügyek még­is megjelennek a nagy nyilvánosság előtt, akkor azok az adott országok, jelen esetben az Európai Unió tagálla­mai előzetesen egyeztetett álláspont­ját képviselik. Robin Cook, Nagy- Britannia külügyminisztere - a sajtó szerint - ezen a napon kifejezetten az Európai Unió tagállamai előzetesen egyeztetett álláspontját hozta nyilvá­nosságra, amikor kijelentette: „Ren­dezni kell az esetleges határvitákat”. A másik tény: Nagy-Romániában végérvényesen bebizonyosodott, hogy magyar tannyelvű állami egye­tem nem jöhet létre. Nem a Ceau­­sescu-diktatúra nem engedi, hanem a népképviseleti elv alapján megala­kult román törvényhozói hatalom. A román parlament többsége és kisebb­sége egyesült erővel gátolta meg (egyébként rendkívül kicsinyes mó­don) azt, hogy Európa egyik legna­gyobb lélekszámú nemzeti kisebbsé­gének állami felsőoktatási intézmé­nyei lehessenek. Ebből azt a követ­keztetést kell levonni, hogy a román politikai vezetéssel tárgyalni nem ér­demes, mert úgysem teszi azt, amit korábban ígért. Mindegy, hogy mi­lyen fajta román kormányról vagy ha­talmi formáról van szó: legyen polgári, népi vagy szocialista demokrácia, fa­siszta vagy kommunista diktatúra, a velük kötött megállapodások (szerin­tük) csak addig érvényesek, ameddig a román hatalom érdekei érvényesülnek. Utána úgy tesznek, mintha egy megáll­apodás nem két oldalú lenne, majd Nagy-Románia területi egységének veszélyeztetésére hivatkozva, fölrúg­ják a korábbi egyezményeket. 1914 óta ez a magyar tapasztalat a román politi­kával kapcsolatban. Jellemző a magyar politikai kultúra jelenlegi állapotára, hogy amikor a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség belépett a román kormányba, Magyarországon egyetlen egy vélemény jelent meg egyetlen új­ságcikkben, amely, éppen a fönt leírt tapasztalatokra hivatkozva, nem értett egyet az RMDSZ kormányba lépésé­vel (ld.: Magyar Demokrata, 1997. ja­nuár 30-i szám, a Magyarok Nagy- Románia kormányában című írás). Majdnem minden magyarországi poli­tikai párt vezetői hozsannáztak, hogy végre megvan a hosszú távú magyar­román kiegyezés, miközben Constan­­tinescu elnök learatta a babérokat nyu­gaton. (Folytatás a 3. oldalon) Meghalt a magyar nemzet násznagya Czine Mihály (1929-1999) Jötte igencsak kívánatos volt. És most egy nemzet hangszálain bizonytalankodik a zsoltár, mert nehéz elhinni és vállalni a hihetetlent. Czine Mihály professzor odalett. Kevés a vigasz, hogy nem nyomtalanul. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem filológiai karán nemzedékeket irányított-: arccal a magyar nemzet felé. Volt úgy e hazában, hogy nem volt kívánatos Czine Mihály. Maga is érezte: a megcsonkított Magyarországban csak feszeng a nemzeti tudat. És volt úgy is, hogy az Erdélyt uraló Románia nemkívánatos egyén­nek nyilvánította. Czine professzor úr túlélte azt is. Immár nekünk kell őt, lehetőleg emelt fővel, túlélnünk. Barátja, Csoóri Sándor nevezte őt a magyar nemzet násznagyának. Úgy volt. Meggyőződésünk, hogy Szenczi Molnár Albert énekel zsoltárt sír­jánál. Zsongjuk véle. GGmmgjapSamg ©ff GGo® ° fflomgjpopg (H0®(g(gBca]®mG X\I99rja°Sfe1bmSáram A DEMOKRATIKUS ÉS NEMZETI SZELLEMŰ NYUGAT^MAGYARSÁG HAVILAPJA 116.-Ft - $3.00

Next

/
Thumbnails
Contents