Nyugati Magyarság, 1998 (16. évfolyam, 3-12. szám)

1998-03-01 / 3. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1998. március CZEGŐ ZOLTÁN Szabadság, aranyfüst nélkül Ahogy egyre inkább távolodunk a vi­lágszabadságtól, válnak érintésközeli­ekké a szabadságharcaink. Bukottak, félbemaradottak. hatásukban figyel­meztetők —, a mieink, visszük őket, az ígéreteseket, s bizodalommal röptetnek ők is magukkal. Ki nem kerülhetjük egyiket sem, és azok csak akkor súlyo­sodnak álmunkban is a mellkasunkra, ha a szabadság hiányérzetével, a be nem váltott fogadkozások, az elmulasztott lehetőségek lelkiismeretfurdalásaival kell nyugovóra térnünk. Mint ma is. Sorolhatnánk az évszámokat, 1526, 1711, 1849, 1956 mellé ma is le kell, le kell cövekelnünk a győzelmek, a részdiadalok helyeit, alkalmait is. Mert valóban nyögte Mátyás bús hadát Bécs­­nek büszke vára, és Bocskay valóban térdre és tárgyalásra kényszerítette a tö­röknél is álnokabb ellenségünket, a Habsburgot. És mit állíthatunk annyi veszteség ellenében? Nemcsak a reményeinket, melyek ránk permeteznek tehetetlen öregeink és gyermekeink szeméből. A 19. század elején elindult reformmoz­galom volt melegágya a teljes nemzet öntudatra ébredésének. Távolodnak a világszabadság egykori és mai interna­cionalista, álságos utópiái, és egyre in­kább magukra maradnak a nemzetek gondjaikban. Ha csak nem érdeke va­lamelyik mostani császárnak, cárnak óvó köpenyét kiteríteni egyik, másik fölé, hogy aztán szolgalegényként mal­mába parancsolja azt, mely malom mindig neki őrli az aranyat. Távolodunk Petőfi, Batsányi világ­szabadságától, és egyre inkább érezzük, ránk maradnak ők, és mi magunkra, csakis magunkra, ha a forradalmak füs­tös sáncainak emlékét belepi a moha, laboda még az emlékezetben is, és má­sokra bízzuk a sorsunkat. A nemzetet, melyet Isten el akar ve­­szejteni, megveri tunya, zsíros tokájú, nyálas tehetetlenséggel. Petőfiék — ön­zetlenül — a világszabadságért álltak ki a síkra. Talán volt köztük, aki már akkor tudta, hogy ezzel egy világ tró­nusait uszítják magukra. De hát csele­kedni kellett, mert a nemzet nemcsak a munkába feszült belé s a rettenetes el­nyomatásba, hanem a reménybe is: Lesz-é új Dózsa, ki kardot is emel? A világ hatalmasainak malmai őröl­ték tovább az aranyat, elegendő volt a magyarok ellen az osztrák — már meg­vert és legyőzött — serege, meg a cáré. A bécsi barátság jegyében maga a nagy orosz cár uszult föl Petőfi ellen. És minden áron le akarta győzni az elil­lant lengyel szabadsághőst, a történe­tünkben magyarrá gyémántosult Bem tábornokot. A Nyugati Magyarság HIRDETÉS» DÍJSZABÁSA 1/8 oldal = 25.000 Ft 1/4 oldal = 50.000 Ft 1/2 oldal = 100.000 Ft 1/1 oldal = 200.000 Ft Hirdetésfelvétel magyarországi irodánkban: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel./Fax: 326-7531 vagy közvetlenül kiadóhivatalunknál: P.O.Box 125, Mt. Royal Stn., Montreal, QC H3P3B9 CANADA Tel./Fax: (514) 731-4192 A világ minden részében jelen vagyunk! j Ma sem vállalhatjuk a magunkra zárt ajtók országát, hiszen a zárt ajtók, ablakok mögött patkányrágcsálás ké­szíti az omlást. Ám a távolodó világsza­badság helyett közeli önmagunkat és a magunk értette és megélte hagyomá­nyainkat, történelmünket kell vigyáz­nunk. Arra gondja nincs, csak elvesz­tésére figyel más, távoli és közeli ellen­ségünk. Százötven esztendővel lett idősebb, csak 1848-tól, a magyar nemzet sza­badságvágya. Hogy „mit forral titkos kebelén a hármas erőszak”, azt nagyon megtanultuk, már csak a Szent Szövet­ség óta is. Most sem arra gondolok én, hogy 1848-as áldozati füstöt ereges­sünk az Úr felé. Inkább arra serkente­nék a magyar nemzet kebelén minden­kit, hogy tűzre raknánk a kacatot, az év­százados gúzsokat, a belső titkos fér­gek minden praktikáját elégetni és an­nak a füstjét eregetni, hadd égne s szál­lana el mindaz, ami kezünket megköti, hitünket kalodázza, vesztünket paro­­lázza, és kiszikkasztaná nemzetünk ágyékát, önnön hasznára. Nem lesz egyelőre világszabadság, úgy tűnik. Ám a magunkét éppen úgy megérdemeljük, mert megszenvedtük, akár a gallok, germánok, svédek. Le­het, az ő szabadságvágyuk „felfürtözve kesztyűs kézzel,” (hogy Petőfink sza­vaival éljek), a mienk egy kicsit kosz­­lott, nagyon rongyos; és nem sárgán, de veresen-véresen ott mellünkön a sarló­kalapács meg a csillag nyoma —, ám a mienk semmivel sem tisztátalanabb szabadságvágy és nemzeti, mint a bri­teké, dánoké. Nemzetek követelnek szabadságot, abból áll össze a világ. Kenyeret kér egy gyermek, vizet egy bús öreg — ez a vi­lág gondja! A világszabadság csak olyan tisztákban válik hajtóerővé, mint az 1848-asok. És nemcsak a magyarok. Bizony ’48-ban a németek magát a ki­rályt kényszerítették bocsánatkérésre a nép előtt. Igen, csillag a mi forradalmunk. Mutatja szegényke az utat csapzottan, világolva, immár 150 éve. És mi még ma sem járunk azon? Mi még ma sem vagyunk szabad urai sorsunknak? Kifosztották itthoni ellenségeink a forradalmainkat is. Ez is olyan mai tény, mint az, hogy egy koreai kisgye­rek éhen hal, és az a szenegáli öreg nem kap egy csupor vizet. Nem fáradtam bele a csillagvezér­lésű szabadságvágyba. Ám elmondom itt, ezen a fórumon, hogy sosem volt olyan világos és jó reményű a mai, a pontos és konkrét cselekedet, mint a mostani magyarok és Magyarország számára. Elleneink talán még dühösebben fogják ünnepelni bő pénzen az 1848- as szabadságharc évfordulóját, mint mi, „elnyomottak, összetörtek” (Ady). Jobb nekik, ha az eget s azon az aranyos füs­töt, tejutat, Csaba királyfit nézzük, mintha a kezünk ügyében lévő szerszá­mot, fegyvert. Petőfi Sándor sírközeiében, Fehér­egyházán ott a Petőfi Múzeum. Benn alig van magyar felirat, az is zsúfolva hibákkal, mintegy gúnyolódva minden­nel, ami magyar. És a Vasváry Pált és annyi erdélyi magyar falu lakosságát le­­mészároltató Avram láncú és társainak képe, szövege ott mindenütt. Az udvaron az obeliszk tövében pé­csi diákok, mezőkövesdiek, budaiak ko­szorúja. Ez melegíti Petőfit, ez bennün­ket is. Hibaigazítás Borbándi Gyulának lapunk idei január-februári számában megjelent „Mimi bárónő” című könyvismertetésébe három érte­lemzavaró szedési hiba csúszott. Az 1. hasáb 2. bekezdése máso­dik felében „kevés embernek tet­szik helyett” „kevésnek tetszik" olvasandó. E bekezdés utolsó szava nem „megjelenése”, hanem „megjelenítése”. Végül a cikk utolsó előtti sorában az „elbeszé­lővel” szócska helyesen „elbe­szélő”. Harcos béke Elirigyelhette a bugyibotrányba keve­redett Bili Clinton elődjének, George Bushnak a sikerét, elvégre milyen amerikai elnök az, aki nem vézet va­lami jó kis háborút a világ valamely pontján, valamely jó kis megverhető nép ellen. Úgy tetszik azonban, Bili Clintonnak nemcsak a fehérházi szo­bák mélyén, de a nagypolitikában sincs szerencséje. Bármilyen hatal­mas elánnal vonultatta is fel hadait a makacs irakiak ellen, nem sikerült há­borúba rángatni a világot. Hétfőn a hírügyökségek világgá re­pítették a szenzációs hírt. Kofi Annan, az ENSZ főtitkára aláírta a megállapo­dást a világszervezet és Irak között az állítólagos titkos objektumok ellenőr­zéséről, s ezt a nagy nemzetközi hatal­mak államfői és külügyminiszterei si­etve üdvözölték. Ezzel a gesztussal nyert a béke, de hatalmasat vesztett Amerika. A világ csendőre szerep olyan ka­bátnak bizonyult, amelynek viselésé­hez, ahogy mondani szokás, még so­kat kell nőnie... reméljük azonban, hogy ez az idő sohasem jön el. Amerika ettől még lerohanhatja Irakot, hiszen a csehovi logika szerint a puskáknak az a végzetük, hogy előbb vagy utóbb, de még a színjáték befeje­zése előtt el kell dördüljenek. Clinton számára nem sok jót ígér ajövő, hiszen második ciklusa végén úgy kell elbú­csúznia a nagypolitikától, hogy csak a botrányaira és kudarcaira emlékezik a nagyvilág. Mint ahogy a vércsetekin­tetű Albright asszony, Amerika vér­szomjas külügyminisztere sem re­ménykedhet abban, hogy a nagy nem­zetközi rangú egyetemek díszdoktorrá avassák. Albright asszony magyar kollé­gája, Kovács külügyminiszter sem maradéktalanul boldog. A liberális világpolitikai hazai kismesterei leg­alább olyan tempóban halmozzák fel a kudarcokat, mint nagy példa­képeik. A bősi horrorkomédia a ma­gyar külpolitika szégyene, a hágai per ma már olyannak tűnik fel, mint egy vértelenül elszenvedett háború. Oroszországgal is kellemetlenül fe­szült a viszony. És most itt a magyar katonai kon­tingens szégyene. Ugyan mit kezdünk a lelkes önkéntes tisztekkel, akik némi devizában felvehető zsold, s egy-két amerikai jó pont reményében kelle­metlenül nevetségessé váltak azon igyekezetükben, hogy részesei legye­nek egy nép megalázásának, ha elma­rad a nagy kaland? Vajon 1956 és 1968 után hová tette józan belátását a ma­gyar katonai vezetés? Vajon hol volt a magyar kormány felelőssége ezekben a napokban? Ha a magyar külpolitikát — a honi ígéret szerint—szakemberek vezetik, már rég észlelniük kellett volna a vi­lágpolitika változását. Amerika mie­lőtt megszerezte volna, már el is vesz­tette a vezető pozíciót. Az orosz diplo­mácia kezdettől fogva jelezte, ez a háború nem jó ötlet. A mindig lojális franciák eleve elutasították, elhúzód­tak a németek is, csak a kis Blair Tóni, akit jelentéktelensége miatt neveztem korábban véletlenül külügyminiszter­nek (ámbár az is sok volna neki) állt a hős amerikai hadsereg mellé. Bölcsek lettünk volna, ha hallgatunk. Milyen szép lett volna most azzal állni a világ elé: igaz ugyan, hogy amerikai csa­patok állomásoznak Magyarországon, miként egykor a szovjetek tették, de ez már más világ, most már demokrácia van, szakértelem és függetlenség: min­dez odavan. Egy tehetségtelen lakájkor­mány bukott együtt a tehetségtelen ame­rikai diplomáciával. Függetlenségünk hamis illúziója szertefoszlott. Itt az ideje, hogy Horn Gyula és csapata távozzon, s átadja a helyét egy olyan kormánynak, amely nemcsak Budapesten székel, de ennek megfele­lően gondolkodik is. A harcos béke kirobbantása nem sikerült. A szocia­listák semmit sem tanultak. Bencsik András (Magyar Demokrata) BARTIS FERENC: Petőfit átvilágították? Azért gunyoros írásom címe, hogy el­kerülhessem a káromkodás, az egyszem­élyes tüntetés, a lázítás kísértését ma és itt, amikor és ahol a pénzhez való fo­hászkodás, a tömeges táncfesztivál és az Európába vezető út békés söprögetése a divat. Mielőtt Petőfi átvilágítását taglal­nám, hadd hozzam a nagyvilág tudomá­sára: az 1848-as forradalom és szabad­ságharc 150., és Petőfi Sándor születé­sének 175. évfordulója tiszteletére Ma­gyarország fővárosában, Budapesten, az V. kerület Károlyi Mihály utca 16. szám alatti Petőfi Múzeum nevéből kiiktatták, levették, letörülték a magyar és a vilá­girodalom egyik lángelméjének, a for­radalmi ifúság örök jelképének, Petőfi Sándornak a nevét!!! Ha valaki kételkedik e fájdalmas és megalázó hírben, hívja föl az illetékese­ket! Addig én megpróbálom kifürkészni eme ördögi intézkedés hátterét. Ezúttal hadd gondolkodjam hangosan komor Olvasóinkkal együtt, akik helyettem is káromkodhatnak. Arra a következtetésre jutottam, hogy Petőfit, régi kifejezéssel élve, le­­káderezték, a legújabb kifejezéssel élve pedig átvilágították, és nem felelt meg a mai elvárásoknak, követelményeknek és a kulturális kormányzat napi politi­kájának. Nos, ezt a Gordiuszi-csomót szeretném kibogozni az alábbiakban, ál­lítás és ellenvélemény formájában. íme: — Tisztázatlan Petőfi születésének időpontja... — A mai politikusok élet­rajzában csak a születési dátum tisztá­zott. — Petrovics Iván és Hrúz Mária fia miként válhatott magyarrá?... — E kér­dés súrolja a rasszizmus belső- és külső határait, s ezért megválaszolására a min­denkori magyar kormányok illetékesek, kormányon kívül. — Jogtalanul használta fölvett nevé­ben az „i”-t, amely kimondottan nemesi, főnemesi, illetve elvtársi és főelvtársi nevek tartozéka... — A kormány nem hajlandó utólag kormányosítani a költő nevét. — Több iskolában tanult, hogy ké­sőbb minél több iskolát nevezzenek el róla, ami kimeríti az egoizmus-individu­alizmus fogalmát... — Ma egy iskolá­ban 15 év alatt végzik el a 8 általánost a NAT jóvoltából, amit Petőfi nem ismert. — Petőfi már sihederkorában szé­gyent hozott a mai tanulóifjúság fejére, hiszen angol, német, francia, latin és ógörög nyelvekből fordított... — A mai tudós fiatalok fütyülnek az idegen nyel­vekre, sőt annyira öntudatosak, hogy a saját anyanyelvűket is kezdik elfelejteni. — Petőfi apja egy közönséges kis­vállalkozó volt, és mindig csődbe ju­tott. .. — A mai közönséges kisemberek nem jutnak csődbe, mert nem is vállal­koznak. — Petőfi sekitől sem fogadott el kö­­nyöradományt, inkább nélkülözött, éhe­zett... — A mai kormányzatok valóság­gal esdekelnek a Világbanknak, hogy minél nagyobb kamatokat méltóztassa­­nak elfogadni részükről, s lehetőleg a kamatok kamatját is számítsák föl. — Petőfi szimpatizált a franciákkal, sőt Beranger-t fordította és nagy költő­nek kiáltotta ki... — Közismert Francia­­ország álláspontja az Öböl-kérdésben, amellyel Budapest nem érthet egyet. — Súlyos tévedés volt a magyar ille­tékesek részéről, hogy a Károlyi palotába költöztették a Petőfi Irodalmi Múzeumot, hiszen Petőfi nem szerette a grófokat, s Károlyi ténykedésével amúgy sem értett volna egyet... — gróf Károlyi Mihály, Magyarország egyik legmegbecsültebb árulója sírjában is tiltakozik, hogy egy forradalmár-plebejus költő nevét a palo­tájára írták, s ráadásul éppen a Károlyi ut­cában, a Károlyi park közelében. — Petőfi állandóan a szabadság, egyenlőség és testvériség jelszavakat hangoztatta... —A mindenkori magyar kormányzatok Magyarország szabadsá­gát elképzelni sem tudnák idegen kato­nák jelenléte nélkül; a kormányzat min­dent elkövet azért, hogy Magyarorszá­gon minél több legyen a szegény és mi­nél kevesebb a gazdag magyar és nem­magyar állampolgár; az egyenlőséget a Kossuth-emlékmű avatás Ottawában Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tisztele­tére 1998. március 13-án 15.00 és 16.00 óra között az ottawai Magyar Nagykö­vetség főbejárata mellett Kossuth Lajos Torontóban élő leszármazottja, Kossuth Katalin leleplezi a kanadai főváros első köztéri Kossuth-emlékművét. A bronz Kossuth-fej Füzy Tibor ma­gyar szobrászművész alkotása és a ma­gyar Külügyminisztérium tulajdona, az emlékmű gránit talapzatát pedig az otta­wai Magyar Ház kezdeményezésére a kanadai magyar közösségek adomá­nyozták. Az emlékmű méltó és mara­dandó módon fejezi ki a forradalom és szabadságharc 150. évfordulójánakjelen­­tőségét és a magyarságnak a magyar sza­badság és demokrácia atyjaként számon tartott Kossuth Lajos iránti tiszteletét. parlamenti képviselők száma, aránya és összeférhetetlensége, valamint mentelmi joga határozza meg. — S végezetül: Petőfi életén a leg­nagyobb folt: meghalt a magyar és vi­lágszabadságért, hogy örökké éljen a vi­lág emlékezetében... —A mai politiku­sok azért élnek, hogy örökre meghalja­nak, sőt már életükben kihulljanak a köztudatból. Nem sorolom tovább Petőfi átvilágí­tásának a leltárát. Tény viszont: átvilá­gították, s nem felelt meg a mai elvárá­soknak. Kezében tartotta az átvilágító bizottság jegyzőkönyvét, s szokásától el­térően, nem hadonászott, nem ingerke­­dett, hanem arra kért, tolmácsoljam a közvéleménynek: tiltakozik neve hasz­nálata ellen a mai Magyarországon! Mit szólhattam volna? Bartók is ezt parancsolta meg az utókornak, s mégis New Yorkban exhumálták és hazacipel­ték, hogy nem őt, hanem a szellemét fe­ledtessék el a temető-országban. mm NYUGATI , — MagyarsaIj Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident j Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel./Fax: 326-7531 Terjeszti: GONDOS BT.. PÜSKI Könyvesház. FEHÉRLOFIA Könyvesbolt Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$30, egyéb országok: ÚS-$30, MAGYARORSZÁG: 1250 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik­kekért a mindenkori cikkírók felelősek.^/

Next

/
Thumbnails
Contents