Nyugati Magyarság, 1997 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1997-01-01 / 1-2. szám

1997. január-február Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident Örüljünk együtt! KRÓNIKA L A Látszólag független gondolkodók szól­nak a magyar társadalom békétlenkedő feléhez, s megbékélésre, a jelenlegi álla­potok tudomásul vételére és elfogadására ösztökélnek. Nemrég a Magyar Tudományos Aka­démia elnöke is szükségesnek tartotta, hogy a képernyőkön keresztül biztasson bennünket: feledjük a rút viszályokat, konszolidálódjunk, s tegyünk valamit kö­zösen a boldog jövő érdekében. Ha már az elnök úr is így vélekedik, akkor alighanem itt az ideje az önvizsgá­latnak, itt az ideje, hogy megjavuljunk. Ránk fér. Még nagyon tevését tettünk például az indulataink féken tartásáért. Bizony előfordul, hogy illetlenül motgolódunk. Pedig Isten látj a lelkünket, szívesen árasz­tanánk magunkból olyasféle szeretettel­jes nyugalmat, mint azok a kedves embe­rek, akiknek véletlenül merőben mást ho­zott ez a sokat emlegeti rendszerváltozás, mint nekünk, a békéden többségnek. Igen, tennünk kellene valamit önma­gunk jobbításáért. Legalább arra akis idő­re, amíg elérkezünk a sorsunkba való tel­jes beletörődés zsibbasztó állapotába. Még nem zuhantunk bele ugyanis a totális közöny és fásultság mélységes szakadé­­kaiba. Tehetetlen dühünkben olykor még ökölbe szorul a kezünk. Még nem akarjuk elhinni azt, ami már megtörtént velünk. Még bizakodunk, hogy a civilizált emberi létből kirekesztő folyamat megfordítható, hogy életünk hátralévő részében otthon érezhetjük magunkat az őseink által felé­pített, megtartott hazában. És tennünk kellene a gyűlöletünk el­len is. Mert gyűlöljük ezeket az ember és értelempusztító időket, az újabb igazság­talanságok és hazugságok özönét, az ár tatlanságot mímelő országrablók bájmo­solyát. Bennünk van a hiba. Nem vesszük észre, hogy barátságos, Az amerikai szövetségi igaságügyi mi­nisztérium mindaddig eltekint az engle­­woodi (New Jersey) illetőségű Koréh Fe­renc kitoloncolásától, amíg a nyolcvanhét éves, magyar származású féri rozzant egészségi állapota nem javul. A Szabad Európa Rádió nyugalmazott munkatársával szemben az a vád merült fel, hogy a második világháború alatt olyan sajtótermékek szerkesztője volt, amelyek antiszemita és nácibarát nézetek tévesztésével hozzájárultak a magyaror­szági zsidóság üldözéséhez és a szövetsé­ges hatalmak elleni propagandához. A minisztérium különleges vizsgálati osztálya bejelentette, hogy a deportálási türelmes, derűlátó emerek élnek tözöt­­tünk. Igenis volna kiktől ellesni a kulturált viselkedést, a visszafogottságot, a nagy­vonalúságot, az eleganciát. És mégsem tesszük. Ma másfél millió munkanélküli és megszámlálhatatlan kiskeresetű állam­polgár zárkózik el makacsul az örömök elől. Nem tudunk örülni a hivalkodó gaz­dagság szívet-lelket melengető jelképei­nek: a bankok és az áruházak csillogó üvegpalotáinak, a szebbnél szebb kasté­lyoknak és villáknak, a luxusautóknak. Továbbá nem vagyunk büszkék. Pedig van mire. Büszkék lehetnénk például arra, hogy sok tekintetben hason­lítunk példaképünk, az EgyesültÁUamok legnagyobb városához, New Yorkhoz, ahol a turisták elől felhőkarcolók, szín­pompás belvárosi kirakatok, szemkápráz­tató fényreklámok takarják el Brooklyn, Queens, Bronx, Harlem pisztos, rideg va­lóságát, nyomorúságát. Igaz, felhőkarco­lóink még nincsenek, de kirakataink, fényreklámjaink, amerikai gyorséttezdé­­ink már vannak, s nekünk is \an mit el­takarni. És persze örülhetnénk a fű növésének, a bárányfelhős cgnek, annak, hogy nem esett a fejünkre egy tégla. Örülhetnénk a nagyszerű lehetőség­nek, hogy a szociálisan túlérzéteny Hom- Kuncze-kormány jóvoltából kilincselhe­tünk az önkormányzatoknál némi segé­lyért (már amennyiben hitelt érdemlően rászorulunk), s külön örömre adhat otot, ha nem kapcsolták ki a telefonunkat, a gá­zunkat, az áramunkat. Van hát minek örülni az ezredforduló előtt. Örüljünk együtt a jómódúakkal. Le­gyünk mókásak, derűsek! Miért is ne? Legyünk az Egyesült Európa legvidá­mabb barakkja! eljárás ügyében megállapodásra jutott a vádlottal. Az egyezség szerint Koréh Fe­renc elismeri, hogy valósak azok a tény­állások, amelyek alapján bírósági döntés született az EgyesültÁllamokból történő kiutasításáról. A deportálást azonban mindaddig nem hajtják végre, amíg a rendszeresen vérátömlesztésben részesülő idős ember fizikai állapotában nem Kivetkezik be kedvező változás. Koréh Ferencet időkö­zönként orvosi vizsgálatnak fogják alá­vetni. Állapota javulása esetén — a ne­­warki bevándorlási bíróság január tizen­­hatodikai határozata alapján — érvéryt szereznek a kitoloncolási végzésnek. 1996. december 12.—A Budapesti Kong­resszusi Központban bemutatták Nemes­­kürty István és Koltay Gábor új filmjét, a Honfoglalást, amely nem kapott állami tá­mogatást. A Millecentenárium alkalmából készült nagyszabású alkotás főszereplője az Árpád vezért alakító Franco Nero. December 14. — A Kereszténydemokrata Néppárt országos választmányának tiszt­újító ülésén nagy többséggel ismét Giczy Györgyöt választották a párt elnökének. December 17. — Forgács László magyar országos rendőrfőkapitány és Jurij Krav­­csenko ukrán belügyminiszter együttműkö­dési szerződést írt alá a szervezett bűnözés megfékezése érdekében. December 18.—Az Európatanács főtitkár­­helyettese húsz európai rabbit és főrabbit fo­gadott Strassbourgban. A találkozón René Gutman, a vendéglátó francia város főrab­bija Magyarországgal és Romániával kap­csolatban többek között kijelentette: „ Ezek­ben az országokban új, idegengyűlöletet ter­jesztő pártok jelentek meg, emiatt éberségre van szükség.” December 19.—A magyar parlament vizs­gálóbizottsága befejezte az Egészségbizto­sítási Önkormányzat és az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár hároméves tevékeny­ségének a vizsgálatát. A vizsgálat végered­ményeként korrupciógyanús ügyletekre, összefonódásokra, milliárdos nagyságrend­ben elherdált közpénzekre derült fény. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke jelezte: az év végére az ország nettó külföldi adóssága 13 milliárd dollárra csökkent, és az előző év decemberéhez ké­pest 20 százalékos lett az infláció. Egymilliárd forintot szavazott meg a kormány a januári energiaár-emelés kom­penzálására (a lakosság kiadásai a számítá­sok szerint 21 milliárd forinttal növeked­nek). December 21. — Átadták a forgalomnak a fővárost Kecskeméttel összekötő M5-ös (80%-ban korábban elkészült) autópályát, amelynek használati díja személy autónként 850 forint (ez az összeg jóval több, mint egy átlagos személygépkocsi benzinköltsége, a 80 km-es útszakaszon), kamiononként pe­dig 3400 forint. A magas úthasználati díj el­leni tiltakozásként a megnyitóünnepségről távol maradtak a kisegítő útvonalak mentén fekvő települések polgármesterei. December 22.—HomGyula miniszterel­nök a Magyar Televízióban mondott kará­csonyi köszöntőjében többek között kije­lentette, hogy az új évben nagyobb lesz a gazdasági növekedés, és érzékelhető lesz az életkörülmények javulása. December 27. — Budapesten, a román­magyar alapszerződés ratifikációs okmá­nyainak ünnepélyes kicserélésével életbe lépett az alapszerződés. A két ország kül­ügyminisztere megállapodott arról, hogy újra megnyitják a kolozsvári magyar, illetve a debreceni román főtonzulátust, és tiszte­letbeli konzulátus nyílik Constantában, il­letve Győrött. December 29. — A Szózat megszületésé­nek 160. évfordulója alkamából ünnepi is­tentiszteletet tartott a Magyarországi Refor mátus Egyház Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés Református Templomban. Igét hirdetett Hegedűs Lóránt püspök, a zsinat lelkészi elnöke. A Honfoglalás című film magyarorszá­gi rekordot döntött: két hét alatt százezren tekintették meg. 1997. január 1.—Magyarországon drasz­tikus áremeléseket léptettek életbe, a Hom­­kormány ígéretei ellenére. Jelentősen emel­kedtek az eneigia, az üzemanyagok, az élel­miszerek, a postai szolgáltatások árai, il­letve a víz- és csatornadíjak. Nagymérték­ben emelkedtek a közlekedés és a telefonbe­szélgetések díjai is. Áz öregségi nyugdíjkorhatár a 62. betöl­tött életévre emelkedett. A törvény rendel­kezései szerint az 1940. január 1-je előtt szü­letett nőknél az 55. betöltött életév, az 1946- ban születetteknél a 61. életév a korhatár. Életbe lépett Szlovákiában az egy éve hatályban lévő hírhedt nyelvtörvény büntető cikkelye. E szerint súlyos pénzbírsággal sújtják azokat, akik megszegik ezt az euró­paijoggyakorlatban szinte példa nélkül álló szabályozást. Például a „Boldog Új Évet!” jókívánság kizárólag magyarul történő ki­nyomtatása is büntetendő cselekmény. Göncz Árpád köztársasági elnök a Ma­gyar Televízióban elmondott újévi köszön­tőjében egyebek mellett úgy vélekedett, hogy Magyarország túljutott a válságon, s a költségvetés hiányának a csökkenésével egyre több jut a közoktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a bűnüldözés korszerű­sítésére és fejlesztésére. Az országgyűési képviselők alapillet­ménye 87.750 forintról 114.075 forintra emelkedett, s ez az összeg a bizottsági pót­lékkal bruttó 159 ezer forintot ér el. A miniszteri fix fizetések havi 100 ezer forint­tal emelkedtek, most 327.015 forintra rúg­nak. A hazai kötelező minimálbér is felfelé mozdult, így eléri a havi 17 ezer forintot. Vállról indítható páncéltörő ratetát lőt­tek ki a ín. kerületi Szépvölgyi úton lévő Secret Night Clubra. Személyi sérülés nem történt, de az okozott kár több százezer fo­rint. A rendőrség nem zárja ki, hogy a táma­dás összefügg a Budapesten néhány hó­napja elkezdődött alvilági leszámolásokkal. Január 2. — AII. kerületi rendőrkapitány­ság ügyeletese felfedezte, hogy a fegyver­szobából kilenc géppisztoly, harminckét tár és három tártáska tűnt el. A Budapesti Rend­őr-főkapitányság fegyelmi eljárást és vizs­gálatot indított az ügyben. Január 3.—A társadalombiztosítási össze­gek és az adók jelentős emelkedése miatt a vállalkozók tömegesen adják vissza vállal­kozói igazolványaikat. Szakértők szerint a megszorító intézkedések egyre több kisvál­lalkozót taszítanak a feketegazdaságba. Január 6. — A Népszabadságban tóizrea­­dott Szonda Ipsos-felmérés szerint az 1996- os népszerűségi listák összesítése (valamint a decemberi felmérések) alapján az első há­rom helyen Göncz Árpád államfő, Kovács László külügyminiszter és Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere állt, míg a lege­rősebb ellenzéki párt, a Független Kisgiz­­dapárt elnökét, Torgyán Józsefet csupán a 22. helyen(?) jegyezték. Január 7. — Kovács László külügyminisz­ter Izraelben találkozott Dávid Lévi külügy­miniszterrel. A tárgyaló felek megkötötték a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodást, s abban is megegyeztek, hogy a nyíregyházi mezőgazdasági főiskola mintagazdaságát izraeli szakemberek (és tőke) bevonásával működtetik. Január 9. — Tompos Judit ügyvéd nyilat­kozatban hangsúlyozta: haladéktalanul fel kell függeszteni a privatizációt, mivel a pri­vatizációs törvény sérti a magyar alkot­mányt. Szerinte érthetetlen, miért alkottak olyan jogszabályokat, amelyek segítségével úgy értékesíthettek több ezer milliárd forint értékű közvagyont 800 milliárd forintért, hogy sem a parlament, sem az ország lates­­sága nem szerezhetett tudomást arról: a ma­gyar nemzeti vagyon tárgyai mikor, kinek, milyen fizetési konstrukció mellett, mekko­ra vételárért lettek elidegenítve. Január 12. — Tocsik Márta ügyvédje beje­lentette: védence visszavonta vallomását, amely érinti Budai Gyöigyöt, a Szabad De-Szerkesztői üzenetek 1997. januártól Magyarországon az újság megrendelési díja egy évre: 1050 Ft. A kényszerű áremelés miatt olvasóink szíves elnézését kérjük! A megrendelés rózsaszínű postautalványon történhet a Nyugati Magyarság magyarországi címére: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Budapesti olvasóink kitöltött postautalványt találnak az újságban. Kérjük azon olvasóinkat, akik már rendezték ez éri megrendelésüket, adják át az utal­ványt másnak. Nyugati olvasóink közül sokan jelentősen el vannak maradva a megrende­lési díjjal (30 dollár). Keljük, rendezzék mielőbb, és ajánlják az újságot bará­taiknak, ismerőseiknek is. Előző számunkban jeleztük, hogy Rtpp Lászlónak—a MagyarokVilágszö­­vetsége Nyugati Régiójának elnöke — a Nyugati Magyarságot érintő észvé­telére e számunkban adunk választ. Nos, nincs mit válaszolnunk, főleg arra a kitételére, hogy a Nyugati Magyarság bizotyos „ írásokkal segíti rombolni a magyar nemzet egységét”. Ha Papp Lászlónak ez a véleménye alakult ki, most néhány sorban úgysem tudnánk meggyőzni az ellenkezőjéről. De nem is akar­juk. Inkább azt ajánljuk, olvasson más lapokat, és akkor kivonja magát a Nyu­gati Magyarság nemzetromboló hatása alól. Ennek utána za'artalanul építheti a magyar nemzetet, mi pedig munkatársainkkal továbbra is ott rombolunk, ahol csak lehet. — Egyébként biztosak vagyunk abban, hogy olvasóink tisztában vannak a válasszal. Minden kedves olvasónknak áldásos, békés, boldog új esztendőt kívánunk! B.A. Kommentár nélkül Magyar ember kitoloncolása mokraták Szövetsége pénzügyi intézőjét, illetve Boldvai Lászlót, az MSZP pénztár­nokát, akivel kapcsolatban a legfőbb ügyész a mentelmi jog felfüggesztését kérte. A Fidesz — Magyar Pogári Párt értesü­lései szerint Horn Gyula megbízottai és a szlovák fél újabb dunai vízlépcső építésében akarnak megállapodni, s az a tervek szerint Esztergom térségében létesülne, ülés Zol­tán Fidesz-alelnök úgy vélte, Magyarország előnyös helyzetben van a hágai per kimene­telét illetően, ezért a peren kívüli rendezés csupán a magyar vízügyi lobby érdeleit szolgálná, de nem az országét. Január 17. —Az Új Magyarországot meg­jelentető Nemzeti Média Kiadó Kft. taggyű­lése leváltotta FrankaTibor főszerkesztőt, és helyére Alexa Károlyt nevezte ki. A Dunamelléki Református Egyházte­rület közgyűlése egyhangúlag hat évre ismét a kerület elnökévé választotta Hegedűs Ló­ránt püspököt, s nagy többséggel Für La­jost választotta főgondnokká a leteszönt Czine Mihály helyett. Január 18. —A Szabad Demokraták Szö­vetsége bejelentette, a párt nyitni szeretne a politikai jobboldal felé. A bejelentést ellen­zéki körökben többek között úgy értékelték, hogy amögött az SZDSZ szokásos létkula­­csos magatartása húzódik meg. Január 20. —A Tocsik-üggyel kapcsolat­ban kiszivárgott hírek szerintBold vai Lász­ló, az MSZP pénztámoka ésBudai György, az SZDSZ pénzügyi tanácsadója tavaly ta­vasszal találkozott Tocsik Mártával, akivel közölték: csak abban az esetben tarthatja meg azÁPV Rt.-vel kötött megbízatását, ha sikerdíja felét az általuk megjelölt bank­számlára utalja. A jogásznő augusztusban már 112-112 millió forintot át is utalt az Uti­­litas és az Arány Rt. számlájára. Január 21. —A Magyar Demokrata Fórum elnökségi ülésén határozat született arról, hogy a párt bizalmatlansági indítványt kez­deményez a miniszterelnökkel szemben. Horn Gyula ezzel kapcsolatban többek tö­­zött kijelentette: az MDF azzal kísérletezik, hogy akormány és azMSZProssz hírét kelt­se, s hazugságoktól sem visszariadva vádas­kodik. Torgyán József, a Független Kisgaz­dapárt elnöke viszont azért nevezte politikai kalandorakciónak az indítványt, mert az al­kalmas a kormány, illetve a kormányfő tá­mogatására. Csurka István kijelentette: a választá­sok után, az SZDSZ nagy megrökönyödé­sére, parlamenti párt lesz a MIÉP Január 22.—Torgyán József, az FKGP és Giczy György, a KDNP elnöke sajtófoga­dáson számolt be arról, hogy a két párt kö­zötti egyezségnek megfelelően pártjaik együtt készülnek a kormányzásra. Január 24. — Budapesten, a Ráday Kollé­gium dísztermében bemutatták Tőkés László királyhágómelléki református püs­pök új könyvét: Temesvár szellemében. Ökuménia és megbékélés, amelyhez Duray Miklós felvidéki író-politikus írt előszót. .. NYUGATI ^ MagyarsáOi Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident j Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÚ5SI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szerkesztőség: 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. Tel/Fax: 326-7531 Teijeszti: GONDOS BT., PÜSKI Könyvesház, valamint alternatív teijesztők. Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$30, egyéb országok: US-$30, MAGYARORSZÁG: 1050 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order montreáli szerkesztőségünk címére) Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. A közölt írások nem fel­tétlenül képviselik a szerkesztőség ál­láspontját. A valódi névvel aláírt cik­kekért a mindenkori cikkírók felelősek.

Next

/
Thumbnails
Contents