Nyugati Magyarság, 1997 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1997-01-01 / 1-2. szám

XV. évfolyam, 1-2. szám 1997. január-február A DEMOKRATIKUS ÉS NEMZETI SZELLEMŰ NYUGATI MAGYARSÁG HAVILAPJA 96.- Ft $3.00 \ HEGEDŰS LÓRÁNT* Veszélyérzet nélkül Veszélyérzet nélkül élni veszélyek közepette: igen veszélyes. Mi ennél is fenyegetettebb helyzetben vagyunk. Végveszély­érzet nélkül élünk magyarságunknak önpusztító halálos vesze­delmében. Rohamosan fogyunk. Egyedülállóan tiszta, egész népünket­­nemzetünket életlelkesedésre sarkalló, világraszóló forradal­munk eltiprása után elkezdődött a csökkenés. Az 1957. évtől kezdve folyamatosan fogyatkozunk: az ütés, amit— világmére­tekben telitalálatosan — akkor kaptunk, közösségi élethitünk szívét találta el. „Aki megingott, azon taszítani kell egyet!” — hangzik a kí­méletlen világhatalmi filozófia ismert tétele. S mi legázoltatásos megingatásunk után megkaptuk ezt a mélybe taszító lökést. És­pedig dialektikus ellentétpárban. Ez azonnali hatállyal a kímé­letlen megtorlást jelentette: a kivégzéseket az ország miniszter­­elnökétől a kiskorúként elítélt, s csak nagykorúként hóhérkézre adott Mansfeld Péterig. Naponként kiteljesedő, több évtizedes távlatban pedig szaka­dékba hajított bennünket az erkölcsképző szervek tervszerű megrothasztása (nem elégedtek meg magának az erkölcsnek a megrontásával). Azok mélyére hatolva, csírájukig elérve: az élet tiszteletét és tiszta szerelmét, a házassági hűséget, az édesanyai hivatást, az édesapai felelősséget, a gyermekélet elsőrangú ér­tékszemléletét, továbbá a népben-nemzetben gondolkodás és élés helyénvaló evidens voltát, rajta keresztül az egészségesen egyetemes emberségtudatot rontották meg, majd legvégső fo­kon az igazságérzetet az egyéni és történelmi követelményrend­szerben, a hit ősbizalmát, a végső értelem reményét és a mindent javunkra fordító örök szeretet bizonyosságát rendítette meg a rendszer irreálpolitikai tervszerűsége. Mindenki hazudott. Mindenki tudta, hogy hazudnak, mégis, mindenki úgy tett, mintha elhitte volna a hazugságokat. Tiszte­let az egészen ritka kivételnek. Az abortusztörvény szinte korlátlanná tette a magzatelhajtás tömeges lehetőségét. A „világforradalomért” nekünk engedé­lyezett „gulyás-kommunizmus” kelet-európai szinten olyan életszínvonalat eredményezett, melyet az előző és környező ta­pasztalatok alapján nem lehetett túlbecsülni, de óriási ára volt annak elhitetése, hogy az életszínvonal több, mint az élet. Elő­ször negatív mértani, majd hatványkitevős sort közelítve pusztí­tottuk önmagunkat, s az utóbbi 15 év alatt (1980-95) félmillió­val fogytunk (10 millió 776 ezerről 10 millió 212 ezerre), s e fo­lyamat még tart! Ha nem eszmélünk, 2040-re négymillióval le­szünk kevesebben, hogy beteljesítsük a Herder-jóslatot. Közben azt hittük, visszaválaszthatjuk a gulyás-kommunizmust kom­munizmus nélkül, és megkaptuk a kommunizmus által vezetett kapitalizmust gulyás nélkül. Nem látszik az alagút vége a külső szemek számára, még távcsővel sem. A belső tájakon a depresz­­szió uralkodik. „Alkonyat felé ha fáradtan elülnek, A rónára halvány ködök települnek, S csak félig mutatják A betyár alakját, Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló... Háta mögött farkas, feje fölött holló.” (Petőfi Sándor: A puszta télen) Nyomunkban, történelmünk téli pusztaságán szegénység, hajléktalanság, kábítószerajánlás és -szabadság, még liberáli­sabb — totálisan pusztító — abortusztörvény, nagy, közepes, sőt, kiscsaládosokat nyomorító rendelkezések, országos kifosz­­tatások farkasai. Fejünk felett a károgó halálmadarak. „Med­dig várjunk?” — kérdezzük. De e fölött Isten örök szeretete és igazsága él Krisztusban. Életre sarkalló igéket küld szívünkbe a halál ellen. Ő indít szó­lásra s meghallásra egyetlen mondattal: „Egyébként azt taná­csolom: Magyarországot meg kell menteni!” ♦Református püspök, a Zsinat elnöke, egyetemi tanár Kalmárok kezében Beszélgetés Kopátsy Sándor közgazdásszal (5. oldal) / \ Megmenthető az ország r Beszélgetés Zétényi Zsolt ügyvéddel (7. oldal) L. Innen nincs visszaút Beszélgetés Majnek Jenő Antal püspökkel (9. oldal) Zala György: Az Ezredévi Emlékmű bronzszobrai (A millecentenárium megünneplésével kapcsolatos írásunk a 6. oldalon olvasható.) BEKE GYÖRGY Ny el vgy i I kosság Életbe lépett a szlovákiai nyelvtörvény Nem ez az első gyilkossági kísér­let a magyar nyelv ellen a Kárpát-me­dencében. Trianon óta újabb meg ú­­jabb hullámokban érkezik a veszede­lem, mint beteg testbe a fájdalom. Jó­­néhányan próbálták megérteni, indo­kolni a magyarellenes indulatokat, de valójában mind ugyanarra a követ­keztetésre jutottak: az új államok nemzetileg homogénizálni akarják a nemzetiségi területeket, minél előbb és bármilyen eszközzel. Ennek a lé­nyegét Tőkés László püspök még 1991-ben megfogalmazta Egerben: „Azon buzgólkodnak már hetven éve, hogy vagy beolvadjunk, vagy kiűzes­sünk.” Mi kell ahhoz, hogy egy nemzeti közösség, egy kisebbségi magyar tár­sadalom elveszítse önmagát? El kell szakítani történelmétől, a nemzet egészétől és főleg az anyanyelvétől. A sorrend fordított is lehet, mivel a nyelv köti az egyént közössége ha­gyományaihoz, történelméhez és az anyanemzethez. E vonatkozásban a két háború közötti időkben a királyi Romániában tisztább volt a nemzeti elnyomatás képlete, mint a polgári Csehszlovákiában, ahol a demokrati­kus hagyományok és közszellem vé­delmezte —bizonyos mértékben—a kisebbségi magyarság anyanyelvi és kulturális jogait. Az első „nyelvtörvények” — ha nem is így nevezték őket — a két háború közötti Romániában születtek meg. Romániának két alkotmánya volt: az 1923. március 29-ei szabad­elvű és az 1938. február 21-ei rendi alkotmány. Egyik sem szabályozta a nemzetiségek nyelvhasználatát — írta Mikó Imre Változatok egy témára című, egyébként Romániában, 1981- ben megjelent kötetében. Nem szabá­lyozta, annak ellenére, hogy a Szövet­séges és Társult Főhatalmak (az an­tant), valamint Románia között 1919. december 9-én kötött szerződés ki­mondta, hogy „egyetlen román ál­lampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad használatában a magán- és az üzleti forgalomban, a vallási élet­ben, a sajtó útján történő közzététel terén vagy a nyilvános gyűléseken”. Ezt a különszerződést, amely meg­előzte a trianoni békeegyezményt, Ro­mánia előbb alá sem akarta írni, majd harmadrangú tisztségviselővel íratta alá, és nem tartotta be soha. Egymást érték a magyar nyelvet korlátozó intézkedések. Legnagyobb felhördülést az 1934 legelején hozott törvény okozta, amelyik lényegében nyelvi cenzúrát vezetett be az erdélyi magyar lapokban. Súlyos büntetésnek tette ki magát, aki le merte írni magya­rul Kolozsvár vagy Sepsiszentgyörgy nevét. Az ország miniszterelnöke ak­kor Gheorghe Tatarescu, a liberális párt egyik fiatal vezetője, 1945 után a Groza-kormány külügyminisztere, aki a párizsi béketárgyalásokon a ro­mán küldöttséget vezette. „Miniszterelnök Úr! Méltatlan Ön­höz és pártjához, amely most valóban a szabadelvűséget képviseli Románi­ában, hogy a cenzúrát nyelvgyilko­lásra használják fel. Méltatlan a ro­mán állam közegeihez is, hogy ma­gyar szavak kiirtásával foglalkozzék.” Kacsó Sándor, a korszak nagy demok­rata közírója fogalmazott így nyílt le­velében (Szerény indítvány Tatarescu miniszterelnök úrhoz, Brassói Lapok, 1934. február 24.). Kacsó mindezt megírhatta, de a magyar helységne­vek, földrajzi elnevezések tilalma maradt. Nem „nyelvtörvénynek” ne­vezték, hanem az állam biztonságát előmozdító szabályzatnak. Kacsó Sándor meghatározása pon­tos és fájdalmas volt: nyelvgyilkolás. Vajon a mai Szlovákiában - az Eu­rópába tartó „demokratikus” állam­ban - megjelenhetne-e egy ilyen han­gú tiltakozás? Az új szlovák nyelvtör­vény sajátossága, hogy a tiltást súlyos pénzbírságokkal nyomatékosítja. Ilyen vonatkozásban tőkés jellegű, vagyis pénzbüntetéssel kívánja elret­tenteni a szlovákiai magyarokat anya­nyelvűk használatától. A kulturális minisztérium, amelynek hivatása ép­pen ennek fordítottja, vagyis a műve­lődés és ezen belül a kisebbségi ma­gyarság művelődésének az istápolása lenne, félmillió koronáig teijedő bün­tetéssel sújthat jogi személyeket, öt­venezer koronával megánszemélye­­ket. És ez a pénz a Pro Slovakia állami kulturális alap bevételeit növeli. Is­merve a felvidéki viszonyokat, ame­lyeket a magyar újságok, intézmé­nyek, művelődési szervezetek teljes kirekesztése jellemez, a magyaroktól beszedett pénzösszegek is a naciona­lista szlovák újságok, intézmények magyarellenes tevékenységét fogják szolgálni. Most, 1997. január elsejétől a tör­vénynek ez a része lépett érvénybe: megnyílt a lehetőség a magyarság újabb megsarcolására. Nem is jó kife­jezés, hiszen a sarc szó eleve jelzi, hogy az erősebb, a hatalmasabb erő­szakkal megrabolja a gyengébbet. Ezzel szemben a szlovák nyelvtör­vény büntetéseit úgy tüntetik fel a törvényhozók, mintha azok törvény­tiszteletre kényszerítő, jogos szank­ciók lennének. Holott egyszerűen rab­lógyilkosságról, a meggyilkolt nyelv kifosztásáról van szó. A mostani szlovákiai nyelvtör­vénynek újdonsága, hogy nem elég­szik meg a helységnevek „hivatalos”, vagyis szlovák nyelvű használatával, hanem behatol a közélet, a vallásos élet és a magánélet területére, az okta­­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents