Nyugati Magyarság, 1996 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1996. január 'mm NYUGATI Magyarság Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident J Publisher/Editor-in-Chief Felelős kiadó/Főszerkesztő: MIKLÚSSI ISTVÁN Published monthly by Kiadja havonta a TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125. Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9. Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiad', Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szerkesztőség: 1112 Budapest, Bodajk u. 20/A. Tel./Fax: 185-9617 Terjeszti: HÍRKER RT., NH RT.. GONDOS BT. és regionális részvénytársaságok, valamint alternatív terjesztők. Előfizetési díjak egy évre: Kanada: CA-$30; egyéb országok: US-$30. MAGYARORSZÁG: 850 Ft Előfizethető a szerkesztőség címére beküldött rózsaszínű postautalványon (Nyugaton: csekk vagy money order). Magyarországi nyomás: Pénzes Károly nyomdája. Solymár A terjesztés ellenőrzését a Sajtómenedzser Bt. végzi. Tel.: 215-6440/172 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. A szükséges javítás jogát fenntartjuk. A közölt írások nem feltétle­nül képviselik a szerkesztőség álláspont­ját. A valódi névvel aláírt cikkekért a min- i denkori cikkírók felelősek. > A világesemények nem igazolják li­­berál-madarasaink hőn óhajtott várako­zását, mivel a kozmopolitánizmus soro­zatos csatákat veszít az egész világon a nemzeti irányzattal szemben. Vége van már a „világ proletárjai, egyesüljetek” in­ternacionalista jelszónak, a proletárok, ki­semmizettek, a fmánctőke áldozatai saját országaikon belül fognak össze kizsák­­mányolóik ellen a hazafias összetartozás jegyében. Egyre több nép ébred rá a nemzetközi pénzvilág, a Világbank, az IMF uralmá­nak átkos következményeire, amely egy egyetemes diktatúra uralma alá szeretné hajtani a világ népeit. Minél nagyobb a­­zonban a nyomás, annál nagyobb az ellen­állás. A hazafiasság, a saját népünkkel va-ló együttérzés olyan természetes erő, a-mely hazánkban is elemi erővel fog majd ki­tömi minden kozmopolitás igyekezet, chartás mesterkedés, „tégy a gyűlölet el­len”-! hamiskodás ellenében. A magyar nép nem fogja saját magát elpusztítani csak azért, hogy másoknak helyet csinál­jon a Kárpát-medencében! A hazai kormányellenes tüntetések lassan éreztetik hatásukat. A politikai sakkjátszmában a feketével játszó kor­mány Fodor Gábor menesztésével újabb parasztáldozatra kényszerült, de a tisztje­ik még erősen talpon vannak. A király meg még csak nem is látható a táblán, s így mattolása sem lesz könnyű. A koalíciós kormány megbuktatása nem látszik valószínűnek a következő előírt választásokig, amíg Árpi bácsink a he­lyén van, hacsak az SZDSZ nem próbálna valamiféle liberál-kozmopolita kormányt összeállítani a többi pártba beépült titkos kozmopolita honatya együttműködésé­vel. Soronkívüli, csalásmentes választá­sokat „népszerű” köztársasági elnökünk semmieseUe sem engedélyezne, hiszen az lesöpörné a sakktábláról a fekete bábu­kat, meg azokat is, akik jelenleg csak a háttérből vesznek részt a játékban. A tüntetések további folytatása, sőt fo­kozása ellensúlyozhatja a kozmopolita újságok, a rádió és a televízió népbutító hatását. Félrevezetett, becsületes honfitársa­ink ráébredhetnek arra, hogy az utcára vo­nuló nép képviseli az igazságot, nem pe­dig a bankárok, az ügyeskedők, a maffi­ózók és a velük szövetséges nemzetelle­nes összeesküvők vékony rétege. Egy­ségben az erő, s ebben az egységben üd­vözölni kell mindazokat, akik a liberál­­kozmopolita szádeszes uralom megdön­tésére törekednek. Az otthoni gazdasági helyzet egyre siralmasabb. Külföldi felmérések szerint a lakosságnak mintegy fele süllyedt már le a minimálisan elfogadható életszínvo­nal alá. A reálkeresetek az idén 11%-kal csökkentek, míg a lakosság fogyasztása 4%-kal esett vissza. A két előző adat kö­zötti különbség azzal magyarázható, hogy az emberek jelenleg már végső tar­talékaikat élik fel. hogy mérsékelni tudják életszínvonaluk rohamos csökkenését. A hazai fekete (adót nem fizető) gaz­daság az ország teljes gazdaságának mint­egy 30%-át teszi ki, s az ezáltal kieső adó­jövedelmet a maffiózók helyett a becsüle­tes kisemberekkel fizettetik be. Az idei 30% feletti duplája lenne a szlovákok és csehek 10%-ának, sőt túlszárnyalná a len­gyelek eddigilé közmondásosan magas inflációját is. Ilyen körülmények között nem cso­dálható, hogy a lakosság bizalma végleg megingott a jelen „szakértői” kormány­ban. Jó pár éven belül senki sem számít gazdasági fellendülésre, s arra is csak ak­kor, ha a mostani kétbalkezes, nemzetide­gen kormány eltűnik a történelem sül­lyesztőjében. A nyugati valuták árfolyamai szünte­lenül emelkednek a forinthoz viszonyítva a hazai infláció következtében. Novem­ber közepére a kanadai dollár elérte a 100 forintos árat, az USA-dollár és a német márka pedig 135 forinton, illetve 96 forin­ton állt. Az 1000 forintos névértékű magyar kárpótlási jegy tőzsdei ára tovább csök­kent, jelenleg 175 forint. f.b. /-------------------------------------------------\ Ez a hirdetési felület: 3000 Ft (magánszemélyek számára) l _______J A kanadai TRANSATLANTIC KIADÓ (Nyugati Magyarság) magyarországi irodája vállal mindenféle szedési/nyomtatási munkát! Gyors, olcsó, komplett könyvkiadás magyar, angol, német, francia nyelven! A Nyugati Magyarság HIRDETÉS» DÍJSZABÁSA 1/8 oldal = 25.000 Ft 1/4 oldal = 50.000 Ft 1/2 oldal = 100.000 Ft 1/1 oldal = 200.000 Ft Hirdetésfelvétel magyarországi irodánkban: 1112 Budapest, Bodajk u. 20/A. Tel/Fax: 185-9617 vagy közvetlenül kiadóhivatalunknál: P.O.Box 125, Mt. Royal Stn., Montreal, QC H3P3B9 CANADA Tel./Fax: (514) 731-4192 A világ minden részében jelen vagyunk! KEDVES OLVASÓINK! A magyarországi inflációval mi sem tudunk lépést tartani, ezért — laptársaink többségéhez hasonlóan — január 1-tól mi is áremelésre kényszerülünk. Szíves megértésüket kérjük! Az újság példányonkénti ára január 1-tól: 78.- Ft Eves megrendelési ára: 850.- Ft Megrendelhető' budapesti szerkesztó'ségünknél postautalványon (csak magyarországi címre). Nyugati olvasóink számára a megrendelési díj nem változott, továbbra is $30. Házat-Hazát Alapítvány Tisztelt Érdeklődő! Őszintén remélem, hogy ismeri a Házat-Hazát Alapítvány munkáját, engedje meg azonban, hogy írásban vázoljam eddigi működését, szellemiségét, és kérjem, hogy a tények mélyebb ismeretében támogassa Alapítványunk lakásépítési erőfeszítéseit. Nemcsak egy család érdekében, hanem a Házat-Hazát Alapítvány országos családja nevében kérem segítségét. A Házat-Hazát Alapítvány 1992. április 17-én kezdte meg tevékenységét Magyar­­országon. Az Alapítvány elsősorban filozófiájában különbözik a többi hasonló ember­baráti szervezettől, amelyek abból indulnak ki, hogy akkor kell az ember segítségére sietni, amikor az már nem képes önerejéből megoldani saját létfenntartási gondjait. Mi, mint a nevünkből is kiderül, a lakásépítési gondokon kívánunk segíteni. Magyarországon, mint azt Ön is tudja, az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent a lakásépítés. Jelenleg elfogadott és működtetett szociális lakásépítési program nincs, a súlyosbodó gazdasági helyzet következtében pályakezdő fiatalok százezrei állnak távol még a lakásszerzés reményétől is. A Házat-Hazát Alapítvány persze nem juttat­hatja lakáshoz fiatalok százezreit, de már eredményesen működő programjával ráéb­reszti őket, hogy önerejük mozgósításával és társításával, a tenniakarás hitével és a szolidaritás hegyeket mozgató erejével megvalósíthatókká válhatnak álmaik. A Habitat programot Linda és Millard Fuller indította el Amerikában 1976-ban. Minél több ember számára lehetővé kívánták tenni, hogy méltó körülmények között lakhassanak. Elképzeléseik — melyeknek többek között olyan tekintélyes gyakorlati támogatói vannak, mint Jimmy Carter volt amerikai elnök — életképeseknek bizo­nyultak, így a Habitat for Humanity International jelenleg 1017 sejtben működik világ­szerte, és eddig több mint 40 ezer házat épített fel. A programot Magyarországon én, Lőrincz Kálmán indítottam útjára. Nem volt könnyű feladat egy Amerikában jól működő mechanizmust meghonosítani, „átül­tetni” a magyar valóságba. Lényege: korszerű és gyors eljárásokkal rövid időn belül kulcsra kész, a mindenkori paci árnál 20-30%-kal olcsóbb családi házakat, lakásokat, illetve 20-50 házból álló településeket építeni. Eddigi eredményeink és a beköltöző családok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy helyes úton járunk, hiszen egyszerre hasznosítjuk védnökeink pénzét és az állami tá­mogatást, az egész tagság kétkezi munkájával együtt. Tagjaink családonként ötszáz­ötszáz órás fizikai vagy más közösségi munka elvégzése után bekerülnek a lakásvá­rományosok szükebb körébe, majd amikor a házukat kezdjük közösen építeni profi szakemberek irányításával, akkor kérjük tőlük a „beugró”, jelenleg 100 ezer forintos összeg befizetését. Tisztelettel kérem Önt, hogy a Házat-Hazát Alapítvány szellemiségét áttekintve és elfogadva, eredményeinek ismeretében lehetőségeihez képest támogassa azt. Az Alapítvány kuratóriuma mindent megtesz annak érdekében, hogy egyre több külföldi támogatást is kapjon, azonban egy egész országra kiterjedő lakásépítési koncepciót költségvetési, önkormányzati és helyi szponzori támogatás nélkül nem tud létrehozni. Ehhez szükséges az Ön segítsége is. Lőrincz Kálmán igazgató r _ i Osszmagyar Testület At ÖT elnöksége szűkkörű megbeszé­lést tartott Felcsuton, ahol a jelenlévők és meghívott szakértők az ÖT közelgő 3. Vi­lágkongresszusának az előkészületeit tár­gyalták meg. Tekintenél arra. hogy az ÖT elnökségi tagjai közül meghalt Domokos Pál Péter, dr. Kovács Péter és Borbás Lajos, a vezető­ség az alapszabály értelmében beválasztotta az elnökségbe Hadik-Barkóczv Szilvesz­tert, gróf Hadik András legendás hadvezér (szobra a Várban látható) leszármazottját. Keszthelyen—a Szeghalmi Bálint Ala­pítvány közreműködésével - megnyílt az ÖT állandó képzőművészeti galériája dr. Sólyom Sándor irányításával és felügye­lete alatt. A galériában évente — átlag — 24 kiállítás rendezésére nyílik lehetőség. Az érdeklődők és jelentkezők forduljanak levélben dr. Sólyom Sándorhoz, címe: 8360 Keszthely. Vásár tér 14/c. vagy dr. Losonczy Miklóshoz, az ÖT elnökségi tagjához, aki a képzőművészeti szakosz­tály vezetője, címe: 2000 Szentendre, De­ák Ferenc u. 16. Január 5-én a budapesti Gellért Szállo­da teaszalonjában megnyílt a köröndi Jó­­zsa Judit keramikus-népművész kiállí­tása. Ünnepi megnyitóbeszédet mondott dr. Surján László országgyűlési képvise­lő, valamint a rendezvény díszvendége, Bartis Ferenc író, az ÖT elnöke, Buda­­pest-Belváros díszpolgára. Budapest V. kerület Önkormányzatát és Polgármesteri Hivatalát Szatmári József általános alpol­gármester és Masszi Péter tanácsnok kép­viselte. Január 10-én, délután 4 órai kezdettel dr. Simon Sándor ny. altábornagy, egye­temi tanár, a hadtudományok doktora „Sok szem közi az általános és katonai bizton­ságról és bizonytalanságról” címmel tar­tott előadást Budapest-Belváros-Lipótvá­­ros Polgármesteri Hivatalának Dísztermé­ben. A vitával egybekötött szimpoziont Szatmári József általános alpolgármester nyitotta meg, levezette Bartis Ferenc. Az ÖT svájci és ausztriai fiókszerveze­tei három teherautónyi újévi ajándékot szállítottak a dél-erdélyi bányavidékre, a­­melyet rendszerint az idegenforgalom s így a segélyakciók is elkerülnek, holott eb­ben a térségben sok szegény nagycsalád tengeti egyre nehezebb hétköznapjait. Az Osszmagyar Testület Elnöksége 1995. május 9-én a Petőfi Irodalmi Múze­umban nemzetközi értekezletet hívott ösz­­sze a magyar nyelv védelmére kidolgozan­dó törvénytervezet-javaslat megbeszélése céljából. Az összejövetelen megválasztott 79 tagú munkabizottságból néhányan még nem küldték be írásos javaslatukat. Kér­jük, minél hamarabb juttassák el az ÖT el­nökségének észrevételeiket, elgondolásai­kat, hogy február közepén összehívhassuk a Tanácskozó Testület Fogalmazó Bizott­ságát a javaslat véglegesítése érdekében. Az ÖT elnöksége fölkéri mindazokat — az 1995. augusztus 19-i megállapodás értelmében —, akiknek ismeretlen katona­sírokról van tudomásuk vagy eltűnt kato­na-családtagjaik és ismerőseik sírját sze­retnék felkutatni, folyamodjanak az Ossz­magyar Testülethez. Csetneky István mérnök, vállalkozó, az ÖT tiszántúli vezetője a hajdani Jugo­szlávia magyarlakta területein tanulmány­utat tett, hogy a helyszínen tájékozódjon az újjáépítésbe való bekapcsolódás lehetősé­géről, annak föltételeiről és általában ama­­gyarság anyagi helyzetéről. A lágymányosi Szent László Duna-híd avatásán december 31-én, éjfélkor az öku­menikus szertartással egybekötött ünnep­ségen dr. Molnárfi Tibor főtitkár képvi­selte az Osszmagyar Testületet. Részt vett a Nándorfehérvárig (Belgrádig) tutajozó öt koszorú vízbe eresztésében. A Magyar Rádió terjedelmes telefon­­interjút készített Pedak-Vattay Katalin­nal, az Osszmagyar Testület ausztriai fiók­szervezete vezetőjével. Az interjú január 7-én hangzott el. A legújabb, a Camus Hungaricus című Illés-kazetta rögzítette Vörösmarty, Ady és mások versei mellett Bartis Ferenc alko­tását Tolcsvay és kórusa előadásában. A kazetta forgalomban van. Az Osszmagyar Testület és a Vállalko­­zó Magyarok Világszervezete együttmű­ködési tervet dolgozott ki és véglegesített az ez évben sorra kerülő valamennyi közös rendezvényre vonatkozóan. így 1996. au­gusztus 22-24. között lesz az Őssznemzeti Gazdasági Parlament Alapító Kongresz­­szusa. Az ÖT millecentenáriumi rendez­vénysorozata már kezdetét vette Budapes­ten, Keszthelyen, Veszprémben, Brassó­ban, Gyergyóban, Marosvásárhelyen és Kolozsváron, valamint több nyugat-euró­pai és amerikai helységben. Felkérjük a szervezőket, hogy az eseményekről köz­vetlenül és idejében értesítsék a Nyugati Magyarság szerkesztőségét. Hazai jelentés

Next

/
Thumbnails
Contents