Nyugati Magyarság, 1996 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1996-01-01 / 1. szám

P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montreal, QC H3P 3B9, CANADA 1112 Budapest, Bodajk u. 20/A. Ezerszáz esztendő Képeskönyv az asztalomon. Al­bum. Sok— legalábbis jónéhány — hasonló jelent meg akkoriban. Az ezeréves Magyarország, ez a címe. Lapozgatom — mint már annyiszor. Azután mégsem. Be­csukom. Hirtelen, minden átme­net nélkül egy 1849-ből való idé­zet jut eszembe. Szeptember 29- én írták, Komáromban, az utolsó bástyán. „Ma nagy, véres emlékezetű évfordulót ülünk... Év­fordulóját a sorsfordítópákozdi csatának...”„Sa különbség a két idő között? Iszonyú!... Imádkozzatok az elesett bősök­ért. ” Visszacseng a sor: „S a különbség a két idő között? Iszo­nyú!” Éppen száz esztendő telt el ama album — azon albu­mok— megjelenése óta. Minden valószínűség szerint a leg­­irtóztatóbb száz év nemzetünk gyönyörűen irtózatos törté­nelmében. Midőn 1025 éves Árpádék honfoglalása, vagyis 1921-ben, negyedszázaddal a nagy millenniumi ünnepség­­sorozat után — voltaképpen nem is létezett már többé az az ország. Az a régi, az az örök-egy. Túl egy világháború négy­éves borzalmain, két forradalomnak hazudott hazaáruló tobzódás-sorozaton. És midőn 1050 éves Átpádék honfoglalása, vagyis 1946- ban, fél évszázaddal a nagy millenniumi ünnepségsorozat után már nincs királyság, hanem frissen kikiáltott köztársa­ság, túl egy világháború ötéves borzalmain, forradalomnak és felszabadulásnak hazudott orosz hódoltság kezdetén, bar­bár megszálló hordák prédájaként, elpusztultfővárossal, kö­nyörtelen szalámitaktikával előretörő, helytartó kommunis­ta párttal (bár ekkor lennének csúcspontjukon „a koalíciós idők”), kivérezve, egy példátlan, középkori rémuralom haj­nalán. És most, midőn 1100 éves Árpádék honfoglalása,... „a kü­lönbség a két idő között?Iszonyú!”Most ugyan nem világhá­borúk borzalmain, országcsonkításon, letiport forradalma­kon vagyunk túl, hanem — úgy tűnik — immáron szinte mindenen. A magyarság lényegesen rosszabb kondícióban élte meg már az ezeréves honalapítás évfordulóját is, mint mondjuk, az ötszáz évest. Hiszen a XIX. század utolsó harminc évében, ahogyan Németh László írta: „A magyarság nem három év­tizedet, de három évszázadot öregedett. Bonyolultabb lett és gonoszabb. Megvalósította Széchenyi reformjait és kiirtotta magából Széchenyi szellemét. ” Mit írna vajon ma a tizen­egyedik magyar évszázad egyik legnagyobb elméje, aki éppen 95 éve született? „imádkozzatok az elesett hősökért. ” Az utolsó száz év legnagyobb magyar eseménye után alig két hónappal, 1956decemberében a nemzet örök fáklyái, az írók nevében írta a Gond és hitvallás-ban Tamási Áron: „Egy ezredév alatt sok zivatar verte nemzetünket. De a zivatarok borújában is két fény mindig hű maradt hozzá. Egyik a nem­zet csillaga, amely vészek idején is áttört fényével a homá­lyon, a másik pedig virrasztó költőink fáklyafénye, a mely a magyarság számára mai tanítás. ” Igen, a nemzet csillaga. Honfoglalás után, honvesztés(ek) közben erre a csillagra kell gondolnunk. Életerő, akarat és a hagyományos magyar szívósság— ezek a kulcsszavak most. Hogy a bonvisszafoglalás következhessék. Hiszen háromnegyed évszázada csonka országban, most ugyan nem fegyveres hódító idegen megszállása alatt, de vál­tig megalázva és megnyomorítva, magyarnak számkivetve, 1100 esztendő terhével szinte már érzéketlenné acélozódott vállainkon: vagyunk. Azért még vagyunk. Domonkos László V. BÁNÓ ATTILA: Magyarok délen Csak a Jóisten a megmondhatója, hogy a régóta sanyargatott honi magyarság meddig képes tűmi és elviselni a jelen­legi kormány politikai és gazdasági ön­kényét. Sajnos úgy tűnik, hogy az úgyneve­zett polgári demokráciával és az úgy­nevezett piacgazdasággal se járunk jobban, mint a proletárdiktatúrával. Ma éppoly tehetetlen és kiszolgáltatott szemlélői és áldozatai vagyunk a sor­sunkat irányító eseményeknek, mint egykor, a pártállami időkben, csak most még azt is a képünkbe vághatják, hogy a kormányunk legitim, mert mi választottuk magunknak (száradjon el a keze annak, aki rájuk szavazott). Akik ebben a ciklusban kormány­zati helyzetbe kerültek, talán nem te­hetnek arról, hogy képtelenek átlépni saját árnyékukat, s hogy az egypárti diktatúra politikai technikáin nevel­kedve olyanok, amilyenek: többségük­ben ostobák és gátlástalanok. A szo­morú lényeg az, hogy ostobák, mert képtelenek felismerni, hogy a magyar nép anyagi romlásba döntésével és szellemi lezüllesztésével önmaguk alatt is vágják a fát, és gátlástalanok, mert sorsdöntő kérdésekben semmibe veszik a józan ellenzéki—vagy éppen független — véleményeket, a polgár­társak segélykiáltásait. Ma már keserű haragot vált ki az emberekből, ha a kormány szakértel­méről vagy szociális érzékenységéről hallanak. S amennyire érzéketlen ez a szocialistákból és szabaddemokraták­ból verbuválódott társaság az itt élők gondja-baja iránt, legalább annyira képtelen felfogni, mit diktál számára a határon túli magyarok helyzete és sor­sa. A .honatyák” többsége — ellen­zéki tiltakozások dacára — megsza­vazta egy műszaki alakulatnak a bosz­niai térségbe való küldését. Tudjuk jól, békefenntartásról, a NATO-erőknek nyújtott műszaki támogatásról van szó, azonban mégiscsak egyenruhás kato­nákat küldtünk határon túli területre. Utoljára 1968-ban vetemedtünk ha­sonló lépésre, amikor fegyveres csapa­tokat küldtünk Csehszlovákiába. Mentségünkre szolgál, hogy nem éltünk demokráciában, hogy Brezs­­nyev nyomásának engedve cseleked­tünk, s hogy ez a nyomás akkoriban jól mérhető volt tankokban és katonák­ban. Most viszont azt láttuk, hogy a kormány a több mint kétharmados par­lamenti többségével elsöpörte a más­ként gondolkodókat, s érvényt szerzett akaratának. Felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen súlyos, nagy horderejű döntés idején hol van a Magyar Köztársaság elnöke? Vajon miért nem lép elő a félhomály­ból, s villantja fel azt a fajta közéleti bátorságot, amellyel az Antall-kor­­mány idején média- és egyéb ügyek­ben elhíresült? Vagy már csupán arra futja a bátorságából, hogy dicsérje a kormányt határozott gazdaságpolitiká­jáért, miként azt újévi beszédében tette? Ki tudja, mi szükség volt arra, hogy katonáink délre küldésével bizonyít­suk a Nyugat iránti elkötelezettségün­ket? Ki tudja, miért nem volt elegendő, hogy támaszpontot adtunk az ideérke­ző amerikaiaknak, s mi volt az, ami hát­térbe szorította a Vajdaságban élő ma­gyar testvéreink iránti alapvető felelős­ségünket? Ki tudja, hogy képviselőink a parlamentben miért arról vitatkoztak: kapnak-e kellő védelmet a műszaki zászlóalj katonái? Hát valóban egy zászlóalj sorsáért kell aggódjunk, ame­lyet ráadásul mi küldtünk a határon túl­ra, s nem azért, hogy a Vajdaságot me­nekültekkel elárasztó szerbek e jelenlét okán mit tesznek a magyaljainkkal? A NATO zágrábi szóvivője szerint szükség esetén megvédik műszaki alaF kulatunkat. Ez egy jó hír. De ki védi meg a sokat zaklatott, félelemben élő magyarokat, ha a szerbek netán rajtuk fogják megtorolni a Hom-kormány fe­lelőtlen ballépését? Ezek (is) itt az ége­tő kérdések, s aligha kaphatunk rájuk kielégítő választ. Harc a gyűlölködés ellen? San Gimignano. Az olasz városka dalla­mos neve régen volt barátok, ismerősök útravaló jótanácsát idézi fel, miszerint, aki eljut Firenzébe és Sienába, ne hagyja ki San Gimignano-t. Dómot, palotát Itá­­lia-szerte mindenütt látni, de tucatnyi la­kótornyot csak itt egyesegyedül. Ki elfo­gultan, felsőfokon dicsérte, ki tárgyila­gosan értékelte páratlan fekvését, közép­kori hangulatát, de mindenki egyetértett abban, hogy Itália történetében egyedül­álló érték San Gimignano. A régóta esedékes látogatás sokáig késett, mígnem a közelmúltban egy verő­fényes őszi napon — Pisából Firenzébe tartva — mégis megvalósult. Régészek és történészek, a Magyar Nemzeti Múze­um közel félszáz kutatója készült a vizit­re. Az út kanyargón a ki tudja hányszor megénekelt és megfestett, szőlőtermő és ciprusnevelő szelíd toszkán dombok kö­zött, míg egy magas dombtetőn föltűnt a tornyait égbe nyújtó, házait, templomait, palotáit fallal védő város. A látványra el­­csöndesedtek az utasok, és a megérkezés kellemes izgalma után a találkozás min­den várakozást fölülmúlt. Félreértés ne essék, a következőkben nem élmény- vagy útibeszámólóval a­­karjuk az olvasó idejét múlatni. Ki-ki maga tudja, érzi, mit jelent számára ez az egyedi, középkori olasz város, milyen emléket őriz róla. Van, aki a Collegiata­­nak nevezett templom bibliai jeleneteket ábrázoló freskóira esküszik, mások a la­­kótomyos palotákkal övezett Ciszterna­­tér meghitt hangulatára. Olyan is akad, aki a múzeumi kincsek megcsodálása után az olajfa- és majolika-tálak gazdag választékú üzleteiben tett látogatást em­legeti gyakran. Néhányan — a környék panorámájának és a műemlékeknek a megtekintése után—az itteni pácolt, füs­tölt vaddisznósonkákra és a megannyi kis borszaküzlet vásárlásra csábító kíná­latára emlékeznek szívesen, miközben a helybéli polgárok a templommal szem­ben egy ódon árkád alól szemlélik béké­sen a világot. Nem így Spiró György író, költő, iro­dalomtörténész, műfordító, aki a Nép­­szabadság karácsonyi számában „San Giminiano”-t (már cikkének a címében két hiba van!) „az emberi szellem egyik végállapota kőnyomatának” tartja, „ahol nem a telekárak felszökése okozta a há­zak égbe szökkenését, hanem a rémüle­­tes emberi hülyeség”. Szerinte valami ví­rus vagy az emberi természet okozta, hogy egymás házát lődözni kezdték, és versengve húzták mind magasabbra azo­kat, végül már tornyokká válva törtek az ég felé. Körülöttük égett, összedőlt, pusztult és újjáépült minden, mígnem a kis középkori New York építtetői rendre kihaltak, de a felhőkarcolóik megmarad­tak, így „ha mást nem is, legalább az em­beri hülyeség emlékművét megalkot­ták”. A történeti források valóban utalnak a város nemes családjainak meg-megújuló belharcaira, de ne felejtsük el, nemcsak San Gimignano híresült el erről. Egy hal­hatatlan illúzióval lennénk szegényeb­bek, ha Shakespeare nem írta volna meg a Montague-ok és Capulet-ek viszályko­dását, amelyhez hasonló gyakori eset le­hetett a középkori Itáliában. De San Gi­mignano nem Verona, itt erkélyek he­lyett tornyot emeltek a patríciusok, aki­ket fröcsögve gúnyol a huszadik század végi kalmár észjárás. Csakhogy a kal­márnak lópatája van, aminek csattogását nem tudják elnyomni a szemforgató toll­­nok szavai. Cikkéből kiderül, hogy a gyűlölködő, egymásra nyilazó, lődöző san gimignano-i lakosok csak ürügyül szolgálnak kis hazánk gyűlölködő, kár­tyavárakat építő, nyilazó lődözőinek. Joggal kérdezzük: mi ez az elvadult, Jiarc a gyűlölködés ellen”, amely éppen Kará­csonykor (mit neki Karácsony!) sem csi­tul, sőt parttalanul árad? Tornyainál fog­va rángatja elő emlékezete húszéves bugyrából San Gimignano-t, hogy meg­mutassa nekünk, mucsai magyaroknak, mivé változtattuk édes hazáját mi, a gyű­lölet vírusával fertőzöttek. A torzkép, amit a toszkán városról fest, valóban szomorú tükörkép, de nem minket mutat. Mi nem húzunk egy eme­letet tornyunkra, hogy onnan lődözzünk bárkire is. Tudjuk, hogy San Gimignano nem szorul védőügyvédre, így befejezé­sül csupán egy huszadik századi magyart idézünk: „Bizonyos, hogy Dante 1300 májusában, az emberélet útjának felén San Gimignano-ban járt mint Firenze megbízottja, s ez az ódon. soktomyú vá­roska ma is szinte változatlanul mutatja a festői középkornak azt a miliőjét, melyet az eleven Dante is maga körül láthatott s jelenlétével megszentelt.” Hogy ki volt ez a huszadik századi magyar, aki e sorokat papírra vetette? Babits Mihály író, költő, műfordító. Tulok Magdolna SZERKESZTŐSÉGEINK: P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. 1112 Budapest, Montreal, QC H3P 3B9 Bodajk u. 20/A. CANADA Telefon: 1859-617 Phone/Fax: (514) 731-4192 Fax: 1859-617

Next

/
Thumbnails
Contents