Nyugati Magyarság, 1995 (13. évfolyam, 3-12. szám)

1995-03-01 / 3. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1995. március NYUGATI MAGYARSÁG Hungarians of the West ^ Hongrois d'Occident ^ Published monthly by TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal. QC H3P 3B9, Canada Phone and Fax: (514) 731-4192 Magyarországon forgalmazza: CANADA-TRANSATLANTIC Kiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1125 Budapest, Tusnádi u. 37.1./6. Tel/Fax: 155-9253 Felelős kiadó-főszerkesztő: MIKLÓSS1 ISTVÁN Megrendelési díjak egy évre: Kanada: CA-S30; egyéb országok: lIS-$30. MAGYARORSZÁG: 430 Ft Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. A szükséges javítás jogát fenntartjuk. — A közölt írások nem feltét­lenül képviselik a szerkesztőség álláspont­ját. A valódi névvel aláírt cikkekért a min­denkori cikkírók felelősek. Magyarországon az újság elő­fizetési díja 430 Ft. Előfizet­hető szerkesztőségünk címére beküldött postautalványon. A Nyugati Magyarság ál­landóan kapható: Gondos Béla árushe­lyein: Deák téri pavilon (a metró-állomás mel­lett), a Teréz krt. 25. előtti pavilon és a XIII., Pannónia u. 22. sz. alatt, valamint az EXTRA Hírlap standjain. ■ ■ Üzenet Nagyváradra Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatal Tőkés László püspök úrnak Igen tisztelt Püspök Úr! Ezúton biztosítjuk arról, hogy a Magyar Szellemi Védegylet nem ad hitelt az újabban Önről terjesztett gya­lázatos rágalmaknak. Tudatában va­gyunk annak, hogy az Önt érő alantas és alattomos támadások annak a ma­gyarságot elpusztítani akaró törekvés­nek a megnyilvánulásai, amely az e­­gész történelmi Magyarország terüle­tén napról napra a helyi és országos, politikai és társadalmi életben érvé­nyesül. Ez a politika mindenáron meg akarja akadályozni, hogy ezt a ma­gyarság életére törő tudatos és szerve­zett tevékenységet leleplezzék. Ismerjük e gátlástalan, a legele­mibb tisztességgel is szemben álló módszereket, amelyekkel nemzetünk legkiválóbb fiainak hitelét akarták és akarják lerombolni, hogy a világ ne hallja meg az igazságot, ne álljon nem­zetünk mellé. Tudjuk, hogy Ön ma a magyarság leghitelesebb szószólói közt is messze kiemelkedő, jelentős személyiség s egyáltalán nem vélet­len, hogy most éppen az Ön rendkívüli értékű munkáját akarják a legsötétebb módon elgáncsolni. Szeretnénk, ha tudná: a Magyar Szellemi Védegylet nagy tisztelettel és megbecsüléssel tekint Püspök Úr áldozatos, hihetetlenül nehéz körül­mények közt folyó tevékenységére, s a legkisebb kétely nélkül támogatja Önt továbbra is a nemzetünkért vívott küz­delmében. Isten áldását kérjük a mindannyi­unk számára oly fontos munkájához, és még több erőt, nagyon jó egészséget kívánunk Önnek! Budapest, 1995. február 4. Magyar Szellemi Védegylet közgyűlése ■ ■ Üzenet Bécsbe Dr. Éva Maria Bárki asszonynak Igen tisztelt Bárki Éva Mária Asszony! Az MSZV elnökségének és köz­gyűlésének címzett levelét megkap­tuk és a közgyűlésen fölolvastuk. Há­lásan köszönjük, hogy Ön van, és to­vábbra is kész rendületlenül szolgálni a magyar igazság ügyét. Biztosíthat-A kanadai TRANSATLANTIC KIADÓ (Nyugati Magyarság) magyarországi irodája vállal mindenféle szedési/nyomtatási munkát! Gyors, olcsó, komplett könyvkiadás magyar, angol, német, francia nyelven! A Nyugati Magyarság HIRDETÉSI DÍJSZABÁSA 1/8 oldal = 25.000 Ft 1/4 oldal = 50.000 Ft 1/2 oldal = 100.000 Ft 1/1 oldal = 200.000 Ft Hirdetésfelvétel magyarországi irodánkban: 1125 Budapest, Tusnádi u. 37.1./6. Tel./Fax: 155-9253 vagy közvetlenül kiadóhivatalunknál: P.O.Box 125, Mt. Royal Stn., Montreal, QC H3P3B9 CANADA Tel./Fax: (514) 731-4192 A világ minden részében jelen vagyunk! Előfizetési díj Magyarországon: 430 Ft/év Kérjük, ajánlja az újságot barátainak, ismerőseinek is! juk arról, hogy „autonómia most” c. memorandumával a magunk részéről maradéktalanul egyetértünk, és oszt­juk azt a nézetét is, hogy a magyarság ilyen vagy ehhez hasonló létkérdései­ben egy határozott népakarat kinyilvá­nítására lenne szükség. Úgy gondol­juk, hogy ennek számontartása és megszervezése a nemzeti elkötele­zettségű magyar társadalmi szerveze­tek feladata, annak ellenére is, hogy ezek a szervezetek és mozgalmak — mint népünk, nemzetünk általában — immár minden hírközlési, tájékoztatá­si és véleménynyilvánítási eszköztől meg vannak fosztva. A Magyar Szellemi Védegylet megdöbbenten értesült arról, hogy Ön ellen, a nemzetközi életben jól ismert és tisztelt jogász ellen, szakmai tevé­kenysége miatt a román állam titkos szervezetei gyilkos merényletet készí­tenek elő. Az ilyen cselekedeteket kitervelő és alkalmazó román gondolkozást már két évszázada ismerhette föl népünk, de ismerheti Európa is. A magyarság teljes kipusztítására törő politika el akarja törölni a világból még a nyomát is azoknak, akik a magyarság meg­semmisítésére tett cselekményeket, intézkedéseket a világ előtt leleplezik és a magyarságot védik, jövendő erő­södését segíteni, előmozdítani akar­ják. A Magyar Szellemi Védegylet nagy megbecsüléssel és tisztelettel te­kint az Ön népünk jogait védő, nem­zetközileg is nagyra értékelt munkás­ságára, amelynek különleges hitelt ad, hogy földrészünk legkorszerűbb jogi eredményein alapszik és éppen ezért megkerülhetetlen és vitathatatlan. A Magyar Szellemi Védegylet ez­úton is kinyilvánítja, hogy a nemzet­közi életben példátlanul elvetelmült fenyegetés idején is teljes határozott­sággal Ön mellett áll. Ugyanakkor felhívjuk a magyar kormány figyelmét arra, hogy elhárít­hatatlan kötelessége, hogy Önt mint a magyarság ügyét, népünket állhatato­san és áldozatosan védő személyisé­get a világ bármely részén, minden el­képzelhető eszközzel megvédje a leg­kisebb sérelem ellen is. Nagyrabecsüléssel üdvözöljük Önt mint Védegyletünk tiszteletbeli tagját, s kívánjuk, hogy az elkövetke­zendő időkben még jobb erőben, e­­gészségben folytathassa kiemelkedő­en értékes munkáját! Budapest, 1995. február 4. Magyar Szellemi Védegylet közgyűlése Kulturális hírek A Szenei Molnár Társaság 1995. február 18-án tartotta közgyűllését. Dr. Szíj Rezső elnöki beszámolóját a tavalyi eredményekről és az idei tervekről a tagság elfogadta. Körtvélyessy Magda költő és festőművész kiállítását Dr. Pogány Ö. Gábor nyitotta meg 1995. február 23-án a Ferencvárrosi Pincegalériában. A Herman Ottó Társaság 1995. február 6-án a Budapest XII., Szoboszlai u. 2-4-ben összejövetelt rendezett. A nagytermet zsúfolásig megtöltő közönség előtt Keresztes Sándor országgyűlési képviselő (KDNP), volt vatikáni nagy­követ és Győri Béla újságíró tartott előadást a politika időszerű kérdéseiről. A Magyar Szellemi Védegylet 1995. február 4-én tartotta tisztújító köz­gyűlését a Budapest XII., Szoboszlai u. 2-4-ben. Az ügyvezető elnök ismét dr. Varga Mihály lett. A rendezvényen sok figyelemreméltó beszámoló és javaslat hangzott el, többek között Molnár Eszter, Murányi László, Csúcs László, Csurka István és Fekete Gyula szólalt föl. Ki kell emelnünk az Erdélyből érkezett Okos Márton felszólalását, aki képes volt néhány mondatban is teljes helyzetjelentést adni az erdélyi magyarok és székelyek legújabb megpróbáltatásairól. A Magyar Szellemi Védegylet tiszteletbeli tagjává választotta — többek között—Simándy József operaénekest és Miklóssi Istvánt, a Nyugati Magyar­ság szerkesztőjét. A Bajcsy-Zsilinszky Társaság dr. Vígh Károly elnökletével 1995. február 10-én a Gellért Szállóban előadássorozatot rendezett a határainkon kívül élő magyarság helyzetéről, sok magyar és sok nem magyar állampolgárságú elő­adóval és hozzászólóval. A Szenei Molnár Társaság 1995. február 14-én a budai Várban lévő LÍTEA Könyvesboltban (I., Hess András tér 4.) mutatta be legújabb kiadványait. Beke Albert: Szemben a széllel című kritikai tanulmányait Zászlós Levente; Gazdag László: Átváltozások az Elbától Keletre és Nyugatra című művét Ka­­jetán Endre; Szilágyi Ferenc: Világ csodája című 1956-os versciklusát Beke Albert; Zászlós Levente: Orpheus Apollónhoz — Gilgames-fordítások című kötetét Domokos Mátyás mutatta be. Beke György: Népek nagy romlása román uralom alatt, Hartyányi István: Egy kiadó emlékei, Szathmáry Lajos: Arcok chicagói szemmel című műveit, valamint A Szenei Molnár Társaságról és kiadványairól című kötetet dr. Szíj Rezső ismertette és méltatta. A szerzők a helyszínen dedikálták a könyveiket. Az est háziasszonya Bakó Annamária, a LÍTEA Könyvesbolt vezetője volt. A sok érdeklődő között több ismert író, újságíró és közéleti személyiség jelent meg, például Czakó Gábor, dr. Zétényi Zsolt és Molnár Eszter. A közönség kérésére dr. Zétényi Zsolt rögtönzött előadásban ismertette a Nyugati Magyarság februári számában megjelent Ügynökök és pufajkások című cikkét és a témához kapcsolódó újabb fejleményeket. Összeállította: Fejér György Megújított tisztikarral folytatja honfitársainak érdekvédelmét a Szlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya A Szlovákiai (azelőtt Csehszlová­kiai) Magyarok Nemzeti Bizottmánya január 7-én tartotta tisztújító közgyű­lését a Washington-i Kossuth Házban. A megjelentek napirend előtt megem­lékeztek az előző közgyűlés után alig öt hónappal tragikus hirtelenséggel el­hunyt Dr. Szent-Ivány Gábor volt fő­titkárról. A Pannonhalmára hazatelepült le­köszönő elnöknek, Ft. Hites Kristóf­nak a közgyűléshez intézett levelét és elnöki beszámolóját dr. Olgyay György alelnök olvasta fel, majd Dr. Chászár Ede ideiglenesen megbízott főtitkár s egyben a Külügyi Bizottság eddigi el­nöke ismertette a Bizottmány jelenle­gi helyzetét és a szlovákiai magyarság jogainak védelmében folytatott ame­rikai és nemzetközi tevékenységét. Mogan Tünde távozó pénztáros jelen­tése és a régi tisztikar felmentése után került sor a tisztújításra. A jelenlevők szavazata és a megbí­zólevelek alapján a közgyűlés egy­hangúan elfogadta a jelölőbizottság javaslatát a tisztségek betöltésére. E- szerint a következők lettek az új tiszti­kar tagjai: Elnök: Dr. Olgyay György (Vermont); örökös tiszteletbeli elnök: Ft. Hites Kristóf; alelnökök: Geré­­byné Nemes Stefánia (Ohio), Dr. Mailáth István (Brazília); tisztelet­beli alelnök: Dr. Szilárd Márió (North Carolina). Főtitkár: Dr. Chá­szár Ede (Washington); pénztáros: Hefty-Serraino Klára (Virginia). A szervezet elnökségét átvevő Dr. Olgyay György felvázolta a közgyűlé­si határozattal megváltoztatott elneve­zésű Bizottmány további működésé­nek legsürgősebb feladatait: új rendes és pártolótagok toborzása, a tagsággal és helyi szervezetekkel való kapcsolat erősítése, egyéb szervezetekkel együtt közös kisebbségvédelmi akciók lebo­nyolítása, idegen nyelvű tájékoztatás és könyvkiadás, továbbá felvidéki ma­gyar intézmények támogatása. A köz­gyűlés e feladatokat tárgyaló eszme­cserével zárult. A Bizottmány új levelezési címe: 818 Conn. Ave., NW. Suite 850, Washington, DC 20006, USA. A KÉSZ keretében működő , Jel” Irodalmi és Művészeti Tár­saság következő találkozóját már­cius 10-én, pénteken tartja a Pilvax étteremben (Pilvax-köz 1-3.) 17 órá­tól. E márciusi esten az Összmagyar Testület szerzői mutatkoznak be 17:30 órától: Baktai Faragó József, Baranyi Ferenc, Bartis Ferenc, Bisztray Ádám, Katona Szabó Ist­ván, Kosztin Árpád, Molnárfi Ti­bor, Rédai Gábor, Pusztai János, Tímár Máté, Üveges Tamás. Az est zenei közreműködői: Dé­vai Nagy Kamilla (ének), Jékely Gáspár (hegedű), Éri Márton (cselló), Szitkai Zsolt (brácsa). Az est második felében Mécs László papköltőre emlékezik Czine Mihály irodalomtörténész és Szabó András előadóművész.

Next

/
Thumbnails
Contents