Nyugati Magyarság, 1990 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1-2. szám

.L •#*%** V . WA’iWr. r'i •- ' .t 'i. 1990. január-február Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 3. oldal MDF Kiáltvány Közép- és Kelet-Európa új demokratikus szervezeteihez 1989-ben megszűnt Európa önkényes kettéosztása, összeomlottak az erőszakkal létrehozott sztálinista dik­tatúrák és mutációk. Ceausescu rendszerének megdön­tésével — óriási véráldozat és szenvedés árán — eltűnt a legszömyűbb európai zsarnokság is. Jóleső érzés szá­munkra, hogy az elmúlt hónapokban mi, magyar demok­raták, küzdelmünkkel és szolidaritásunkkal hozzá tudtunk járulni az elnyomó rendszerek bukásához. Kezünkben van a nagy lehetőség, hogy megszüntessük az iu élő népeket régóta szembefordító ellentéteket. Ma Európa keleti felében is minden nép a lelkiismereti, poli­tikai és gazdasági szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az önrendelkezés híve. A kialakuló jogrend alapja csak az ENSz Alapokmánya, a Helsinki Záróok­mány, az 1976-ban elfogadott Emberi Jogok Nemzetkö­zi Törvénye lehet: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat­kozata, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nem­zetközi Egyezségokmánya és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és Fakultatív Jegyző­könyve. Ezekért a jogokért harcolt Magyarország 1956- ban, lépett föl Csehszlovákia 1968-ban, áll ki a Charta '77, a Szolidaritás, s a többi kelet-közép-európai ország hosszú ideig üldözött ellenzéke. Találkozásunk feledhe­tetlen pillanata volt a mártír magyar miniszterelnök, Nagy Imre 1989. júniusi temetése. Erre a demokratikus román emigráció képviselői is eljöttek, s megállapodás­ra jutottunk azokban az alapelvekben, amelyekre közös jövőnk épülhet. A függetlenné váló nemzeteknek szabad kapcsolato­kat kell kialakítaniuk egymással; az államhatárok ne akadályozzák a személyek, az információk és az eszmék szabad áramlását. Az új demokráciák eltökélt szándéka, hogy a múltból fakadó ellentétek ne támadhassanak föl és a figyelem a jobb jövő megteremtésére irányuljon. Ezt Kossuthtól Tőkésig” fejezte ki az 1989. december 15-16-án Budapesten len­gyel, kelet-német, cseh, szlovák, bolgár és magyar de­mokraták résztvételével tartott találkozó. Most, a közös öröm és az egymásratalálás pillanatában, a 16-án elfoga­dott Nyilatkozat szellemében javasoljuk valamennyi kö­zép- és kelet-európai demokratikus szervezetnek, hogy kötelezze el magát nyilvánosan egységünk megőrzése, eszméink megvalósítása és apolitikai pluralizmus mellett A demokrácia egyik legfontosabb próbaköve a tole­rancia a más politikai nézeteket vallók, a más vallásúak, a más nyelvűek — egyszóval mindenfajta kisebbség iránt. A türelem gyakorlati megvalósításának útja: e cso­portok autonóm életének, önszerveződésének elismerése, a szabad fejlődés biztosítása. E társadalmakban—kíván­ságunk szerint—a regionális, nemzeti és etnikai sajátos­ságok tiszteletben tartásán alapuló integrációnak, vala­mint az önkormányzatokra épülő képviseleti demokrá­ciának kell megvalósulnia. Bízunk abban, hogy a nem távoli jövőben Európa valamennyi nemzete és országa csatlakozik ezekhez a régóta hirdetett eszményekhez, az európai egység gondolatához, ezzel szilárd alapra he­lyezve a sokat emlegetett európai házat. Az elmúlt év­századokban nem volt rá példa, hogy Kelet-Közép- Európanépei valamennyien együtt, azonos oldalon álltak volna. A történelem alighanem csak egyszer kínál ilyen nagy alkalmat: most! Fölhívjuk Közép- és Kelet-Európa valamennyi új, demokratikus szervezetét és mozgalmát, hogy csat­lakozzék fölhívásunkhoz, vagy nyilvános nyilatkozat fromájában, vagy írásban a következő címen: Manifestum democraticum, H-1372 Budapest. Pf. 427. Budapest, 1989 Karácsonyán Március 15-én Washingtonban leleplezik Kossuth Lajos mellszobrát Szűrös Mátyás és Tőkés László részvételével Az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa elfogadta Tom Lantos (Kalifornia — Dem.) képviselő azon javaslatát, hogy ünnepélyes keretek között leplez­zék le Kossuth Lajos, „a magyar demokrácia atyja” mell­szobrát a Capitolium Rotundá-jában. Az 1990. március 15-én, d.u. 4 órakor sorra kerülő ünnepség után állandó helyet kap a szobor a Capitoliumban. A Képviselőház vezető személyiségei mellett részt vesz az ünnepségen Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársa­ság ideiglenes elnöke, valamint Tőkés László lelkész, a magyar kisebbség emberi jogait követelők élharcosa, aki kulcsszerepet játszott a romániai forradalomban és jelenleg tagja az ideiglenes román kormánynak. „Különösen helyénvaló, hogy ebben a történelmi időszakban tisztelegjünk Kossuth előtt, amikor Magyar­­ország a valódi demokrácia felé halad és több mint negy­ven év óta először készül arra, hogy megtartsa első de­mokratikus választását — mondotta Lantos képviselő. — Ez az ünnepség Közép-Európa másfél százados de­mokráciáért való küzdelmének ünnepe — Kossuthtól Tőkésig. Kossuth elvei és példája mindenütt lelkesítet­ték a szabadságszerető és reformra vágyó népeket.” „Ünnepségünk időzítése azért is rendkívül helyénva­ló — folytatta Lantos képviselő —, mert 1848. március 15-e a magyar demokráciáért és nemzeti függetlenségért való történelmi küzdelem kezdetét jelenti, amelyet Kos­suth Lajos vezetett, és amely magyar nemzeti ünnep.” A Kongresszus hozzájárult ahhoz, hogy Kossuth mellszobra állandó helyet kapjon a Capitoliumban. Kos­suthon kívül csupán hat másik nem-amerikait ért eddig ilyen megtiszteltetés. Azért is rendkívül helyénvaló, hogy Kossuth elismerést nyerjen a Capitoliumban is, mert közel egy évet töltött az Egyesült Államokban, mi­után az orosz csapatok leverték az 1848—49-es magyar forradalmat. New Yorkban hősnek kijáró fogadtatásban részesült, beszédet mondott a Szenátus és a Képviselő­ház rendkívüli ülésein és bejárta az Egyesült Államok minden részét, és mindenütt lelkesedéssel és tisztelettel fogadták. A másik hat nem-amerikai, akik mellszobrot kaptak a Capitoliumban: Marquis de Lafayette francia tábor­nok, aki George Washington segédtisztje volt az Ameri­kai Forradalom idején; Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona, aki egyesítette Olaszországot, az olasz Con­stantino Brumidi, aki 25 évet fordított a Capitolium dí­szítésére; Viscount James Bryce, Nagy-Britannia ameri­kai nagykövete 1907-től 1913-ig; Thaddeus Kosciuszko ésK.K. Pulaski lengyel katonatisztek, akik a forradalom idején az amerikai hadseregben szolgáltak. A LITTLE EFFORT CAN TAKE YOU ALONG WAY. Mégis közvetlenül a nép választja a Köztársaság elnökét! A magyar parlament törvénybe iktatta, hogy a köztársasági elnököt négy évre, titkos és közvetlen szavazással maga a nép választja. Ezután a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok is szavazhatnak! Országos választás 1990. március 25-én Összesen 12 párt állított országos jelölteket a március 25-i parlamenti választásokra. Az alábbiakban csupán néhány ismertebb szemé­lyiségre szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét: MDF Jeszenszky Géza MSZP Antall József Kodolányi Gyula Pozsgay Imre Szentágothai János Joó Rudolf Nyers Rezső Für Lajos Rácz Sándor Horn Gyula Szabad György Szűrös Mátyás Csurka István MAGYAR Németh Miklós Csengey Dénes NÉPPÁRT Kosa Ferenc Raffay Ernő Fekete Gyula Hámori Csaba Király Zoltán Márton János Annus József Grosics Gyula Czine Mihály Tabajdi Csaba Bánffy György Lőrincze Lajos Szokai Imre You’re looking for a four-wheel drive with top performance. You want a diesel power-plant that gobbles up the least possible fuel. Well, with just a little effort, the following information guide can be yours. The “1990 Fuel Consumption Guide” can answer all your questions: you’ll get reliable data established through extensive tests and calculations carried out by the manufacturers of all the 1990 vehicles available on the Canadian marketplace. Thanks to this information, you can make an intelligent choice...a vehicle that uses less fuel, helps you save money, reduces pollution and conserves our natural resources. And that’ll take you a long way! The guide is available free of charge by simply filling out the following coupon and sending it to us: Free 1990 Fuel Consumption Guide Transport Canada Ottawa, Ont. K1A0N5 As soon as possible, send me a copy of the 1990 Fuel Consumption Guide Address Province. Postal Code l+l Transport Canada Transports Canada Canada

Next

/
Thumbnails
Contents