Nyugati Magyarság, 1990 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1-2. szám

4. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1990. január-február Van-e antiszemitizmus Magyarországon? A választások elé Szavazat Erdély fővárosából (Folytatás az 1. oldalról) amerikai sajtó kedvence volt Közép- Kelet-Európában. Ez az érdeklődés az elmúlt ősz berilini, prágai, majd bukaresti eseményei nyomán szinte teljesen elpárolgott. A New Y ork Ti­­mes-ban és a Washington Post-ban sok hét óta nem jelent meg egyetlen elemző cikk sem a magyarországi fejleményekről. Ha írnak Magyaror­szágról, akkor alaptalan és rágalmazó cikkek jelennek meg arról, hogy Ma­gyarországon hogyan növekszik és terjed az antiszemitizmus. Az ilyen cikkek sorozata novem­berben indult meg Henry Kamm, a New Y ork Times volt budapesti tudó­sítójának .jóvoltából”. H. Kamm az egyik legtisztességtelenebb, legha­zugabb amerikai tudósítók egyike, aki már a hetvenes években feltűnt azzal, hogy időnkénti budapesti láto­gatásai folyamán milyen hamis ké­pet fest a Kádár-rezsimről. Budapes­ti hattyúdalát jelentő cikkeiben soro­zatosan antiszemitizmussal vádolta aMagyar Demokrata Fórumot, hivat­kozva az SzDSz vélekedéseire. Még abban a hónapban a Time magazin is csatlakozott; kommentátora, Strobe Talbott még azt a fáradságot se vette, hogy Budapestre utazzék, itt koholta össze hitvány cikkét, melyet egy kar­ját lendítő karszalagos nyilas képe il­lusztrált, irA történelem tovább él" aláírással. Talbott fő tanúi Charles Gáti politológus és George Lőrinczi washingtoni ügyvéd voltak. Gáti az MTK-meccsek csőcselékének ordí­­tozásából vonta le konzekvenciáit, Lőrinczi pedig azt állította, hogy bu­dapesti látogatása alkalmával az em­berek az utcán faji jellegű becsmér­léseket vagdostak egymás fejéhez. Hogy megvizsgáljuk, mi az oka ennek a sajtókampánynak, vissza kell térjünk arra, hogy a két vezető ellen­zéki párt, az MDF és az SzDSz küz­delme nem mindig a legtisztább esz­közökkel folyik. Ennek a küzdelem­nek legvisszatetszőbb, legkárosabb jellemzője azonban az antiszemitiz­mus jelenségének és vádjának mani­pulálása. Csurka Istvánnak, az MDF- vezetőség tagjának néhány írása tar­talmazott olyan utalásokat, amelyek egyesek szemében antiszemitizmus­nak tűnhettek. Bár ez vitatható, az utalások bizonyos érzéketlenségről tanúskodtak a modem magyar törté­nelem e tragikus kérdésében. Ez év januárjában például a Magyar Tele­vízió kompromittált, de állásukhoz ragaszkodó propagandistáit támadta Csurka egy rádió-glosszájában olyan utalások kíséretében, melyeket úgy is lehetett magyarázni, hogy azok el­lenfelei egy részének zsidó szárma­zását célozgatják. Mikor ezt sokan szóvá tették, Csurka egy nyilatkoza­tában egyértelműen elhatárolta magát az antiszemitizmustól és azt a lehető legerősebb szavakkal elítélte. Közben azonban az egész MDF ellen megindult a vádaskodás, elő­ször a Kamm-féle tudósításokban. Viszont aki csak kicsit is ismeri az MDF programját és vezetőit, az tud­ja, hogy ez mennyire igaztalan és méltatlan vád. Igaztalan és méltatlan nemcsak az MDF irányában, de az egész magyar néppel szemben és a magyar zsidósággal szemben is. A zsidósággal szemben a nácizmus a modem kor legaljasabb gaztettét kö­vette el. Semmi sem könnyebb, mint a zsidóságot az antiszemitizmus újjá­éledésével riogatni és ebből piszkos politikai tőkét kovácsolni. Semmi alap nincs annak feltételezésére, hogy a magyar nép most, amikor ki vívhatj a szabadságát és függetlenségét, akkor egy olyanrezsimet akarna létrehozni, amelytől a magyar zsidóságnak bármi módon tartania kellene. Egy olyan rezsim a magyar népnek sem hozhat­ná meg a boldogulását, mert a zsidó és nem zsidó magyarság ugyanazt akarja: egy szabad, virágzó, függet­len Magyarországot, ahol senkinek sincs oka félni származása miatt. Bármilyen antiszemita politika nemcsak embertelen, nemcsak ke­resztényieden, de teljesen magyarta­lan is lenne, éspedig két okból. Egy­résztfenyegetné amagyarságnak egy tehetséges, jólképzett és lojális réte­gét minden értelem és haszon nélkül. Másrészt a magyarság boldogulásá­hoz, gazdasági fellendüléséhez és a környező magyar kisebbségek meg­segítéséhez elengedhetetlenül szük­ség van a világ rokonszenvére, és az emberi jogok intézményének erősí­tésére. Antiszemita politikai irányzat tehát nemcsak aljas, de ostoba is len­ne, mert pont azt a nemzetközi klímát próbálná aláásni, amire Magyaror­szágnak a legnagyobb szüksége van. Azért volt szükség erre az okfej­tésre, mert ki kell mondani: a vád, hogy Magyarországon bármi esélye van az intézményes antiszemitizmus­nak, nemcsak igazságtalan és rosszin­dulatú, de egyenesen bizarr. Ez per­sze nem akadályozza meg az ameri­kai sajtó egyes tudósítóit, hogy hitelt adjanak az ilyen rágalmaknak. Mond­junk ki egy kellemetlen igazságot: néhány tudatlan és félreinformált új­ságíró bizonyos leereszkedő felsőbb­rendűséggel látogat Magyarország­ra. Mint igazi világfira, még a saját hazája nemzeti szimbólumai sem hat­nak túlságosan, de hogy egy magyar párt programja központjába a ma­gyar nemzeti hagyományok, törté­nelmi tudat, nemzeti kultúra helyre­­állítását és ápolását állítsa, beleértve a szomszéd országokban élő magyar­ság védelmét, ez riporterünknek a­­zonnali gyomorsavtúltengést okoz. Az ő világképébe ez talán úgy illik bele, hogy az ilyen párt afféle tipikus kelet-európai nacionalisták bigott gyülekezete. Ha ezekután még valaki a fülébe súgja, hogy ez a párt egyéb­ként antiszemita is, a kép tökéletesen összeáll számára, igazolja eredeti elő­ítéleteit Ha az SzDSz egyes tagjai a párt­harcokban politikai előnyt reméltek kovácsolni az antiszemitizmus vádjá­ból, akkor ez, úgy tűnik, sikerrel járt. Azutóbbiidőkbenapárterősenleszű­­kítette a távolságot közte és az MDF között, sőt egyes közvéleménykuta­tások szerint átvette a vezetést. Ez nem teszi a vádakat tisztességessé, mert az antiszemitizmus hamis vád­ja erkölcsileg egy kategóriába tarto­zik magával az antiszemitizmussal. Mindkettő ugyanabban a nemzeti sebben vájkál, ugyanazt a mérget ke­veri, ugyanazon áldozatok, a magyar zsidóság megfélemlítéséből próbál előnyt szerezni. Innen, Amerikából nincs módunk felmérni, hogy ez a vi­szály ott a helyszínen mennyi kárt okozott. Amit azonban a vádaskodók teljesen figyelmen kívül hagynak: ez a kampány itt a tengerentúlon teljes egészében a magyar népen csattan! Nincs Washingtonban huszonöt sze­mély, aki tudná, mi a különbség az SzDSz és az MDF között, vagy fo­galma lenne arról, hogy ki az a Csur­ka István vagy Haraszti Miklós. A konklúzió, amit levonnak ezekből a sajtócikkekből: a magyar nép, vagy annak jelentős része antiszemita. Ad­dig a következtetésig már senki nem jut el, hogy ha az SzDSz népszerűsége mostanában emelkedik, akkor az an­tiszemitizmus térnyerése Magyaror­szágon nem nagyon lehet más, mint rágalom. Talán túl sokat foglalkoztunk ez­zel a lehangoló témával, de jó lenne Budapesten tudomásul venni, hogy az amerikai magyarságnak ma sok­kal fontosabb feladatai vannak, mint hogy szüntelenül a sarat törölgesse Magyarország ábrázatáról. Az itteni magyar olvasó, mikor reggel kinyit­ja az újságját és látja az egyik főcí­met, ami szerint Romániában csak cinizmus uralkodik, Magyarországon viszont bigottság (New York Times, febr. 20.), akkor úgy érzi magát, mint­ha gyomorszájon vágták volna. Említsünk meg néhány pozitív fej - leményt is ebben a témában. A Kelet- Európa jövőjét tárgyaló hisztériás és dilettáns cikkek után felüdülés volt olvasni a Washington Post-ban a Ma­gyarországot jól ismerő S. Rosenfeld józan elemzését; „A 90-es évek nem a 30-as évek ’’című cikkében kijelen­tette, hogy nem hajlandó csatlakozni azon szakértők parádéjához, akik a két háború közti évek gyűlölködé­seinek és sérelmeinek újraéledésére számítanak. Pontokba szedte érveit arról, hogy mennyiben más ez a kor­szak, mennyivel felvilágosultabb és toleránsabb, mint a korábbi. Ami az MDF reputációját illeti, a párt elnöke, Antall József amerikai útja rengeteget segített abban, hogy ellensúlyozza az MDF-re szórt, de a magyar népre szállott vádakat. An­tall, akit elkísért Jeszenszky Géza, a párt külügyi szakértője, mind Bush elnökkel, mind Quayle alelnökkel találkozott és megbeszéléseket foly­tatott a kabinet számos tagjával. Fo­gadta őt a szenátus külügyi bizottsá­ga és számos más kongresszusi veze­tő. A Nemzeti Sajtó Klubban tartott sajtóértekezletét országosan közve­títette egy televízióállomás. Antall József érveinek nemcsak képzettsége és fellépése adott hitelt, hanem az is, hogy édesapja a máso­dik világháború éveiben menekült­­ügyi kormánybiztosként az üldözöt­tek ezreit mentette meg a náci terror­tól. Magas színvonalú, kulturált elő­adásai, családi hátterének ismerete nagy szolgálatot tettek abban, hogy az amerikai külpolitikai elit reális képet kaphasson a Magyarországon várható fej lemény ékről. Antall József neve hirtelen ismertté vált amerikai külpolitikai körökben. Útja sok félel­met oszlatott el és sokat helyreállított abból a jóindulatú várakozásból, a­­mely a magyar reformokat korábban kísérte Washingtonban. Erre a jóindulatra nagy szükség van. A pesszimistáknak minden bi­zonnyal igazuk van abban, hogy Ma­gyarország most történelmének egyik mélypontján van. Amit azonban szin­tén észre kell venni, az az, hogy az elmúlt két esztendő során megfor­dult a helyzet. A pesti cinikus szel­lemesség két éve azt állította, hogy a helyzet reménytelen, de nem rossz. A helyzet ma nagyon rossz, de nem reménytelen. A magyar pártok egyik problé­mája az, hogy sokkal többen vannak, mint a reális alternatívák. Kicsit ért­hető tehát, ha nem is elfogadható, hogy alternatív programok ütközte­tése helyett egymás piszkolásával vannak elfoglalva. Pedig az ország­nak nincs más alternatívája, mint ne­kiveselkedni, vállalni a szükséges ál­dozatokat és elkezdeni keményen dolgozni egy toleráns, pluralista de­mokrácia, egy virágzó piacgazdál­kodás létrehozásáért. Amerikai ta­pasztalatainkból is tudjuk, hogy a magyar roppant tehetséges nép—si­kere nem képességein, hanem kitar­tásán, türelmén, politikai érettségén fog múlni. Hogy e tulajdonságai ki­bontakozzanak és megerősödjenek, ahhoz egy elsőrangú politikai veze­tőrétegre van szüksége mind a Ma­gyar Demokrata Fórum, mind a Sza­bad Demokraták Szövetsége, mind pedig a többi párt legkiválóbbjaiból. Kedves új politikus hölgyek és urak! A felelőtlenség kora lejárt. A magyar nemzet jövője nem játék­szer. —bv— Negyven évet kellett vámom, hogy én is állampolgárként jelen­hessek meg Magyarország főváro­sának utcáin. Erdély fővárosából, Kolozsvárról. A Ceausescu-diktatúra alatt két­évenként léphettem át Borsnál a trianoni határvonalat és amikor le­zárult mögöttem a határsorompó, így kiálthattam fel: harminc napig én is állampolgárnak érezhetem magam, s ha újra visszatérek sző­kébb hazámba, Kolozsvárra, ismét mindenben kiszolgáltatott alattva­lója leszek Ceausescunak. 1944 óta állandóan álmunk volt Erdélyben, hogy a mi zsebünkben is világútlevél legyen, úgy, mint azt Európa más térségeiben min­den szabad állampolgár birtokolja. Végre a történelem ezt számunkra is lehetővé tette, és most én is fel­nőtt, nagykorú állampolgárként sé­tálhatok Budapest utcáin, s szem­lélhetem a forgatagot, olvashatom a plakátokat, rádió-, tv-műsor, meg baráti körben folytatott megbeszé­léseink rendjén bele-beletekinthe­­tek a különböző pártok irdatlan küzdelmeibe. Megdöbbentett az az acsarko­­dás, amellyel szemben állnak egy­mással a küzdelemben részt vevő pártok. S el kell mondanom, kevés párt arculatán látom azt az aggodalom­mal keveredett alázatot, mely be­felé nézve kényszerítené őket fel­tenni önmaguknak a kérdést: va­jon én vagyok-e az a párt, amelyik a leginkább felelősségteljesen vál­lalhatja az összmagyarság sorskér­déseinek oly módon való képvise­letét, hogy abban a nemzet sajnála­tos tévedései többet elő ne fordul­janak és az összmagyarság érdekei­vel ne ütközzenek? Ismétlem, kevés a belső nyug­talanító alázat kisugárzása a kü­lönböző pártok arcán. Ezzel szem­ben mintha egyes pártok csak a ha­talom birtoklásáért, csak a karrie­rizmusért látszanának „beszállni a ringbe”. Vajon átgondolták-e alaposan, megnyugtató módon a magyarság sorskérdéseit? Két alapelvvel — az egyik jogi, a másik a keresz­ténységből folyó etikai elv—még­is szembe kell nézniük. A jogi alap­elv: minden művelt jogrendszer is­meri a rehabilitás jogi intézményét, vagyis azt a bírói vagy közigazga­tási eljárást, amikor az állampolgár beismeri múltbéli tévedéseit, ame­lyektől elhatárolja magát, s máris bizonyítja, hogy a jelenben és a jö­vőben is az össztársadalomra nézve hasznos tevékenykedést fog kifej­teni, s ezt az állampolgárt a társa­dalom azonnal magába integrálja, nem kényszenti a perifériára való kivonulásra, hanem szívesen fo­gadja szolgálatait. A másik alapelv a keresztény etika: hányszor kell megbocsáta­nom az én atyámfiának? Meg van írva a szentírásban: nemcsak hét­szer, hanem hetvenhétszer is!!! Sajnos, bennünket, magyarokat a történelem nagyon megtizedelt. Oly kevesen maradtunk a Duna­­medencében, hogy még az apa­gyilkosoknak is meg kellene bo­csátanunk. A fent említett két alapelvre jobban oda kellene figyelni a párt­küzdelmekben. Alaposabban kel­lene alkalmazni, érvényesíteni! E két alapelv tiszteletben tartá­sa, gyakorlása egyértelműen bizo­nyítaná az európai közös ház felé menetelni kész szándékainkat és hitelünket. S e két alapelv figyelembevéte­le mellett engedtessék meg nekem, a trianoni határon kívül élő ma­gyarnak, aki most már ugyancsak az összmagy ar nemzet testéhez tar­tozom, hogy elmondhassam: szá­momra már nem közömbös, hogy ki lesz a Magyar Köztársaság elnö­ke. Ennek tevékenykedésétől nagy mértékben függ az én sorsom és családtagjaim jelene és jövője is. S hogy senki ne vádoljon azzal, hogy a fogadatlan prókátor szere­pében tetszelgek, kimondottan csak szűk családom nevében, hat test­vérem, azok egyenes leszármazot­tai, valamint felmenő ágaik, össze­sen 97 személy nevében — ame­lyek között földművesek, iparo­sok, munkások, kereskedők, értel­miségiek is előfordulnak — kije­lentem, hogy—s itt legyen szabad neveket is mondanom az ábécé sor­rendjében — Horn Gyula, Kul­csár Kálmán, Németh Miklós, Pozsgay Imre, Szokat Imre, Szű­rös Mátyás, Tabajdi Csaba és még sokan mások, akik akkor bi­zonyítottak, akkor álltak ki sors­kérdéseink intézése mellett, ami­kor erre sem a politikai, sem a jogi feltételeknemvoltakmegteremtve: mindabban, ami ma történhet a magyar társadalomban — a de­mokrácia és a Jogállamiság tekin­tetében —, úttörők voltak. Eg­zisztenciájukat, létezésüket koc­káztatva vállalták valamennyi­ünk igazának nyílt, őszinte ki­mondását. Az én családom minden bizony­nyal reájuk adná szavazatát, hogy tovább szolgálhassáknemzeti sors­kérdéseink megnyugtató módon való rendezését. Ha név szerint nem is szerepel­hetek az itteni választók névjegy­zékében, gondolatban, lélekben szavazni fogok a fent előadottak szellemében. Dr. Újvári Ferenc nyugalmazott ügyvéd, Kolozsvár (Magyar Nemzet, 1990. febr. 20.) 1990. március 15. Magyarországon és Romániában A közelgő március 15-i ünnepségekkel kapcsolat­ban Magyarországon a pártok megegyeztek abban, hogy erre az alkalomra felfüggesztik a választási kampányt és egységesen tisztelegnek a forradalom, a szabadság, a függetlenség eszméje előtt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felkér­te megyei és helyi szervezeteit, hogy március 15-e alkalmából szervezzenek ünnepi rendezvényeket azzal a jelszóval, hogy a forradalom üzenete ma is érvényes: „A jogegyenlőség biztosítása alapvető fel­tétele a romániai demokratizálódásnak!”

Next

/
Thumbnails
Contents