Nyugati Magyarság, 1989 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1-2. szám

2. Mal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1989. január-február r NYUGATI ^ MAGYARSÁG flunsarians of the West) v Hcngrds d'Ccddent y Published monthly by the TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. 5582 Gatineau Ave. ,#11 Montreal, P.g. H3T 1X7, Canada Phone (514) 731-4192 Felelős kiadó-főszeikesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN H. főszerkesztő: NAGY KÁROLY A szerkesztő bizottság tagjai: Éltető J. Lajos, Györgyey Klára, Hámos László, Megyeri György, Miklóssi István, Nagy Károly, Németh Magda, Püski Sándor, Sass Márton, Tamási Miklós Megrendelési dijak egy évre: Kanada: $24; USA US-$20, egyéb országok: US-$28 (légi) Kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza A szükséges javítás jogát fenntartjuk. Az újságban meg­jelent írások nem feltétlenül képvise­lik a szerkesztő bizottság álláspont­ját. A valódi névvel aláírt cikkekért a mindenkori cikkírók felelősek. Híreink, cikkeink utánközölhetők lapunk nevének feltüntetésével! HIRDETÉSI DÍJSZABÁS $10 (US-$8) per column inch Nagyvállalatok, állami szervek: $0.95 per agate line Fordulat küszöbén (Folytatás az 1. oldalról) lám felé tartva milyen elhatározásokra jutunk. Decemberben a Parlament ülé­sén kívánjuk éppen a gyülekezési jogot szabályozni, mégpedig — ismétlem — az emberi jogok összes követelményét tiszteletben tartva. Hogy milyen atroci­tások történtek: azt hiszem, Magyaror­szág azt is meri vállalni, például az Eu­rópa Tanács előtt, ha annak tagja lesz, hogy akár nemzetközi szervek is meg­vizsgálják az ilyen eseteket. R.M.: Lehetséges lenne-e, hogy a magyar alkotmány egyszerűen adoptál­ná az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek Emberi Jogok Nyilatkozatában le­fektetett emberi jogokat és az alkot­mány részévé tenné? P.I.: A magyar alkotmány adoptálni fogja ezeket az emberi jogokat, termé­szetesen a magyar közjog követelmé­nyei szerint, hozzátéve, hogy Magyar­­ország aláírta az emberi jogok nemzet­közi egyezségokmányát, benne azt a 41. cikkelyt is, amelyik lehetővé teszi, hogy országon kívüli, akár nemzetközi szer­vezetek ellenőrizzék az emberi jogok betartását Magyarországon. G.CS.: Május óta Magyarországon számos retro- és proto-párt alakult, te­hát bizonyos szempontból ilyen múltba révedő pártkezdemények, és olyan párt­kezdemények is, amelyeknek a magyar Súlyos áremelések Magyarországon — Tiltakozó sztrájkok a drágulás ellen — A Minisztertanács 1989. január 9-i hatállyal bejelentette az ez évben átla­­gosanmintegy 15%-otkitevő áremelés­sorozat első lépéseit. E naptól felemel­ték többek között az élelmiszerek árát (a húsfélék, pékáruk árát 15-16%-kal, a lisztét 20%-kal, a tejtermékekét 40%­­kal, a cukorét 7%-kal), sok gyógyszer árát (átlagosan 82%-kal), a mosószerek árát (átlagosan 8%-kal) és a személy­­gépkocsik árát (átlagosan 25%-kal). Február 1 -tői felemelték a helyi köz­lekedés árát (átlagosan 62%-kal) és a postai szolgáltatások árát (27%-kal), március 1-től felemelik az ivóvíz és a csatornahasználat árát (220-290%-kal, a bérlakásokban is!) és májustól a tüze­lőanyagok és az energiaszolgáltatások árát is (átlagosan mintegy 30%-kal). Az áremelések ez évben személyen­ként havonta mintegy 800 forinttal nö­velik meg a lakosság kiadásait. A bér­emelések nincsenek arányban az árdrá­gulással: a nominálbérek ez évben csak mintegy 8-9%-kal emelkednek. 1988- ban a havi átlagos nettó-kereset 6600- 6700 Ft volt, vagyis areálbér az 1973-as év szintjének felelt meg. 1989-ben a családi pótlék havi 300 forinttal, a nyugdíj és a gyermekgondozási díj havi 360 forinttal lesz több. Jelenleg a ma­gyarországi családok 10%-a él a létmi­nimum alatt: mintegy másfél millió em­ber, vagyis minden hatodik magyar ál­lampolgár szegény. Sokatmondó példa Szabolcs-Szat­­már megye lakosságának általánosan hátrányos helyzete. Az egy dolgozóra jutó megyei átlagkereset 4812 Ft, az ak­­tív keresők 20%-ának 4000 Ft alatt van a havi keresete. A megye 30 ezer lako­sa folyamatosan ingázik az ország távo­li vidékeire, mert amíg egy álláskereső­re országosan 6,6 munkahely jut, addig Szabolcs-Szatmárban csak 0,6. Évente 1300-1500 fiatal hagyja el a megyét, mert nincs lehetőségük a megélhetésre, elhelyezkedésre. A január 9-i áremelés-bejelentést követő napon Szabolcs-Szatmár megye munkahelyeinek 80 százaléka 10 per­ces sztrájkkal és a Minisztertanácshoz intézett, a megyei újságban is közzétett levéllel tiltakozott az árdrágítás ellen. „Ceausescu hadat üzent” — Nyugati tiltakozások a romániai falurombolás ellen — A Princeton egyetem történelem tanszéke három professzorának aláírá­sával tiltakozó levél jelent meg a romá­niai falurombolás ellen. ,Jiazing Roma­nia" címmel a New York Review of Books január 19-i számában Natalie Z. Davis, Deák István és Carl E. Schorske levele minden szabadságszerető egyént és szervezetet tiltakozásra szólít fel, kü­lön kiemelve a Ceausescu-kormány magyar és német kisebbséget elnyomó, jogtipró akcióinak embertelenségét. A több mint 28 milliós példány­számban, 15 nyelven megjelenő Rea­der's Digest 1989. februári száma 5 ol­dalas európai sajtóösszeállítást közöl a romániai falurombolás ellen tiltakozva, „Romania’s Reign of Terror" címmel. Az angliai The Daily Telegraph, The In­dependent, The Spectator, a dániai Ber­­lingskeTidende, a franciaországi Le Fi­garo, Le Mond, Le Point és a németor­szági Der Spiegel, Stem és Quick lap­jairól idézett drámai cikkeket bevezetve a szerkesztőség kihangsúlyozza, hogy „Ceausescu virtuálisan hadat üzent Ro­mánia kisebbségeinek, jelesül kétmillió magyarnak és több százezer németnek; erőszakos mmanizálással szándékszik kiirtani nyelvüket és kultúrájukat." KEDVES OLVASÓINK! A felgyorsult magyarországi eseményekre való odafigyelés a korábbinál jóval több időt, energiát vesz igénybe, ami sajnos az adminisztráció rovására megy. Nagy segítséget jelentene, ha fi­gyelemmel kísérnék előfizetésük lejártát és felszólítás nélkül is gondoskodnának megújításáról. Támogatásukra igen nagy szükségünk van, a felülfizetést to­vábbra is köszönettel vesszük! A Nyugati Magyarság Szerkesztősége politika történetében nincs példája. Föl­tételezem, hogy New York-ból vagy Washingtonból nézvést úgy látszik a dolog, hogy Magyarországon várnak a tömegek, hogy politikai pártokba tömö­rüljenek. Véleményem, egyéni tapasz­talataim szerint azonban ez nem így van. Nincs ilyen hangulat és ilyen töme­ges törekvés. Ennek több oka van. Ma­gyarországon vannak olyan reakcioná­­rius politikai vezetők, akik elvből nem értenek egyet a többpártrendszerrel; vannak a politizáló rétegben olyan em­berek, akik szeremének kezdeményez­ni, de akik alapos okkal úgy érzik, hogy egy kicsit tilosban járnak, nem teljesen világos, hogy mit és hogyan lehet tenni. Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy a fiatal nemzedéknél nagy hatású szkep­szis érződik mindennemű politikai párt­tal szemben, inkább a direkt akciókban, az egy célra orientált mozgalmakban kí­vánják kifejteni tevékenységüket. A.A.: A nagyobb probléma szá­munkra az, hogy a többpártrendszer felé vezető irányba az átmenet útja hogyan játszódhatik. Milyen átmeneti formá­kon keresztül kell megtennünk a lépése­ket. Létesíteni pártokat nem lehet, nem is az engedélyezésük kérdése a fontos, hanem az, hogy ezek megteljenek fele­lősen godolkodó politikai csoportok­kal, egy értelmes párbeszéd alakuljon ki, jóval magasabb szinten a jelenlegi­nél. Én a legutolsó tizenöt év nagy prob­lémáját abban látom, hogy a politikai, hatalmi, döntési rendszerünk hatékony­sága, társadalomirányítása, önszerve­zése rendkívül alacsony szintre süllyedt le. Ebben kellene döntő lépést elérnünk és itt találkoznak a gazdasági, társadal­mi és politikai problémák. GY.M.: Horváth professzor azt em­lítette, hogy ahhoz, hogy az amerikai polgár támogassa kormányát abban, hogy segítőkész legyen Magyarország iránt, mindenképpen stabilitás szüksé­ges Magyarországon. Semmi mást nem hangsúlyoznak mostanában itt jobban, mint azt, hogy: stabilitás. Nagyon fur­csa dolog ez így, a többpártrendszer, vagy p>edig egy pluralizmus felé való el­­lépés semmiképpen nem stabilitást je­lentene ebben a pillanatban. H.I.: Igenis, az a világban a meglá­tás, hogy a pluralitás és a stabilitás közé egyenlőségjelet teszünk. Akkor van tar­tós stabilitás egy országban, ha a kor­mányzat a nép bizalmára épül. Ha ez a bizalom nincs meg, akkor a stabilitás egyfajta diszciplína, amiről nem lehet tudni, hogy mikor ér véget, milyen fe­szültségek következnek s azok hogyan robbanhatnak ki. P.I.: Ez a bajunk, professzor úr, pon­tosan ebből szeretnénk kilábalni. Hi­szen a stabilitás határai olyannyira töré­kenyek, hogy amikorvita van, az ország egésze összerezzen. Nemcsak a plura­lizmussal van nekünk bajunk, hanem azzal is, hogy a társadalom árulásnak fogja fel még a vezetőségen belüli vitát is, hiszen ez egy olyan pwlitikai intéz­ményrendszer, amelyiknek egyetlen felső függesztése van. Ez a pwlitikai in­tézményrendszer riadalommal tölti el az állampolgárokat, ha „ott fönt”, épp>en ezen a függesztési ponton keletkezik vi­ta. Ennek a nyomását érezzük mi most a legjobban. Saját pártomban is, meg a közvéleményben is. H.I.: A párton belül, és akik úgy gondolkoznak, hogy a monopolista rendszer az egyetlen stabilitás, ez érthe­tő, de az, hogy az állampolgároknak széles körben ez lenne a véleménye, azt talán újragondolnám. Ugyanis Magyar­­országnak jó tapasztalatai is vannak er­ről. Az 1945 utáni eseményekben olyan nagy magyar összefogás keletkezett a koalíciós többpártrendszerben, amely komoly erőforrásokat mozgósított a gazdasági életben és másutt is. Moszk­vától Washingtonig az ország nemzet­közi tekintélyre tett szert. Éppen azért, mert pluralitás volt, és a nemzet külön­böző színei összefogtak. Tehát az, hogy most egyesek, régivágású, konzervatív, ortodox párttisztviselők, vagy ezekkel szimpatizánsok aggódnak, hát az a do­log lényegéből következik. Az oligar­chái nem szívesen adja fel a hatalmat. De mégis, a magyar tanulságokból jó volna következtetéseket levonni. Éld Professzor úr, elmondta, amit én mondani akartam volna. Én is úgy vélem, hogy a stabilitás nem a maradás­ban van és nem a konzervativizmusban. L.L.: 1945 elsöpörte a korábbi pwli­tikai rendszert, aminek következtében egy új politikai rendszert kellett fölépí­teni, akár tetszett, akár nem. Dyen hely­zetet pillanatnyilag nem látunk, és az or­szág leromboltsága értelmében nem is szeretnék ilyet látni. A másik probléma, hogy 45 után nagyon lényeges kérdés volt, hogy van-e programja ezeknek a pártoknak arra, hogy mit kell csinálni, például: hogyan kell megfékezni az in­flációt, hogyan kell irányítani a gazda­ságot, legyenek-e munkásbizottságok, vagy ne legyenek, legyenek-e nemzeti tanácsok, vagy ne legyenek. Ezeken a kérdéseken tartalmi vita folyt. Most az a probléma, és az új szerveződéseknek ez az igazi problémája, hogy a kérdéseket fölteszi több millió állampolgár magá­nak. Megválaszoljátok-e, MSzMP, po­litikai csopwrtok: mit csináljak a tizen­öt-húsz százalékos inflációban, mit csi­náljak a munkahelyem elvesztésekor, mit csináljak, amikor egy olyan gyár­ban dolgozom, amelyik gazdaságtala­nul termel, és még húsz évig így termel­het. Erre p>edig nincs válasz. G.K.: A gyakorlati pwlitikai kérdés most az, hogy az MSzMP lesz-e az első kommunista párt a világon, amelyik a saját jószántából megosztja a hatalmát, esetleg a következő módon: úgy, hogy megtartja a vezető szereptét a küliigy és a hadügy terén, viszont bevezet igazi, valódi pluralizmust, többpártrendsze­ren belül gazdasági, szociális és belpwli­­tikai kérdésekben. Véleményem szerint ezt intézményesen meg lehet valósítani és ez ma, a gorbacsovi világban, meg­oldható, reális elgondolás lenne. A kér­désem az, hogy ez milyen támogatásra találna az MSzMP KB tagjai között? P.I.: Mint mondottam, a helyzet re­formpárti. Ez azt jelenti, hogy a kor­mányzásért felelős párt valóban, a szó eredeti értelmében nem önként, de egy válság nyomása alatt alkutárgynak fel tudja ajánlani a hatalommegosztást. Nincs is más lehetősége ebben a hely­zetben. Ez nem lebecsülés azokkal a párttagokkal szemben, akik racionális megfontolásból és nemzetközi elköte­lezettségből személyesen is erre a kon­zekvenciára jutottak. És ilyenek nagyon szép számmal vannak az MSzMP-ben is. Gáti Károly képte egy koalícióé, a­­mely inkább egy kiegyezéses formát ajánl, ezt méltányolni tudom. Kiegye­zéses formát, amelyik egy zűrzavaros, átmeneti világban nem szabad válasz­táshoz, hanem egyfajta választási kon­­ventben lértehozott megegyezéshez kö­ti azt, hogy miként jöhetne létre egy ér­telmes, ésszerű koalíció. Az alternatív képződmények, aproto-pártoknem ha­­markodják el a párttá nyilvánítást — itt bennük is van megfontolás és én ezt már partneri viszonynak tekintem még ak­kor is, ha ez a partnerség nem az állam­­miniszter szobájában kötődött, majd­csak létrejönnek ezek a partnerségek a legkülönbözőbb tárgyalási szinteken. Én ezt a kiegyezési formát el tudom fo­gadni, a gyakorlati megvalósítása leg­alább olyan pwlitikai küzdelem lesz, mint az eddig vezető út volt, ezt is meg kell mondanom. A.A.: Amerikai barátaink sürget­nek. Egy kis türelmetlenség mutatko­zik. Próbálják meg megérteni, hogy di­namikus egyensúly-sorozatra van itt­hon szükségünk. R.M.: Nem az a lényeg, hogy mi itt Amerikában egy kicsit türelemetlenek vagyunk a magyar helyzetet illetően. Sokkal fontosabb, hogy a magyarorszá­gi lakosság türelemetlen. Elvégre majd­nem tíz évbe került az, hogy az MSzMP levonja a konzekvenciáit annak a stag­nálásnak; ami valójában a jelenlegi helyzethez vezetett. G.K.: Ez a türelmetlenség itt és Ma­gyarországon egy bizonyos terminoló­giai zűrzavarból is táplálkozik. Két p>él­­dát említek. A „szocialistapluralizmus” az egyik. Ha az emberek szabadon kife­jezik nézeteiket, szabadon szervezked­hetnek, szabadon versenghetnek a hata­lomért, és ha meggyőzik a többséget, hatalomra jutnak, az „pluralizmus” — jelző nélkül. Ez Magyarországon nincs. Akkor a kérdés az, hogy mi van? Ha az emberek Magyarországon vagy itt azt olvassák, hogy „szocialista pluraliz­mus”, akkor nem tudhatják, hogy tulaj­­donképrpen miről is van szó. A másik maga a „szocializmus” kifejezés. Ha a román rendszer is szocialista és a ma­gyar rendszer is szocialista, akkorittva­­lami alapvető probléma van. Szeretnék egy pozitív megjegyzést tenni és ez a sajtószabadságra vonatkozik. Azt, hogy a mai magyar sajtót'nemcsak érdemes, hanem néha igazi élvezet olvasni, véle­ményem szerint egy alapvető fordulat­nak a kezdetét jelzú H,L: A türelmetlenség az alkotó elem egyik megnyilatkozása. Ösztön­zés. Ha a kormányzó párt megosztja a hatalmát a többi párttal, az számára po­zitívum. Megoszthatja a felelősséget is. Ma Magyarország a gazdasági pwten­­ciája mögött marad. Emiatt feszültség van, a szegénység fokozódik, a nemzet­közi eladósodás emelkedik, válság van. Keresnünk kell a gyógyszert. A gyógy­szer predig nem az, hogy visszatartjuk a társadalmat és piócával gyógyítjuk a beteget, a múlt század módszerei sze­rint, hanem az, hogy mobilizáljuk a ma­gyar nemzet tehetségét. A legfontosabb termelőeszköz: az ember. És ha az em­berek másképp látják a világot, akkor másképp állnak hozzá társadalmukhoz is, a termelés rátája is megemelkedik, a külkereskedelmi versenyképesség is fokozódik, és így tovább. Ma és tovább­ra is az a nyugtalanító, hogy a pwlitikai elit tagjai, akik a végső döntéseket ma meghozzák, a legtöbb energiát arra for­dítják, hogy megtartsák, legiümizálják a status quo-t. P.I.: Nekem erről az elitről a leg­közvetlenebb tapasztalataim vannak. Valamit vegyen még számításba, pro­fesszor úr: milyen erő kell ahhoz, hogy egy ilyen elit a maga félelmét is legyőz­ze. Minden pwlitikatörténeti tapasztalat azt mutatja, hogy aki a hatalom megosz­tásának útjára lép, annak meg kell élnie azt, hogy akik részesülnek ebből a hata­lomból, a legelső dolguk azok ellen for­dítani, akik ezt hagyják. Ebben az eset­ben tényleg erő és elszántság kell. Én ezek közé tartozom, akik azt mondják, hogy ennek ellenére csak ez az út járha­tó, mert ez a nemzeti programnak felel meg. De azért ennek az elitnek a termé­szetrajzát is ismernünk kell. HJL: Zárszavamként hadd mond­jam a következőket. Magyarország szá­mára a külpwlitika területén kapuk nyíl­nak, lehetőség van arra, hogy felhasz­náljuk korábbi tapasztalatainkat, neve­zetesen, hogy a geopwlitikai realitások nevében Magyarország újrarendezze viszonyát a Szovjetunióval. Magyaror­szágnak vannak alternatívái. Gondol­junk Tildy Zoltán 1945-ös, Bibó István 1956-os kibontakozási javaslataira! Ar­ról is beszélhetnének a Szovjetuniónak a pwlitológusok — és talán a párt —, hogy a Szovjetuniónak hasznosabb egy baráti Finnország és Ausztria, mint egy függő helyzetben, félig gyarmati hely­zetben lévő más országcsopwrt. Próbál­ja Magyarország a birodalmtól a jó­szomszédság felé vezető utat munkálni és ennek előnyeiről meggyőzni szovjet­unióbeli barátait! L.L.: Megköszönjük amerikai bará­tainknak, hogy az amerikai nép jószán­dékát is közvetítették nekünk. Meg kell mondanom, erre nagyon nagy szüksé­günk is van. Egyenrangú partnerekké kellene válnunk gazdasági, pwlitikai és társadalmi értelemben a világ országai között. Ehhez viszont pwlitikai támoga­tásra van szükségünk mind a nagyha­talmak, mind az európai egyesült nem­zetek részéről, hogy Magyarország meg tudjon maradni Európában, gazdasági­lag és pwlitikailag. A magam nevében mondom, de úgy vélem, hogy a magyar értelmiségnek ez a része ebben igyek­szik is mindent megtenni. P.I.: A magyar külpwlitika az utóbbi időben bizonyságát adta, hogy szuverén döntésekre képes. Ezeknek a jeleit, gon­dolom, amerikai barátaink is megismer­ték és tudnak róla. Hozzáteszem ugyan­akkor: én Illyés Gyulával értek egyet, aki vallotta, hogy a kis nemzetek külpw­­litikája a belpwlitika. Nekünk, ha már egyszer megadatott, hogy cselekvőké­­p>es és cselekvőkész nemzet körében él­hessünk, akkor ebben a belpwlitikában kell ptéldásan és elhatározóban csele­kedni. S végül: örömmel tapasztaltam, hogy az emigrációs politika és Magyar­­országnak az emigrációhoz való viszo­nya milyen érzékeny pwntja az Ameri­kában élő magyarságnak. Éz még ha né­ha a párbeszédre való képesség hiányá­ról tanúskodik is, mint szükséglet feltét­lenül méltánylandó. S hozzáteszem, eb­ben a mai beszélgetésben megelégedet­tek lehetünk. Ezekről a pwlitikai kérdé­sekről a népnek kell döntenie, s ez a nép képes önmagát kormányozni.

Next

/
Thumbnails
Contents