Nyugati Magyarság, 1986 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West 198<f. január NYUGATI MAGYARSÁG HUNGARIANS OF THE WEST j Published monthly by the CORVIN PUBLISHING LTD.. 42-330 Canterbury Dr. S.W. Calgary, Alta., Canada T2W 1H6 Phone (403) 251-5408 Felelős kiadó és szerkesztő: MIKLÓSSI ISTVÁN Tb. társszerk.: Miska János A szerkesztő bizottság tagjai: Éltető J. Lajos, 3306 S.E. Taylor, Portland, Ore. 97217, USA; i Faust Ilona, 3506 Brandywine St., San Diego, CA 92117, USA; Komjáthy Aladár, 50 Graham Blvd., Montreal, P.Q. H3P 20; Nagy Károly, Middlesex County College, Edison, N.J. 08818. USA. \ Előfizetési díjak 1 évre: Kanada: $20, USA: US-$17, egyéb országok: US-$25 (légi) I Kéziratokat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. Az újságban megjelent írások nem feltétlenül képviselik a szer­kesztő bizottság álláspontját. A valódi névvel aláírt cikkekért a mindenkori cikkírók felelősek. Híreink, cikkeink utánközölhetók lapunk nevének feltüntetésével! SZÁZ ZOLTÁN: BRIAN MULRONEY miniszterelnök úr üzenete (A levél még decemberben érkezett, sajnos néhány nappal decemberi számunk kinyom­tatása után. Ezért most csupán levelének lé­nyegét közöljük magyarul.) A Miniszterelnök úr — felesége, Mila, gyermekei és a maga nevében — legszívé­­lyesebb üdvözletét küldte az ünnepekre a Nyugati Magyarság olvasóinak, munkatár­sainak és szerkesztőségének. Megerősítette, hogy a hagyományos nemzetiségi és vallási szokások ápolásának szabadsága a kanadai életben alapvetően természetes. Jókívánsá­gain túl azon reményét fejezte ki továbbá, hogy az új év békességet, egészséget és bol­dogságot hoz minden családba és közösség­be. Olvasóink, munkatársaink és szerkesztő­ségünk nevében köszönjük a meleghangú üdvözletét, és mi is hasonló jókat kívánunk az új évre a Miniszterelnök úrnak, feleségé­nek és gyermekeinek, továbbá nagyobb csa­ládjának: Kanada minden polgárának! Nyugati Magyarság Románia az amerikai Kongresszus és kormány figyelmének előterében December első hetében a román vám­­kedvezmény és az erdélyi magyarság elnyo­mása és önrendelkezési joga foglalkoztatta a Kongresszust és az amerikai kormányt. December 2-án a New York Times első oldalon hosszú cikkben tárgyalta a román vámkedvezmény kérdését, amely szerintük a Kongresszusban veszélyben forog a román rendszer vallás- és nemzetiségüldözése miatt. George Shultz külügyminiszter december 15- én Bukarestbe látogatott, ahol a románoktól a fennálló nemzetközi szerződések betartását kérte az emberi jogok terén. A cikk részletesen beszámol a Szenátus által nov. 1-én egyhangúlag elfogadott tör­vénymódosító javaslatról. Ezt Steven Symms (R., Idaho) szenátor az Amerikai Magyar Szövetség, a Munkacsoport, az Erdélyi Világszövetség és a Szabad Magyar Jogászok Világszövetségének, továbbá a Christian Res­ponse International felkérésére adta be. A törvénymódosítás . amelyet a külügyminisz­térium költségvetéséhez csatolt, tíz pontban írja le a vallásüldözést, ebből kettő — mint Ft Pálfi Géza agyonverése és a magyar református bibliákból készített WC-papír — magyar vonatkozású volt. Ezután a javaslat hat pontban foglalta össze az erdélyi magyar­ság panaszait az erről szóló H.Res. 56 pont­jainak tömörebb megfogalmazásában. A törvénymódosítás december 3-án került a Ház és a Szenátus egyeztető bizottsága elé. Bár a Ház költségvetési albizottságának el­nöke, Neal Smith (D., la.) minden általános törvénymódosítást el akart törölni. Bemard J. Dwyer (D., N.J.) képviselő, albizottsága rangidős demokrata tagja és a H.RES. 147 főszponzora kérésére egy kompromisszumot fogadott el, amelyet az egyeztető bizottság magáévá tett. A szöveg magyar fordításban így szól: „Bár ezek a törvénymódosítások, amelyek KÖZLEMÉNY Szeretettel köszöntjük szerkesztő bizott­ságunk két új tagját: Faust Ilonát és Éltető J. Lajost! Olvasóinknak aligha kell hosszabban bemutatni őket, hiszen nevük jól ismert la­punk hasábjairól. Faust Ilona három gyermek édesanyja, okleveles tanárnő, a San Diego-i Magyar Ház alelnöke, az ottani magyar iskola egyik veze­tője és tanítója. Lapunkban elsősorban az ifjúsági rovatot vezeti, de minden tekintetben számítunk támogatására. Éltető J. Lajos a Portland State University nyelvész-professzora, a Magyar Baráti Kö­zösség gondnoka és egyik alapítója, az ITT­­OTT c. időszakos kiadvány szerkesztője. A 1 hosszú évek során egy demokratikus szór­vány-közösség vezetőjeként szerzett tapasz­talatait lapunk minden bizonnyal jól tudja hasznosítani. Köszönjük mindkettőjüknek, hogy fel­kérésünkre elfogadták a szerkesztő bizottsági tagságot! a Szenátus, ili. a Ház véleményét fejezik ki, fontos kérdésekkel foglalkoznak, mint pl. az­zal a következetlenséggel, hogy az Egyesült Államok vámkedvezményben részesít olyan országokat, ahol súlyos visszaélések történ­nek az emberi jogok és a vallásszabadság terén, mégis úgy véljük, hogy ezeket a lénye­ges kérdéseket, különösen a nemzeti kisebb­ségek önrendelkezési jogát az .authorizing' bizottságoknak (külügyi bizottságok) kell tüzetesen megtárgyalniuk és a megfelelő lépéseket megtenni.” Az egyeztető bizottság jelentését a Ház dec. 5-én, a Szenátus dec. 6-án megszavazta és ez­zel a törvény és a hivatalos magyarázat tör­vényerőre emelkedett. A törvénymagyarázat mérföldkövet jelent mind a romániai magyarság, mind minden más keletközép-európai nemzeti kisebbség részére. Ez az első eset, hogy az egész Kong­resszus hivatalosan utasította két külügyi bizottságát az önrendelkezési jog megtár­gyalására és az ezzel kapcsolatos lépések megtételére. És ezt az utasítást éppen az erdé­lyi magyarság jogaival kapcsolatos módosítás váltotta ki. Most kaptuk meg Richard Schiftertől, aki az emberi jogok osztályának államtitkára a Külügyminisztériumban, a 19. Semi-Annual Report Implementation of the Helsinki Final Act litografált példányát (a jelentés nyomtatásban még nem jelent meg), amely eddig soha nem tapasztalt részletességgel ír az erdélyi magyarság elnyomásáról. Csak két idézetet közlünk magyar fordításban: „Minden eddigi kormánygarancia ellenére főiskolai szinten már alig lehet általános tár­gyakat magyarul vagy németül hallgatni. Úgy tudjuk, hogy a magyar és német nyelvű könyvtárakat Bukarestbe vitték, ahol a nem­zetiségileg román kormány őrzi őket, súlyo­san megnehezítve a hozzáférést az érdekelt nemzetiségek számára." „Vidéken több nagy múltú, nemzetiségi nyelvű iskolát teljesen román nyelvűvé ala­kítottak át. Ha a TV történelmi műsort ad, a nemzeti kisebbségek történelmi szerepét már alig emliti meg. Az elmúlt év folyamán a táblákat, amelyek a népművészeti tárgyak nemzetiségi eredetét jelezték, eltávolították a múzeumokból." Richard Schifter államtitkár személye jelenti számunkra a legfőbb garanciát, hogy az erdélyi magyarság ügye nem lesz elsik­kasztva a Külügyminisztériumban. Felkéré­sére a fenti négy szervezet közös memoran­dumot nyújtott be Shultz külügyminisz­terhez, hogy kérje a román kormányt a Bo­lyai Tudományegyetem visszaállítására, vagy a belső intézkedés visszavonására, amely sze­rint 36, ill. 25 nemzetiségi szülőnek kell kérvényeznie egy közép- vagy alsófokú nemzeüségi osztály felállítását. A munkánkban eddig elért sikerek eile-, nére 1986-ban fokozott erővel küzdünk a romániai magyarság emberi, kulturális és ön­rendelkezési jogaiért AZ ELMÚLT ÉV NEVES HALOTT AI MAGYARORSZÁG: Csizmadia Ernőné közgazdász-professzor,njgrártudós, Orosz István karmester (Fővárosi Operett), Kosá­riné Réz Lola írónő (93), Erdélyi János tipo­gráfus, könyvművész, Bukovi Márton v. labdarúgó szövetségi kapitány, Scheiber Sándor professzor, az egyetlen vasfüggöny mögötti rabbiképző igazgatója, Vikár Sándor zenepedagógus, Mózer Pál belsőépítész, Kádas Kálmán műegyetemi tanár, v. dékán, Meiczer Miklós bőrgyógyász professzor (Pécs), Varjas Béla irodalom-tudós, az Orsz. Széchenyi Könyvtár v. főigazgatója, Marko­­vits Györgyi irodalomtörténész, főkönyvtá­ros, Wolfram Ervin vegyész-professzor, EL­TE, Kovács Eszter történész, akadémiai osztályvezető, Geszti Ottó akadémikus, mű­egyetemi tanár, Horusitzky Zoltán zongora­­művész, zeneakadémiai tanár, Török Sándor író, Kökény Lajos v. országgyűlési gyorsiro­dai tanácsos, a Magyar Eszperantó Szöv. tb. elnöke, Juhász Jenő orvosprofesszor, Simo­­novics István akadémikus, haematológus, Verő József akadémikus, műegyetemi tanár, Lipták Gábor író, kultúrtörténész, Zolnay László régész (a Budai Vár kutatója), Forgó László akadémikus, feltaláló (Heller-Forgó hűtőrendszer), Kemenesy Ernő agrártudós prof. (Keszthely), Máthé Miklósné Kéri Klá­ra zongoraművésznő, ny. zeneakadémiai ta­nár, Bágyoni Attila, az Orsz. Egészségügyi Int. igazgatója, Kardos Lajos professzor, pszichológus, Majoors István író, műfordító (Karinthy Frigyes barátja), Nádor Vera ipar­művész, divattervező, Havassy Pál építész, műemlékvédelmi szakértő, Petri Gábor or­vosprofesszor, v. szegedi egyetemi rektor, Donászy Kálmán újságíró, v. kisgazda képvi­selő, Granasztói Pál építész-professzor, író, Lontai Egon vendéglátóipari szakértő, a Ma­gyar Szakácsok és Cukrászok Szöv. elnöke, Szegő Gizi karikatúra-rajzoló (GIS — Lúdas Matyi), Káinok! László költő, Toldi Géza v. ferencvárosi labdarúgó-válogatott, Sipeki Levente balettművész, Nagy Kázmér író, új­ságíró, Zsoldos Imre karmester (Magyar Rá­dió tánczenekara), Rigó Magda operaénekes­nő, Nagy Elemér építész (A „Magyar Építő­művészet" szerkesztő bizottsága elnöke), Martini Lajos zeneszerző, zongorista, kar­mester, Sivó Mária színművésznő, Czeizing Lajos fotóművész, Ladányi Józsa sebészpro­­fesszomó (Debrecen), Nónay Tibor szemész­professzor, dr. Nyárádi Iván orvos, tüdőspe­cialista, Korányi György vegyész-professzor, műegyetemi tanár, Putnoky Gyula orvos­­professzor, Bódy Gábor filmrendező, Fend­­rik Ferenc író, Gellért Endre, a Magyar Te­levízió főszerkesztője, Bertalan Vilmos mű­vészettörténész, Kovács Gyula színművész (Állami Bábszínház), Koffán Károly fotómű­vész, Nánási László parasztpárti politikus. ERDÉLY: Harag György színházi rendező (Marosvásárhely), Halmos György zongora­­művész (Kolozsvár), Gy. Szabó Béla festő­művész. NYUGATI ORSZÁGOK: Lord Balogh (Ta­más) közgazdász, v. miniszter (London), Len­gyel Emil professzor, szociológus, történész, író (N.Y.), Gombos Zoltán lapkiadó (Ameri­kai Magyar Népszava, Szabadság), Ormándy Jenő karmester (Philadelphia), Molnár Fe­renc brácsaművész, Rozanich István szer­kesztő („Caribi Újság”, Venezuela — az USA-ban hunyt el), Vaszary Gábor író (Svájc), Kolossváry Béla fizikus-professzor (USA), Károlyi Mihályné, Andrássy Kata­lin, Zend Róbert költő, Elizabeth Cleaver (Mrázik Erzsébet) grafikus művész (Mont­­reál), Halász Miklós író (N.Y.), Szegő Gá­bor professzor, matematikus (Kalifornia), Pólya György (97) matematikus (Kalifornia), André Kertész fotóművész (91, N.Y.), Bíró László, a golyóstoll feltalálója (Buenos Aires), Pátkai Ervin szobrászművész (Párizs), Deák Miklós bankár (N.Y.), Nemes Endre fotóművész (Svédország), Andráss Sándor repülő-tábornok (Kismarton, Ausztria), Gel­lért Hugó grafikus, újságíró (USA), Szantelli György vívómester, v. magyar bajnok (USA). Nyugaton élt, Magyarországon hunyt el Ma­jor Róbert közgazdász, szakíró. Elhunyt to­vábbá Olt Károly v. miniszter, Nemes Dezső párttörténész, Beöthy Ottó, Tóth Dezső kul­­túr-propagandista, miniszter-helyettes. Összeállította: Végh Imre SZERKESZTŐI ÜZENETEK Köszönjük Olvasóinknak a sok karácsonyi üdvözletét és az igen szép számban beérkezett ajándék-előfizetéseket. Külön mondunk kö­szönetét azon kedves Olvasóinknak, bará­tainknak, akik megértették nehézségeinket és segítségünkre siettek! Az év végén jelentős számban küldtünk ki előfizetés megújítására szóló felhívást. Sajnos néhány azonos nevű Olvasónknál hibát is követtünk el. Elnézést kérünk tólük! Akik még nem adták postára előfizetésüket, azokat arra kérjük, ne késlekedjenek vele, mert kö­vetkező számunkat csak előfizetőinknek küldjük ki. Akik pedig nem kívánják megújí­tani előfizetésüket, azoknak köszönjük, hogy eddig is olvasták lapunkat! A hirdetésekre rendes üzleti számlát állítunk ki, tehát minden összeg levonható az adóból az USA-ban is és Kanadában is. Kérjük üzletben lévő Olvasóinkat, támogassák la­punkat hirdetéseikkel! Kiadó Vállalatunk keres magyarul kitűnően gépelő, jó helyesírási és fogalmazási készség­gel rendelkező, lehetőleg felsőfokú végzett­ségű munkavállalót komputeres szedésre és általános, könyv- és újságkiadással kapcso­latos munkára. Jelentkezés az újság címén.

Next

/
Thumbnails
Contents