Nyugati Magyarság, 1985 (4. évfolyam, 2-12. szám)

1985-02-01 / 2. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West 1985. február NYUGATI MAGYARSÁG HUNGARIANS OF THE WEST Published monthly by the CORVIN Publishing Ltd. A CORVIN Publishing Ltd. havonta megjelenő lapja Kiadóhivatal (Editorial Office): 11751 Canfield Rd. S.W. Calgary, Alberta CANADA T2W IJ6 Tel.: (403) 238-2191 Felelős kiadó és szerkesztő: MIKLÓSSI István Társszerkesztő: MISKA János Előfizetési díjak: Kanada $17.-, USA US-$15.­­Egyéb országok US-$20.­Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jo­gát fenntartjuk. Az újságban megjelent írások nem feltétlenül képviselik a szer­kesztőség álláspontját. A teljes, valódi névvel aláírt cikkekért a mindenkori cikkírók felelősek. Szerkesztőségi zárás a hónap utolsó napján! A MAGYAR TÚLÉLÉS ÖTPARANCSOLATA 1. Ne gondolkozz! 2. Ha gondolkozol, ne beszélj! 3. Ha beszélsz, ne Írj! 4. Ha írsz, ne írd alá! 5. Ha meg aláírod, ne csodálkozz ...! Az Amerikai Magyar Tanárok Szövetsé­ge következő konferenciáját 1985. április 25-27. között tartja az Indiana Egyetemen (Bloomington). HÁRS LÁSZLÓ: KÉTHLY ANNA Aki ismeri a II. világháború utáni évek történetét, és ha ismeretei nem­csak könyvekből, újságokból, de személyes tapasztalatokból is adód­nak. az tudja, hogy Szakasits Árpád és Kéthly Anna. a volt Szociál­demokrata Párt két vezetője, egy­mástól élesen különböző jellemmel és filozófiával vett részt e rendkívül bonyolult időszak politikai-társa­dalmi életében. Szakasits Árpád, a volt publicista, a II. világháború alatt a Népszava főszerkesztője, a Szociál­demokrata Part főtitkára, az 1945— —47-es években, éppúgy felismerte, mint más szocdem-vezetők, hogy az ország nem a beígért ..szocializmus" felé halad, hanem annak meghamisí­tott formája, mondhatnánk karikatú­rája felé. Felismerte — mert volt elég tapasztalata hozzá —. hogy egy olyan moszkovita gárda ragadja fokozatosan magához a vezetést, amely se nem magyar érzésű, se nem becsületes, s ..a dolgozók or­szága" helyébe egy olyan csoport­diktatúra van kialakulóban, amely ugyan Marxot és Engeist még min­dig kiteszi a kirakatba, de lényegében a sztálini imperializmus és ember­telenség kiszolgálója, leutánzója. A ..harcedzett" Szakasits mindezt látta, de gerince meghajlott s elárulta a Szociáldemokrata Pártol — behódolt a sztálinizmusnak. Kéthly Anna nem ilyen fából volt faragva. Ez az angyalföldi munkás­családból származó asszony a humá­nus. emberi és magyar érzésű szocia­listák közé tartozott. Meggyőződése miatt megjárta a szélsőjobboldali diktatúra veszélyes útját, majd 1945 után — Moszkva patronálását elke­rülve, sőt el is utasítva — tudása, műveltsége, politikai ítélőképessége folytán a politikai élet élvonalába került. Mint meggyöződéses magyar szocialista mindig bátran szem be­szállt a sztálinisták erőszakos politi­kájával. Hitte, hogy csupán egy demokratikus többpártrendszer, szabad választás és az emberi jogok maradéktalan biztosítása építheti fel az új Magyarországot. E sorok Írója a bátor magyar poli­tikus-asszonnyal egészen 1976-ban. Belgiumban bekövetkezett haláláig levelezett. A levelek megvannak és úgy tervezem, hogy halála huszadik évfordulóján nyilvánosságra hozom őket. Nem is Írtam volna Kéthly Annáról, ha nem jeleni volna meg otthon egy cikk. amely hirtelen sür­gőssé tette számomra a megszólalást. A cikket a magyar emigráció számára nyomott „Magyar Hirek"­­ben olvastam. — Nemes János Strassenreiter Erzsébet írását ismer­teti. aki a Társadalmi Szemlében vont párhuzamot Szakasits és Kéthly között. A ..párhuzamvonásból" különös módon nem kevesebb derül ki. mint az. hogy a Rákosinak behó­doló. öt hűségesen kiszolgáló, korábbi becsületes magyar és szocia­lista eszméit sutbadobó Szakasits példaképe volt a magyar szocia­listának. ezzel szemben Kéthly Anna elkanyarodott a szocialista eszmétől és „az imperialista politika szolgála­tánál kötött ki". Kéthly Anna élettörténetével nem terhelem most az olvasót. Életével, emigrációjával ő már a magyar tör­ténelem egyik — vitatható értékű, de — kimagasló alakja. Itt most csak annyit, hogy 1922-ben választották be először szociáldemokrata képvi­selőként a parlamentbe, tehát olyan időkben, amikor különös bátorság kellett ahhoz, hogy valaki magát szocialistának vallja, s bátorság kellett ahhoz, hogy valaki parlamenti úton igyekezzék a szocializmus fo­galmát megtisztítani a ráragadt salaktól. 1945 után Kéthly azt hitte, hogy végre megvalósulhatnak azok az eszmék, amelyeknek már fiatal leánykorában elkötelezte magát. Úgy akart szocialista lenni, hogy hitt a többpártrendszerben, a szabad demokráciában, a hamisítás nélküli szabad választásokban és bízott ab­ban. hogy Magyarország független államként foglalhatja el helyét az európai nemzetek családjában. „Kéthly Anna útja — írja Nemes János — a felszabadulás után elka­nyarodott a szakasitsi szociáldemok­rata pályától." El kell ismerni, hogy Nemes Jánosnak ebben halálosan igaza van. De mennyire elkanya­rodott! A „szakasitsi pálya" ugyanis Sztálinhoz és Rákosihoz kötődött. Nemes ezt úgy fogalmazza, hogy Kéthly ragaszkodott „a polgári demokrácia formáihoz" és nem találta meg a helyét „a formálódó szocialista valóságban". Ö tehát a dühöngő sztálinista terrort „for­málódó szocialista valóságának nevezi! Aztán ezt Írja: „Az egyesülés ellenzése miatt kizárták a Szociál­demokrata Pártból." Nem tudna Nemes János arról, hogy az erőszakolt „egyesülést" előkészítő Rákosi-terrorcsoport a pártszabályzat legelemibb előírásait megszegve, egy Népstadion-beli gyű­lésen azt a valótlanságot állította, hogy ..Kéthly Anna lemondott vezetői tisztjéről"?! Nem tudna a cikkíró arról, hogy Kéthly sohasem mondott le. őt a tagság sohasem zárta ki? Nem tudna arról, hogy Kéthly Anna a kizárását csak a más­napi lapokból tudta meg? Érdekes, hogy Nemes János nyíltan megírja, hogy „Kéthly Annát 1950-ben a szocialista eszményeket megcsúfolva vetették bűnlelenül hat évi bör­tönbe". de óvakodik attól, hogy bármiféle összefüggést keressen a pártból való állítólagos kizárás és a büntelen börtönbüntetés között! Hogy az olvasókat még jobban A Doris Urchnak nyújtott segítség csak egyike a Heritage Fund számos lehetőségeinek! ..Valóban úgy vélem, hogy igen sok nyugdíjas számára előnyös az ilyen elhelyezés . .. egy jól szervezett hely. ahol az ember közösségben érezheti magát, de ugyanakkor biztosítva van a zavartalanság és függetlenség is — olyan bér mellett, amit min­denki ki tud fizetni." Doris szavait ismétlik más albertaiak is. akik olyan bérházakban laknak, amelyeknek megépítését a Heritage Fund tette lehetővé. Az olcsó lakáshoz való juttatás csak egyike azoknak a mó­doknak. amelyekkel a Heritage Fund segít bennünket. Egye­bekről, mint például a mezőgazdaságról, az egészségügyről, az orvosi vizsgálatról, környezetünkről és sok másról nyújtanak részletes felvilágosítást a Heritage Fund-ról szóló kis füzetecs­­kék. amelyek beszerezhetők az Alberta Treasury irodáinak bemutató állványairól és sok középületben, vagy az alábbi szel­vény beküldésével. TO: Alberta Treasury, Room 434, Terrace Building, k Edmonton, Alberta T5K 2C3 m Yes, I would like the Heritage Fund folders on the H subjects I have checked: I G Agriculture G Environment D Investments Sr] Broadening Alberta’s □ Health Care □ Medical Research —1 Economic Horizons I—, [-] Heritage Fund r—i Rainy Days and I G Education LJ Balance Sheet LJ Future Generations □ Energy Development D Housing G Recreation 1 NAME_______________________________________ ADDRESS TOWN/CITY. ________POSTAL CODE (Please print clearly) trtease prim 1% Doris Urch. a calgary-i J E. Harris nyugdíjas bérház lakója Ahcfía TREASURY megkeverje, hozzáteszi, hogy Szaka­sits Árpádot is kidobták „köztár­sasági elnöki hivatalából.. . A cikkíró ezután rátér 1956 „zavaros napjaira". Egy szóval sem említi, hogy e „zavaros napok" elsö­pörték a Rákosi-rendszert és Kéthly Anna is szabad lett. Nem említi azt sem. hogy Kéthly Nagy Imre állam­in inisztere lett. és hogy például Bibó István. Nagy Imre másik állam­minisztere — akit halála után „iro­daim ilag" rehabilitáltak odahaza —, hires, 1956. november 4-én irt, a Nemzethez szóló utolsó „Kiáltvá­nyát" e szavakkal végzi: „Megálla­pítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi képvi­selője és külképviseleteinek törvényes feje Kéthly Anna államminiszter. Isten óvja Magyarországot!" Nyilvánosságra hozott levelezése bizonyítani fogja majd azt. amit egyébként eddigi életrajzírói is doku­mentáltak. hogy Kéthly Anna semmitől sem viszolygott jobban, mint attól, hogy amerikai karrierista politikusokkal együtt emlegessék a nevét. Az emigrációban —. kétség­telen — elölről kezdte a harcot. Megjeleni az. ENSz különböző bizott­ságai előtt, harcolt hazája becsüle­téért. igazságáért a Szocialista Inter­­nacionálé különböző kongresszusain, szakszervezeti összejöveteleken, stb. Ezek vajon mind az imperialisták fórumai voltak? „Foglalkoztatta a hazatérés gon­dolata is" — idéz a cikkíró Strassen­reiter Erzsébettől. Foglalkoztatta? Mi csak arról tudunk, hogy nyolc­vanadik életéve betöltése után a Magyar Népköztársaság minden elképzelhető eszközzel haza próbálta hívni. A magyar kormány ezzel a gesztussal is bizonyítani akarta a nyugati kormányoknak és a nyugat­európai szocialista pártoknak, hogy elmúltak már a Rákosi-idök s ma már egy egészen más Magyarország tart kapcsolatot a Nyugattal. Rózsa­dombi villát ígértek Kéthly Anná­nak. és magas nyugdijat. Ez az idős asszony, aki addigra már a nemzet­közi munkásmozgalom egyik legtisz­­leltebb egyénisége volt. udvariasan — küszködve kétségtelen honvágyá­val —. de határozottan visszautasí­totta annak lehetőségéi, hogy hátrale­vő éveit hazájában élje le. Kéthly Anna még nyolcvan fölött sem kívánta követni — látszólag sem — Szakasits és Marosán útját. Megmaradt az általa többször hangoztatott kossuthi elv mellett: „A magyar emigrációnak élő tiltakozást kell képeznie a magyar haza állami életének eltiprása ellen." A hazahívó levelekre, telefonokra ezt válaszolta: „Mindaddig, amíg Nagy Imrét hivatalosan nem rehabilitálják és nincs latható sírja, nekem semmi he­lyem Magyarországon." A tanúk még közlünk vannak, még élnek. Élnek idekint. odahaza is. Partonkivúliek és párttagok, akik ismerték Szakasits Árpádot is. Kéthly Annát is. Emlékeznek a Rákosi­­időkre és emlékeznek a Szakasits és Kéthly közli „valódi" párhuzamra is.. . OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Néha előfordul, hogy valamelyik olvasónkhoz nem kézbesíti ki a posta az újságot. Amennyiben valaki a hó­nap végéig nem kapja meg a lapot, kérjük, azonnal jelezze azt szerkesztő­ségünknek. hogy gondoskodhassunk a pótlásról. Két-három hónappal ké­sőbb — a sok visszamenőleges ren­delés miatt — már nem biztos, hogy van tartalékunk. Csupán tájékoztatásul közöljük, hogy az újságnak az indítástól számí­tolt 38 hónap alatt összesen 34 szá­ma jelent meg. tehát 4 szamot ad­tunk ki összevontan. Kérjük olvasóinkat, támogassanak bennünket az eddigiekhez hasonlóan, fizessenek elő barátaik számára is. kérjék fel üzletben lévő ismerőseiket a lapban való hirdetésre. Az újság te­temes kiadási költségeit az előfizeté­sek és hirdetések nem fedezik, csak könyvek kiadásából és egyéb szedési­­nyomlátási munkákból tudjuk — i­­gen nehezen — előteremteni a szük­séges összeget, ezért köszönettel ve­szünk adományokat is a sajtóalapra! Nyugati Magyarság

Next

/
Thumbnails
Contents