Nyugati Magyarság, 1985 (4. évfolyam, 2-12. szám)

1985-02-01 / 2. szám

nyugati HAey4cs/£e- I I S4 AI IA\N Cf II I WEST -The monthly publication of the CORVIN PUBLISHING LTD. IV. évfolyam. 2. szám 1985. február ELŐFIZETÉSI DÍJAK I ÉVRE: Kanada: $17.­­USA: US-$15.­­Egyéb országok: US-$20.-KIADÓHIVATAL — EDITORIAL OFFICE: II 751 Canfield Rd. S W. Calgary. Alberta. CANADA T2W IJ6 Tel.: (405) 238-2191 HARASZTI ENDRE: A „ROMÁN” UTAZÓ A „Magazin” c. Bukarestben megjelenő román hetilap egyik tavalyi száma az alábbi rövid közleménnyel lepte meg olvasóit: „Az egy ideig Tibetben élő utazó, aki 1834-ben az indiai Kalkuttában kinyomtat­ta az első tibeti-angol szótárt, valamint a tibeti nyelvtant, a román Alexandru Sama volt.” Nos, a román eredetű forrásokban már több esetben felbukkant a „román" Dózsa György, de román lett az egész Hunyadi család, Nándorfehérvár hősétől kezdve egé­szen a reneszánsz Mátyásig. A román feje­delmek közé sorolták — az egy esztendeig uralkodó Mihály vajda mögé! — legna­gyobb fejedelmeinket, a Báthoriakat, Bocs­kai Istvánt és Bethlen Gábort is. A „román tudomány ékes lapjain" magyar zsenik sorakoznak, természetesen mint románok, akár a múlt századok kincses Erdélyében éltek, akár századunk halandói voltak. A román történetírók nyilván vérszemet kaptak ama sokak által nem várt, meglepő eredmény után. amikor sikerült 1918—20- bun néhány nyugati politikussal, sőt publi­cistával elhitetni, hogy Erdély tulajdonkép­pen „mindig is román volt”. Nos, gon­dolták, ha ezt elhitték, akkor sok mást is el lehet majd hitetni velük. Megindult a kelet- és dél-európai történelem szisztematikus átdolgozása. A „dákó-román" cél szentnek látszott, s ugye, „a cél szentesiti az eszközt”. A történettudósok azonban, akikre az ezer­éves adathalmaz „átértékelése” nehezedett, nem mindig tudtak megbirkózni a hatalmas anyaggal. Minduntalan ellentmondásokba keveredtek, meg aztán egyszerűen megfeled­keztek valamelyik régen élt magyar Íróról, művészről, tudósról vagy történelmi alakról, így feledkeztek meg Körösi Csorna Sán­dorról is, a Háromszék megyei Kőrösön, 1784-ben született székelyről, erről a szín­magyar nyelvű és lelkű diákról, aki megjárta Nagyenyed híres kollégiumát, s Göttingenben határozta el, hogy a messzi Keletre utazva felkutatja a magyarok ősha­záját. E rövid cikkben nincs értelme e nagy magyar utazó viszontagságos életére ismétel­ten kitérni, hiszen eleget olvashattunk róla a műit évben, amikor születésének 200. év­fordulóját ünnepeltük. A nagyvilágon számos nyelven született érdekes és értékes értekezés erről a merész magyarról, aki az első angol-tibeti szótár megalkotója lett, s aki távol szeretett Erdélyétől, Dardzsiling­­ben nyert végső nyugodalmat. Síremléke ma már telítve van különböző magyar szer­vezetek plakettjeivel s a sír előteréből soha nem fogy ki a virág. A japánok buddhista szentként tisztelik emlékét, és Washingtontól — Londonon át — Tokióig minden tudományban jártas em­ber tudja, hogy Körösi Csorna Sándor magyar volt. . . Szülőföldje természetesen az ezeréves magyar Erdély szerves része volt, magyar voltát — sok egyéb mellett — az 1784. évi keresztelőkönyv is bizonyítja. Mivel hihetetlenül nagy tehetsége volt az Fizessen elő! Megrendelő szelvény a 12. oldalon idegen nyelvek elsajátításához, alig vitat­ható, hogy elleste a környéken lakó, Moldá­viából. Regátból átszivárgóit oláh családok gyermekeinek szavait, mondatait, de egyéb­ként nem túl sok érdeklődést mutatott a határon kívüli oláh országocskák irányában, amelyek az ő ifjúsága idején kétségbeesetten próbálták a fölöttük fennhatóságot gya­korolni akaró törököket és oroszokat egy­más ellen kijátszani. Körösi Csorna Sándort a magyar őshaza rejtélye izgatta és nem az oláh őshaza misz­tikuma. Ha az oláhok őshazáját kívánta volna felkutatni, akkor nyilván a Dél- Balkán hegyeiből-völgyeiből kiindulva kísé­relte volna meg követni a romanizált pász­tornépek Al-Duna felé vezető útját. Lénye­gesen könnyebb feladat lett volna, mint a távol-keleti út, a turáni őshaza felkutatása! A román „tudósok” megdöbbenve ta­pasztalták, hogy 1983 második felétől kezd­ve nemcsak a magyarok, de a nagyvilág Mi , bujdosók, gyászünnepet ülünk az idén megint. Kerek kétszázötven évvel ezelőtt, 1735-ben tért meg őseihez II. Rákóczi Fe­renc, a Nagyságos Fejedelem. Kétszázötven esztendő nagy idő. Ennyi idő alatt könyvek sokasága jelent meg a Fejedelem életéről, a szabadságot szerető magyar nép gyötrelmei­ről, dicső harcairól, a Rákóczi-szabadság­­harc bukásáról. Nem ismételni akarunk most, előzzük meg kissé a szabadságharc korát s menjünk vissza gondolatban abba az időbe, amikor a nagyságos ifiúr még csak 8 éves volt, ami­kor hőslelkű édesanyja, Zrínyi Ilona oltalma alatt, a császáriak által ostromlott Munkács várában még gyermekként élt. 1684-et írtak akkor... A Farkas-malmot régen nem használták már. Pontosan azóta, hogy a török kicsapott a pusztára, a malmot kirabolta, aztán föl is gyújtotta. Az öreg molnár elmenekült, a félig leégett malom meg ott áll a puszta kö­zepén, egy gyenge patak partján, üresen, elhagyottan. Mostanában ott van a senki­földje. Ellátni mindkét irányba innét, a csá­száriak által megszállt terület felé is, meg a törökök irányába is, mindenünnét közel egyforma távolságra, talán félügetésnyire. Ide beszélték meg a találkozót csütörtökön délre, Thököly Imre fejedelem és a császá­riak oldalára állt kuruc ezredes, Petneházy Dávid. Bent vannak ők ketten az épületben most, de senki más, erről a találkozóról sem a török, sem a császáriak nem tudhatnak. Kelepcére nem gondol senki, de azért a patakvölgyet erősen vigyázni kell. Öreg ember ül a farönkön a patak part­ján, nem valami csillogó köntösben, és száron tartva pej kancát itat. Szemben vele, a patak túloldalán fényes ruhájú vitéz áll­dogál fekete lovával és átpislog néha az öreg felé. Nem széles a patak, nem is nagyon mély, egy jó lovas, jó nekirugaszkodással könnyen átugrathatná. — Itatunk, bátyám, itatunk? tudományos körei is készülnek „valami" Körösi Csorna Sándor nevű erdélyi utazó és tudós születésének megünneplésére. Ideges­ségüket fokozta annak napvilágra kerülése is, hogy egy Jakabos Ödön nevű erdélyi szé­kely-magyar nem is olyan régen, 1972 őszén indult el Körösi Csorna Sándor nyomában Indiába, sőt a bukaresti Kriterion az útinaplóját is megjelentette (Jakabos Ödön már nem érhette ezt meg, mert 1979. október 22-én meghalt). Magyarországon egyre-másra jelentek meg megemlékezések, könyvek, tanulmányok, sőt egy Csetri Elek nevű romániai magyar író is feldolgozta Csorna életének alkotó korszakát. A buka-. resti Kriterion vezetői alighanem megkapták a magukét a „meggondolatlan” megjelente­tés miatt! Egy szemfüles magyar folyóirat, az „Új Tükör” felfedezte a bukaresti Magazin-ban megjelent híradást, és akadt egy merész (Folytatás a 11. oldalon) — Itatunk . . . — Fáradtnak látszik már az a ló, akár a gazdája. Több pihenőt is elbírnának már. — Elbír ez a ló engem, magam is csak megvagyok, amíg mi kellünk még. — Merre való, kedves bátyám, ha meg nem sérteném? — Én, ecsém, a Balatonnál élek, az is adja a kenyeret nekem. Azaz inkább csak adna mostanában, merthogy régen volt az, amikor Tekeli urammal mi arrafelé jártunk. Hát te, ecsém? — Besztercéből való vagyok, de nem akármilyen legény ám — bányász! — No csak. — Igaz, én sem járom mostanában az otthoni tájat, mert Petneházy uramékkal jó másfél esztendeje már, hogy csak a nyugati végeket járjuk. — Cudar világ ez! Te nem tudsz haza­menni Besztercébe, mert ott most a Feje­delem az úr, de én sem láthatom kicsi há­zamat a tóparton, mert a Balatonnál meg ti vagytok, a császáriak! Pedig mindketten Magyarországon harcolnánk talán? — Nem kellene, hogy így legyen, kedves bátyám. Gyengül a török, de maguk Tekeli fejedelem úrral mégis erősen támogatják. Meddig állunk még szemben egymással? Magyar a magyarral? — Hadd el, fiam. Nem a Fejedelem akarja, hogy így legyen, csak ehhez mi nem sokat értünk. Talán ezen tárgyalnak most odabent olyan nagy titokban. Ország dol­gában, urak dolgában. Odabent, a félig leégett, düledező öreg malomban, a bagolymenedékben — Thö­köly fel-alá járkál, hátul összekulcsolt kéz­zel. — Arra feleljen nekem, ezredes uram, aki nemcsak kitűnő katona és bölcs had­vezér, hanem élesen látó vezető is, kinek lesz az jó, ha a német jön a török helyébe? — Én hűséggel szolgáltam a Fejedelmet, akire felesküdtem — veszi át Petneházy a szót —, azt tudhatja nagyságod is. Úgy MAGYAR EMBERI JOGOK ALAPÍTVÁNY Szervezetünk — a Magyar Emberi Jogok Ala­pítvány — szorosan együttműködik azokkal, akik Magyarországon, Romániában és Cseh­szlovákiában a magyarság emberi és nemzeti jo­gaiért küzdenek. Bizalmas forrásaink információs szolgálata segítségével rendszeresen és gyorsan kézhez kapjuk az olyan kiadványokat is. amelyek az említett országokban független, hivatalosan nem jóváhagyott. ..szamizdat” formában jelen­nek meg. Ezek a ma már többé-kevésbé rend­szeresen megjelentetett kiadványok hiteles módon tájékoztatnak a magyarságot érintő legfontosabb fejleményekről, ismertetik a nemzet legégetőbb gondjait. Szerzőik, bátran vállalva zaklatásokat, börtön- és pénzbüntetéseket, figyelemmel követ­nek minden jogsértő intézkedést és beszámolnak a belföldi ellenzéki csoportok akcióiról. A Hungarian Human Rights Foundation alapvető fontosságú tényezőnek tartja, hogy hiteles forrású dokumentációkra alapozza a Kárpát-medence magyarsága érdekében folytatott munkáját. Két ok miatt lényeges a hiteles doku­mentáció: 1. Növelnünk kell a nyugati magyarság körében azok számát, akik folyamatosan érte­sülnek a Kárpát-medence magyarságának jogait csorbító tényekről. 2. Amikor mi. Nyugaton élő magyarok, egyre többen fordulunk országaink kormányaihoz, kulturális, tudományos, üzleti és egyéb szerveihez, hogy a Kárpát-medencében élő test'ére'nk érdekében mozgósítsuk őket. akkor hiteles tényekre van szükségünk informálásukra. Szervezetünk ezért elvállalta a magyar ..szamiz­­dat"-kiadványok sokszorosítását és forgalmazását Nyugaton. Jelenleg az alábbi kiadványok ren­delhetők meg: „Beszélő”, „Hírmondó”, „Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentései”, „A szlovákiai magyar iskolák védelmében”. Címünk: Hungarian Human Rights Foun­dation. PO.Box "J". Gracie Stn.. New York. N Y. 10028, USA. (Kérjük, tüntessék fel, hogy a legújabb ki­adványokon kívül igényt tartanak-e a korábbi számokra is!) hittük valamennyien, hogy a török segít­ségével felszabadíthatjuk országunkat. így hittük ezt már Zrínyi urunk óta. De aztán jött nagyságod aljas tórbecsalása és rabsága. Most megfizetünk a töröknek aljasságáért. — Ezredes uram, most, hogy odaát van kegyelmed a császár oldalán, talán még nyíltabban láthatja azt a sok szenvedést és fájdalmak amit a császár seregei okoznak naponta népünknek. Nekünk ezért most nagy szükségünk van a törökre. Pusztulhat­nak aztán, de most adjanak erőt, mert a német iga különben örökre a nyakunkon marad. — Igaz a szenvedés — kapja föl a fejét Petneházy —, de ha megengedi nagyságod, én is felemlítem, hogy a török mennyi bajt és keserűséget okoz minekünk. És a tatár segélyhadak mit művelnek, amerre megje­lennek? Hány falut raboltak már ki, égettek föl, hurcolják el a lakosságok meg ölik le az embereket, gyalázzák asszonyainkat? Thököly megkerüli az asztalt, odaáll Pet­neházy elé és megfogja mindkét vállát. — Petneházy uram, térjen vissza hoz­zánk! Megteszem az egész sereg fővezé­rének. Egy mindent elsöprő tavaszi hadjá­ratban visszafoglaljuk az egész Felvidéket, megszerezzük Erdélyt, aztán Magyarország többi részét is. Petneházy feláll és hátralép. — Bármennyire is fáj kimondanom, én a török mellé többet nem állok. Ezért se rám, se az én kuruc seregemre ne nehezteljen nagyságod. Mi a törökben nem bízunk töb­bé! Még ha a császáriak mindig elővédnek dobnak is oda, akkor is győzni fogunk! Előbb a törököt, meg a kutyafejű tatárját (Folytatás a 3. oldalon) BAGOSSY LÁSZLÓ: „Lóról szállva”

Next

/
Thumbnails
Contents