Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-08-09 / 179. szám

1931. augusztus 2. JNftfmnffite. A főszolgabírónak a törvény keretein beiül mindenkor a többség akarata szerint kell cselekednie — mondotta Erdőhegyi főispán a kisgyűlés pénteki ülésén Szabolcsvármegye törvényható­ságának kisgyűlése" péntek dél­előtt a vármegyeháza kistermében tartotta meg szokásos havi ülését. 10 óra után néhány perccel Erdő­hegyi Lajos dr. főispán nyitotta meg az ülést, üdvözölve a megje­lent bizottsági tagokat, akik Olch­váry Pái kivételével mind jelen voltak. Í A főispáni megnyitó után az előadók a tárgysorozat pontjait ísimlertették, amelynek során nagy vita fejlődött ki a nagykállói ve­zető jegyző választása ellen be­nyújtott fellebbezés ügyében. A nagykállói választók egy résza ugyanis sérelmesnek találta a vá­lasztást vezető főszolgabíró tény­kedését, miután az, * Andreánszky Gyula helyet^s jegyi zőt nem' jelölte. Az alispáni javaslat a fellebbezés, etutasitását javasolta, tóért a fő­szolgabíró ,— a beszerzett ada­tok szerint — teljesen legálisan járt (el. A főszolgabíró diszkrecio­nális jogánál fogva — szólt az in­dokolás — nem tartozik magyará­zatot adni, hogy kit, miért nemje­Jöi s igy a benyújtott fellebbezés­nek nincs jogi alapja. Korniss Ferenc dr. a javaslat ellen eme't szót. Hangsúlyozta, hogy a főszolgabírónak a törvény keretein belül elsősorban a több­ség kívánságát keh mérlegelnie s neiml szabad önkényesen cseleked­nie. Andreánszky másfél évig volt helyettes jegyzője Nagykállónak s nemi látja be, hogy ha jő volt helyettesnek, miért nem lehetett volna jó tőjegyzőnek rs. Azt azonban előrebocsátotta, hogy nem ismeri teljesen az ügy hátterét » azokat a motívumokat, amelyek #>- főszolgabírót ilyen elhatározásra bírták. Kovách Elek dr. véleménye sze­rint a főszolgabíró a törvény sze­rint járt el s igy mindenkinek alá ke'i vetnie magát döntésének. Ha olyan jelenségek merültek fel, a ­melyek megtorlást követelnek, ak­kor a megfefelő utat ke'i választa­ni, "de nqm tartja helyesnek a fel­szólaló álláspontját. { i A többség aKarata — úgymond — nem 1 mindig kifejezője a közérdek­nek ! ( s mert nem akar a dolog hátteré­vel foglalkozni, kéri, hogy az alis­pán javaslatát fogadja ei a kisgyű­lés. Ezután Virányi Sándor alispán­helyettes indokolta imieg az elutasí­tó javaslatot s azokat az okokat, amelyek miatt a főszolgabíró a jelölést mellőzte, mire Korniss dr. indítványát visszavonta azzal, hogy a főszolgabírói 'ténykedéssel kap­csolatban csak elvi álláspontját akarta leszögezni. A vitát végül is Erdőhegyi La­jos dr. főispán zárta be, aki nyo­matékosan kijelentette, hogy ő is Korniss dr. eiví álláspontját tart­ja helyesnek mert a főszolgabírónak igenis minden­kor a többség akarata szerint keií cselekednie. Nyíregyháza város képviselőtes­tülete 12 ezer pengő évi hozzájáru^ lást helyezett kilátásba a Magyar Légiforgalmi rt-nak, ha naponta két repülőjáratot létesít. Ezzei kapcsolatban Kovách Elek dr. emelt szót és felvetette azt a kérdést ,hogy helyes-e, a mai ne­héz viszonyok között a városnak 12 ezer pengőt megszavazni a légi­forgaíom fejlesztésére. Indítványt azonban nem tesz ellene, mert , ( elvi álláspontja az, hogy a kisgyü­lésen nem opponál a képviselőtes­tület határozataival szemben. ; A kisgyűlés a feívetett kérdéssé? nemi foglalkozott, hanem egyhan­gúlag elfogadta az a'ispán helyi benhagyó javaslatát. Ezután élénk és érdekes vita fejlődött ki 'egy fellebbezés kö-, rüi. A képviselőtestület ugyanis ugy határozott, hogy a városi t. ügyész és orvosok kötelesek a ma­gánmlunkálataikbói befolyó jöve­delmeiket a város pénztárába be­fizetni. Az érdekeltek ezt a hatá­rozatot megfellebbezték. Az alis­pán javaslatában ugy módosította a képviselőtestület határozatát,, hogy az érdekeltek Í csak a várossal kapcsolatos ügyek­ből származó külön dotációjukat tartoznak megtérítem, de a magán­imunkátatokbol származó jövedei­míeiket nem. i Kovách Elek dr. a képviselőtes­tület határozatának visszaküldésé^ indítványozta, miért a határozat szerinte nincs szabadosan meg­szövegezve. Jármy Béla dr. az alispán javaslata mellett foglalt ál­lást és példákkal "illusztrálta felfo­gását, míg Fráter Ernő dr. az ügyvéd ikar szempontjából bírálta a kérdést és Kovách dr. indítvá­nyához csatlakozott. Hosszas vita után végüí"is Erdő­hegy: Lajos dr. főispán propozi­ciójára a kisgyűlés Kovách dr. in­dítványát fogadta el s igy a ha­tározat alaposabb kidolgozás vé­gett isimét a képviselőtestület elé kerül. \ A tárgysorozat után, napirenden kivüi Korniss Ferenc dr. a Nyir­vidékben leleplezett kisvárdai 'se­fard sina egyesület botrányos ügyét tette szóvá s kérte az alispánt, hogy, ha rnlegfelelő adatok birto­kába jut, éppen ( a szaooicsmegye' hazafias zsidóság érdekében az eljárást indítsa meg, i Virányi Sándor alispánheíyettes válaszában kijelentette, hogy eb­ben az ügybien már telefonon érint­kezésbe lépett Kisvárda főszolga­bírójával, akitől tájékoztatást kért. Még több jelentéktelenebb^ ügy letárgyalása után a kisgyűlés fél 12 órakor ért végett. Angusztns közepén éleibeiép az egyfázisú textil forgalmi adó 2 százalékról 3 százalékra emelik fel az általános forgalmi adót A pénzügyminisztériumban azzal a tervvei foglalkoznak, hogy a mostani kétszázalékos forgalmiadót ismét három százalékra emelik fei. A forgalmaadónak ez a terve­zett felemelése az oka annak', hogy augusztus elsejével a pénz­ügyi kormány nem léptette élet­be a textiláruk egyfázisú forgalmi­adóját. Tekintettel arra ,hogy a textiláruk forgalma talán a legna­gyobb az összes árucikkek között, a tervbevett forgalmíadó emelés valósággal" ííiuzióriussá válnék, ha az egyfázisú forgalmíadót ezekre a cikkekre az eredetien megállapí­tott keretek között léptetnék életbe . A pénzügyminisztériumban ezért már folyik a rendelet áldolgozása, hogy a forgafmíadóváltslg-kul­csok megfelelő felemelésével az ál­lam bevételének tervbe vett növe­lését elérjék. Ugy az ipar és keres­kedelem, mint a nagyközönség teljesen tisztában van azzal, hogy az ország egyetemes érdeke teszi szükségessé ezt az intézkedést, a­imieiyet ellensúlyoz az az előny,, hogy az egyfázisú forgalmíadó bevezetésévei "megszűnnek azok a kellemetlenségek, amelyeket oly gyakran sérelmezett a kereskede­lem. — Hír szerint az átdolgo­zott rendelet már a jövő héten megjelenik és augusztus tizenötö­dikévei a textiláruk egyfázisú for­galjr.iadója életbe is lép. Kiss József a hírhedt betöró hét betöréses lopást követett el Nyíregyházán Egy borbélymester, aki elfogja a betörőt, majd a lopott pénzt megfelezi vele Jelentettük, hogy Nyíregyháza két legvakmerőbb és legügyesebb betörőjét Jelenovics Bélát és Kiss Józsefet Esztergomban egy csendőr tiszthelyettesnek sikerűt elfognia. Az esztergomi rendőrség a betörő­ket Nyíregyházára szállította, ahoi nyomban megkezdték kihallgatá­sukat. A detebtiveket különösen Kiss József sötét szereplése foglalkoz­tatta, mert mig Jelenovics csák nemrégen került ki a fogházból, addig Kiss már hosszú idő óta él­vezte a szabadságot s igy valósizinü, volt az a feltevés, hogy az ő lelkiismeretét sokkal több bűncselekmény terheli. Kiss nem igyekezett tagadni a ter­hére rótt bűncselekményeket és ci­nikus nyugalommal vallotta be, hogy közel egy év alatt Nyíregyhá­zán hét betöréses lopást követett el. Az elmúlt év novemberében Farkas József Rákóczi-utca 33 sz&m alatt lévő füszerüzletét fosztotta ki. Dél­után 4,'óra tájban arra járt és ész­revette, hogy az üzlet zárva van. Ál­kulcs segítségével kinyitotta az aj­Vezérképviselet : RÉVÉSZ ERNŐ és Társa Budapest, V., Nádor ucc» 30 tót és besurrant az üzletbe. Azon­ban ügyessége nem vezetett síként. A pénztárfiókban nem talált egy fillért sem s kénytelen volt üres kézzel távozni az ü'etből. Azt hitte .hogy senki sem vette észre, amikor besurrant' a boltba. De csalódott. Amikor kinyitotta az ajtót két borbélysegéd állta él az u-tját. Menekülésre gondolni sem le­hetett s igy Kiss kénytelein volt a két se­géd parancsát teljesiteni, akik a szemben lévő Tomoinyák Béla bor­bélyüzletébe kisérték. Kiss azt hitte el van veszve, hogy rendőrkézre ke­rül. Tomonyák mester fenyege­tően mordult 3r megszeppent betö­rőre, akitől követelte, hogy a lo­pott pénzt azonnal adja át neki. Kiss váltig hangoztatta, hogy á betörés nem járt eredménnyel, To­monyák nem akarta elhinni. Át­kutatta a betörő ruháját s végül mikor meggyőződött Kiss állitá-' sainak valóságáról, Tomonyák mester igen érde­keS ajánlattal lepte meg. — Barátom, — mondotta a bör­bélymester — menj vissza a bolt­ba, mert Farkas ha eltávozik nem a pénztárfiókba teszi, hainiem az ablakredőny mögé rejti a pénzét. Kiss boldogan fogadta a ravasz ajánlatot és az ellen sem volt kifo­gása, hogy a lopott pénzt megfelezze To­monyákkal. Természetesen Tomonyák nem té­vedett, Kiss 160 pengőt talált a megjelölt helyen. Becsülettel meg­felezte a derék mesterrel az össze­get, aztán kedélyes bucsut vett tőle. A lopott pénz azonban nem so­káig tartott és Kiss ismét mun­kához látott. A déli órákban, ami­kor az üzletek tulajdonosai la­kásukon ebédelnek, a legkönnyebb észrevétlenül beosonni az üzle­tekbe. Ennek a munkakörnek. volt mestere Kiss. A déli órákban nyitotta ki álkulcs­csal Weiszhausz Dávid Luther-pa­lotai üzletét, ahonnan 30 pengőt vitt el, "Királyfalvi Dezső Horthy Miklós-téri üzletét, ahoninan 106 pengővel távozott és igy károsította meg Fodor Lajos kereskedőt '14, Willinger Lajos lisztkereskedőt pe­dig 381 pengővel. Egyedül Sztojka Demeter pék-

Next

/
Thumbnails
Contents