Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-08-09 / 179. szám

4 Heti 100 pengőt SÍLS: tási cikkek eladásával. Díjmentes is­mertető Steiner, Budapest, Szövetség­utca 26. 3919-10 mester üzletét látogatta meg éjjel a vakmerő betörő. Az ablaküveget kinyomta s az igy támadt résein keresztül hatolt az üzletbe. Itt azonban hem volt szerencséje, mert nem talált semmi elemelhető ér­téket. Kiss József a helyszíni szemlén mindenre pontosan emlékezett és hűen megmutatta, hqgy mi módon követte el tetteinek sorozatát. Jele­ho vicsot js) ő birta rá, hogy a rakía­rnazi pap lakását fosszák ki. Ami­kor már szorult nyakukom a hu­rok, Esztergomba menekültek, ahol utol érte őket végzetük, csendőrkéz­re- kerültek. A nyomozás befejezése után 9 nyiregyházi rendőrség átkísérte a két 'megrögzött bűnöst a kir. ügyész ségre, ahol letartóztatták őket. — Lísztkereskedők részére, lisztraktárkönyv kapható a ,Jóba­nyomdában Nyíregyházán, Széché­nyi.ut 9. i Eltemették Pranger Józsefet a volt Osztrák-Magyar Bank vezértitkárát E hó 4-én temették ei a meg­szárít területen Rohonczon, ro­trák.Magyar Bank nyugalmazott trák.Magyar Bank nytugataazottt vezértitkárát. A megboldogult a Ferenc József korszak markáns alakja volt, a Monarchia mind­két államiban nagy szeretetnek , örvendett • i Hivatalát a nehéz időkben oly sikerekkei látta et, hogy az Osz­trák Magyar Bank Európában a jegybankok között ís az első he­lyen állt. Akkor mondták széltében Magyarországon az ellenzéki pár­tok, hogy az Osztrák-Magyar Bank az egyedüli közös intézmény. A közélet terén ís kivette a mun­kából a részét Rohonc község ág. ev. egyházközségét pénzügyileg rendbehozta s meleg szeretettel csüngött tisztviselőtársain. Előkelő és miégis kedves modo­rával tisztviselőtársaiban munka, katársait becsülte. A vezetése alatt álló jegybanknál akkor szállóigévé vált az a mondás: Az Osztrák­Magyar Banknak két aranykincse van, az egyik a trésorjában, a Imásik a tisztviselői kar példás munkateljesítményében. Nyugalomba vonulása alkalmá­val az intézet összes alkalmazottai emlékének megörökítésére 20.000 aránykoronás alapítványt adtakát Rohonc község elöljáróságának. Munkátarsai közül kevesen él­nek már, elszóródtak, de hálájuk és szeretetük kisérte őt utolsó útjára . ; — Lisztkereskedők részérei üsztraktárkönyv kapható a 'Jóba­nyomdában Nyíregyházán, Széché-, nyi.ut 9. ( NEMZETI SZÁLLODA BUDAPEST, VIII., JÓZSEF-KÖRUT 4. TEL. 320-30. J. 334-09. A HUNGÁRIA NAGYSZÁLLODA VEZETÉSE ALATT. Kényelmes tiszta szobák. Hideg-, meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, fürdőszobák, világitójelzők. Polgári árak, figyelmes kiszol­gálás. Egyágyas szoba 6 pengőtől, kétágyas szoba 11-50 pengőtől. Napi penzió: lakás, bőséges 3 szőri étlapszerint választ­ható étkezéssel 10 pengő. — Bárki lapunkra való hivatkozással, utcai szobáknál 15%, udvariaknál 10% engedményt kap. 3917-20 Sars* b' 5 »m * " t megszerez, értékesít minden Aliimban Aron és Moirt&r szabadalmi 1 oda Budapest, VIII, Rákóczi-űt 15, Felvilgosiatás díjtalan. 5061—2 tonája a kulturának, érzékeny és biz'tos felfogói az aetherben tova­rohanó hullámok* zenéjének és hangjának. A szakértő kéq sorban, egymásután Tiozza műkö­désbe valamennyit. Tisztán és ért­hetően csendül fel á teremben a világ mmden nyelvén a szó és az Európa fővárosaiból közvetített zene . • Ezek a készülékek tökéletes (megoldások, a multak tapasztalatai alapján olyan készülék sorozatot alkottak, amely valóban műiden igényt kielégít. Nem lehet egyik! készüléket a másik rovására ki-< em ein i; mindegyiknek közös jel­lemzője a kristálytiszta nemes i hang, a biztos szerkezeti megöl-, dás és az olcsó ár. Legelsősorban keli említenünk a 2—j—i cJöves, hangszóróval egy­beépített váltóáramú készüléket, meiy oicsó áránál fogva — imfor-i mációnk'szerint már 7 és fél pen-, gős havi részletre ka pható —1 leginkább hivatott a rádió kultur­misszióját teljesíteni. A készülék már külső megjele­nésévet frappirozta a jelen voltakat.! Fokozódott a csodálkozás akkor, amikor a készülék teljesitményétr hallottuk. Meggyőződésünk sze­rint ez a készülék eddig még soha nem tapasztalt érdeklődést fog kel teni és számtalan uj hivőt fog sze_ rezni a rádiónak . 1 A tavalyi szezon Európaszerte elismerten legnagyobb sikerét a, Standard" 3_at a gyár 200—2000 m hulláimhosszra és kikapcsolóval el­látva hozza forgalomba. Ezen Sisebb készüléktípusokon' kivüi még 4 nagyobb, ugyancsak; hálózati készüléktypust láttunk. — Közöttük a miár közismert Stani dara Rex.et és az ugyancsak kö­zeljövőben piacra kerülő Standard 3 X-et, melyet a jelenlevők aj teljesítmény hallattára rögtön : »kis« Rex-nek neveztek el és amely a nagyobb igényű rádióst van hi-í vatva minden tekintetben kiélés gitem. "Ugyanezt a typust a gyár egyenáramra is gyártani fogja. Hangszórókban a közismert Conus.on kívül még legalább , két typust szándékozik a gyár a; közeljövőben hozni egy a Conus­nái oicsóbb és egy drágább ty­pust. A bemutatott, modellek tel­jesítménye után nehezen tudtunk volna a hangszórók között kü­lönbséget tenni. A maga árkategó­riájában mindegyik egyedülálló lesz . j­A Standard-gyár továbbra is a' helyes uton halad, amikor minden tekintetben megbízható és kifogás-' tatan minőségű árut gyárt és ez­zei, — ha lehetséges — még in-,­kább megerősíti a rádiópublikum­nak a Standard gyártmányokba vetett bizalmát . • i ' i •; i —. j i . M 1 • Í r HA BUDAPESTRE JÖN* ne mulassza el felkeresni a legelőnyösebben ismert vendéglőt: Dénes József Nemzeti Szálloda éttermeit VIII., JÓZSEF-KÖRUT 4. SZÁM. TELEFON: JÓZSEF 324-66. Legjobb magyar és francia konyha. Fényes és tágas helyiségek, nyáron szétnyitható üvegtetővel. Polgári árak. Menürendszer. Dréher sörök játmoék. 1931. augusztus 9. Krompachi Holló Lenke verse Újrakezdés... Mióta ismerlek egészen más vagyok azóta a szívem egész máskép dobog, meglátom a könnyet és a bánatnyomot, ha egy kicsi árvát szívemre ölelek, letörlöm a könnyet, mit szemében lelek ugy érzem tudod, hogy mit teszek vélek, ha a nyomor útját járom ás keresem, szegényt és védtelent, ha lehet, segítem, két ragyogó szemed sugárzik elibemi, j nem szabad szeretinem Téged, kiért égek, szerelmem tárgya hát: árvák és szegények, azok, kik a sorstól sok at szenvedónek, s ha megérkezik a csillagszemű este, bódító friss?' illat nyilik a szívembe, gondolatbimbóból virágszerelembe, ( , : , csitítgatom lassan könnyei,'imádsággal, míg megérkezik az éj selyem palástjával s leborítja szivem zsongító titkával, ez álom palástban megnyugszik a szívem, közel van az Isten: e tudat él benmem, 1 megnyugszom Őbenne, ki trónol a mennyben. Megnyugszom és réggel mindent újra kezdek, Újra a lemondást,... Újra a szerelmet... Mnnközben a magasfeszültségű áram áldozata lett egy nyírbélteki szerelő Halálos kimenetelű szerencsét­lenség történt a napokban Vállaj községben Klenyák János nyirbél­teki imottorfcezelő Schmidt Antal odavaló géptulajdonos cséplőgépé­vei foglalkozott. A község köze­pén felállított transzformátort, vizsgálgatta miközben véletlenül megérintette a 15 ezer volt feszült-í ségü vezetéket. í Abban a pillanatban, ahogy keze a vezetéket érintette, a szerencsét­len ember feje lángbaborult s élet­telenül zuhant a földre. A magas­feszültségű áram Kíenyákot nyom­ban megölte. A szerencsélenségérC a szerelő gondatlansága idézte elő. A kislónyai községi legelőn kigyulladt egy kunyhó és szénné égett egy gyermek Borzalmas szerencsétlenség ál­dozata lett e hó 7-én Farkas Mar­git 8 éves kislónyai gyeimek. Mi­alatt az apa távol volt, a kunyhó* a|m)elyben a gyermek aludt, kigyul­,'ladt és a kis Margit szénné égett.: Farkas János, a szerencsétlenül járt kislány apja gulyás s a köz­ségi legelőn teljesít szolgálatot. — Akkor éjjel Farkas a kunyhóban magára hagyta alvó gyermekét, míg ő az elszéledt gulyát terelte össze. Ezalatt a szalmatetős kunyhó, valószínűleg a közelben parázsló pásztortűz szikrájától* kigyulladt s imíre sikerült a lobogó lángokat el­fojtani, a kislány m'ár szénné égett. Farkas Margit borzalmas halálá­nak ügyében a kir. ügyészség a nyomozást megindította. 1 A magyar rádióipar legnjabb szenzációi Látogatás a Standard Rádiógyárban — Saját tudósítónktól. — Ma már ugy a tudományban, imint a gyakorlati életben számta­lan Megbecsülhetetlen értékű al­kalmazást talál a rádió. Ennek megfelelően fejlődöjtrt arádió iro­! dai;ma és ezzel együtt a rádióipar is. Magyarországon vezető szere­pet játszó és egész Európában el­ismert rádiógyár, meiy gyártmáf­nyaivai a belföldi és a külföldi piacon egyaránt méltóan képviseű ezt az iparágat, bemutatta a sajtó képviselőinek a íegujabb készülék) typusait. A hosszú asztalon álltak a készülékek, kicsik, nagyok, ól­csók és drágák, mint megannyi ka.

Next

/
Thumbnails
Contents