Nyírségi Virrasztó, 1942-1943 (6. évfolyam 1-24. szám - 7. évfolyam 1. szám)

1942-01-01 / 1. szám

Z 37s II. (VI.) érfolrai Z5?a 1. szám. sLfVyiresjháia, 1942. január 1. 39&Í NYÍRSÉGI ötétség szűnni kezd és az igaz világos­ság már fénylik. I. János 2:8. VIRRASZTÓ ... ideje már, hogy az álomból felser­kenjünk... Az éj­szaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Róma 13:11-12. A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI EVANGÉLIZÁCIÓ BARÁTAI TÁRSASÁGÁNAK LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Józsa András-u. 23. Telefon: 599. Főszerkesztő: BERECZKY ALBERT lelkipásztor, a R. Gy. E. 8. T. elnöke. Megjelenik minden hó 1 és 15-én. Előfizetési díja egy évre 2'50 P. Egyes szám ára 20 fillér. Még mindig tart Alfáidban nem nagy jelentőséget szoktam tulajdonítani az időnek. Nem vagyok ünnep- párti\ mert valahogy úgy gondolom, hogy a hivő ember éppen az által, hogy elhivatott Isten szerelmes Fiának országába, fölibe emel­tetett az időnek és hitében már az időtlen örökkévalóságban él. Azért mégis részben szokásból, részben pedig az időben rejlő isteni ajándék következ­tében meg-megállif az idő. Most újra és újra megdöbbent! Megint elmúlt egy esztendő, de itt az uj. Az ujeszfendő eljövetele azt a gondolatot ébreszti bennem : hogy még mindig fart a kegyelmi idő. Isten még mindig nem vesztette el hosszú tűrését. Még mindig elné­zésének jóságos tekintetével vár. Pedig mennyi a gonoszság, a bűn, az isfenkisérfés ebben a világban. Emberi szemmel nézve, hányszor be­szélünk arról, hogy iff a 24. óra. S Ő még mindig nem kezdi el ítéletét gyakorolni se tulajdon vérén szerzett egyházán, se ezen a világon. Még nem harsognak az ég harsonái. Még nem villan fel az Ember fiának jele az égen, hogy elhasson keleffől-nyugafig, északtól-délig, megretfenfvén az egész teremtett világot. Pedig hányán vannak, akik türelmetlenül várják az igazság diadalát. Mintha késne az Isten... Oh nemi Nem. Csak nagyon kegyel­mes Isten és irgalmasan várja, eltűrve, elszen­vedve a sok gonoszságot, hogy főbben és jabban, falán éppen te meg én, értsük meg, fogjuk fel az Ó kegyelmét. „Nem késik el az ígérettel az Ur, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan für érettünk, nem akarván, hogy némelyek el­vesszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson." Még mindig fart a kegyelmi idő, hogy éljünk tisztább hittel és szolgáljunk teljesebb odaadással kegyelemből és kegyelem alatt. Erre kapjuk ezt az uj esztendőt. BÉKEFI BENŐ. Evangelizáció falun Ltfn pedig, mikor az utón mé­nének, hogy Ő beméne egy faluba. Lukács 10 : 38. A falu más, mint a város. Sokféle szem­pontból megállapíthatjuk ezt. Falusi embernek íenni bizonyos megalázottságot jelent. Más a hangzása ennek a szónak: falusi legyző, mint ennek : városi jegyző, — falusi p*p, mint buda­pesti lelkész. A város tekintélyt ad, m>js értékelést biztosit az embernek. Ugyanaz az e mber többet jelent a városban, mint a faluban. Ha egyházi életünket megfigyeljük, ott is megtalálható az embereknek, sőt még a lelkészeknek is eféle értékelése. A falusi evangélizácio is ez a fel­fogás jellemzi, Ha arról hallanak az emberek, hogy valamelyik kis faluban evangélizácio van, nem nagy jelentőséget tulajdonítanak neki az emberek. Tapasztalatunk azonban nem azt mutatja, hogy a falu evangélizációja valamivel is jelentéktelenebb lenne, mint a városé. A falu igen sokszor többet mutat és örvendetesebb jelenségeket mutat, mint a város. Meg kell említenem azt, hogy az evangé­lium hirdetésére nézve teljesen mindegy, hogy falun van-e az ember, vagy városban. Á köz­vélemény előtt ugyan úgy áll a dolog, mintha

Next

/
Thumbnails
Contents