Nyírségi Virrasztó, 1941 (5. évfolyam, 1-22. szám)

1941-01-15 / 1. szám

Csp. Közlöny tek. szerk. DEBR CÉH. Kollégium I!. (V.) évfolyam. 1. szám. Nyíregyháza, 1941. január 1. .. . a sötétség szűnni kezd és az igaz világos­ság már fénylik. I. János 2:8. NYÍRSÉGI r VIRRASZTÓ ... Ideje már, hogy az álomból felser­kenjünk... Az éj­szaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Róma 13:11-12. REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI EVANGELIZÁCIÓS KÖZLÖNY Szerkesztőség és kiadóhivatal :• Nyíregyháza, Bencs L.-tér 5. I. Telefon: 599. Felelős szerkesztő: BÉKEF1 BENŐ oki. református lelkész. Megjelenik minden hó 1 és 15-én. Előfizetési díja egy évre 1 '50 P. Egyes szám ára 10 fillér. UJ? Egyik esztendő elmúlása és a másik követ­kezése az újság gondolatát, kívánságát, sőt reménységét veti jel az emberekben. Öh, há­nyán gondolják, hogy az új esztendővel sok minden egyéb is megújul. Ezek csak hiú ábrán­dok, mert nem az idő hozza el az újulást, ha valahol és valakiben el is érkezik. Istenben, az Atyában, a Fiúban, a Szent­iélekben nincs semmi újulás, mert Ö tegnap és ma és örökké ugyanaz, mert Benne nincs változás, vagy a változásnak valami árnyéka. Igéje is örök, abban sincs újulás, mert romlás sincs és mert amit megmondott régen, azt mondja ma is. ígéretei és ítéletei se újak, nem is lesznek mások ebben az új esztendőben. Most is változatlanul igaz: „A ki hiszen Őbenne, el nem kárhozik, aki pe­dig nem hisz, immár elkárhozot t.“ Az emberben se hoz változást az új esz­tendő. Tehet újabb ígéreteket megjobbúlása felől. Tűzhet ki maga elé új és szebb célokat. Fogadhat fogadásokat a múlt okulásán tanulva. Mindez nem változtat magán az emberen, mert ezt tette egy és nem tudom hány évvel ezelőtt is, de hiába, mert nem tudta véghez­vinni. Maradt önző, gyűlölködő, tisztátalan, testi, aggodalmaskodó és lázongó. Ugyanígy a közösségek, a társadalmak is. A világban vájjon miféle megújulást hoz az új esztendő? Semmilyet. Marad a föld to­vábbra is tövist és bogáncskórót termő. A teremtettség is tovább nyög és fohászkodik, mert rothadandóság alá vettetett. A sátán is lázad tovább Isten ellen és hiteti az embere­ket, hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek, hanem magukban legyenek olyanok, mint Isten. Nem az időben, az eggyel nagyobb szám­mal jelölt, új esztendőben van a mi reménysé­günk, várakozásunk, hanem egyedül az örökké ugyanaz, idők felett uralkodó, hatalmas Isten­ben és az Ő, hozzánk küldött Fiában, Jézus Krisztusban. Ezért nem adunk új programmot, hanem csak újra a „régi“-t: „Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térí­tünk... mert a Krisztusnak szerelme szoron­gat minket. .. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisz­tus által, és aki nekünk adta a békél­tetés szolgálatát... reánk bízta a békéltetésnek I g é j é t." B. B. GYÜLEKEZETI EVANGÉLIZÁCIÓ NYÍREGYHÁZA. — December 11—22. — Ez volt Nyíregyházán az ötödik evangéli- záció. Az volt a kívánság és az én elgondolá­som is, hogy a megindult, de megakadt, vissza­maradt lelkek igényét tartsuk szem előtt. Már a programmot is így állítottuk össze, melyben az volt az újítás , hogy az utóösszejövetelek- nek hitmélyítő jelleget és előre meghirdetett témákat adtam. Nem sokan, sőt inkább kevesen jártak el. Ennek egyik oka az volt, hogy éppen akkor

Next

/
Thumbnails
Contents