Nógrád Megyei Hírlap, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

Mehiv 510? Megyei Könyv-' ■ ~ A TJ T A T’- ‘' V./ , ZÜLTEK-E AZ ESETLEGES CSALÓDÁSOKRA? — 5. oldal iriTTTrv $Mten NÓGRÁD I HÍRLAP i BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 0 KETTŐT FIZET HÁRMAT KAP! Asztali fényképtartók akciósáron. Csak amíg a készlet tart! 9 x IS cm-es 49.-Ft/db ÍO * IS cm-es ó9.-Ft/db 13 x 18 cm-es S9.-Ft/db SOOTER’S üzletek a megyében: Salgótarján, Pécskő Áruház Balassagyarmat, Rákóczi út Z8. (volt OFOTÉRT Helyén). 1992. MÁRCIUS 2. HÉTFŐ III. ÉVFOLYAM 52. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT í|j f e r ÍS74) ▲ $nter$ $nter$ Nem lesz milliós munkanélküliség A haladás hordozói mindig a vállalkozók voltak, ők a kovász, amely megérleli a fejlődést—mondotta Kádár Béla külgazdasági miniszter a szombaton Békéscsabán rendezett vállalkozói fórumon. Hangsúlyozta: a bölcs kormányzat alapvető fel­adata, hogy teret adjon a vállalkozásnak. A kor­mányzat 21 hónapos működésének eredményei a nagyvilág számára is bizonyítják, hogy jó úton já­runk. Csökken az infláció, a keleti piacok elveszté­sét sikeresen pótolta a magára találó magyar gazda­ság, elsősorban Nyugaton. Az eredményekhez mind nagyobb arányban járul hozzá az immár 400 ezer vállalkozó. Viszonylag csekély vesztességgel sikerült a nehézségeken túljutni, ez pedig ilyen rö­vid idő alatt páratlan a világgazdaság történetében — jelentette ki a miniszter. Az idén tovább nő a munkanélküliség, de nem éri el a milliós nagyság­rendet, amivel ijesztgetik a népet — mondotta. Göncz Árpád: Keressék a megegyezést! Szorongva nézem a szakszervezetek közötti harcokat — mondotta Göncz Árpád köztársa­sági elnök a Munkásta­nácsok Országos Szö­vetségének szombaton Budapesten megtartott választmányi ülésén. — Ezért úgy mint az ország egyik állampolgára csak kérni tudom a munka- vállalói érdekképvisele­teket: keressék a meg­szakszervezetek a társa­dalmi önigazgatás egyik legfontosabb tényezői. A szakszervezeti moz­galom a demokratikus társadalom alapintéz­egyezés lehetőségét. Äz együttműködésük a tár­sadalmi egység fenntar­tásának létkérdése. A képviseletek az egymás közti harcra fordítják energiájukat. A megmé­rettetést valamennyi szakszervezet fontosnak tartja. Ennek módjába nem kívánt beleszólni, a választásokról tárgyalá­sok útján kell dönteni. (MTI) „Ó, farsang, te jó idő...” Medvesaljai találkozó (Fotó: Szántó György) Szakértői kormányt követelt Szegeden Torgyán József Ködszurkáló kisgazdák Ötvenezer hívét várta tegnap délelőtt Szegedre dr. Torgyán József, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke. Az előzetes becslések túlzónak bizonyultak, ám így is több ezren to­longtak az alföldi város sportcsarnokában, és sokan be sem jutottak az épületbe. Az ország nagy részét ellepő hatalmas köd miatt jóko­ra késéssel kezdődött a rendezvény, hiszen magát az elnököt is aka­dályozták a pontosságban a látási viszonyok. Nem érkezett időben a mintegy százötven Heves megyei kisgazda sem, csakúgy, mint azok, akik Nógrádból indultak két autóbusszal. A mostoha időjá­rás tragédiát is okozott: az E 5-ös főútvonalon a nagygyűlésre igyekvők néhány autója összeütközött, és halálos áldozata is volt a szerencsétlenségnek. Kell-e abortusztörvény? Nem szükséges a jelenleginél szigorúbban szabályozni a ter­hességmegszakítást abortusztör­vénnyel. Hatálytalanítani kell az Alkotmánybíróság 1991. évi ha­tározatát a művi terhességmeg­szakításról — olvasható azon az aláíróíven, amelyen a FIKSZ Egyesület március 8-ától támo­gató aláírásokat gyűjt. Az akció okairól az 1990-ben alakult, mindössze egy tucat főt számláló egyesület vasárnap sajtótájékoz­tatón számolt be. Elhunyt Karinthy Ferenc Karinthy Ferenc Kossuth-dí]ás író életének 71. évében, hosszas betegség után elhunyt. Karinthy Ferenc — Karinthy Frigyes fia — 1921-ben született Budapesten. Dolgozott színházi dramaturg­ként, újságíróként és műfordító­ként. Számos könyve jelent meg, köztük a Don Juan éjszakája, az Epepe, a Budapesti tavasz és a Budapesti ősz. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 9. játékhéten a nyere­mények a jövedelemadó levoná­sa után a következők: 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvénye 66 fogadónak volt, nyereményük egyenként 271 492 forint; 3 találatos szelvénye 5711 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 2615 forint; 2 találatos szelvénye 177 000 foga­dónak volt, nyereményük egyen­ként 101 forintot ér. A követke­ző hétre átvitt 5 találatos nettó nyereményalap: 74 241 663 fo­rint. Cered. Nem is hét, hanem több határra szóló ünnepséget rendeztek tegnap Cereden. A hagyományteremtés szándéká­val zajlott le március 1-jén az első alkalommal megtartott medvesaljai találkozó, a ceredi polgármesteri hivatal, a Faluház és az asszonykórus szervezésé­ben, a Nógrádi Mecénás Ala­pítvány, a Lakitelek Alapítvány, a Nógrád Megyei Közművelő­dési Központ, valamint a Ce- redvölgye MGTSZ támogatá­sával. A tavaszias időben már kora reggel benépesült ez a festői környezetben fekvő határmenti község, amelynek üzletei is nyitva tartottak. A Faluházban hamarosan megnyílt a népmű­vészeti vásár, a gyerekeket ját­szóház várta. A szomszédos Szlovákiából és a megyehatáron túlról érkezett kedves vendégek is pillanatokon belül otthon érezhették magukat. Az ünnepi megnyitóra délelőtt tíz órakor került sor. Tajti Tibor, Cered polgármestere köszöntötte a ha­tár mindkét oldaláról érkezette­ket, a polgármestereket, a mű­vészeti együttesek és a művelő­dési intézmények vezetőit, a je­les közéleti személyiségeket. A többi között utalt a rendezvény nemzetközi dimenzióira, a „vi­segrádi hármak” együttműkö­désére, amelyhez parányi, ám a kis régió, a Medvesalia lakói számára fontos hozzájárulás le­het ez a kulturális hagyomány­teremtés is. Hangoztatta, nem kulturális versenyt rendeznek, hanem a palóc kistáj hagyomá­nyainak ápolása a cél, hogy to­vább erősödjenek az emberi kapcsolatok az országhatár mindkét oldalán élők között. (Folytatás a 3. oldalon) Mindez azonban nem aka­dályozta Torgyán József hí­veit abban, hogy megérkeztekor zászlólobogtatással, ütemes él­jenzéssel fogadják. Felolvasták például egy nyolcvan esztendős KDNP ünnepi ülés Apor Vilmosra emlékeztek Apor Vilmosra emlékezett szombat esti ünnepi ülésén a Ke­reszténydemokrata Néppárt a vértanú halált halt győri püspök születésének 100. évfordulóján. Surján László, a KDNP elnöke arra buzdította a mai kor embe­rét, hogy merítsen erőt Apor püspök példájából, és ne riadjon vissza a nehézségektől. A püs­pök tevékenységéből Surján László kiemelte a munkás ifjú­sággal való törődést, majd arról beszélt, hogy a munkásságot ha­zánkban az elmúlt évtizedekben becsapták. Most többet, jobban és okosabban kellene tenni a munkásságért — mondta a KDNP vezetője. Gyulai Endre szeged-csanádi megyés püspök Apor Vilmos lel­kiségéről mondta el gondolatait. Apor püspök lelki nagyságának gyökereit keresve a családi ott­hon és az iskolai neveltetés fon­tosságát hangsúlyozta. Apor Vil­mos vértanú halálát a gondjaira bízott emberekért érzett felelős­ség, a kiállás felemelő példája­ként méltatta a megyés püspök. A ma 100 éve erdélyi történel­mi család saljaként született Apor Vilmos életét 1945 húsvét- ján három orosz golyó oltott ki. A püspökre a részeg katonák azért lőttek rá, mert nem engedte elhurcolni a püspökség pincéjé­ben rejtőzködő menekülteket. néni üdvözlő sorait, aki közel­gő névnapja alkalmából kö­szöntötte az ellenzéki prog­ramja meghirdetésekor igen­csak ködszurkálónak tűnő nagy embert. Annus Antal altábornagy a román miniszterelnöknél tett lá­togatása után a következő rövid nyilatkozatot adta a sajtónak: — A hivatalos látogatásra a két minisztérium és a hadsereg közötti korábbi megállapodás­nak megfelelően került sor. A magyar miniszter megbetege­dett, ám az ügy fontosságára való tekintettel nem szerettük volna elhalasztani ezt az utat. Románia védelmi minisztere megértéssel Eperfa-csemeték importálá­sára kötött szerződést a romániai Sericicol kereskedelmi céggel a Hódmezővásárhelyi Állatte­nyésztési Főiskola, hogy megfe­lelő tápanyagot tudjon biztosíta­ni selyemhernyó-tenyészetének. A dél-alföldi gazdászképző ugyanis vállalta a térség selyem­hernyó-tenyésztésének és a gu- bófelvásárlásnak integrálását; ehhez kedvező alapot ad az in­tézményben meglévő jó minősé­gű törzsállomány és a szakisme­ret. Mucsi Imre, az intézmény fő­igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta: nagy reményeket fűz­— Nem tűrhettük tovább, hogy nemzetrontó politikát tá­mogatunk — jelentette ki beszé­dének elején az elnök magyaráz­va, hogy miért léptek ki a koalíci­óból, majd A ntall Józsefet Ráko­si Mátyáshoz, a koalíciót pedig a kommunista kormányokhoz ha­sonlította. Ezután tért rá prog­ramja ismertetésére. — Azt a gondolatot kívánjuk megvalósítani, amit már ezer éve szeretnének a magyarok itt a Kárpát-medencében — mondta, majd a feje fölé mutatott a párt új jelszavára, amely szerint: "Ha Is­ten velünk, ki ellenünk? (Folytatás a 2. oldalon) fogadta ezt a tényt, és nagyon jó hangulatban, az eddigi jó együtt­működésnek megfelelően be­szélgettünk közös dolgainkról. Úgy gondoljuk, mindkét ország­nak alapvető érdeke az, hogy ezen a területen a kapcsolatok továbbra is rendezettek legye­nek, és fejlődjenek, tartalmasab­bá váljanak. Ezért vagyunk itt és azt hiszem, minden feltétel meg­van ahhoz, hogy ezt a küldeté­sünket teljesíteni tudjuk. nek az új vállalkozáshoz, mivel Magyarország, így a Dél-Alföl­dön is óriási hagyományai voltak a selyemhernyó-tenyésztésnek, mely által minimális beruházás­sal, csekély szakismerettel is jól jövedelmező vállalkozásba fog­hatnak magántermelők, vagy másodállásban gazdálkodó em­berek. A vállalkozás beindulása­kor jelképes áron adják át a ter­melőknek a laboratóriumban hűtéssel tárolt, a petékből kikelő napos hernyókat, majd a hat hé­ten át ápolt, gondozott, és ezalatt bebábozódott hernyókat gu- bó formájukban visszavásárol­ják. Magyar Pedagógus Kamara Uj alapszabály Befejeződött szombaton a Magyar Pedagógus Kamara közgyűlése, amely­nek első tanácskozá­sát még január 25-én tartották meg. A közgyűlés elfogadta a kamara új alapsza­bályát — tájékoztatta az MTI-t a szervezet illetékese. Az új alapszabály szerint: a Magyar Pedagógus Kamara „szövetségi alapon működik to­vább”. A közgyűlés megválasztotta a hét­tagú ügyvezető el­nökséget és az öttagú felügyelő bizottsá­got. Ügyvezető elnök Murányi Pál, alelnö- kök Kovács László Miklós, és Gál Fe­renc, a kamarai ta­nács elnöke Sótonyi Sándor lett. Az el­nökség rövid időn be­lül újra összeül, és megválasztja az ügy­vezető elnököt. (MTI) Mentés a bükki barlang mélyéből... Szombaton a déli órákban balesetet szenvedett a bánkúti tu­ristaház alatti Diabáz-barlangban két budapesti fiatal. A riasztott miskolci, kazincbarcikai, majd az országos barlangi mentők, a borsodi és Heves megyei mentőszolgálat és tűzoltóság tagjaival egyidőben érkezett a helyszínre munkatársunk, Szántó György is, aki kamerájával megörökítette a késő éjszakába nyúló kutató- és életmentő akciót. Beszámolóját a lap 3. oldalán olvashatják. Felvételünkön az a pillanat látható, amikor a mentők a felszínre hozzák a kéztörést szenvedett Vaspöri Szilviát. Annus Antal nyilatkozata Eperfa-csemetéket importálnak

Next

/
Thumbnails
Contents