Nógrád, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-12 / 189. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 189. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. AUGUSZTUS 12., SZERDA Újabb lehetőségek az együttműködésben (3. oldal) Hangszóró mellett (4. oktal) Bemutatkozik az SBTC (7. oldal) Intézkedési terv a népesedéspolitikai helyzet javítására Á párt megyei végrehajtó bizottságának ülése Kibővített ülést tartott tegnap Salgótarjánban az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága. Sok­oldalú,, kritikus vélemény- csere zajlott a gazdasági, társadalmi kibontakozást szolgáló kormányprogram­tervezetről. Többek között megállapították, hogy a munkaprogram-tervezet a Központi Bizottság július 2-i határozatán alapul, jel­zi a célokat, a legsürgetőbb tennivalókat és számol azokkal az eszközökkel is, amelyek gyorsíthatják a ki­bontakozást. A majdani program következetes vég­rehajtására mozgósítani kell a politikai munka esz­közeivel is a megye lakos­ságát, a gazdasági szerveze­teket. Ugyanakkor taná­csok, javaslatok sora hang­zott el a feladatok még egy­értelműbb, még pontosabb meghatározására, a megva­lósításokat segítő leghaté­konyabb eszközrendszer ki­munkálására, * alkalmazá­sára. Ezt követően a végrehaj­tó bizottság feladattervet fogadott el Nógrád megye népesedési helyzetének ja­vítására. A tennivalók ösz- szegezését az indokolta, hogy március végén a tes­tület megvizsgálta a megye népesedési helyzetét. Töb­bek között megállapította, hogy az utóbbi években — akárcsak az országban — folyamatosan csökkent a megye lakossága. A váro­sokban és a körzetközpon­tokban ugyan szerény mér­tékben emelkedett, a közsé­gekben azonban fogy a lé- lekszám. A kedvezőtlen de­mográfiai jelenségek okait keresve, a végrehajtó' bi­zottság alapvetően a megye gazdasági struktúrájából fakadó foglalkoztatási gon­dokra,. a viszonylag szerény jövedelmi viszonyokra, az infrastruktúra meglevő hi­ányosságaira és a különbö­ző egészségügyi problémák­ra utalt. Hangsúlyozta azon­ban azt is, hogy gyakran szemléletbeli gondok nehe­zítik a kedvező változást. Akkor úgy döntött a testü­let, hogy még az esztendő második felében feladatter­vet dolgoznak ki a népése- déspolitikai helyzet javítá­sára. A végrehajtó bizottság a tennivalókat komplex mó­don értelmezte; közülük né­hány kiemelt helyet kapott a feladattervben. Így a ter­mékszerkezet folyamatos korszerűsítésével mérsé­kelni lehetséges és szüksé­ges az egészségre ártalmas, nehéz fizikai munkát igény­lő munkahelyek arányát. Mint ahogy ily módon eny­híthetők a megye déli-dél­nyugati térségében jelent­kező foglalkoztatási gon­dok, mérsékelhető az elván­dorlás mértéke, a kijáró munkások száma. Szóba ke­rült az is, hogy a munka­helyeken — ha erre igény mutatkozik — a nők rész-, illetve osztott munkaidő­ben dolgozhassanak. Intéz­kedik a terv a lakáshely­zet, a szolgáltatás javításá­ról, a kistelepülések népes­ségmegtartó képességének fokozásáról. „Gondosko­dik” a segítségre szoruló idős korúak, az alacsony jövedelmű nyugdíjasok és a sokgyermekes családok támogatásáról is. A felvilágosító-nevelő munka fontos feladataként határozta meg a végrehajtó bizottság az oktatási intéz­mények tevékenységének javítását, az egészséges élet­mód propagandáját, a csa­lád társadalmi rangjának növelését. Hangsúlyozta: nagyobb megbecsülésben kell részesíteni az anyaság­ra vállalkozó nőket, a több gyermeket vállaló, azokat példásan nevelő családokat. A feladatterv megszabja a párt-, az állami, társadal­mi és tömegszervezetek ten­nivalóit is a népesedési helyzet folyamatos javítá­sában. Még egy hét napsütés kellene! Hajráznak az aratók Kombájnok, szállítójárművek, valamint körbálázók és bála- lehordó gépek arzenálját használják a kalászosok betakarítá­sánál az endrefalvai termelőszövetkezetben is. A „nagy csata” —, ha az idő nem szól közbe —, augusztus 15-re be­fejeződik. Kulcsár József felvétele Végre ismét süt a nap, s ennek szívből örülnek a leg­nagyobb mezőgazdasági munkát végzők, az aratók. Megyénk termelőszövetke­zeteiben, állami gazdaságai­ban is kihasználják a ked­vező időjárást, megfeszített erővel dolgoznak a földeken. Szükség is van a hajrázásra, mert a július végi esőzések visszavetették és jelentősen késleltették az aratást, ho­lott minden nap kiesés veszteséggel jár. A megyei tanács mező­gazdasági és élelmezésügyi osztályán kapott tájékozta­tás szerint, a mostanihoz hasonló napsütés esetén még hat-hét munkanapra volna szükség a betakarítás befe­jezéséhez. A mezőgazdasági üzemek közel 36 ezer hek­táron vetettek kalászost, háromnegyed részben búzáf, s tegnapig mintegy 26 ezer hektáron végezték el az aratást. Az őszi árpa betakarítása Immár befejeződött. A ta­vaszi árpának hozzávetőle­gesen a 85 százaléka került a magtárakba. Az őszi búza esetében több még a tenni­való, hiszen a földterület 65 százalékáról takarították be a kenyérnekvalót. Túl vannak a nagyfontosságú munkán a szurdokpüspöki­ek, az ecsegiek, a kazáriak és a mátramindszentiek. Ezekben a napokban ösz- szesen 367 kombájn dolgozik a földéken. A kollektívák ezúttal is segítik egymást, a munka haladása szem­pontjából számottevő az együttműködés. Más hazai megyékből több mint hat­van kombájn vesz részt az aratásban, sőt Csehszlová­kiából is érkezett két gépnyi erősítés. Ugyanakkor gon­dot jelent, hogy a búza nedvességtartalma helyen­ként megközelíti a 20 száza­lékot, a szárítóké pacitás viszont meglehetősen szűk. A szárítók a termésnek csak az egyharmadát képesek fo­gadni. Becslések szerint az őszi árpa hozama elmarad a tervezettől. Ugyanez mond­ható el a tavaszi árpáról. Némi öröm, hogy őszi bú­zából az előirányzott ter­méseredmények várhatók. Sakkvilágbajnoki zónaközi döntő, Szirák Ünnepélyes eredményhirdetés a Kastély Szállóban Portisch Lajos vehette át a legjobb magyar verseny­zőnek járó díjat. — Kép: Bencze — A sziráki Kastély Szálló előtt közel egy hónapon ke­resztül tizennyolc versenyző tiszteletére tizenhárom or­szág nemzeti zászlaját lo­bogtatta a szél. Július 16- án a hivatalos sorsolással kezdődött és tegnap, az ün­nepélyes eredményhirdetéssel zárult a férfi egyéni sakkvi­lágbajnoki zónaközi döntő, a honi sakkozás történetének legjelentősebb hazai viadala. A Magyar Szénhidrogén­ipari Kutató-Fejlesztő Inté­zet által rendezett, a Magyar Olajipar Vállalatainak és a velük kapcsolatban álló cé­gek és intézmények jelentős anyagi támogatásával lebo­nyolított verseny záróünne­pélyére kedden délben zsú. foiásig megtelt a Kastély Szálló konferenciaterme. Dr. Doleschall Sándor, az SZKFI igazgatója záróbeszé- _ dében köszönetét mondott mindazoknak, akik hozzájá­rultak e nagyszabású ren­dezvény sikeréhez. Ezt a gon­dolatot hangsúlyozta a záró­ünnepélyen felszólaló Floren- cio Campomanes, a FIDE el­nöke, Deák Gábor államtit­kár, az ÁISH elnöke és Sze­rénái Sándor, az MSZMP KEB tagja, a Magyar Sakk Szövetség elnöke is. Méltató szavaikban kiemelték: a Szi- rákon rendezett zónaközi döntő jól szolgálta a sportág népszerűsítését, s bizonyítási lehetőséget adott a fiatal sakkgeneráció tagjainak a helytállásra. A köszöntő beszédek után a verseny díjait és különdí- jait osztották ki. Az első he­lyezettnek járó különdíjat, a Hollóházi Porcelángyár öt­ezer dollár értékű sakk-kész­letét, a Berger—Sonneborn számítás alapján Szalov szov­jet nemzetközi nagymester vehette át. Különdíjat ka­pott még: az angol Nunn, a legszebb játszmában nyúj­tott teljesítményéért; a ro­mán Marin, a pénzdíjban nem részesült sakkozók kö­zül mutatott legjobb teljesít­ményért, valamint Velimiro­vics, aki a díjazott sportolók ellen a legtöbb pontét sze­rezte. A legtöbb nyert játsz­máért járó különdíjat Hjar- tarsson vehette át. A versenyzők az ünnepé­lyes zárás után a Kastély Szálló csárdájában búcsúz­tak egymástól. Portisch és Nunn viszont hamarosan új. ra találkozik, hiszen kettejük között dől el a harmadik to­vábbjutó személye. Páros- mérkőzésükre szeptember 26-i kezdettel Magyarorszá­gon kerül Sor. Ennek hely­színe még nem ismert. Ulest tartott a megyei képviselőcsoport Salgótarjánban kedden, a Hazafias Népfront megyei bizottsága székházéban ülést tartott az országgyűlési kép­viselők Nógrád megyei cso­portja. A tanácskozáson megjelent és felszólalt Ballai László, az MSZMP KB tag­ja, a Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság elhöke. Géczi János, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első tátikáira. Ott volt Jávori János, az MSZMP KB munkatársa, Oroszlányi Zoltán, az Országos Tervhi­vatal munkatársa és Letovai Ildikó, a Hazafias Népfront Nógrád Megyei Bizottságá­nak titkára. A képviselőcsoport ülésén elsőként dr. Szilágyi Tibor, a Salgótarjáni Városi Párt­bizottság titkára, Salgótarján déli városrészének ország­gyűlési képviselője adott tá­jékoztatást aiz Országgyűlés tisztségviselőinek és a me­gyei képviselőcsoportok veze­tőinek parlamenti tanácsko­zásáról, amelyen az Ország­gyűlés őszi ülésszakát ké­szítették elő. A tegnapi esz­mecserén ezt követően a vendégék széles körű és alapos vitáiban nyilvánítot­tak! véleményt a kormány társadalmi és gazdaságii sta­bilizálást szolgáló program­jának tervezetéről. A vita egyértelműen alátámasztot­ta, hogy a munkaprogram tervezete világos és egyértel­mű helyzetelemzésre épül. A küllső és belső okok feltárá­sával! lehetőségeket kínál a negatív folyamiatok megállí­tására, éppen ezért a kor­mányprogram jó végrehaj­tása megérdemli a széles körű és sokirányú támoga­tást. A vita — amelyben részt vett valamennyi jelen­levő Nógrád megyei képvi­selő — egyetértésit fejezett ki a 'munkaprogram legfon­tosabb céljaival. A véle­ménynyilvánítóik rámutattak a megvalósítás, a végrehaj­tás felelősségére, s többek között a képviselői munká­val együbtjáró lehetőségekről és ikötelezettségekirőil is szó esett. A kormány munkaprogram-tervezetének vitája a Kamara elnökségi ülésén A Magyar Kereskedelmi Kamara elnöksége kedden ülést tartott- A tanácskozá­son — Beck Tamás elnök­letével — megvitatták a kor­mány gazdasági-társadalmi stabilizációs munkaprogram­jának tervezetét és kialakí­tották az erre vonatkozó ka­marai állásfoglalást. Az el. nökség ülésén részt vett ék felszólalt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke is. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents