Nógrád, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-20 / 222. szám

Sziráki pillanatok Müven egy „igazi profi” sakkverseny, miként telnek a versenyzők hétköznapjai? Mit csinálnak, hogyan töltik sza­bad idejüket a nagymesterek? Többek között ezek a kérdé­sek foglalkoztatták azokat a sportrajongókat, akik az el­telt két hét valamelyik nap­ján ellátogattak a sziráki Kas­tély Szállóba, a II. Honvéd— Hungalu nemzetközi sakk­nagymester-verseny eseménye­ire. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy szeptember 5-től Szirákra figyelt a sakkvilág: a Kasz- parov—Karpov világbajnoki döntő párosmérkőzés mellett ez volt az egyik ' legjelentő­sebb sportesemény a táblák világában. A magyar élversenyzők mel­lett olyan világhírű nagymes­tereket sikerült a versenyre „csábítani”, mint a kétszeres szovjet bajnok Pszahisz, a csehszlovák Smejkal, vagy a kubai Nogueiras, hogy ne is soroljuk tovább. Tizennégyen ültek asztalhoz a kastélyban, hogy eldöntsék ki lesz a legjobb ezen — a FIDE XII. kategória erősségű — viadalon? Tizennégy külö­nös, érdekes ember. Mindany­Pintér gondolkodik: mit lép­jek? már sző esett Ficamról, egy ér­dekesség: előzetes jelzése sze­rint francia feleségével érke­zett, s bőségesen fogyasztói mondja, hogy a szovjet nagy­mester szinte sápadtan fejez­te be az idegtépő játszmákat, s azonnal a szaunába vonult, ahonnan rendszerint frissen és üdén „bújt” elő. Közben elindulnak a sakk- órák, benézünk a versenyre. Nehéz dolga van a fotóripor­ternek, a játékosok egy része — kiváltképp Romanyisin — únja a „kattogást”, a vaku villanását pedig egyszerűen nem viseli el. Tizenöt percnyi fotózás után bezárul az ajtó, csak a versenyzők maradnak a teremben. Néhányuk összpon­tosít és a táblát nézi, többen sétálnak az asztalok között, mások kávét, vagy üdítőt isz­nak. A verseny főbírája — ha­zánk első számú sakkbírója — Fekete Géza rendet tart. A terem előtt suttogó érdeklődő­ket is csendre inti, itt a légy zümmögését is hallani kell. (Más kérdés, hogy nincs 9 A szomszédos teremben, a szálló könyvtárában Ruip Já­nos — a Honvéd sakkszakasz- -tályámak vezetője — és kis Érdeklődők » monitorok előtt Munkában a programozó stáb, az előtérben Ruip János a> vitainak megvan a „sajátos­sága”, mind-mind külön egyé­niség. Mielőtt bárki nagy cse­megére, szenzációs jelenségek­re gondolna, elárulhatjuk: nem látványos az életük a sakktorna idején. sJSaját, kialakított világát** éli mindenki, jól bevált egyéni szokása sze­rint. A versenyzők szobái „ked­venc” sportágukra vallanak. Szakikönyvek, sakktáblák, jegy­zetek láthatók mindenütt. Sza­bad idejük jelentős részében a nagymesterek játszmaelem­zéssel, felkészüléssel foglal­koznak. No, persze nem a könyvek mellett ülnek egész nap, ki-ki kedvenc időtölté­sének is áldoz órákat. A leg­gyakoribbak a séták, melyek hosszúak, s jellemzőjük, hogy a sakkozók egyedül „kelnek útra”. Ez a magába zártság nem különös! Barátó szálak csak néhányukaí fűzik össze, s noha nem „haragosok”, mindenki jól érzi magát tár­saság nélkül is... A teniszpályán Csőm nagy­mester a „menő”. Nemhiába, másodosztályú, igazolt játékos, így nem okoz gondot sem Pin­tér, sem Flear legyőzése. U többi kettő szintén gyakori vendég a teniszpályán. S ha tSk mindketten a zöldségfélé­ket. Tudniillik, vegetáriánu­sok. A szakállas, mindig érdek­lődő és kedves Pszahisz, va>- lamint Adorján a zenét ked­velik. Kérték is a szálloda ve­zetését, hogy a „központi” vi­deóadásokban több muzsika legyen. Kívánságuk természe­tesen azonnal teljesült. A szálloda vezetői és sze­mélyzete jól megismerték a versenyzőket. Gyürky Gábor igazgató és Csorba Ottó „ügy­vivő manager” az elmúlt na­pok eseményeit mesélik. Mondják, hétközi napokon átlagosan ötvenen, szombaton és vasárnap több mint százan érkeztek Budapestről külön- buszokkal, s gyakran megfor­dultak a megyénkből érkezett sakkrajongók is. Szólnak arról is, hogy a személyzet feladata magaslatán állt, nem volt olyan kívánsága a nagymeste­reknek, amit ne teljesítettek volna. Érdekesség, hogy míg tavaly sokan igényelték a lo­vaglást, az idei viadal részt­vevői egyáltalán nem. Szolgál­tatásaik közül a szaunát is kevesen használták, Pszahisz és dr. Hazai viszont rendszeresen. Gyürky Gábor csapata a Commodore 04 tí­pusú számítógépeket progra­mozza, Livsic szovjet másod- bíró pedig kíváncsiskodva fi­gyeli a technika csodáit. Te­gyük hozzá, mi i&! Lesétálunk a „mélybe”, a hotel borozójába, melyet ez alkalomra a játszmák közve­títésére használnak. Az érdek­lődők nyolc monitoron keresz­tül kísérhetik figyelemmel az összecsapások alakulását Hét képernyőn a számítógépes program látható, az egyiken a videokamera élőben „adja” a versenyt. Ozsváth András sze­mélyében jó nevű szakember kommentálja az eseményeket Szakmai titkokat mesél, ma­gyarázza a lépéseket, elemzi a játékot — röviden: jó han­gulatot teremt Ma az utolsó játéknap kö­vetkezik, vasárnap pedig az ünnepélyes eredményhirdetés­sel befejeződik a nagymester­verseny. Reméljük jövőre ugyanitt, hasonlóan rangos me­zőnnyel találkozhatunk. Szöveg: Vaskor István Fotó: Rigó Tibor Pszahisz előnye fél pont Pénteken az utolsó előtti Rogers (ausztrál)—Suba (ro- 12. fordulót játszották Szirá- mán) 1—0, Pszahisz (szovjet) kon, a Hungaroil—Honvéd —Spraggett (kanadai) dön- nemzetközi sakktornáján. Az teilen, Hazai—Garda Paler- élen álló szovjet Pszahisz mo (argentin) döntetlen, No- semmit sem kockáztatott, gyor- gueiras (kubai)—Csőm dön­san remizett. Adorján és a tetlen, Pintér—Ftacnik szovjet Romanyisin viszont (csehszlovák) döntetlen, Ador- igen élesen sakkozott, s ami- ján—Smejkal (csehszlovák) kor függőben maradt parti- függő, Romanyisin (szovjet­jük, mindketten fölényes ál- Flear (angol) függő, lásban borítékoltak. Eredmé- Az állás: Pszahisz 8 pont, nyék:1 Pintér 7,5, Nogueiras 7, Ro­ll NÓGRÁD — 1986. szeptember 20„ szombat gers 6.5, Adorján és Roma­nyisin 6—6 (1—1), Garda Pa­lermo és Spraggett 6—6, Ftacnik és Suba 5,5—5.5, Csőm és Hazai 5—5, Flear 4,5 (1), Smejkal 3.5 (1). A mai, utolsó fordulóban a párosítás a következő: Smej­kal—Flear, Ftacnik—Ador­ján, Csőm—Pintér, Garcia Pa­lermo—Nogueiras, Spraggett —Hazai, Suba—Pszahisz, Ro­mányiéin—Rogers. Lányok, legények — magasabbra a lécet Színes kavalkód, sikeres ugrógála A Salgóíarjani Kohász és az Öblös SC atlétikai szák­osztálya idén tizedik alkalom­mal rendezi meg Salgótarján­iban a megye legnagyobb ran­gú atlétikai versenyét. A Kristály Kupa elnevezésű eseménysorozat idén rendha­gyó módon kerül meg rende- , zésre. A rendezőik gondoltaik egyet, s a férfi és női ma­gasugrást, valamint a rúdug­rást már tegnap a város köz­pontjába vitték. Ezzel a meg­oldással első alkalommal kí­sérleteztek hazánkban. S, hogy jó ötlet volt, ezt a Ka- rancs ugrógála sikere bizo­nyítja. Maga a verseny rajt­ja délután 3 órára volt ki­tűzve, de már két óraikor zsúfolt volt a tér az érdek­lődőktől. Még az életet adó napsugarak is a rendezők mellé álltaik, hiszen a ver­seny kezdetére nyár végi meleget árasztottak a város főterére, ideális időjárási kö­rülményeket biztosítva a ver­senyzőiknek. A gálán mintegy 2500 néző előtt a nők lépitek először a főtér márványára lefektetett gumiszőnyegre. A tizenkét fős mezőnyben rajthoz állt a teljes hazai élgárda, köztük Földi Enikő, az SKSE atlétája is. A körül­ményekhez képest jó színvo­nalú versenyt vívtak, amely végén a győztes Juha Olga és válogatott társa, Sterk Kata­lin nyilatkozott a versenyről. — Érdékes kezdeményezés. Jó érzés ilyen nagy számú tömeg előtt versenyezni — mondta a verseny győztese. Kissé fáradtaik vagyunk, hi­szen hajnalban egyenesen Prágáiból éreztünk ide, de ez a látvány mindenért kárpótol. — A rendezőiknek ez a megoldása az atlétika igazi népszerűsítése, ami ma egy kicsit ránk is fér — vette át a szót Sterik Katalin. — Ilyet más városban is érdemes lenne rendezni. Meg­fontolandó, hogy esetleg már a nyár elejétől egy hazai kör­versennyel, a nagyvárosok központjában rendezett ver­senyekkel ugrásszerűen nö­vekedne az atlétabarátok tá­bora — értékelte Németh Gyula, a magyar válogatott tagja, a férfi magasugrás győztese. Akadtak ugyan még tech­nikai nehézségek is, de ezek elenyészőek voltak a gála si­keréhez képest. A rúdugrás fél órával a kiírt időpoot után kezdődött, amelyet a letűző szekrény hibája oko­zott, a magasugró-leérkezőt pedig a verseny közben kel­lett szélesíteni. De ezek csak tanulságul szoflgálmialk arra, hogy jövőre még proibléma- mentesebben bonyolódjon a verseny. Összességében dicséret ille­ti a rendezőket bátor kezde­ményezésükért, s azért, hogy egy egész délutáni hosszas programot adtak sok olyan nézőnek, akik talán életük­ben először láttak ilyen ran­gos versenyt. Eredmények: Nőíi magasug­rás (a Karancs Tsz különdíja)-: 1. Juha Olga (Vasas) 190 cm, 2. Sterk Katalin (TBSC) 188 cm, 3. Kovács Judit (DMVSC) 182 cm. Férfi magasugrás (Karancg Szálló különdíja): 1. Németh Gyula (Csepel) 215 cm. 2. Raus Károly (DMVSC) 210 cm, 3. Bese Benő (TFSE) 210 on. Rúdugrás (SVT külön­díja): 1. Makó Ernő (DMVSC) 510 cm, 2—3. Sarcsevics (Voj­vodina) és Bagvula István (Csepel) 480—480 rm — iliász — Mérkőzés előtt az SBTC-nek! mondotta: „Becsületes helyt­állás és minimálisan egy pont szükséges... Még gondolko­dom a csapat összeállításán, ezért csak keretet adok: László, Tarlósi, Babcsán, Kür­tösi, Forintos, Fényes, Urbá- nyi, Juhász, Dékány, Lipták, Kovács, Bartus. Vincze, Már’ kos, Veres, Sváb és Hunyás utazik.” A csapat szombaton délelőtt1 még edzést tart a tóstrandi pályán, majd a közös rbédét követően autóbusszal indul az, idegenbeli mérkőzés színhelyé­re, a zalai városba. A fiúk jo­ked vűek . Tóth István , Sportegyesület alakult Szalmatercsen Nemrégiben beszámoltunk még ma is aktívan futballo* lönböző országos tömegsport- árról, hogy Szalmatercsen zik, Szmorád László és if- vetélkedők döntőiben szere- megalakult a labdarúgó-szak- jabbik Baksa János pedig peltek. osztály. A település felfríssü- a szervező- és mozgósítóimul- Az elnökség bízik abban, lő sportéletének legújabb bi- kában tapasztalt sportvezető- hogy a ma még szűkös anya- zonyítéka, hogy szeptember nek számít. gi lehetőségeik hamarosan első felében megalakították a Mint Oravécz Ferenc eb bővülnek. Elhatározták, hogv helyi sportegyesületet is. mondta, az előző esztendők- — részben „pénzes” —köz" Huszonkilenc lelkes, áldó- ben bíztak abban, hogy az hasznú községfejlesztési m jrr zatkész, sportszerető lakos állami és gazdasági irányítás kát vállalnak. Éves tagdíj- döntött arról, hogy a kisköz- összevonása a sportban ’s bevételnek 10—15 ezer tő­ség életébe újra az örömet és érezteti hatását. Az érintett rintot irányoztak elő, de én- élményt nyújtó sportesemé- községek sportélete ennek nek feltétele, hogy legalább nyéket „varázsol”. Oravecz ellenére sem eredményeiben, száz pártoló tagjuk legyen. Ferenc, akit a sportköri ala- sem színvonalában nem vál- Erre a lehetőség megvan. A kuló gyűlésen az elnöki te- tozott. Többek között ezért sportkör kapcsolatot terem" endők ellátásával bíztak meg, is döntöttek úgy Szalmater- tett a helyi termelőszövei- agilis, a sportot szerető em- csen, hogy bebizonyítják: a kezettel. A tsz különböző bér. Az elnökségben olyan „saját lábukon” is megáll- szolgáltatásainak ellenében a segítőkész társakkal dolgo- nak. sportelnökség segíti a termelő­zik majd együtt, mint Ju- A sportköri alakuló gyű- szövetkezet dolgozóinak tűr hász Márton, a Karancssági lésen résztvett Domszky megsportját. Községi Közös Tanács elnöke György, a Szécsényi Városi A helyi párt, KISZ, HNF és Szmorád Ferenc, Szalma- Tanács sportfelügyelője is, is támogatja e kis sportkör teres község elöljárója. Az aki emlékeztetett arra, hogy tevékenységét, mely két szak­elnökség többi tagja a ko- ennek a kisközségnek mindig osztállyal kezdte meg műkö- rábbi időszakban már sokat voltak sportértékei, s felidéz- dését: a labdarúgóval és a tett a község sportéletéért, te azokat a napokat, amikor tömegsporttal. Illés Ferenc és Tóth Dezső a szalmatercsi fiatalok kü- Rácz András , Elbizakodottságra nincs oka Vasárnap délután Nagykani­zsán szerepel a Salgótarjáni BTC II. osztályú labdarúgó- csapata. A helyi Olajbányász együttese — attól függetlenül, hogy jelenleg csak a tabella 19. helyén áll — nem lebe­csülendő ellenfél. Egyrészt: szerdán pontot rabolt a Ganz- MÁVAG otthonában, másrészt: éppen a gyengébb eddigi sze­replés miatt várható, hogy Teszler Vendel edző legény­sége győzelemre törekszik. Sa­játos hajtóerő lehet Martin- kovicsék számára az is, hogy egy éve a Stécé 3—0-ra nyert Kanizsán, aztán Salgótarján­ban is alaposan elpáholták őket... Az SBTC az elmúlt másfél hét alatt három remek győ­zelmet aratott. Ozsvár István, az egyesület ügyvezető elnö­ke találóan jegyezte meg: „Nem akármilyen ellenfeleket sikerült megverni! Hogy nem minden esetben játszottak jól a fiúk? Ez igaz, de csak em­lékeztetni akarok: volt már olyan eset is, amikor kiváló teljesítményt nyújtottak, és vesztesként hagyták el a pá­lyát. Mit várok Nagykanizsán? Elbizakodottság nélkül: egy ponttal nem lennék elégedett.” A sikerben reménykedik Toldi Miklós edző is. Mint Hét végi sportműsor SZOMBAT ASZTALITENISZ' NB I.: MEDOSZ ÉRDÉRT— Nagybátony, Budapest, 11 óra. ATLÉTIKA Kristály Kupa nemzetközi ver­seny, Salgótarján, Kohász-sta­dion, 14.30 óra. KÉZILABDA N3 II. (ffi), Keleti csoport: Bgy. Kábel SE—Nádudvar, Ba­lassagyarmat, városi sportcsar­nok, 15 óra, St. Építők—Debre­ceni Medicor Salgótarján, Épí­tők pálya, 15 óra. Megyei ffi-bajnokság: Tereske —Diósjenő 17 óra. Tereske ifi— Bgy. Kábel ifi 16 óra, Nagybá­tony—St. BRG. 16 óra. LABDARÚGÁS Területi bajnokság. Mátra- csoport: Nagybátony—Hatvan, Nagybátony, 15 óra (ifi 13 óra), v.; Pecze, Síküveggyár—Edelény, Salgótarján, Sugár úti pálya, 15 óra (ifi 13 óra), v.: Rideg, Rom­hány—Borsodi Bányász, Rom­hány, 15 óra (ifi 13 óra), v.: Ozsvárt. TÖMEGSPORT Olimpiai ötpróba és Palóc + OSN ' 4-f-l próba futóverseny. Helyszínek, rajt: Salgótarján, SBTC tóstrandi pálya, 9.30 óra, Balassagyarmat, városi sport­telep 9.30 óra, Pásztó: Dózsa György Alt. Iskola 9.30 óra, Szé- csény: Vasútállomás, 9.30 óra, Rétság: Ált. iskola, 9.30 óra, Bá- tonyterenye, Kisterenyei neve­lőotthon 9.30 óra. HNF apparátusi dolgozók tö­megsportnapja, Salgóbánya, 9 óra. Közalkalmazott dolgozók Nóg- rád megyei teniszbajnoksága, Salgótarján, ifjúsági sportcent­rum, 9 óra. VASÁRNAP KÉZILABDA Megyei ffi-bajnokság: Pásztó— Szőnyi SE, 10 óra, Szuha—Er- sekvadkert, 1« óra. LABDARÚGÁS NB n. Olajbányász—SBTG, Nagykanizsa, 16 óra. Területi bajnokság, Mátra-cso- port: Sajóbábony—SKSE, Saió- bábony, 15 óra (ifi 13 óra), v.: Barankovics. Megyei I. osztályú bajnokság: Salgó öblös—Karancsberény (kez­dés 12 óra, ifi 14 óra), v.: Tóth. Nézsa—Mátranovák, v.: Dóra. Bércéi—Ersekvadkert, v.: Békési. Szőnyi SE—Kisterenye, v.: Ta­kács, Somos—Nógrád Volán, v.: Benkő, ÖMTE—Cered, v.: Szab< M., Balassi SE—Bgy. SE, v.: Gáspár, Pásztó—Szécsény, v.: Ágoston. Kezdési idő: felnőttek. 15 óra (ifi 13 óra). SAKK NB II.: Nógrád Volán—Kecs­kemét, Salgótarján, városi sport­csarnok, 10 óra. TEKE NB TI.’: Somos—Mátranováfc Somoskőújfalu, 9 óra.

Next

/
Thumbnails
Contents