Nógrád. 1973. október (29. évfolyam. 230-255. szám)

1973-10-10 / 237. szám

Csaknem kétszázan a Megyei filmbemutatók Charles Bronson az indián szerepében Aki nap mint nap végig­megy a salgótarjáni gyári úton, tornaruhás kisfiúkat, kis­lányokat láthat — egymást „váltják” — az iskola udva­rán, a salakon. Napsütéses őszi napon, délelőttökön futnak a labda után, gyakorlatokat vé­geznek, és így tovább. A tanulók testi nevelésének programját kidolgozták a Ma- linovszkij úti Általános Iskolá­ban is. Itt talán még inkább külön gonddal, mint másutt. Hiszen egyedül itt működik a városban testnevelés tagozat. Nagy Imréné igazgatónő tá- jákoztatása szerint: már har­madik éve. Jelenleg 198 kis­diák jár testnevelés tagozatos osztályba, az elsőtől a hetedik osztályig évfolyamonként egy- egy osztály (mindenütt az A- osztály) tagozatos. Hogyan kerülnek ide a gye­rekek ? — Testnevelő tanáraink áp­rilistól járják az óvodákat, fel­mérést végeznek a gyermekek között, ki lenne leginkább al­kalmas arra, hogy eredmény­nyel járjon testnevelés tago­zatra — tájékoztat az igazga­tónő. — Ez a felmérés egyút­tal a felvételi vizsga anyaga is. Tapasztalatok szerint: több tehetséges gyermek él a vá­rosban, aki mégsem jár a test­nevelés tagozatra, bár — ké­pességei, testi adottságai sze­rint — eredménnyel tehetné. Miért? A szülők többsége az­testnevelés zal Indokolja ezt, hogy a köz­lekedési viszonyok közepette nem szívesen engedné el gyer­mekét a lakóhelytől távolabb eső iskolába, inkább a közeli­be viszi, ha nincs is testneve­lés tagozat. Igaz, ez a szemlé­let múlóban. Idén például többen jelentkeztek a testne­velés tagozatos osztályba. X Mit nyújt a tagozat? Azzal, hogy megteremti a tanulók szervezett mozgásle­hetőségét, mindenekelőtt a gyermekek egészséges fejlődé­sét segíti, (Lényegében a nem testnevelés tagozatos osztá­lyokban is valamennyi iskola­típusban ezért vezették be idén a harmadik testnevelési órát.) Egyúttal a gyermekek állóképessége, versenyszelle­me is növekszik. E tagozatos osztályokban egyébként fo­lyamatosan lényegesen több a testnevelési órák száma, mint más osztályokban. A dél­utáni foglalkozások pedig sportköri jellegűek, s ekkor bonyolítják le az úszásokta­tást is a Gaaarin Általános Is­kolában. Más tantervvel is rendelkeznek a testnevelés ta­gozatos osztályok, mint a töb­bi osztály, a gyerekek szívesen járnak ezekbe az osztályokba. Egyébként, a tagozatos osz­tályok tanulmányi eredménye megegyezik, vagy éppen jobb tagozaton a többi osztályénál. S még egy nem érdektelen adat: influen­zajárvány idején lényegesen kevesebb gyerek marad otthon betegség miatt. Három testnevelő tanár, Rá­kóczi István, Szlivka Gyula és Kolláth Attiláné gondoskodik a testnevelés tagozat működé­séről. ötödik osztálytól a dél­utáni foglalkozások már szak­osztályi szinten bonyolódnak, a gyerekek a felnőtt sport­egyesületek osztályainak te­vékenységébe kapcsolódnak be, életkoruknak megfelelően. A testnevelés tagozatos osz­tályok működésének tárgyi feltételei általában adottak. Tornaterem áll rendelkezésre, múlt évben egyik tanterem­ből úgynevezett kondicionáló termet alakítottak ki, sportud­var is működik. A felszerelt­ség is jó. Talán nem lenne ér­dektelen azonban, ha az isko­lával szemben levő udvart az eddigieknél eredményesebben ki lehetne használni, esetleg le kellene bitumenezni. Az úszás oktatásával kapcsolat­ban sem ártana ismételten megvizsgálni a házi lehetősé­geket. A Gagarin iskolában számos egyeztetési gonddal jár az úszás megszervezése. Esetleg nem ártana megnézni az iskolai fürdőhelyiség bő­vítésének lehetőségét sem a még kedvezőbb körülmények megteremtése érdekében. T, E, A kővetkező hét nagyon sze­gény új filmekben; mindössze egyetlen bemutatóra kerül sor a salgótarjáni November 7, Filmszínházban. Michael Vinner amerikai filmrendező izgalmas kaland- filmet készített Chato földje címmel. A film hőse Chato, az indián, akit egy vérszomjas fehérekből álló indián vadász­csoport életre-halálra üldöz. A rendező a főszerepet kedvenc színészére, Charles Bronsonna (A hét mesterlövész, Valaki az ajtó mögött című filmekben láthattuk) bízta, aki nagyszerű alakítást nyújt, arca jól bevá­lik indián arcnak, s amit el­játszik az minden megalázott ember története. Jancsó Miklós Oldás és kö­tés című filmje nem tartozik a heti újdonságok közé, de a Salgótarjánban Art Kino elő­adáson bemutatásra kerülő műről érdemes szót ejtenünk. „Az Oldás és kötés alapja Lengyel József egyik novellá­ja, de a film sokkal inkább a társszerző és rendező Jancsó Miklós életútjáról, élményvi­lágáról szóL A népi származá­sú fiatalok jó néhánya került válságba 1953, illetve 1956 után. Közülük sokan 1953 előtt éppen polgári környezetük opportunizmusa, 1 hízelkedése miatt emelkedtek egyre mere- dekebb pályán, anélkül, hogy kellő élettapasztalattal, életis­merettel rendelkeztek volna. Utóbb pedig rendszerint ugyanezek »csodakádemek« gúnyolták a paraszt- és mun­kássorból származó értelmisé­gieket, függetlenül attól, hogy milyen szaktudást sajátítottak el. A képlet kialakításában azokat tartották szem előtt, akik beérték származásuk de­magóg hangoztatásával, és nem igyekeztek szakemberek­ké válni. Ez a két szélsőség és a körülötte hullámzó elvtelen- ség rendszerint az értelme­sebb, becsületesebb fiatalokat juttatta válságba, sőt nem egy­szer törte derékba pályájukat. Ezek a polgári világtól örökölt életformát már nem tudták el­viselni. Az otthoni, falusi, kül­városi környezetet pedig még nem sikerült annyira felemel­ni, hogy benne maradéktala­nul jól érezzék magukat. En­nek a jellegzetesen átmeneti, szocialista értelmiségi útkere­sésnek értékes műve az Oldás és kötés.” (Molnár István: Ol­dás és kötés. Filmek könyve.) Mai tévéajánlatunk Arany páva elődöntő Salgótarjánban 17.30: ANTROPOLÖGIA. A kétrészes műsor első részének közvetítése. Az antropológia embertant jelent. Az antro­pológusok együtt működnek a régészekkel, s a régi sírokban fellelhető emberi maradvá­nyok alapján vonnak le fon­tos következtetéseket az em­ber fejlődéséről, a típusok klalakulásáróL Persze az ant­ropológusok az élő emberrel is foglalkoznak, vizsgálják az arányokat, a hajat, a végta­gokat. A Televízió a tudo­mány új eredményei bemu­tatásával már eddig is sokat tett a korszerű természettu­dományos szemlélet és mű­veltség kialakításáért, s ez a műsor is ennek a koncepció­nak része. Az adásokban is­mert tudósok — dr. Nemes­kéri János antropológus, dr. Bökönyi Sándor, a biológiai tudományok doktora, dr. Len­gyel Imre orvos-antropológus és mások — beszélnek kuta­tásaikról, a legújabb er'edmé- nyekrőL Az Arany páva nemzetközi népzenei verseny első televí­ziós elődöntőjét október 14-én, vasárnap 11 órakor rendezik meg a salgótarjáni József At­tila Művelődési Központ szín­háztermében. Az elődöntőn az érdi és a legéndi asszonykórus, a taktaszadai férfikórus, a tá- piószecsői menyecskekoszorú, a hollókői menyecskekórus, a dédestapolcsányi citerazene- kar, a csolnoki német és a tú­rái trió, valamint Mazsaroff Mária, Deme Dezső és Sütő Gyula szólisták mérik össze tudásukat. A zsűriben Sándor Judit operaénekes, Török Er­zsébet népdalénekes és Gulyás László zeneszerző vesz részt; elnöke dr. Ortutay Gyula nép­rajztudós, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia tagja lesz. A műsort Kudlik Júlia és Antal Imre vezeti. A második televí­ziós elődöntőre két héttel ké­sőbb, október 28-án, vasárnap 11 órakor kerül sor, ugyan­csak Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központ­ban, Magyar kiállítás Belgrádban A Modern Művészet Múzeumé- riata! nemzedékből, akik a mai nak látogatói megismerkedhet- magyar képzőművészetre Jellem­nek a mai magyar képzőművé- ző különböző irányzatokhoz tar- szet új jelenségeivel. A kiállítás az toznak. Mintegy száz munkájukat új szezon jó nyitánya, nem egye- — képeket, szobrokat és grafikát dűl az információ szintjén érdekes, — állítottak ki. A kiállítás Ma­de az átélés szintjén is. gyaj-ország és Jugoszlávia állam­Az elismerésre méltó kiállítás 16 közi kulturális együttműködésének alkotót mutat be a közép és a eredménye.­Félmillió éves település Kazah régészek Szovjet- Ázsia legősibb kőkori telepü­lésének nyomaira bukkantak a Kaszpi-tengertől keletre fekvő sivatagban. A feltárt kőkések és más kőszer­számok a tudományos elemzés szerint körülbelül félmillió évesek, vagyis az emberiség „csecsemőkorából” származnak. Megtalálták egy mindössze 12 ezer éves tele­pülés maradványait is. E le­letekből ítélve a terület, ame­lyen manapság egyetlen folyó vagy tó sincs és gyakran egész évben egyetlen csepp eső sem esik geológiai érte­lemben csak nemrégiben vált lakhatatlanná. Klímája egy­kor sokkal enyhébb és ned­vesebb volt, s a nagy válto­zás csak a legutolsó jégkor­szak után, körülbelül tízezer évvel ezelőtt következhetett be. i Várakozásommal ellentét­ben tűrhető kedélyállapotban találom. Tejből és kenyérből álló reggelijét félig elfogyasz­totta. A többi nem kell neki. Üldögél a kemény faprics- csen. Ruházata nyűtt csizma, közönséges barna honvédnad­rág, durva v ás zoning. Zubbo­nya a széken hever. Ez az egyetlen tábornoki ruhadarab a homályos, boltíves cellában. Magától értetődik, hogy a jó­fajta égszínkék posztóból ké­szült zubbony teljesen pucér: aranygallérját lefejtették, a díszes zsinórzattal együtt. Még a kapcsokat is eltávolították. En is a priccsre ülök, óva­tos távolságra a betegtől. Rám néz, mélabús kíváncsisággal. Megkérdezem tőle: — Jobban érzi magát, ka­pitány úr? összerándul. Heves izga­lommal fürkészi körbe a cel­la falait. —: Hallja?!.., A gyikosaim! Bontják a falat, hogy rám rontsanak! Meg akarnak öl­ni!... Valóban, a folyosóról be­hallatszik az őr egyhangú jár- kálása. Elhalkul, majd me­gint felerősödik lépteinek za­ja, ahogy jöm-megy a cella ajtaja előtt. — Csak az őr járkál, kapi­tány úr... Röviden, sietve felnevet. Majd hozzám ugrik, a karom­ba markol. Érzem, teljes erő­vel szorít, fogása mégis kömy- nyű és gyenge, mint a gyer­meké. Türelmetlenül követe­li: — Egerbe akarok menni! Itt megölnek, értse meg! Ott­hon senki sem bánthat... In­duljunk. .. Most azonnal... Eger az én városom, ott soha nem találnak rám az üldö­zőim. .. állat, megint a falakra mered. Hallja a kopogást. Táguló szeméről kiabál a néma iszo­nyat: „Jönnek! Már itt van­nak! Mindjárt megölnek!” És én semmit sem tehetek érte. * Megszokhattam a katonáikat, végtére is katonaorvos vagyak. De most kényelmetlenül ér­zem magam a tengernyi fegy­veres között. Gyalogság, lo­vasság, tüzérség: sok ezer ka­tlana zsúfolódott össze az erőd­ben- Fürtökben ólálkod­nak a vár kapuinál, ahány sa­rok, annyi posztoló idebent, kívülről is láncot alkatnak a várfalak mentén. Örök strá- zsálnak a bástyák nyílhegy formájú kiszögelésein, s végiig a mellvédeken- Szinte min­den téglára külön vigyáznak. Sípjelek, vezényszavak vissz­hangoznak naphosszat. Lép- ten-nyomon ki kell térni a masírozó járőrök útjából. Minden mozgás, minden hang az erő, a hatalom élet­megnyilvánulása. A szemé­lyes lét egyetlen értelme, hogy alakzatokba igazodjon, szu­ronyt hordozzon, parancsok­nak engedelmeskedjen. A szigorú rend szerint működő gépezet a tökéletesség benyo­mását kelti. Fegyvereink ha­talma kizárólagos és vitatha­tatlan. Ezzel még a hadsereg szolgái, a markotányosok. bor­bélyok. orvosok, kocsisok is tisztában vannak. Napról napra tömörebb a vár nyomasztó légköre. Egyre gyakrabban rebesgetik, hogy hamarosan meghozza ítéleteit a különleges hadbíróság a lá­zadó tábornokok ügyében. Ahogy terjed a rebesgetés, úgy éled valamiféle ünnepé­lyes megbántottság tisztjeink­ben. Azt hiszem, az erkölcsi magatartás figyelemre méltó vállfájának vagyok tanúja. Só- relemérzetté kell átalakítani a bosszúvágyat, hogy jogosnak, sőt kötelezőnek tudjuk a bün­tetést. Érthető lélektani reagá­lás ez a tiszturak részéről- Sokszor megalázták őket a csatatereken, nem csoda, ha sértődöttek. Akár tisztában vannak vele, akár nincsenek, hangulatilag mindannyian ér­zékelik: a hadbíróság nem- csupán büntet, de egyúttal magára vállalja a tisztikar er­kölcsi érdekeinek védelmét. Miközben felelősségre vonja a lázadókat, jótékonyan fáty­lat borít megcsúfolt katonái­nak csődjére. A császár, a birodalom büszkeségéről van szó. Az eszmény és a realitások össz­hangjáról. Mivel pedig a va­lóságban nem létezett ez az összhang, ideje hegyre állíta­ni büntető paragrafusokkal, fennkölt szofisztikával. Sike­rülni fog. Elegendő szuro­nyunk. elegendő sértődöttsé­günk van hozzá. * Ordomacz hozta az üzenetet: szívesen venné Emst törzs­Mínt a megriasztott vad ­4 NÖGRÁD — 1973. október 10., szerda Űj egyetemek és főiskolák a Szovjetunióban A tyumenyi és az altáji (Szi­béria) új szovjet egyetemekre beiratkoztak az első hallga­tók. Az új tudományos közpon­tok létrehozása azzal függ össze, hogy ezekben a körze­tekben fejlesztik a kőolaj-, vegyi-, fa- és fafeldolgozó ipart. Ezen iparágak részére képezik ki a szakembereket az egyetemek. E felsőfokú tanintézeteken kívül még négy főiskola nyílt meg a tanév elején. Az egyik­nek — a technológiai főisko­lának — a címe: Mogiljov, Belorusszia. Az innen kikerü­lő szakemberek a gyorsan fejlődő vegyi- és élelmiszer- iparban dolgoznak majd. A főiskola fő oktatási-termelési hadbíró, ha felkeresném, Dél­után jelentkeztem nála, azzal a biztos reménnyel, hogy végre bepillanthatok Lenikey János vallomásába. Nyájasan fogadott. Annyi szűk, homályos, zsúfolt helyi­ségeit láttam mostanában, hogy üdítő élménynek hatott a tá­gas napfény cirógatta szobá­ban időznöm. Mondhatni, kedvesen muta­tott helyet az egyik párnázott széken, ő pedig befészkelte magát kissé vastag testével a kanapétámla kanyarulatába. — Lenkey János ügyében kérettem, főorvos úr — mond­ta és szivarral kínált. — Örömmel állok rendel­kezésére — feleltem, s jólesett rágyújtanom, mert így eltus­solhattam kezdeti megillető- döttségemet. Mindenesetre a törzshadbí­ró viselkedéséből arra követ­keztettem, hogy beszélt vele Howiger tábornok úr, a vár­parancsnok és óhajom szerint döntöttek a kihallgatási jegy- aőkönyvet illetően­De rögtön kiderült, egészen másnál van szó. Mi olybá tekintjük, hogy Lenkey kapitány egészséges — közölte a törzshadbíró. — Kö­vetkezésképpen, vádat emel­tünk ellene. Fegyelmezett maradtam, sőt, oldottságot. parancsoltam magamra. — Ez annyit jelent, hogy szerepel a vádiratban? fFolytatjuk) bázisa a szintetikus rostgyár­tó kombinát lesz. Politechnikai főiskola léte­sült Lipeckben (az OSZSZSZK középső részén). Ez az itt épü­lő kohászati kombinát részére képez ki szakembereket. Az OSZSZSZK északi részén le­vő Novgorodban és a Volga menti Kujbisevben létesült főiskolára is beiratkoztak az első hallgatók. A Szovjetunióban jelenleg 825 egyetem és főiskola mű­ködik, és ezekre 920 000 fia­talembert és lányt vettek fel. 1975-re a Szovjetunió min­den nyolcadik állampolgárá­nak főiskolai vagy techniku­mi oklevele lesz. A főiskolák a népgazdaság valamennyi ágazata számára szakembereket képeznek ki. Nagy jelentőséget tulajdoníta­nak olyan mérnökök képzé­sének, akik meg tudják olda­ni az automatizált irányítási rendszerekkel, az elektronikus számítástechnikával, az üzem- gazdaságtannal, egyszersmind a termelés tervezésével kap­csolatos feladatokat is. Oj szobrok Balassagyarmaton A felszabadulás előtt Balas­sagyarmaton mindössze egyet­len köztéri szobor állt és a felszabadulást követő negyed­század során is csupán négy képzőművészeti alkotással gyarapodott a város, A hetve­nes években — a város gyors- iéptű iparosodása nyomán — megélénkült az érdeklődés a város esztétikai arculatának formálása iránt. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a la­kótelep-építkezések után meg­kezdődött a városközpont ren­dezése. Ezzel párhuzamosan megszaporodott az úgyneve­zett képzőművészeti beruházá­sok száma is. Tavaly és az idén négy képzőművészeti al­kotást avattal fel — annyit, amennyit a megelőző 25 év alatt összesen. Jelenleg öt mű­alkotás kivitelezése van fo­lyamatban. A balassagyarmati képző- művészeti alkotásokra a IV. ötéves terv folyamán — saJSt költségvetésből és állami tá­mogatásból — összesen egy­millió forintot költöttek, il­letve költenek.

Next

/
Thumbnails
Contents