Nógrádi Népújság. 1959. augusztus (15. évfolyam. 61-69. szám)

1959-08-01 / 61. szám

NÓGRÁDI VILÁG MlOLt'EAKJAl. EGYESÜLJETEK' a Népújság ■BHBHsnHHnBaHHHaBnHnBHBUHnnBBnnHBnBB ÍZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, .61. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR 1959. AUGUSZTUS 1. Kínai-magyar együttműködési szerződésről, gazdasági helyzetünk alakulásáról tárgyalt az országgyűlés új ülésszaka Szerdán megkezdte munká- jáit az országgyűlés új ülés­szaka. Részt vettek az ülésen a párt és kormány vezetői, ott voltak megyénkből is va­lamennyien az országgyűlési képviselők. Az ülést Rónai Sándor, az országgyűlés el­nöke nyitotta meg. Ezután Kiss Károly elv­társ, a külügyi bizottság el­nöke tartott beszédet a kínai—magyar barátsá­gi és együttműködési szer­ződés törvénytervezeté­ről. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország és Kína messze van egymástól, de összeköt bennünket a gazda­sági, politikai és társadalmi célok azonossága. Elmondotta, hogy — ahol megfordultak, mindenütt látták, a kínai nép hatalmas fej­lődését, amely szilárd cél­tudatos politikai vezetés­sel az egész nép lelkes munkájával folyik. Az előadó a következőkben ismertette a hazánk, jelentős és folyton bővülő gazdasági, külkereskedelmi kapcsolatait Kínával. Majd az országgyű­lésnek javasolta a Magyar Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között Pe- kingben 1959 május 6-án alá­írt barátsági és együttműkö­dési szerződés törvénybeikta- t ás át Ezután Antos István elvtárs pénzügyminiszter számolt be az 1958. évi költségvetés vég­rehajtásáról. Az előadó elmondotta, a be­vételek kereken 2,3 milliárd forinttal haladták meg az elő­irányzatot. A kiadások több mint 2,6 milliárd forinttal voltak magasabbak a terve­zettnél. Mindezek alapján — mondotta — az 1958. évi zárszámadás 755 millió forint bevételi többlettel zárult. Elmondotta, hogy a terven felüli bevételek döntő részét az állami vállalatok fizették be, amely az állami iparban dolgozók szorgalmas mun­kája nyomán jelentkezett. Ez­után a nyereségrészesedésről szólott — elmondotta —, hogy ez eredményesen ösztönözte a dolgozókat a jobb munka el­érésére. De — mint hangsú­lyozta . — nem is volt hiába­való, mert 1959. márciusában és áprilisában az állami vállalatok egy- milliárd forintot megha­ladó nyereségrészesedést fizettek ki dolgozóiknak és további egymilliárd fo­rintot tarthattak vissza az elért többletnyereségből vállalatfejlesztési alapra és más vállalati célokra. Ismertette a miniszter, hogy a költségvetés végrehajtása során jelentős fejlődést értek el az országban az egészség- ügyi, szociális és kulturális ellátás területén. Az intézetek hálózata számos új létesít­ménnyel bővült. Majd elmon­dotta, hogy a helyi feladatok jó megoldását segítette a köz­ségfejlesztési alap, amelynek bevételei országosan 831 mil­lió forint, kiadásai pedig 587 millió forintot tettek ki. Az­tán ismertette, hogy milyen létesítmények születtek 1959- ben a községfejlesztési alap segítségével. Antos elvtárs beszámolójá­ban foglalkozott a most ala­kuló gazdasági élettel, amely az idén is kedvezően fejlő­dik. Elmondta, hogy 1959. első félévében az állami ipar 9 százalékkal termel többet, mint 1958 első félévében, és ezzel 3 százalékkal túlteljesítet­te első félévi termelési tervét. A következőkben a termelő­szövetkezetek helyzetével és a termelőszövetkezeteknek nyújtott támogatással foglal­kozott. Ismertette, hogy a ter­melőszövetkezetek beruházási igényeinek kielégítésére kere­ken 1500 millió forintot biz­tosítottak. Ezenkívül több mint egymiliárd forintot épít­kezésekre. Az országgyűlés ezután át­tért a Magyar Népköztársa­ság Polgári Törvénykönyvé­ről szóló törvényjavaslat tárgyalására. A törvényjavas­Adott szavunkhoz híven — A PÁSZTÓI VASUTASOK MUNKÁJÁRÓL — A pásztói vasútállomás dol­gozói a vasutasnap tisztele­tére nagy fogadalmat tettek. Mindent összevetve az volt a vállalásuk, hogy a vasutas­napra minden területen el­érik az élüzem cím követel­ményeit. Ma már csak néhány nap választja el őket ||f||| a vasutasnaptól és vállalt kö- telezettségükröl büszkén be­szélnek. Már megtörtént a teljesít­mények értékelése. Eszerint | a pásztói vasutasok a kocsi­mozgatási tervet 118 száza­lékra, a kocsihasználási tervet 121 százalékra teljesítették, emellett a személyvonat tar­tózkodási tervét is 100 száza­lékra betartották. így együt­tesen az eredményeik valóban megfelelnek az élüzem cím követelményeinek. A vasútállomás dolgozói a pántszervezet irányításával a jó ' üzemi munka mellé 20 hold borsó levágását vállal­ták a Pásztói Állami Gazda­ságban. Ezenkívül a Pásztón épülő strand munkáiból 300 társadalmi munkaóra elvég­zésére tettek fogadalmat. A borsó vágását már megkezd­ték, s a közeli napokban, a megállapodás szerint, munká­hoz látnak az épülő stran­don is. lat előadója Dr. Nezvál Fe­renc, igazságügy miniszter volt. Ezután az országgyűlésben széleskörű vita bontakozott ki a napirendi pontok tárgyalása fölött. Felszólalt Kállai Gyula elvtárs is, s beszélt a népgazdaság előtt álló feladatokról, a szövetke­zeti mozgalomról, az iskolai reformról és a társadalmi munka jelentőségéről. Az országgyűlés csütörtö­kön este zárta új ülésszakát. A bányagépgyáriak nagyszerű kezdeményezése: Csökkentik az egy termék előállítására fordított munkaidőt Jó másfél hónappal ezelőtt új gondolat kezdte foglal­koztatni a Zagyvapálfalvi Bá­nyagépgyár kovácsműhelyé­nek néhány dolgozóját. A gondolat hamar tetté érett, és megszületett a felajánlás: egy hattagú brigád úgy ha­tároz, hogy a bányai szállító­kasok függesztékének elkészí­tésénél kérik az egy termék­re fordított idő csökkentését. Alapos vita, megfontolás alap­ján ugyanis kiderült, hogy minden egyes függeszték, amelyet eddig három em­ber 4 óra alatt készített 3 óra alatt is elkészíthe­tő, ha... Igen, ebben a megválto­zott feltételekben, a jobb munkaszervezésben van a dolog nyitja. Korábban ugyan­is egy munkacsapatban há­rom dolgozó vett részt, most pedig két ilyen munkacsapat egyesült, hatan alkotnak egy brigádot. Ebben a brigádban már valósággal ciklus-szerűen képesek a munkafolyamatot megszervezni, végeredmény­ben egy-egy függeszték elké­szítési idejét 4 óráról 3-ra csökkentik, De a brigád nem állt meg ennél a tenynel. Kö­zölték a gyár vezetőségével, mivel a jobb munkaszerve­zés magúval hozta a regi idő meglazulasát is, hogy azt fel­számolják és a jövőben 100 százaléknak nem a négy orat, hanem a hármat tekintik. A brigád magasfokú po­litikai-erkölcsi öntudatról tanúskodik, amikor úgy döntött, hogy nem túri meg a lazaságot, a ter­melés javuló feltéteieinez igazítja a bérezés hely­zetét is. Blaskó József, Czitór Gyula vezetőkovácsok, Klagyvik Já­nos kovács, Oravecz János (pártbizalmi), Antal Vilmos, Szebeni József segédek, a bri­gád tagjai az eltelt másfél hónap alatt becsülettel telje­sítették vállalt kötelezettsé­güket. Mint mondják, elhatá­rozásukhoz a párt márciusi határozata adta az alapot. Tanulmányozták és saját munkájukra vonatkoztatták a párt felhívását a legfonto­sabb termelési mutatók túl­teljesítésére. Most, amikor az Mór 191 ezer forint a többletjövedelem, A Borsosberényi Állami Gazdaság dolgozói teljesítik a pártkongresszus tiszteletére tett felajánlásaikat. Vállalták többek között, hogy az idei év folyamán 306 ezer forint töbBiet jövedelmet érnek el. Jelenleg 191 000 forintnál tar­tanak,, de ebben nincs benne a gabonaneműek, valamint a cukorrépa és a kukorica ter­méstöbbletéből adódó jövede­lem sem. Megtakarítás mu­tatkozik mintegy 9000 forint 11 000, illetve 7000 forint ér­tékben a vontatók- és teher­autóknál. A legtöbb terven felüli jövedelem az állat- tenyésztésben jelentkezik. Hí­zottmarhából 46, tej és tej­színből pedig 42 000 forinttal többet értékesítettek eddig az eredetileg tervezettnél. A legutóbbi értékelés azt mutatja, hogy a növényter­mesztésben Szanyi József munkacsapata jár az élen. Ál­értékben a szántótraktoroknál, lattenyésztésben Dulkai Sán­dor hizlaló brigádja érte el a legjobb eredményt. A Borsosberényi Állami Gazdaság terven felül lekö­tött a TEGI-nél 10ű darab törzskönyvezett juhot, vala­mint 10 darab, 4000 liter tej- háttérrel bíró, még az idén leellő üszőt. Az állatokat ter­melőszövetkezeteknek adják továbbtanyésztésre. Ezek az állatok, az állami gazdaság tervezett állatlétszámán felül vannak. Hetvenhét százalékkal emelkedett az OTP betétállomány, 45 millió forint kölcsön a dolgozóknak Az Országos Takarékpénz-dolgozó ismeri fel ennek elő­tár hálózata az egész megyé­re kiterjed. Fiókjain, a posta- hivatalokon és a takarékszö­vetkezeteken keresztül egyre több emberrel kerül kapcso­latba. Amikor a megyei fiókban az OTP munkájáról érdeklőd­tünk, a következő felvilágo­sítást kaptuk: — AZ OTP fő feladata a takarékbetétgyűjtés. Egyre több a takarékoskodó embe­rek száma, akik a holnapra is gondolnak. Ezen a téren nagy munkát végez az OTP. Ezt az is bizonyítja, hogy egy év leforgása alatt az OTP által kezelt betét- állomány 77 százalékkal, ugyanakkor a betétkönyv­vel rendelkezők száma 48 százalékkal emelkedett. Az üzemi dolgozók körében mindinkább népszerűvé válik a KST-mozgalom. Egyre több Az Áramszolgáltató Vállalat nagyteljesítményű autó­darut kapott a napokban a villamosítási munkák elvégzé­sére. Az új gép megérkezésének már első napján segít­séget nyújtott az építőipari vállalatnak egytonnás előre­gyártóit elemek továbbításához. nyelt és válik a KST tag­jává. 1958 június 30-án 6928 KST tagnak 2 156 000 összegű betétjét kezeltük. 1959 június 30-án 9239 tagnak kezeltük a betétjét, melynek összege 4 297 000 forint. A KST rend­szeresen nyújt kölcsönt tag­jainak, melyet igen sok dol­gozó vesz igénybe. Egy év leforgása alatt 5 956 000 forint összegű kölcsönt folyósított tag­jainak a KST. Jelenleg is 2176 KST tag vett igénybe kölcsönt. Nagy segítséget nyújt az OTP azoknak a dolgozóknak, akik lakóházat építenek. Jú­nius 30-ig 5524 dolgozónak nyújtott kölcsönt házépítésre, illetve toldaléképítésre és ta­tarozásra. Egy év leforgása alatt 1290 kölcsön került en­gedélyezésre több mint 45 miliő forint összegben. Az Országos Takarékpénz­tár bonyolítja le az áruvásár­lási akciót. Ennek keretén be­lül sok dolgozó előnyösen tudja megvásárolni azokat a cikkeket, melyeknek egy ösz- szegben való összegyűjtése hosszú időt venne igénybe. Az akció megindulása óta 4593 esetben adott ki az OTP hi­tellevelet. Különböző típusú rádió­kat, motorkerékpárokat, ágynemfivásznat stb. vá­sárolnak a dolgozók az áruvásárlási akció kere­tén belül. Ezenkívül számos hitelfajta, illetve kölcsönkonstrukció le­bonyolítását végzi az OTP. Közel 100 esetben nyújtott hitelt gépjárművásárlásra. Községi kultúrházak, utak stb. mielőbbi felépítését is segíti elő községfejlesztési hitelek keretében. A tanácsok által kijelölt házhelyeket is az OTP érté­kesíti. Egy év alatt 232 ház­helyet adott el Salgótarján­ban és a megye különböző községeiben. Ugyancsak az OTP-re vár a bányász szol­gálati lakások értékesítése, melyeknek száma mintegy 3000. 1958 június 30-tól 1959 jú­nius 30-ig megyei vonatko­zásban 1052 000 összegű állam­kölcsön kötvényt váltott be az OTP, amelyet nye­reménnyel, illetve törlesz­téssel húztak ki. Ugyanez idő alatt 3 059 000 Ft totó, illetve lottó nyere­ményt fizettek ki az OTP fiókjai és kirendeltségei, köz­tük több esetben jelentős összegű nyereményeket. Mindezt a hatalmas, nagy gondosságot igénylő munkát a megyei OTP és fiókjainak több mint száz dolgozója végzi el. Céljuk, hogy egyre jobb munkával szolgálják a dolgozókat. eltelt idő alapján lehetséges a tapasztalatok levonása olyan dolgok kerülnek fel­színre, amelyek jelentőségük­ben túlnőnek a kovácsmű­hely, de még a bányagépgyár keretein is. Amíg például a régi munkaszervezéssel dol­goztak, csak elég ritkán érték el a 110 százalékos felső ha­tárt. Most viszont a munka- intenzitás növekedése nélkül, egyedül a jobb munkaszerve­zés révén, azt a teljesít­ményt állandóan elérik és tart­ják, sőt 15 százalékos túl­teljesítést is vállaltak. A régi módszerekhez hasonlítva nö­vekedett a brigád munkájá­nak termelékenysége is. Amíg azelőtt a három tagú munka­csapat egy műszakban két függesztéket készített, addig most már a hat tagú brigád napi hat darabot készít. A termelékenység tehát 50 százalékkal magasabb! Valamenyi eredmény között pedig nagyon figyelemre mél­tó, hogy a lazaság felszá­moláséval a hat tagú brigád keresete nem csökkent, ha­nem az egyes dolgozóknál — a termelékenység, a termelés jobb alakulásának megfelelő­en —, kisebb-nagyobb mér­tékben emelkedett. Az új szervezés mellett könnyebb el­oszlatni a munkát, jut idő arra is, hogy a képzettebbek elvtársi segítséget nyújtsanak a gyengébbeknek, emeljék a fiatalok, a lemaradók szak­mai képzettségét. Szilárdult a munkafegyelem is, általáno­san fellendült a kovácsmű­hely münkája. A kezdemé­nyezés csak bérben havi 5—6 ezer forint megtakarítást, je­lent a gyárnak, amihez még hozzájön az egyéb rezsikölt­ségek csökkenése is. És ha mindezekhez hozzávesszük, hogy korábban a gyárat meg­bírságolták a függesztékek szállítási idejének elmulasz­tásáért, most pedig zavarta­lanul eleget tesz kötelezett­ségének — akkor értékelhet­jük csak igazán a kovács­brigád kezdeményezésének nagy jelentőségét. A brigád, amely a szocia­lista cím elnyeréséért küzd, tudva azt, hogy lazaságok más termékeknél is vannak, elhatározta, felülvizsgálják a megszabott időket, s a mos­tanihoz hasonlóan járnak el. Példájuk máris követésre talált. Uramecz János pártonkívüli gyalus szintén bejelentette: úgy látja, hogy az ő normá­ja is laza, szükségesnek tart­ja, hogy az jobban meg­feleljen a ténylegesen igé­nyelt időnek. A kovácsoló brigád nagy­szerű kezdeményezése öntuda­tos munkásosztályunk alko­tó erejének újabb megnyil­vánulása, a szocialista szem­lélet egyre fokozódó kibonta­kozásának példája. Nyugdíjas pedagógusokat búcsúztattak — újakat köszöntöttek a megyei tanácson Bensőséges ünnepség szín­helye volt pénteken délelőtt a megyei tanács díszterme. Tizenhét nyugdíjas pedagó­gust búcsúztattak és 73 fiatal óvónőt, gyakorlóéves tanítót és tanárt fogadtak a pártbi­zottság, a művelődésügyi osz­tály, a nőtanács és a Pedagó­gus Szakszervezet képviselői. Üdvözlő szavaikban az idős pedagógusoknak megköszön­ték a nehéz, de eredmények­ben gazdag oktató munkáju­kat, a fiatalokat pedgi taná­csokkal látták el szép és nagyfontosságú nevelői mun­kájuk eredményes elvégzésé­hez. A beszédek elhangzása után az új pedagógusok esküt tet­tek, majd kézhez kapták az eskü okmányt és a kineve­zésüket. Ahogy a fiatalok életük je­lentős fordulójához érkeztek — megkezdik nagyszerű, vá­lasztott hivatásuk gyakorlá­sát — ahhoz érkeztek az idő­sek is. Megyénk 17 pedagó­gusa búcsúzott el az iskolá­tól, a gyermekektől. Nevük­ben Stierand Emőné szólt. Beszédében elmondotta, hogy bizony fájdalom­mal hagyják ott az iskolát, de az új nemzedék láttán re­mélik, hogy munkájukat be­csülettel folytatják tovább. A nyugdíjba vonuló - peda­gógusok díszes emléklapot kaptak. Végül a szervek képviselői, az idős és fiatal nevelők hosz- szas, baráti beszélgetést foly­tattak.

Next

/
Thumbnails
Contents