Nógrádi Népújság. 1959. március (15. évfolyam. 18-25. szám)

1959-03-04 / 18. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁDI Népújság NŰGRAp megyei bizottsága Es a megyei tanács lapja XV. ÉVFOLYAM 18. SZÁM ÁRA 60 FILLÉR 1959. MÁRCIUS 4. Ismét a párt politikája mellett szavas dolgosó parasztság a Több mint 2500 tag, közel tO ezer hold földdel választotta a közös gazdálkodás útját — Tíz község és három puszta a tsz mellett döntött — Országszerte ezrek, tízez­rek kezdik újra az életet, hogy szebb, boldogabb le­gyen a dolgozó parasztság jö­vendő útja. A magyar falu történelmét most írják dülön- gő, kacskaringós, mégis ma­gabiztos betűkkel az eddig kisparcellákon küszködő tá- gabb látóhatárra vágyó dől gozó parasztok. Az eltelt két hónap a mi megyénkben is lángra lobbantotta a termelő­szövetkezeti gondolat szikrá­ját, s ez a láng az emberek Szemében megcsillogtatta a reménység sugarát. A két hónap jelentős változásokat hozott termelőszövetkezeti mozgalmunk történetében. Kilenc községünk névtábláját ékesítheti a büszke felírás: termelőszövetkezeti község. A nagyüzemi gazdálkodást választók egyre duzzadó tá­borába belépett Etes, Cserhát- szentiván is, valamint két puszta: Marakodi-puszta és Szilváskő-puszta. A legfrissebb jelentések szerint 2548 tag közel 10 000 hold földdel lépett be az el­múlt két hónap alatt a ter­melőszövetkezetekbe. A mezőgazdaság szocialis­ta átszervezésében a leg­jobb eredményt a sal­gótarjáni járás érte el, ahol hat község és há­rom puszta népe válasz­totta a biztosabb jövőt Ígérő nagyüzemi utat. E járásban volt a legtöbb belépő, közel 1200 tag 5100 kh földdel. A másik négy járásban is több mint 1500 tag 4400 kh földdel döntött a közös mellett. A meglévő termelőszövet­kezetekbe az elmúlt két hó­nap alatt 809 új tag kérte felvételét, ahol azonnal be­kapcsolódtak a közös munká­ba. Az új termelőszövetkezeti községekben megindult a termelőszövetkezetbe be­vitt állatok, szerszámok és egyéb értékek számba­vétele, s ahol az idő engedi, már készülnek a tavaszi munkák megindítására is. Jakab Sándor képviselői beszámolója Az ünneplő mohorai dol­gozó parasztok előtt falugyű­lés keretében Jakab Sándor elvtárs, a megyei pártbizott­ság első titkára, országgyűlési képviselő tartott vasárnap képviselői beszámolót. Moho- rán ebből az alkotómból ün­nepelték meg azt, hogy a község a megyében második nak, a balassagyarmati járás­ban pedig elsőnek termelő­szövetkezeti község lett. Jakab elvtárs bevezetőjé­ben köszöntötte a termelő­szövetkezeti község dolgozóit, majd elmondotta, hogy az országiban több mint száz­ezer dolgozó lépett a nagy­üzemi gazdálkodás útjára, hogy az ország szántóterületének többsége már a szocialista szektorhoz tartozik. A továb­biakban méltatta a választá­sok egyöntetű sikerének je­lentőségét, megállapítva, hogy a falu mostani döntése, ami­kor rálép a szocialista út­ra, még értékesebb, mint a választási eredmények vol­tak. Most ismét a párt politikája mellett szavaz a falu dol­gozó népe. Arra szavaz, mert a párt őszintesége, a kitűzött felada­tok végrehajtása azt bizo­nyítják, hogy ia párt szavára építeni lehet, a párt meg­mutatja a biztos jövőt, a párt jót akar a falu népének is. Az elhatározáshoz hozzá­járult az is, hogy megvál­tozott a termelőszövetkeze­tek, állami gazdaságok éle­te, munkája. Most már az elismerés övezi a szövetkeze­ti rendszert. Ma már me gyénkben is minden egyes tsz milliomos. A termelőszövetkezetek fegyelmezett munkájuk­kal, a szövetkezeti tagok jövedelmének állandó nö­velésével — a kedvezőt­len időjárás ellenére is — beigazolták fölényü­ket. A továbbiakban arról szó­lott Jakab elvtárs, hogy az eddigi tapasztalatok bizonyít­ják: a párt és a kormány he­lyes agrárpolitikája, a pa­rasztság megn övekede tt bi­zalma alapján gyorsabban haladhatunk előre a termelő­szövetkezeti mozgalom fej­lesztésében. Ehhez az szüksé­ges, hogy a párt erre vonatkozó ha­tározatát maradéktala­nul megtartsák, biztosí­tott leigyen a kommu­nisták, a vezetők péda- mutatása. A munkás-paraszt szövetség­ben új élet, új tartalom, új cél van kibontakozóban: a falu is követi a várost, meg­valósul a szocializmus falun is. A munkások kimentek a falu­ba és beszéltek a közösség, az összefogás erejéről. Saját munkájukkal, a tervek túl­teljesítésével, újabb gépek­kel is segítik a munkát a párt határozatának végre­hajtását' Ebben a munkában szilárdan támaszkodhatnak a falusi szegénységre, azokra, akik hosszú évtizedekig mint cselédek dolgoztak mások földbirtokán. — Külön öröm számunk­ra — mondotta az előadó —, hogy cselekvésre határozták el magukat a falvak te­kintélyes dolgozó paraszt­jai is, a középparaszt­ság is. A falunak ez a rétege a szemlélődés, a vívódások, után, saját tapasztalatain meggyőződve a nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről szív- vel-lélekkel állt ki mellette. Elmondta, hogy a kisparcella tulajdonos számos olyan ve­szélynek van kitéve, amelyet a nagyüzem képes legyőzni. Mindezeken túl azonban a nagyüzemi gazdálkodás mel­lett több idő jut a dolgozó parasztságnak a tanulásra, művelődésre, arra, hogy emel­kedjék a falu kulturális szín­vonala. Majd arról szólott, hogy a szocialista mezőgazdaság megteremtése tovább erősí­ti a munkás-paraszt szövet­séget. Még kisebb lehetősé­get biztosít az ellenséges te­vékenység számára. Népi de­mokráciánk története igazol­ja, hogy a munkásosztály a földosztás pillanatától kezd­ve napjainkig, mindig kiállt a dogozó parasztság érdekei mellett. Megállapította, hogy hazánk erős, virágzó or­szággá válik, amikor mind az iparban, mind a mezőgazdaságban létre­jön a szocialista gaz­dálkodás. A nemzetközi helyzet né­hány jellemző vonásának is­mertetése után köszöntötte Mohora községének azokat a dolgozó parasztjait, akik el­sőként írták alá a belépési nyilatkozatot. Külön üdvözöl­te Jakab elvtárs a község asszonyait, akik ebben a nagy elhatározásban segítet­ték, támogatták a férfiakat. Az ünnepi beszéd után a balassagyarmati kultúrmun- kások szórakoztatták a falu dolgozóit. Alakuló ülések, ünnepi közgyűlések a termelőszövetkezeti ~ Ez az első, igazán tavaszi- as vasárnap, igen mozgal­mas volt megyénkben. A termelőszövetkezeti községek­ben, Nógrádmegyerben és Rámában ünnepi közgyűlé­sen vették fel a termelő- szövetkezetbe azokat a tago­kat, akik az idei tavaszon már a közösben akarnak dol­gozni. Mohorán, Márkbázán és Zabaron új termelőszövet­kezet alakult. Cserpusztán pedig még szombaton este megtartották termelőszövet­kezet alakuló közgyűlését. Megalakult Cserpusztán a Győzelem Tsz Szombaton este megalakult Cserpusztán 32 családdal, 40 taggal a Győzelem Termelő- szövetkezet. Az új iskolában tartották az alakuló ülést, amelyen a puszta valamennyi lakója megjelent. Szoó Béla elvtárs, a járási pártbizottság titkára beszélt az egybegyűl­teknek a termelőszövetkezet jelentőségéről. Az új termelő- szövetkezet elnöke Törjék László lett, aki 14 hold föld­del, gazdasági felszerelései­vel lépett a termelőszövetke­zetbe. 1 munkásosztály segítse, hogy a ma egyéni gazda, holnap tsz tag legyen — Kristóf István képviselő a karancskeszi választói között — Nagy volt az érdeklődési vasárnap délután Karancs- kesziben. A választók közül csaknem négyszázan hallgat­ták Kristóf István elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Taná­csa titkára, megyénk ország­gyűlési képviselőjének kép­viselőd beszámolóját. — Az ez évi költségvetés 13.6 milliárd forintot irányoz elő különböző beruházásokra — hangsúlyozta az előadó. Ezek a beruházások a nehéz­ipar további fejlesztését, könnyűipari üzemek létesí­tését, a mezőgazdaság szocia­lista átszervezését, dolgozó népünk jólétének megterem­tését szolgálják. — Mielőtt azonban ezeket ismertetném, feltétlen viisz- sza kell emlékezni az 1958- as eredményekre — mondot­ta Kristóf elvtárs. Annak ellenére, hogy 1958-ban az időjárás vi­szontagsága befolyásolta a termelési eredmények növelését, mégis ki kell jelenteni, hogy a lakos­ság fogyasztása — fő­képpen élelmiszerben — 10—40 százalékkal növe­kedett, 1957-hez viszo­nyítva. Az országgyűlés úgy állapí­totta meg, hogy ennyi ser­tést soha nem vágtak Ma­gyarországon, mint a 1958- ban. — Van ennek más oldala is. Például 1958-ban egy> milliárd forinttal több volt a takarékbetét, mint- az elő­ző évben, sőt most két hó­nap alatt elérte a ..betét azt az összeget, amennyi 1958-ban összesen volt. Ez - pedig ki­fejezője annak a - nagy bi­zalomnak, amely a párt po­litikája, az állam iránt meg­nyilvánul. Kristóf elvtárs ezután a lakásépítésről, a nyugdíj és fizetésrendezésről szólott. Majd így folytatta: — A továbbiakban ezeket a feladatokat tartjuk a leg­fontosabbnak. Azokat, ame­lyek elősegítik dolgozó né­pünk életszínvonalának növe­kedését. S most térek visz- sza a költségvetési beruhá­zásra. Számunkra a nehézipar fejlesztése döntő, mert meg kell teremteni azt a bázist, amellyel a bányák, a könnyűipar, a mezőgazdaság alap­anyagát tudjuk biztosíta­ni. Szükség van erre, mert a könnyűipar területén olyan előrehaladást kívánunk el­érni, amely az életszínvonal növekedését biztosítja. Pél­dának csak egyetlen dolgot ragadok ki: bútorból az idén 45—46 százalékkal gyártunk többet, mint 1957-ben. De szükség van erre azért is, mert ha egy községbe vil­lanyt vezetünk be, oda már villanyvasalókat, rádiókat, jégszekrényeket is biztosítaná kell. Ezek megteremtése pedig ko­moly erőfeszítést követel az egész népgazdaságtól. Szük­séges, mert több mezőgazda- sági erőgépre, több istállóra van szüksége a mezőgazda­ságnak, mint bármikor más­kor volt. Hiszen a szocializ­mus felépítése, a mezőgazda­ság szocialista átszervezése nem paraszt kérdés, hanem társadalmi probléma, az egész (Folytatás a 2. oldalon.) A termelőszövetkezetben már a tavasszal megindul a közös munka. Jelenleg fölmé­rik, hogy egy gazda milyen munkát végzett az őszi vetés­sel, s ezt munkaegységre szá­mítják át, hogy a jövedelem­osztáskor ez is a tagok része­sedését növelje. Ú) termelőszövetkezet Márkházán Megalakult vasárnap Márk­házán az Úttörő Termelő- szövetkezet. Az 55 család a földterületnek több mint 90 százalékán kezdi meg az idei tavaszon a közös gazdálko­dást. A termelőszövetkezet élére Mucsina József (dörög) 24 holdas középparaszt ke­rült. Márkháza dolgozó paraszt­jai míg egyénileg gazdálkod­tak, igen szép jövedelemre tettek szert a juhállomány révén. Most már közösen ér­tékesítik a gyapjút, s így ez még magasabb jövedelmet hoz az Úttörő Termelőszövet­kezet tagjainak, mint eddig. 50 családot vetlek fel a termelőszövetkezetbe Égrádmegyeren 50 családdal szaporodott vasárnap a nógrádmegyeri Petőfi Termelőszövetkezet tagsága. Az ünnepi közgyűlé­sen a termelőszövetkezet el­nöke beszélt azokról a válto­zásokról, amelyek a földterü­let növekedésével egyidőben szükségessé váltak a terve­zésben és a beruházásokban egyaránt, hiszen most már Nógrádmegyeren a földterü­let több mint 80 százalékán szövetkezeti gazdálkodás fo­lyik. Az újonnan belépettek között van Radvánszki János 17 és Végh Sándor 21 holdas dolgozó paraszt is. ­LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT: Horpács is szocialista község lett nek jelentkeztek az olyan középparasztok, mint Majer Az elmúlt három hónap alatt Horpács községben 28 család, mintegy 40 taggal lé­pett a termelőszövetkezetbe, így a mai napig Horpács község határában lévő föld­területnek 80 százaléka szo­cialista szektorhoz tartozik már. Az új tagok közül első­Károly 12, Majer Lajos 15, Vitéz József 13, Dián István 11 és Vitéz István 9 holdas gazdák, akik a föld mellett egyéb gazdasági felszerelé­süket is bevitték a termelő­szövetkezetbe. Három milliós beruházással áj feldolgozó épül Pásztóit A régi, még 1938-ban épült és teljesen elavult pásztói tejüzem helyén az idén új, teljesen modern tejfeldolgozó gyár létesül. Az építkezés, amely még a múlt év augusztusában kezdődött meg mintegy 1.5 millió forintba fog kerülni. Az egyes üzem­részek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a beérkezett nyersanyag A nyereségrészesedésről tárgyaltak a hányása üzemi tanácsok A nógrádi bányászok az elmúlt évet sikeresein zár­ták. Jó munkájuk jutalmául ezúttal is nyereségrészesedés­ben részesülnek. A kifizetésr re kerülő nyereségrészesedés összege még nem ismeretes, sem az, hogy hány napnak megfelelő juttatást kapnak. Az összeg, s a napok száma ja közeljövőben kerül nyilvá­nosságra. A bányaüzemekben az üzemi tanácsok már minde­nütt megtartották ülésüket, ahol a nyereségrészesedés odaítélésének feltételeiről tár­gyaltak. Valamennyi üzem­egységnél tekintetbe veszik a dolgozók munkához való viszonyát. Több helyen szü­letett olyan határozat, hogy csökkentik a nyereségrésze­sedést azoknál a dolgozók­nál, akik akadályozták a munkafegyelem megszilárdu­lását, a termelékenység nö­vekedését éa a gazdaságos termelést. Mint megállapí­tották, annál a dolgozónál, aki írásbeli megrovásban ré­szesült 25 százalékos, akit alacsonyabb munkakörbe he­lyeztek 50 százalékos, annál aki valamilyen üzemzavart idézett elő 10-től 100 száza­lékos a mérséklés, öt hiányzás nak. Minden egyes igazolat­lan hiányzás után 10 száza­lékos a mérséklés, öt hiányzás után már nem részesülhet az illető dolgozó nyereségrésze­sedésben. Az üzemi tanácsiak min­denütt alaposan megvitatták a nyereségrészesedés feltéte­leit. Abban valamennyi bá­nyaüzemben megegyeztek, részesedés csak annak a dol­gozónak jár hiánytalanul, aki egész évben jól dolgozott. szalagszerűen halait vé­gig a feldolgozási folya­matokon, úgy, hogy a lehető legkeve­sebbet érintkezik a szabad levegővel. Az új tejfeldolgozót a je­lenleg legkorszerűbb gépek­kel látják el, amelyek már ott vannak a helyszínen. Ezek értéke is eléri a más- félmillió forintot. Ennek nyo­mán az üzem kapacitása négyszeresére emelkedik, sí jelentősen megjavul a minő­ség is. A napi 10—15 má­zsa vaj, 4 mázsa túró mel­lett mintegy 2—3 ezer liter palackozott tejet, ezen túl poharas tejfölt, kakaót, ká­vét, joghurtot ad a Hatvan— Salgótarján között elterülő iparvidéknek. Az új, összesen 3 millió fo­rintos beruházással épülő tejfeldolgozó üzemben elő­reláthatólag ez év júliu­sában indul meg a ter­melés.

Next

/
Thumbnails
Contents