Nógrádi Népújság. 1959. január (15. évfolyam. 1-9. szám)

1959-01-03 / 1. szám

VILÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! » lÓGRfiB! tj5 MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA v ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA: 60 FILLÉR 1959. JANUÁR 3. Munkánk gyümölcsei A pártnak, a munkásosz- ■ !y helyzetéről, és az ezzel apesolatos feladatokról szóló atározatában egy sor olyan zdasági intézkedés végre­hajtását helyezték kilátásba, melyek hivatva vannak a it'rből és fizetésből élők, s nindenekelőtt a munkások let- és munkakörülményeit ,vább javítani. Mint ismere- ‘S, az ellenforradalom leve­sse óta végrehajtott külön- iző intézkedések nyomán vekedtek a reálbérek, s nden iparágban 15—20 szá- Ykkal, a bányászatban még "1 is nagyobb mértékben ■eikedtek az átlagkeresetek, nég messzebb tartanánk, nem okoz súlyos, 22 milli- ,os kárt az ellenforrada- .n. Az elmúlt két év alatt zott intézkedésekkel bár v jogos, megoldásra érett .blémát valósított meg a -rt és a kormány, mégis ma- .dtak olyanok, amelyeket jak most, vagy a közeljövő­in hajtanak végre. Köztudomású, hogy január * '11 rendezik a nyugdíjakat, melynek évi költségkihatása 10 millió forint. A nyugdíjak 'ndezése azonban nemcsak :ért jelentős, mert az utóbbi zekben az idősebb nemzedék ánt tanúsított erkölcsi meg- 'ecsülést is megteremti. De elentős azért, mert a jogos szrevételek alapján módosít -. eddigi helyzeten, és jób­an figyelembe veszi a ledol- 7 ölj''évek szármát Jelentős ...ért is, mert nemcsak a 'vugdíjasok számára javítja eg az életkörülményeket, de fiatalabb nemzedék is zí majd hatását, amikor az gek ellátásából mind na- :bb terhet vállal magára állam. iáink fokozottabb anyagi tgatása mellett, és azzal időben látott napvilágot az ' endelet, amelynek nyomán országban 82 ezer peda- ms bérét mintegy 13,5 szá­nkkal emelik fel. Bejelen­ne a párt és a kormány is, hogy rövidesen javí- fc k egyes egészségügyi -azok helyzetén, s néhány igyi szempontból elmara- vt munkáskategória fizeté- A nagycsaládos, sokgyer- ces szülők gondját enyhíti d az a körülmény, amikor -zottabb anyagi juttatás- • részesíti azokat a családi ík emelésén keresztül, bérek, fizetések, nyugdí- és egyéb szociális juttatá- bizonyos emelésén túl, : látott napvilágot az az /.kedés, amelynek hatására 3, fontos élelmiszer- és . szükségleti cikk árát le- ilítják. Ennek az intézke- nek hatásaként az ország ossága egy évben, mintegy millió forintot takaríthat t .Izek a fontos gazdasági in- redések létrejöttek, megva­nnak, mert a párt és a nány legfőbb törekvése, / a munkásosztály akara- k, kívánságának megfele- ,, állandóan emelje a nép­iét. Ezek az intézkedések -özik azt, hogy tanulva a ■bbi évek hibáiból, a párt a kormány most minden itetben munkája alapjá- azt tekinti, hogy a mun- jsztály véleménye, hangu- , érdekei szerint irányítsa gunk politikai, gazda- és kultúrális életét, arról kell szólani, hogy tényezők tették lehe- e gazdasági intézkedése- akkor mindenekelőtt a és a kormány helyes, kezetes politikájáról kell A megfontolt, előre- lehetőségeinket és szűk­einket alaposan felmérő ságpolitika meghozta, jzza, és a jövőben is meghozza majd a gyümölcseit. De a tényezők között kell említenünk a munkásosztály helytállását, felelősségérzeté­nek állandó növekedését, annak a tudatnak elmélyülé­sét, hogy minden politikai gazdasági és kultúrális előre­haladás egyedül saját kétkezi munkánk eredménye lehet. S e tekintetben megyénk mun­kásai, valamennyi dolgozója is letették a maguk hozzájá­rulását a népgazdaság aszta­lára. A bányászok, az építők, a vasasok, az üvegesek, fizi­kai és műszaki dolgozók több, jobb, olcsóbb termékek­kel, nagyszerű újításokkal, új gyártmányokkal gazdagí­tották országunkat. Leküzdöt­ték sok nehézséget, megol­dottak nehéz feladatokat. Ám most ismét láthatja, és saját zsebén érezheti minden mun­kás, minden dolgozó, hogy megérte, mert fáradozásainak gyümölcsét ő maga élvezi. E gazdasági intézkedés-so­rozat, amely most megkez­dődött, és tart a további hó­napokban is, nem egyéb, mint realizálása, kézzelfog­ható megvalósulása két éves munkánknak. A nagyobb nyugdíjakban, a pedagógusok felemelt fizetésében, az ala­csony bérek javításában, az élet minden vonatkozásában ott van az a kölcsönös, egyre erősödő bizalom, amely ugyan korábban törést szenvedett, de most egyre jobban kitel­jesedik. és lesz munkánk minden * mozzanatnak,'egész életünknek szerves részévé. Nem kétséges az sem, hogy a munkások, akiknek két- keze munkája nyomán jöttek létre azok a javak, amelyek­ből most egyre többet osztha­tunk el, tudják: a nép jól ét további előrehaladásához újabb feladatokat kell meg­oldani. Nem ünneprontás, nem felhánytorgatása a dol­goknak, de mert termelési értekezleteken, egyéb tanács­kozásokon sokszor szó esik róla, nem árt újra, meg újra ismételni: a gazdaságosabb termelés biztosítása nélkül nem teremthetünk alapot a népjólét további emelésére. Csak ha jobb, és olcsóbb lesz minden gyártmány, amit me­gyénkben is előállítanak, csak akkor számolhatunk újabb ja­vulásra. Ezt mondotta a párt és a kormány két évvel ez­előtt is. Ennek megvalósítá­sára hívja fel most is, s ez lesz munkánk alapja a jövő­ben is. Eltűntek már életünkből a megalapozatlan Ígérgetések, nincsennek már kijelentések, amelyek nélkülözik a munká­sok véleményét, kívánságát. S ez így van rendjén. A párt szavára bizton lehet épí­teni — a bizalomnak ez az összesürítve megfogalmazott kifejezése ismét visszanyerte régi tartalmát, csengése nem hamis. A párt szavára való építés tölti el a munkásokat, a dolgozókat most is, amikor az új év küszöbén új tenni­valók megoldásának gyür- kőznek neki, — hogy holnap még jobb, még szebb legyen életük. Öntözéses kertészetet létesítenek Amint hírt adtunk róla, Po- nyi-pusztán az őszön alakult termelőszövetkezet. A 150 hold azóta már újabb 20 holddal szaporodott, miután négy új belépő jelentkezett, hogy a termelőszövetkezetben szeret­nének dolgozni. Az újonnan belépettek között kertész is van, s ezért úgy határoztak, hogy nyolc holdon kertésze­tet létesítenek. A TARTALOMBÓL: tg A műszakiak szerepe három- ^ éves tervünkben. 3. old. * ^ A Hazafias Népfront szerve- *3 zeti életének eredményei, fel­adatai 2. old. Gépállomásaink feladatairól 5. old. Az első tanácsülésen 6. 3 * •y old. A SZÉCSÉNYI HÁZIIPARI SZÖVETKEZET BALASSAGYARMATI RÉSZLEGÉBEN NEM RÉGEN KEZDTÉK MEG A MAGYAR PERZSA SZŐNYEGEK GYÁRTÁSÁT. AZ ŰJ GYÁRTMÁNY NAGY KERESLETNEK ÖRVEND AZ ORSZÁGBAN. Több, olcsóbb szén a bónyászo-k 3/K3, idei terveiben ^ tai igenrfaayok A nógrádi szénmedence bányászaira az új évben nagy feladatok várnak. A termelés-mennyiség tröszti szinten közel 100 vagon szénnel növekedik naponként. A mennyiség növekedésével egyidejűleg a teljesítmények is tovább növekednek, s közel 1 százalékos lesz az emelkedés. A termelés ilyen arányú növekedése különösen az első negyedévben igen ko­moly gondot okoz. Még az elmúlt év nyarán csökkent a szénmedence termelése, s ez­zel egyidejűleg a dolgozó lét­szám is csökkent. Jelenleg tehát nem tud­ják biztosítani a szüksé­ges létszámot, ami nagy problémát okoz. A má­sodik probléma a Kányá- son történt vízbetörés, amely igen nehézzé teszi a kányási bányászok mun­káját. Gazdaságosság területén 1.5 százalékkal lett olcsóbb az önköltségi tervszám. Bár az elmúlt évben szép eredményt értek el bányászaink a ta­karékosságban, ám az új esz­Jcmtjók az állatállomány minőségét •CA KcU IJCli lLS-.CG ' melőszövetkezetben az állat- tenyésztés számszerű fejlesz­tése már megoldódott az el­múlt esztendőben. Az idén a minőség javításán a sor. En­nek érdekében a termelőszö­vetkezetben most azon mun­kálkodnak, hogy a tehén- állománynál kiválasszák a megfelelő egyedeket, kiselej­tezzék azokat az állatokat, amelyek a követelményeknek nem felelnek meg. Ezek he­lyére saját nevelésű tehenek kerülnek. Csak így tudják el­érni a tejhozam emelését, mert az elmúlt esztendőben mindössze 2000 liter volt az egy tehénre eső évi tejhozam. Ezen javítani kell, s ahogy a termelőszövetkezetben mond­ják, ehhez minden lehetőség biztosítva van. Foglalkoznak az idén sertés, és baromfitenyésztéssel is. Ennek érdekében sertéstörzs­ről gondoskodnak. Ahogy számolják, a sertéstenyészet jövedelme legalább kettő, a Ülés! tart az SZMT Szombaton délelőtt ülést tart Salgótarjánban a Szak- szervezetek Megyei Tanácsa. Az ülés napirendjén megyénk szakszervezetének munkája és feladata szerepel majd, ame­lyet a párt határozata alap­ján végeznek munkásosztály körében. Az ülésen Nádasdi András elvtárs terjeszti elő az el­nökség beszámolóját. .jareirr Mártásból :c­delem pedig legalább egy forinttal növeli majd a mun­kaegység értékét. tendő feladatai igen nagyok. Az új évben tovább növe­kedik a korszerűen biztosított vágatok hossza. A vastámos biztosítás alkalmazás terüle­tét is tovább növelik. Tovább folyik a vékony, II. telepek művelése. Ezek együttesen tonnánként mintegy 5 forin­tos feszítést jelentenek. Ah­hoz, hogy gazdaságosan ter­meljenek bányászaink az szükséges, hogy tovább szélesítsék a már jól bevált takarékossági mozgalmat, s nem utol­só sorban tovább javul­jon a szén minősége, összegezve: a nógrádi bá­nyászok feladata az 1959-es gazdasági évben megnöveke­dett. Több szenet kell olcsób­ban termelni. A feladat ha­laim. ts. ám a nógrádi bá­nyászok. hisszük, az új esz­tendőben is tovább növelik elért sikereiket. 7 kisfiú, és 4 született szilveszterkor Az újév nemcsak az eszten­dő kezdetét jelenti. Szilvesz­ter és újév éjszakáján néhány új élet is megindult. A pásztói kórházban egy Petőfi-bányai bányász asszony kislánynak adott életet. A balassagyarmati szülészott­hon rekordot ért el szilvesz­ter és újév éjszakáján. Szil­veszterkor öt gyermek lépett az életbe, két lány és három kisfiú. Újévkor még újabb három kisfiúnak adott életet három egészséges édesanya. Salgótarjánban egy kisfiú és egy kislány született Nem árt most már egy kis számvetést csinálni, hogy az újév, a nők, vagy a férfiak számára dönti-e el az első­séget. Ezek a tények azt mu­tatják ,vég-.e egyszer » fér­fiak indulnak többséggel, az arány ugyanis 7:4 a kisfiúk javára. Január elsejével új fogyasztói árak léptek életbe: Csökkent a% egyes élelmiszerek és közszükségleti cikkek ára Január 1-ével új fogyasztói árak léptek életbe hazánk­ban. A párt és a kormány határozata alapján a fogyasz­tói árak részletes módosításá­val évi 320 millió forintot Befejeződött a fűszer és édességboltok és a vendéglátóipar évvégi leltározása Szilveszter éjszakáján so­kan dolgoztak. A postások, a vasutasok, az orvosok, rend­őrök, határőrök és vendéglátó- ipari alkalmazottak mellett a megye valamennyi fűszer- és élelmiszer boltjában, valamint a húsboltokban megkezdődött a szokásos évvégi leltározás. Mintegy 250 dolgozót érin­tett a fűszer- és élelmiszer boltokban a szilveszter éj­szakai elfoglaltság. A köte­lesség teljesítés mellett érde­mükül szolgál az is, hogy ezt a nagy munkát úgy si­került elvégezniük, hogy az a közfogyasztást egyáltalán nem akadályozta. Január 2-től már rendszeresen árusítanak ezekben az üzletekben. Üjév napján leltároztak földművesszöveitkezet és az Állami Vendéglátóipari Vál­lalat vendéglátó részlegében. Ezt a munkát a vendéglátó­ipari vállalatok dolgozói a szilveszteri szórakozás befe­jezése után kezdték meg. 183 földművesszövetkezeti és 131 állami vendéglátóipari bolt­ban végezték el a szokásos éwégi leltári munkát. Lengyelországba exportál az idén a Tűzhelygyár A többi gyárak dolgozóival együtt számos fontos felada­tot oldottak meg az elmúlt évben a tűzhelygyári dolgo­zók is, s a többi munkások­kal együtt ők Is jobban él­nek most, mint a korábbi években. Például 1958. III. negyedévében 26 százalékkal voltak magasabbak az átlag­órabérek, mint 1956 azonos időszakában. A gyár dolgozói teljesítették 1958-as tervfel­adataikat, amely közvetlenül kihatott keresetükre is. A tűzhely és a kályha mellett, — amely a fő gyártmány, — az elmúlt évben újabb ter­mékkel gazdagították orszá­gunkat. Hazánkban elsőnek a tűzhelygyárban készült el a héjformázógép, amely iránt nemcsak itthon, de külföldön is nagy az érdeklődés. Az éves terven felül nagymeny­nyiségű öntvényt gyártottak a szomszédos Csehszlovákia számára is. Ebben az évben a tűzhely és a kályha mellett új gyárt­mányként jelentkezik a fali­kút, amelyből mintegy 60 ezer darabot készítenek majd Ennek jelentős részét Len­gyelország számára. Üj gyárt­mányként fog szerepelni eb­ben az évben a fürdőszoba kályha is. takarít meg a lakosság. Három forinttal olcsóbb lett a zsír és a zsírszalon­na, a füstölt paprikás csemegeszaíonna ára 46 forintról 40 forintra csök­kent Olcsóbb lett a rétesliszt ár« 2.40 Ft-tal. A bors ára 300 forinttal csökken. Ezentúl megszűnik az éttermekben a kiszolgálási díj és az úgy­nevezett zene felárat beszá­molják az árakba. Az élelmiszeripari cikkek mellett több, könnyűipari cikket is érint az árleszállí­tás. A nyloharisnya fogyasz­tói ára a szálvastagságtól függő­en páronként 11—12, illetve 7 forinttal, a fér­fi és női nylon zoknik, ára 20—25 százalékkal, a nylon női pulóver 5—12 százalékkal, a festett nylon méteráruk fogyasz­tói ára méterenként 6— 25 forinttal csökkent. Mintegy 25—40 százalékkal csökkent a PVC anyagból ké­szült esőkabátok, térítők és egyéb közszükségleti cikkek fogyasztói ára is. A felsorol­tak mellett még számos áru­cikket érint az árleszállítás. Ugyanakkor a termelői ár­rendezés folytán szükségessé vált néhány fogyasztói ár emelése. Ez azonban a kis­kereskedelmi áruforgalomna,. csak rendkívül szűk körét, mindössze fél százalékát érin­ti és az áremelést kimagas­lóan ellensúlyozza az egyes fogyasztási cikkeknél végre­hajtott kiskereskedelmi áru­leszállítás.

Next

/
Thumbnails
Contents