Nógrádi Népújság. 1957. október (2. évfolyam. 78-86. szám)

1957-10-02 / 78. szám

vmse wtotrr arjai EGYESÜLJETEK! NÓGRÁDI Népújság »\aaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4A> t > ► i ► ► ► ► t l Tartalomból: Qz ország vagyonának pusztítása a legsúlyosabb bűn Jegyzetek a pártbizottsági ülésről Ki lesz az első? AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA KI LAKOTT E KASTÉLYBAN? II. ÉVFOLYAM 78. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1957. OKTOBER 2. A proletárnemzetköziség jegyében, termelési győzelmekkel, gazdag kultúrműsorral: November 7-re késsülnek megyénk dolgosói A gyárak, bányák, hivatalok dolgozói, a kultúra munkásai szerte a megyében készülnek november 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója megünneplésére. Az előkészületek a proletár nemgetközi- ség jegyében, új munkagy ízelmek eléréséért, gazdag kultúrprogramok összeállít ásáért történnek. A következő lapszámokban rendszeresen beszámo­lunk olvasóinknak azokról a tapasztalatokról, ame­lyeket az emberiség számára döntő jelentőségű évfor­duló megünnepléséről történő felkészülés során szer­zünk. Felelevenítik a párosversenyt az üzemek között az Acélárugyárban Az elmúlt hét végén röpgyű- léseket tartottak a Salgótarjáni Acélárugyár dolgozói, ame­lyeken annak a meggyőződés­nek adtak kifejezést, hogy egységesen követik a gazdasá­gosabb termelésben élenjáró versenyző munkatársaikat. El­határozták. hogy a nagyobb sikerek elérése érdekében felelevenítik a gyár üzem­részei közötti hagyomá­nyos nárosversenvt. A gyár vezetősége a verseny első három helyezettjét jutal­mazza: az első díj egy vándor­serleg és 2000 forint, a máso­dik díj egy vándorzászló és 1200 forint, a harmadik nedig egy zászló és 800 forint. Ki­dolgozták és ismertették az egyéni verseny feltételeit is és a dolgozók véleménye, döntése alapján fogják megjutalmazni a legjobbakat. A jutalmak kö­zött szerepelnek többek kö­zött: konyhabútor, rádiók, kar­órák. asztali lámpák, csillárok, villanyvasalók. Ezenfelül a gyárvezetőség levelet intézett a műszaki dolgozókhoz. amelyben felhívta figyelmüket októ­ber hónap legfontosabb feladataira. A szegverőben többek között a gvümölcsládaszeg szükség­let biztosítását, a vasdróthú- zóban és a rúdvasüzemben a gépgvorsítás terjesztését, más üzemekben a selejt csökkenté­sét. fontos evármányok elké­szítését. a téli előkészületek pontos végrehajtását szabta meg feladatul. Már az évforduló előtt tartanak kulturális rendezvényeket Ülést tartott a napokban a megyei népművelési állandó bizottság. Az értekezleten meg­vitatták a közelgő Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom évfordulója megünneplésének feladatait is. A tervek szerint az idei évfordulót a szokásos­nál is szebbnek tervezik. Cél az. hogy kidomborítsák az ün­nepnek azt a jellegét is, amely szerint ez a forradalom döntő hatással volt hazánk fejlődé­sére is. Az idei ünnepség érdekes­sége. hogy nemcsak no­vember 7-én. hanem azt megelőzően is rendeznek megemlékezést. Salgótarjánban létrehozták a november 7-e előkészítésével megbízott operatív bizottságot. A bizottság az idei ünnepséget gekkel szeretné lebonyolítani. Már megtörténtek az első tervezések, megbeszélések. Két ismeretterjesztő előadást ter­veznek. Az egyik a Nagy* Ok­tóberi Szocialista Forradalom­ban résztvett magyar vörös­katonákról szól. A másikat pedig az októberi magyar el­lenforradalom leverésében se­gítő szovjet katonákról tart­ják. Gazdag a kultúrprogram is. Terveznek szovjet és ifjúsági filmhetet, szó van szovjet mű­vészegyüttes vendégfelléptéről. Tervbevették szovjet és ma­gyar dalok hangversenyét, vagy zenei hangversenyt ki­emelkedő és népszerű szovjet­magyar zeneművekből. Október hónapban mintegy 15 rendezvénnyel készül­nek a nagy évfordulóra. Kiemelkedő esemény lesz a műsoros, sorsolással egybekö­tött ..Könyvbál”, ahol remek szovjet műveket nyerhetnek a szerencsések. A sportolók sem maradnak le az előkészületekből. Érde­kes. izgalmas versenyek, nem­zetközi labdarúgó mérkőzés szerepel a programúkban. Közel 2’5 millió értékű áru terven felül a Salgótarjáni Üveggyárban Előző számunkban üveg­gyári tudósítónk levelét közöl­tük. amelyben beszámol a no­vember 7-e tiszteletére megin­dított munkaversenyről és ar­ról értesít, hogy III. negyed­évi tervüket szeptember 1-én befejezték. Ezúttal az üzem dolgozóinak újabb eredményeiről adhatunk hírt. A negyedévi terv határidő előtti teljesítése után szep­tember 25-én havi tervüket is teljesítették és előzetes számítás szerint a hónap végéig 800 ezer forint­tal adnak többet a népgazda­ságnak az előirányzott érték­nél. A mennyiségi eredmények mellett nagy gondot fordítanak a gyártmányaik minőségére is. Ezt bizonyítja a brüsszeli vi­lágkiállításra készülő tokodi, karcagi és salgótarjáni üveg­gyárak versenyének eredmé­nye, amelynek kihirdetésére az elmúlt napokban került sor az Építésügyi Minisztériumban. A 118 darab kiállítási tárgy közül a birálóbizottság tizen­hetet fogadott el értékelésre. A Salgótarjáni Üveggyár ké­szítményei közül tíz darabot díjaztak, ezekből négyet ere­deti kivitelben, hatot pedig változtatások feltételével. Az Üveggyár dolgozói III. negyedévi tervüket szeretnék 116 százalékra teljesíteni s úgy dolgozni, hogy a jó minőségű munka mel- ’ett az év végéig körülbe­lül 2 400 000 forinttal adja­nak többet a népgazdaságnak az előirány­zót' 'rtéknél Az egykori felsőpetényi gróf Almási kastély a hozzátartozó gyönyörű 18 holdas parkkal, ma mintegy 50 állami gondo­zott gyermek otthona. A neve­lők, az igazi otthont, a szülői házat, a szülői szeretetet sze­retnék pótolni ezeknek az árva, félárva, vagy elhagyott gyer­mekeknek és legtöbbször nem is sikertelenül. Ilyen nemes célt szolgál ma az a hely, ahol régen nagyurak élték semmittevő életüket. Ahol 1956 november 1-ig Mind- szenthy élt házi őrizetben. Teljes kényelemben élt itt Magyarország volt hercegprí­mása, (akinek ez csak annyi­ban jelentett fogságot, hogy el volt zárva attól a lehetőségtől, hogy újra összeesküvést szőj- jön a magyar nép ellen), aki­Jövőre 250 háló és 800 konyhabútor garnitúrát készit a Balassagyarmati Bútorgyár A Balassagyarmati Városi I Tanács Végrehajtó Bizottsága I a napokban ülést tartott, mely­nek napirendjén a Bútorgyár­tó Vállalat munkájának vizs­gálata, valamint a Végrehajtó Bizottság IV. negyedévi mun­katervének megvitatása sze­repelt. Az első napirendi pont elő­adója Dávid György elvtárs, a Balassagyarmati Bútorgyártó Vállalat igazgatója volt. Be­számolójában értékelte az üzem termelésének alakulását, az ellenforradalom időszakától napjainkig. A beszámolót élénk vita kö­vette, amelynek eredménye­képpen számos előremutató határozat született. Külön em­lítést érdemel a munkaverseny fellendítésére irányuló célki­tűzés. Ez a probléma ugyanis a bútorgyártó vállalat életé­újszerűen, megelőző ünnepsé­ben az oly sokat emlegetett „szűk keresztmetszetet” je­lenti, hiszen az ellenforra­dalom támadásának egyik célpontja náluk is éppen a dolgozók versenyszellemé­nek elfojtására irányult. A tervek szerint új üzem­részt is kap a bútorgyár. Az új üzemrészt január 1-én át is adják rendeltetésének. Eddig ugyanis a gyár főleg épület asztaloselemek gyártására ren­dezkedett be, amellyel ellátták a megye összes ajtó-, ablak­keret stb. szükségletét. Mellet­te viszont alig 25 hálógarnítú- ra készült el negyedévenként. Az új üzemrész beállítása sok­oldalú lehetőséget biztosít. Megmaradnak továbbra is a megye épületasztalos ele­mei gyártásánál, de lénye­gesen magasabbra emelik a bútorigények kielégítését. A jövőben évente mintegy Bz ifjúság támogatásáért a balassagyarmati járásban A balassagyarmati járásban szé­leskörű tevékenység folyik az ifjú­sággal való foglalkozás megjaví­tása érdekében. Már egy régebbi tanács vb határozat megállapította, hogy a járási és községi tanácsok vezetői részéről nem volt megfe­lelő az ifjúsággal való foglalkozás. Még az olyan egyszerű dolgokban sem segítették, hogy helyiséget kapjanak. Most úgy döntöttek, hogy a ta­nácsok vezetői az ifjúság körében segítő tanácsadó szerepet vállalnak. Ebben nem csupán a vb tagjai veszik ki részüket* hanem a ta- náestagság is. Sok helyen még ma sem rendelkezik az ifjúság helyi­séggel, s ez gátolja a szervezeti életűk kibontakozását. Most folynak a vizsgálatok, hogy hol kell ezen a téren is segítséget nyújtani. Emellett azonban már törekednek arra, hogy berendezik a helyiségeket, télire pedig biztosítják a szük­séges tüzelőt. Legközelebb már Érsekvadkert, Iliny, Hugyag és Galgaguta köz­ségek fiataljai számára kiutalják a megfelelő helyiségeket. A tanácstagság mellett az ifjú­ság szervezeti életének kialakítá­sáért megmozdultak a pedagógu­sok is. A falu más értelmiségével együttesen összehangolják azo­kat a feladatokat, amelyekkel segítséget nyújtanak az ifjúság tevékenységéhez. A KISZ-be tömörült ifjúság mel­lett azonban rendszeresítették a szervezeten kívül élő fiatalokkal való foglalkozást is. Ezekkel rend­szeres megbeszéléseket folytatnak, hogy megkedveltessék velük a szervezeti életet. Október elsejével életbe lépett az új államigazgatási eljárás Október 1-vel életbe lép azj az iratokba, feltéve ha azok új államigazgatási eljárás. Ez­zel mintegy egyszerűbbé válik az államigazgatási ügymenet. Az új törvény igen helyesen — szabályozza az eddig megold­hatatlannak látszó problémát a hatáskörökben is. Gyakori volt a községi tanácsok hatás­körébe tartozó ügyeknek a já­rási tanácsoknál való intézése. Átnyúlva a községek fölött intézkedtek és ebből igen sok meg nem értés, különböző bo­nyodalom származott. Az új törvény értelmében a járási ügyeket nem in­tézheti a megye, a községi ügyeket nem intézheti a járás. Érdekessége az új állam- igazgatási eljárásnak, hogy az ügyfeleknek betekintést enged nem képeznek államtitkot. Azonkívül eddig ha valamilyen bejelentés érkezett, nem tár­hatták fel a bejelentő nevét. Most. ha a bejelentést megvizsgálták és az nem felel meg a valóságnak, felfedik a bejelentő nevét és a bíróságnál az érdekel­tek rágalmazás címén fel­jelentéssel élhetnek. Az új államigazgatási rende­let helyes végrehajtása nagy­ban függ a tanácsoktól. Ezért, hogy eredményesen tudják ezt végrehajtani, megyénkben az államigazgatásban dolgozók részére mindenütt külön tan­folyamot tartottak. Az úi tör­vény betartása feltétlen a dol­gozók és az állam közös érde­két szolgálja. 250 fényezett hálógarnítu- rát és körülbelül 800 kony­habútor garnitúrát gyár­tanak. Ezzel nagymértékben előse­gítik a még mindig tartó bú­torhiányt. Ugyanakkor újabb 100 mun­kás — főként szakmunkás — jut kereseti lehetőséghez a ki­bővített gyárban. Jelenleg 43 dolgozójuk és 31 ipari tanuló­juk van. Tehát lényeges gon­doskodás történt máris a szak­munkás utánpótlásról. Komoly problémákkal is küzd a bútorgyár. Ezeket meg­oldani a VB.-ülés sem tudta. Miniszteri rendelet van ar­ra, hogy a gyár magáno­soknak egyáltalán nem ad­hat el bútort, csakis föld­művesszövetkezeteknek, áruházaknak. Ez viszont jelentősen növeli a gyár önköltségét. Ezt meg­érzi a dolgozó is mert egy 12 ezer forint értékű bútort Sal­gótarjánban például már 18 ezer forintért tudnak csak ér­tékesíteni. Sok dolgozó és a gyár kívánságát is tomácsol- juk a minisztérium felé: mó­dosítsák ezt a rendeletet. Nagyszabású szüreti mulatság lesz Salgótarjánban A Nógrádi Szénbányászati Tröszt salgótarjáni KlSZ-szer- vezetei riagyszabású szüreti mulatságot rendeznek október 5-én a salgótarjáni városi kul- túrházban. Már a kora délutáni órák tele lesznek látnivalóval. Négy órától mókás jelmezes felvo­nulás a város utcáin. Az ötle­tes jelmezeket cigány- és tánc­zenekar kíséri. Este remek ételek, italok, príma borok és a nap tolvajainak mintegy 150 kilo szőlő szerepel ízes csalo- gatóul. Az izgalmas előkészületek már folynak. vei betegségére való tekintet- lel nagyon humánusan bánt a magyar nép kormánya és tel­jes jólétet biztosított itt szá­mára Ö aztán egy cseppet se volt tekintettel a betegségére— se a magyar kormány humanitá­sára — és a legelső adandó al­kalommal folytatta ott, ahol 1949-ben abbahagyta. Emlékeztető kiállítás Szeptember 30-án este be­zárták az ellenforradalom gaz­tetteit dokumentáló kiállítást Salgótarjánban. A kiállítás tíz napon keresztül volt nyitva és mint a vendégkönyv mutatja. 28 30 ezer ember nézte meg. De nem csupán megnézte, ha­nem amit szintén a vendég­könyv igazol, tanulmányozta és véleményt mondott. A könyvben munkások, értelmi­ségiek. alkalmazottak, fiatalok, öregek jegyezték be: soha többé nem ismétlődhet meg 1956. október 23-a. Megyénk történetében még nem volt rá példa, hogy ki­állítás ily nagy érdeklődésre, véleménynyilvánításra számít­son. Ha figyelembe vesszük, hogy Salgótarján lakossága körülbelül 27—28 ezer: akkor kitűnik: nem csupán a város lakossága nézte meg a kiállí­tást. hanem Salgótarján kör­nyéke is. A kiállítás minden kétséget kizárva kielégíthette a látoga­tókat. mert utaljunk ismét a vendégkönyvre, ahol nem egy helyen meglelhető: okuljatok .és soha ne feledjétek, hogy mit akartak Magyarországon és ha kell fegyverrel védjétek a nép hatalmát! Emellett azonban más szem­szögből is vizsgálnunk kell a kiállítást. Szemet hunynánk az igazság előtt, ha azt hinnünk, hogy ma már mindenkiben mélyen él, hogy Magyarorszá­gon ellenforradalom volt. Nos. a kiállítás a kétkedőket meg­győzhette. Bemutatta az ellen- forradalom szolgálatában álló alvilági söpredéket, az ellen- forradalom vezéralakjait, az amerikai és egyéb nyugati imperialistáktól kezdve Nagy Imre és társaságáig a belső szervezőkig, s megláthattuk a kiállításon ja gyilkolok áldoza­tait. a kommunistákat, a pár- tonkívülieket. a hazafiakat. Ma ismét októbert írunk. A mai októbert a pusztítás elle­nére beevógyultan. sőt az or­szág politikai és gazdasági fel­lendülésével knszöntjük. De mert nagyon sokat tanulhat­tunk. egy pillanatig sem feled­hetjük. amit a kiállítás elénk tárt: ellenségeink minden pil­lanatban készek ránk lecsapni. Ezt soha nem feledhetjük, s ebben számunkra a kiállítás sok segítséget adott. Ezért el­ismerés illeti a kiállítás ren­dezőit és kérjük, haladjanak ezen a dolgozó nép iavát szol­gáló felvilágosító úton.

Next

/
Thumbnails
Contents