Nógrádi Népújság. 1957. szeptember (2. évfolyam. 70-77. szám)

1957-09-04 / 70. szám

Mwsyei Könyvtár Salgótarján VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK I AZ MSZMP MEGYEI INTÉZŐ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA II. ÉVFOLYAM 70. SZÁM ÄRA 50 FILLÉR 1957. SZEPTEMBER 4. Forradalmi hagyományához méltóan ünnepelték Nógrádban a VII. Bányásznapot — Az ötös bizottság jelentése elleni általános tiltakozás jegyében zajlott le a nagygyűlés — Vasárnap a salgótarjáni szénmedence négymúltú bányászai a sikerekben gazdag munka után ünnepelni jöttek össze. Salgó­tarjánban és a szénmedence sok kis és nagy bányásztelepén megtartották a. VIL- Bányász­napot. De nemcsak a bányászok ünnepeltek ezen a napon, hanem a megye minden falu­jában, mindenütt megemlékeztek a bányá­szokról. Salgótarjánban volt a központi ünnepség, ahová ebből az alkalomból a környező fal­vakból is igen sokan összejöttek, hogy tanúi legyenek a bányászok bensőséges ünnepsé­gének, ahol megjutalmazták a bányászokat és kitüntetéseket adtak a munkában élen­járó dolgozóknak. A VII. Bányásznap alkal­mából nagygyűlést tartottak a város játszó­terén, hol többezren sereglettek össze, hogy meghallgassák Havran Istvánt és Biszku Béla belügyminisztert. Az ünnepségen résztvettek a szovjet és csehszlovák bányászok küldöttei is, akiket az ünnepség részvevői lelkesedés­sel köszöntöttek. Kedves, szép ünnepség volt a VII. Bányász­nap. Ezen a szép nyárvégi vasárnapon együtt ünnepelt öreg, munkában megfáradt és az életnek most induló fiatal bányász. Találkozó volt ez, a két nemzedék megható, szép ba- rátkozása. De ott volt-ezen az ünnepségen a bányász mellett a salgótarjáni vasas és üveggyári munkás, de megszorította ezen a napon a bányász kezét a paraszt is. Nem mondta ezt senki, de éreztük, akik ott vol­tunk ,hogy a szabaddá lett munka köszön­tése volt ez a nap. Visszaemlékeztek az ün­neplők azokra a nehéz napokra, amikor az ellenforradalom a magyar nép felszabadulá­sától elért eredményeket akarta szétzúzni, amelynek meggátlásában ők, az ünnepeltek és az ünneplők döntő részt vállaltak. Ezért is fordult a város lakossága oly nagy szere­tettel és megbecsüléssel a VII. Bányásznapon a bányászok felé. a kormány milyen erőfeszíté­seket tesz a bányászság la­kásproblémáinak megoldá­sáért. 1957. évben a bányá­szok számára tízezer modem lakást építenek, az 1958. év­ben újabb ötezer bányászla­kás építése szerepel a terv­ben. Emellett ismertette, hogy kormányzatunk gondos­kodik a bányászság saját- házak'ció építéséről is. Vége­zetül arról szólott, hogy a jö­vőben milyen nagy feladattal kell megbirkózniok a bányá­szoknak. — Országos méretekben — mondotta — nem értük még el a múlt év első kilenc hó­napjának teljesítését. Lénye­ges probléma, amivel meg kell küzdenünk, hogy igen magas az inproduktiv dolgo­zók száma. A másik alapvető kérdés, hogy drágán terme­lünk; a teljesítmény alaku­lása nincs arányban a kere­set növekedésével. Takarékoskodnunk kell az anyaggal, a bányafával, mert egy köbméter bánya­fáért 73 kilogram zsírral, vagy 128 kilogram cukor­ral kell fizetnünk, a pazar­lással tehát önmagunkat rövidítjük meg. Nyomatékosan felhívta a bányászok figyelmét, hogy az említett dolgokat soha ne té­vesszék szem elől. (Folytatás a 2. oldalon.) A bányászok álltak a termelés frontján meginduló nagy csaták élére Az ünnepséget a bányász­himnusz hangjaival nyitották meg, majd Havran István elv­társ mondott ünnepi beszé­det. Beszédének első részében a bányászság küzdelmes életét idézte. Emlékeztetett a fel- szabadulás előtti bányász­életre, 1919 szeptember 6-ra, az emlékezetes tatabányai sztrájkra, amikor a bánya­igazgatóság elé felvonuló bá­nyászokat csendőrsortűzzél fo­gadták és itt hét bányász hol­tan, huszonöt pedig súlyosan sebesülve esett az utca porá­ba. Bányászvér festette az utca kövét, feleségek, gyere­kek maradtak árván, ke­nyérkeresők nélkül. Majd megemlékezett a Horthy- rendszeri nehéz bányász­sorsról és párhuzamot vont a felszabadulás utáni évek bányászéletével. Idézte az 1946—47-es szén­csaták emlékét, amikor ál­dozatos munkájukkal meg­szabadulhattunk az infláció szörnyűségétől. Itt mutatott rá, hogy az ellenforradalom leverése után ismét a bányászság volt, amely a párt hívó szavára osztálytudatosan elsőként állt a termelés frontján meginduló új nagy csaták élére. 1956 decemberében egy nap alatt 248 vagon szenet termelt a nógrádi tröszt, ja­nuárban már 857 vagont és büszkén mondhatjuk — han­goztatta a szónok — már­cius óta. állandóan ezer va­gon fölött van a termelés, sőt a május havi átlag 1042 va­gon lett ! — Valószínű — mondta —, hogy bányászaink hősies helyt­állása lehetővé teszi, hogy a szénbányászat 1957-es évi ter­vét mintegy 700.000 tonna szénnel túlteljesítse, örömmel jelenthetem az ünnepség rész­vevőinek, hogy a magyar villamoserőmű­vek soha nem rendelkez­tek olyan jelentős készle­tekkel, mint ma. Minden lehetősége meg van, hogy bányászaink jó munkája eredményeként az ország ipari és háztartási szén­szükséglete a tél folyamán is biztosítva lesz. Ezután arról beszélt, hogy a kormány és a párt milyen nagyra becsülj a bányászok hősies helytállását. Ennek megnyilvánulása, hogy a me­gyében a tröszt területén nem kevesebb, mint 20.5 millió forint hűségjutalmat fizettek ki. A szorospataki bánya­üzemnél például Barabás Ist­ván vájár 6319 forintot ka­pott ezen a napon. Azután arról szólott, hogy A vadkerti „Dimitrov“ 10 hold őszi árpát vetett Az érsekvadkerti gépállomás körzetében még mindig folyik a gabonacséplés s így még csak két traktor szabadult fel a Csépléstől. A körzetben el­kezdődött az őszi vetés. Az érsekvadkerti Dimitrov tsz- ben már elvetettek 10 hold őszi árpát. Dejtáron 15 holdat, a balassagyarmati Előre tsz- nél 25 holdat szántottak fel bíborhere alá. A traktorosok sok helyen vasárnap is szán­tottak. 40 hold földet szántottak fel búzavetés alá a Palotási Május 1 tsz-ben Palotáson a Május 1 tsz-ben elkezdték az őszi vetések alá való szántást. Eddig már 40 holdon készítették elő a talajt I az őszi búza vetéséhez. A helyi | adottságok nem kedveznek az őszi árpának, ezért az idén nem is vetnek. Tíz hold bíbor­here alá a talaj előkészítése most folyik. A lucernamag is földbe van már a Pásztói Szabadság tsz-ben A pásztói Szabadság tsz-ben megkezdték az őszi vetési szántási munkát. Eddig 501 is elvetettek. Az ősziárpa hold földet szántottak fel. Ez- I vetését előreláthatólag a jövő- zel egyidőben 10 hold lucernát hét végén kezdik el. Kapásnövényekből jobb fermés várható a tavalyinál Az idén jó közepes termés Ígérkezik a kapásnövényekből. Az előzetes becslések szerint kukoricából 13 mázsás átlag­termésre számíthatunk (má­jusi morzsoltra átszámítva) a tavalyi 7 mázsás átlagtermés­sel szemben. Viszont burgo­nyából holdankint 21 mázsá­val takarítunk be többet, mint a múlt évben. Cukorrépából 110, napraforgóból 6,7, míg takarmányrépából 140 mázsás átlagtermésre számíthatunk. Lényeges növekedés tapasztal­ható a cukorrépánál, mert az idén holdankint 110 mázsára becsülik a termést, a tavalyi 80 mázsás átlaggal szemben. Mi idézte elő ezt a termés­növekedést? Mindenekelőtt a mezőgazdaság dolgozóinak megnövekedett termelési ked­ve. a jobb minőségű talajmun­ka. az időben végzett növény- ápolás, a több műtrágya fel- használás és nem utolsósorban a kedvező időjárás. Műszaki bizottság vizsgálja a helyiipar és a kisipar munkáját Már a szeptemberi megyei tanácsülésre készül a Megyei Tanács Végrehajtóbizottsága. A legutóbbi megyei tanácsülés azzal bízta meg a Végrehajtó­bizottságot, hogy alakítson egy műszaki bizottságot, amelyben vegyenek részt a kijelölt ta­nácstagokon kívül a Hazafias Népfront Megyei Bizottságá­nak műszaki megbízottai és a megyei tanács szakosztályve­zetői. A bizottság feladatának azt szabta, hogy vizsgálják meg a helyiipari és a kisipari tevé­kenységet arra vonatkozólag, hogyan látják el a lakosság kielégítését. A bizottság megalakulása óta már több vizsgálatot tar­tott. Megnézte a Tatarozó Vál­lalat, a Salgótarjáni Húsipari Vállalat és Lakáskarbantartó KTSZ munkáját. A vizsgálat eredményét a 4-én tartandó megbeszélésükön értékelik. Ennek alapján dolgozzák ki a javaslatukat, amelyet a végre- haj tóbizottságon keresztül a szeptemberi tanácsülés elé ter­jesztenek. Biszku Béla elvtárs beszédét tartja Egészségünkre! Melyiket válasszam?

Next

/
Thumbnails
Contents