Nógrádi Népújság. 1957. július (2. évfolyam. 52-60. szám)

1957-07-03 / 52. szám

Aratnak a pásztói járásban A múlt héten nagy ütem­ben kezdődött meg az aratás a pásztói járásban. Legelőször június. 27-én ké|. egyéni pa­raszt vágta le gabonáját Job­bágyiban. illetve Brdőtarcsán. Pénteken kezdetét vette -az általános munka. A hé halmi Április 4 TSZ vágni kezdte őszi árpája** A palotás! Május 1 tagjai is szorgalinasan arattak. A Hényeípusztai Állami Gazdaság pétiig kombájnnal kezdte meg a munkát. Az Ujmajori Kí­sérleti Gazdaság aratégép- pel kezdte vágni őszi ár­páját. A járásban a hét elejen már teljes ütemben folyik a mun­ka Egyéni parasztok, állami gazdaságok és tsz-ek minden perc kihasználásával vágják az őszi árpát. Jól megszervezett előkészületek Ludányhalá sziban Ludányhalásziban e hét kö­zepén kezdik meg az aratási munkát: Szombaton a falu gazdái a tanácsházán gyűltek össze, hogy megbeszéljék az aratás, tséplés és a behordással kap­csolatos tennivalókat. A gaz- é agyűlés kioktatta a megala­kuló munkáscsapatokat, meg­beszélte részletesen a közös szérű elosztását és az aratási előkészületekkel kapcsolatos feladatokat. A ludányhalászi gazdák tel­jes felkészüléssel várják a ga­bona beérését. Ha a jó idő ked­vez, szerdán, de legkésőbb csü­törtökön ők is vágják az őszi árpát. Jutalma?,iák a kombájnnal aratókat A Gépállomások Igazgató­sága az idén elhatározta, hogy jutalmazásban részesíti a kombájn-aratásban kiváló eredményeket elért dolgozó­kat. A legjobb dolgozók au­gusztus 20-án kapják meg az alábbi kitüntetéseket: Oklevelet és jelvényt, vala­mint 400 forint jutalmat ~K5p az a kombájpvezető, aki egy ,oeny glatfr Í61—181 kh gabo­nát arat le, legfeljebb 2 száza­ié-: szemveszteség és 1 száza­lék egyéb minőségi kifogás motte«, vagy pedig íeoo mi. a Iilll!llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllli f Újjáépítik a Salgótarján. i § baglyasaljai útszakaszt 1 1 A Salgótarján—bag­j== n lyasaljai útszakasz rend­= EL kívül rossz állapotban =E van. Az átmenő forgal­ü ü mat nehezen tudják raj­: ta lebonyolítani. A nagy oödrök, a szétmálló út­=• test nagyon megnehezíti \ ü és veszélyessé teszi a \ l§ közlekedést. m A Salgótarjáni Vá- ] rost Tanács végrehajtó \ bizottsága úgy határo- \ ■ zott. hogy a legrövidebb \ időn belül kijavítják az \ utat. A végrehajtásért a \ i VB-eIndköt tették fele- ; lőssé. Ügy tervezik, j hogy az utat makadám- \ es ra készítik, majd bitu- \ ménnél öntik le. Ezzel *j LE megoldódik a lakóházak­között átmenő út porta­lanítása is. 1 tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 zsa gabonát csépel el. 600 fo­rint jutalmat, valamint ok­levelet és jelvényt az kaphat, aki 181—220 kh gabonát arat le két százalékos szemveszte­ség, egy százalékos egyéb minőségi kifogás mellett, vagy pedig 1800 mázsa gabonát csé­pel el. 800 forintos pénz- jataUllUt OrtieVél *■ 01­kíséretében az kaphat, aki 220 kh-on feletti terület­ről 2 százalékos szemvesz­teség és 1 százalékos minőségi kifogás mellett aratja le a ga­bonát, vagy pedig 2000 mázsa gabonát csépel el. A kitüntetés csak abban az esetben adható át, ha az illető termelőszövetkezet, illetve gaz­daság is igazolja a minőségi munkát. A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének határozata .Aki magyar, velünk tart" Készülődés a nemzetközi szövetkezeti nap megünneplésére 0 n j <1 ► | ártatlan [mosolyukért 7,6 százalékos termelékenységnövelés az Acélárugyár III. negyedéves terve Legfontosabb feladataink egyike a jövőben is az önkölt­ség csökkentése, a termelé­kenység emelése. E fontos té­nyező biztosítja népgazdasá­negyedévében csak 264 forint volt, míg a második negyedév április—május hónapjában 341 forint, ami azt jelenti, hogy túl­teljesítettük az 1956-os terrne­ie'enlegi halvratóneki billegőmé«**. Most a harmadik egyensúlyát. ~K Salgótarjáni —.—----- ■*------•:"1' A célárugyárban felkerestük Lengyel István elvtársat s ar­ra kértünk választ, hogyan kí­vánják a harmadik negyedév­ben az önköltséget csökkente­ni, a termelékenységet növel­ni. Az egy főre eső termelés 1956 harmadik negyedévében 321 forint volt. Az 1957 első negyedévben* föVafib akarjuk növelni a termelékenységet. Július hóban 265 forint, augusztus hóban 346 forint és szeptember hóban pedig 347 forintra. Emelkedést vártunk. Ez 1956 harmadik negyedévé­hez viszonyítva 7,6 százalékos, míg a termelésnél 8,9 százalé­kos emelkedés. Hogy ez való­ra váljon, ennek érdekében Tizedszer kerül bíróság elé betöréses lépésért 1957. május 26-án a salgó­tarjáni rendőrség járási bűn­ügyi osztálya ártalmatlanná tett egy többszörösen büntetett előéletű országos hírű betörőt, Balogh Tamás budapesti la­kost. Balogh 1957. május 25-én Karancsalja községből — ahol Budapestről való szökése után tartózkodott — Nagybátonyba utazott azzal a céllal, hogy a földművesszövetkezeti bolt­ba betörjön. A betörést fal­bontás útján végre is haj­totta másnap, vasárnap reggel, amikor arra számított, hogy senki sem lesz az üzletben. 4892 TONNA SZÉN * pártértekezSet tiszteletére tiszteleti?6®0® Partertekez'et efmeíé£S bányászaink nagy- ^ apókat tartottak. Hd 4892 t^tekÍg ^rven ibL£“? ^‘.szenet küldtek a felszínre. Ba.,ászaink e ... ven femh szenm köszöntötTék a partertekezletet. A miiserfai bányászok is va­lóra váltották adott szavukat. Június elején tettek vállalást a pártértekezlet tiszteletére, emit teljesítettek. 1000 tonna szenet küldtek terven felül a felszínre.-0-0 hónapi^ tartó előadássorozat az egészségügyről Balassagyarmaton Balassagyarmaton a kórház! „ámmal vettek részt a i fosainak bevonásával j hallgatók. Az egészségügyi Előadássorozatok nemibeteg- séfekről. külön férfiaknak. küisn nőknek, rákmegbetege­egészségügyi előadássoroza­tot indították be. Az első elő­adást június 27-én kezdték és egész szeptember 18-ig fog tartani. t Érdekesnek ígérkezik az egészségügyi előadássorozat, •no) már az első előadáskor is désekről, különböző gyermek- járványokról. tbc. megbetege­désekről é a ' ies,:v ‘ meg­előző reniN/ab . . •• szól­nak. A tetőn keresztül behatolt az épületbe, az üzlet fölött kibontotta a mennyezetet és egy cukorspárgán le­ereszkedett a boltba. Ott rögtön feltörte a kasszát és a benne levő pénzt zsebre tette. Ezután pakolni kezdte az ott­levő ruhákat a magával vitt zsákba. Közben váratlanul megérkezett az üzletvezető és a pénztáros, mert aznap gyer­meknap voit és cukorkáért mentek az üzletbe. A betörő elbújt a pult mögé, majd a nyitvahagyott bolt ajtaján ki akart szökni, de az üzletvezető észrevette és egy vasrúddal, amely az ablakról lett levéve, úgy fejbe vágta, hogy elesett, de egy pillanat múlva fölug­rott és elszaladt. A kapott sé­rülés miatt azonban nem iu- dott messzire szaladni, a te­metőben összeesett és ott el­fogták. A nagybátonyi rend­őrőrsről sérüléssel a íórházoa szállították. Két napi kórházi kezelés után előállították a kapitány­ságra és ott beismerte, hogy Budapestről szökött, mert ott 15 betöréses lopást kö­vetett el több százezer fo­rint értékben. A Budapesten lopott 'extil- árukat Salgótarjánban és kör­nyékén akarta értékes1 em. A nyomozás során Karancsaiján a nagynénje lakásai még 20 vadonatúj női kardigánt, 4 pár cipőt, egy birgeri csizmát, egy kerékpárt és egy bendzsót talált a rendőrség, Balogh Tamás már 9 eset­ben volt büntetve betörése:- ] lopásért. A 1< óta elkövetet pás egy részét társakkal kö­vette el. A bűncselekmények további felderítése végett át­adták a nagy-budapesti rend­őrkapitányságnak: gyorsítjuk a huzalműt, a rezsi­létszámot átcsoportosítjuk, a vasacél öntödénél a darabbért fokozottabban alkalmazzuk, s az egyéni teljesítmények növe­kfcdnek_.Tennsszs1.esen ez fü; majd a megfelelő anyagellá­tástól. Az önköltség területén a má­sodik negyedévben szép ered­ményt értünk el. 1956 hasonló időszakához viszonyítva közel 5 százalékkal csökkentettük önköltségünket. így vált lehe­tővé a tervezett költség 2 szá­zalékos túlteljesítése is. To­vább akarjuk csökkenteni ön­költségünket a harmadik ne­gyedévben. Hogy ez sikerüljön, azért a rezsianyagot felbontjuk üzemekre, a 2 öntödénél és a többi üzemeknél operatív nyil­vántartást vezetünk. A hathó­napos évi nagyjavítás miatt azonban önköltségünk mégsem lesz jobb, mint a második ne­gyedéves tervidőszak alatt volt. Befejezte segélyakció munkáját a megyei vöröskereszt Az októberi események után több külföldi ország vörös- kereszt szervezete segélyakciót indított a magyar nép megse­gítésére. A segélycsomagok szétosztása lelkiismeretes mun­kát, megfelelő környezet tanul­mányozást igényel-, A vöröskereszt szervezet fel­hívására megyénk területén csupán egy pár lelkes vörös- keresztes aktíva vett részt a munkában. A szétosztásnál megbízott szervek nem mindenhol végezték lelkiismeretesen ezt a munkát, így fordul­hatott elő, hogy kihagytak 6—8 gyermekes rászoruló családokat, egyedülálló, vagy kevés nyugdíjjal ren­delkező öregeket. A segélyezési munka meg­gyorsítása érdekében a megyé­be érkezett küldemény egyik részét szétosztották a járáW székhelyekre, a másik részéi Salgótarján város és járás kapta. Salgótarjánban mintegy 4300 család részesült segélye­zésben. Az utóbbi időben sok rága- om érte a vöröskereszt szek­ták. A segélyezési idő alatt voltak egyesek, akik lelkiisme- rettenül kétszer-háromszor is je­lentkeztek segélyezésre, csak a munkatársak éber­ségén múlott, hogy sok­nak közülük nem sikerült újabb segélycsomagokhoz jutni. Még így is voltak körülbelül százan, akik kétszer részesül­tek az adományozásban. Szakszervezeti vezetők tanácskozása Vasárnap délelőtt Sal jánban az SZMT szók;: tanácskozásra gyűltek < megyei szakszervezet: üzemi bizottsági elnökei? , zalmiak; Az aktíván Szua; -í az országos ko.: or küldötte tartott besz: miot a szervezeti munka fel;«.' ■ A vita során — a köz részvevő közül — igen, .,o. «•» felszólaltak: \ Szovjetunióba mm küldöttség tagja lesz Nyéki István is, a balassagyarnmi szabó Jó hírnévnek örvend a ba­lassagyarmati szabó KTSX, Nem csupán a város és mes e számára dolgozik, hanem ; ország különböző tájait is el­látja készítményeivel. Most egy országos KTSZ-küidötts. g indul a Szovjetunióba három hétig tartó tanulmányútra; Nagy öröm érte a balassa gyarmati szabó KTSZ dolgo­zóit, is, amikor országos köz­pontjuk arról értesítette őket, hogy a Szovjetunióba menő küldöttség egyik tagjakén1, je­lölték Nyéki Istvánt is, a ba­lassagyarmati szabó KTSZ el­nökét. A küldöttség rövidesen út­nak indul, hogy tapasztalatok­kal gazdagodva térjen haza; PIACI JELENTÉS vezetet és munkatársait, akik utóbbi büntetés i fáradtságot nem ismerve sok- 15 betöréses in- j szór késő éjszakáig is dolgoz­Ezek a nyáreleji napok szin­te naponta jelentenek valami újat, változatosai a piac képé­ben, * Megjelent már a zöldbab, megállapíthatjuk, nem is va- U lami borsos áron, mindössze' v hat hatvan az első nap is ki lója. Ezen a héten a Pász*^ Állami Gazdaság már nagy lé­telekben kezdi meg a kedvelt zöldféle szállítását. Á*i ter­mészetesen a mennyiség növe­lésével rohamosan esni fog. Ugyancsak olcsóbb lesz a pa­radicsom, ma még harminc fo­rint az ára, de napok kérdése az areses. A hegyes paprika ára 1,40, ? húsos töl teáival tó két föriri- Reméljük, pár r . > még. megérjük, hog; >i. - ját kínálják majd két fori - Ifi-t. A borsó már utolsó órai: li. rövidesen kikerül a forga­lomból, hogy más kedvelt zöl - féléknek adja át a helyet. Egyre olcsóbb a káposzta és a töl? is. A gyümölcsfronton még nem sok változatosságról tudnár k beszámolni. Utolsó napjait éli az eper. elfogyóban a cseresz­nye is. De már itt fannal- az új gyümölcsök, a befözni való meggy, és a korai sárgán is. i

Next

/
Thumbnails
Contents