Newyorki Figyelő, 1995 (20. évfolyam, 1-9. szám)

1995-01-17 / 1. szám

1995 jártúár 1>V NÉWVÖfctfrMGYElJŐ 3 A ZSIDÖ VILÁGKONGRESSZUS HÍREI Kiemelkedő fontosságú összejövetelt tartott a Zsidó Világkongresszus amerikai tagozata január 10-én a Seagram Building nagytermében: Az ülés díszvendége Coretta Scott King,Martin Luther King.az emberi jogok bajnokának özvegye volt. Az ülést a Martin Luther King emléknap alkalmával Marc Schneier rabbi elnöklete álló szerveze­tek közti kapcsolat ápolására hivatott bizottság szervezte meg. Az ünnepélyes ülésen Coretta King emlék-okiratban és a Budapestről beszerzett Kaufmann-Hagada díszpél­dányában részesült A megemlékezéshez a Zsidó Világkongresszus európai, ázsiai, afri­kai és délamerikai tagozatai is csatlakoztak annak bizonyítására, hogy a Martin Luther King által hirdetetett elveket a zsidóság a világ minden országában ünnepli. Az ülésen a afro-amerikai vezetők is résztvettek, továbbá jelen volt és beszédet mondott Gad Jakobi, Izrael Állam amerikai nagykövete. Evelyn Sommer, a Zsidó V- lágkongresszus amerikai tagozatának elnökasszonya nyitotta meg az ülést.Szavaiben kiemelte az amerikai zsidó és fekete vezetők összefogásának szükségességét és együtt­­működé ükét a belső és külső béke előmozdítása érdekében. Marc Schneier rabbi azo­nos szellemben, nemes veretű bibliai idézetekkel támogatta az összefogás gondolatát. Corette King asszony magasrendű kultúrát tükröző elfogadó beszédében messze­menően kiállt a békés összefogás eszméje mellett. Felszólalása irányelvül szolgálhat a további harc soráa Az ülés befejező szónoka David Dinkins volt newyorki polgármester volt, akit ugyan viharos tapssal üdvözöltek, de a népszerű közéleti személyiség nem rejtette véka alá csalódását, hogy a polgármesterválasztás során a zsidóság egy része cserbenhagyta és így következett be veresége. Mindazonáltal az összejövetel a teljes megértés és együtt­működés ígéretes jegyében folyt le és mértföldkőül szolgál az ezirányú fáradozások buzdítására. Január 11-én Donald Keith Bandler, a State Department arab-izraeli ügyekkel foglalkozó irodájának vezetője volt a Zsidó Világkongresszus tagozatának vendége. Evelyn Sommer elnökasszony üdvözlő bemutatása után a vendég érdekfeszítő beszá­molót tartott az arab-izraeli viszony fejleményeinek taglalásában - az Egyesült Álla­mok szemüvegén keresztül. pmmmtmmtmmmmmtmmmmseasssssssfev jus.~r.rj’ a' ■ r n..1. •. ~ n nma—ww i FIATAL MAGYAR MŰVÉSZEK AZ ENSZ-MISSZIÓ HANGVERSENYÉN A magyar külképviseleti szervek tudatában vannak a feladatnak, hogy a demokratikus magyar állam nemzetközi elismertetéséhez nagy­fontosságú a magyar kultúra eredményeinek folyamatos bemutatása. Ebben a szellemben rendezi a főkonzulátus sorozatos kiállításait, művészi műsorait. Ezt az elgondolást követte dr. Nathon István nagykövet, az ENSZ-misszió vezetője, amikor január 12-én hangversenyre hívta meg a zeneértő közönséget.A művészi programmot két ifjú magyar zeneművész szolgáltatta: Fenyő Katalin (hegedű) és Geréb László (zongora).Mindket­ten a budapesti Bartók Béla-zenekonzervatorium végzett növendékei,akik mögött már eddig is jelentős művészi karrier áll. Fenyő Katalin tanulmányait a Yale University-n (New Haven, CT) folytatja. Diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiától és mes­ter-diplomáját a Yale University-től egyaránt ezévben váija.Első hegedűse a Szentendre-vonós és Dohnányi-ifjúsági zenekamakJátszott ugyanezen minőségben a magyar állami zenekarban,Izraelben, a New England-zene­­karban,de Japánban és Ausztriában is. A világ legrangosabb karmesterei által vezényelt zenekarokban vett részt nagy sikerrel, így Olaszországban, Franciaországban, Ausztriában, Dániában, Spanyolországban, Mexico­­ban, Nagy Britanniában, Curacaoban és Panamában. Geréb László zenei diplomáját a hamburgi akadémián nyerte el,mes­teri fokozatát pedig 1992-ben a Brooklyn College-ben. Egyéni hangverse­nyei voltak Némtország különböző városaiban, Ausztriában,Svájcban, Olaszországban, Angliában, Izraelben és az Egyesült Államokban. Jelen­leg a Brooklyn College-ben és a brooklyni Hebrew Educational Society zenei szakán tanít zongorát. k A két ifjú, de tökéletesen érett művész egy-egy Mozart-,Beethoven- és Brahms-szonátával lépett a hallgatóság elé.Kiforrott művészetük,a tel­jes zenei átélést igénylő zenedarabok előadásával forró sikert aratott. Virtuóz hangszerkezelésük minden várakozást felülmúlt. A jelentős zenei esemény Mautner Mimi asszony és a MALÉV támo­gatásával került megrendezésre. A többi,hasonló szellemben létrejött kul­­túrális rendezvény megmutatta a helyes utat, amelyen Magyarország el­ismertetése érdekében haladni kell. Raoul Wallenberg, a svéd zsidómentő diplomata működéséről való megemlékezés, 50 év után is, a mai napig hiányos. Ugyanakkor, amikor személyiségének megbecsülése fél évszázad eltelte után is töretlen, tevé­kenysége, valamint azok a körülmények, amelyek azt övezték, az utókor számára még mindig tisztázatlanok. Ezért határozta el az Emanuel Ala­pítvány, hogy nevére parkot létesít ott, ahol a központi mártíremlékmű áll. Ezzel méltó módon összekapcsolódik a nemes embermentőkről és az áldozatokról való megemlékezés és emlékük fenntartása. Raoul Wallenberg és mentőmunkában résztvett nem-zsidó, önfelál­dozó, s az igazi keresztény szeretetet megvalósító egyének tevékenységé­nek tiszteletbentartása éppúgy kötelességünk, mint az áldozatok örök em­lékének megőrzése. Ugyanakkor kötelező erkölcsi előírás és a történeti hűség megvalósítása annak megállapítása, hogy a keresztény zsidómentők munkája mögött a helyzetet felismerő és halálraszánt zsidók állottak, akik e nemes embereket a valóság feltárásával és érveik súlyával a mentőmunká­ba szervezték. Történelmi tény, hogy zsidó kezdeményezők nélkül keresz­tény ellenállás nem lett volna Magyarországon. Wallenberg megérkezése előtt Charles Lutz svájci konzul már megkezdte a mentőmunkát az ún.véd­­levelek kibocsájtásával, de őt néhai Krausz Miklós,a Palesztina Hivatal tit­kára világosította fel és szervezte be a náci őrjöngéssel szemben való ellen­állás munkájába. Perlasca, a spanyol követség tisztviselője, aki nem tudott magyarul, azért tudott a nyilas banditák előtt, a követségi gépkocsiból a spanyol nagykövet szerepében jelentkezni, mert néhai Szamosi László vi­lágosította fel a mentőmunka keresztényi kötelességéről. Ezen írás csupán egyes példákat vetít a nyilvánosság elé és nem szol­gálja természetszerűleg a teljességet. Viszont a fentiekből is észlelhető az Emanuel Alapítvány törekvése: az áldozatok, a zsidó és nem-zsidó men­tőmunkások emlékének megőrzése és a nem-felejtés érdekében a világ,de egyben utódaink, gyermekeink, unokáink és a jövő nemzedékek elé való tárása. Az Emanuel Alapítvány az elmondottak jegyében kívánja ezévi dísz­vacsoráját megrendezni A NEWYORKI FIGYELŐ a szervező munka fo­lyamatáról sorozatosan fogja az olvasóközönséget tájékoztatni Az a re­ményünk, hogy a cél fontosságának felismerésében a munkához sokan fognak csatlakozni ^POODOOOOOOQOOQQQOOOOOQQQQOOQOOOOQOOOOOO MAGYAR KERESKEDELMI KORMANYFÉRFIAK AMERIKÁBAN Pál László ipari és kereskedelmi miniszter, valamit Bartha Ferenc pri­vatizációs kormánybiztos voltak a vendégei a fogadásnak, amelyet Nemes Tibor, a magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosa rendezett a new­yorki főkonzulátus termeiben. Magyarország kereskedelmi és ipari vezetői fontos külföldi tanácsko­zások lebonyolítására érkeztek az Egyesült Államokba. A fogadáson szá­mos amerikai kereskedelmi nagyvállalat képviselői is megjelentek annak adva tanújelét, hogy az amerikai tőke továbbra is érdekelt Magyarországgal üzleti kapcsolatokat létesíteni. Számos barátja hosszú idő óta aggódó szeretettel figyelte hősies küzdelmét a gyógyíthatatlan betegséggel. Fájdalommal láttuk a daliás férfi, odaadó barát folyama­tos leromlását. A széles baráti körben oszthatatlan szeretetnek örvendett. Boldogan vett részt minden jótékony célú társadalmi munkában. Az elmúlt években fivérével, Misivel együtt a Bnai Zion State of Israel Bond-akciójának kitüntetettje volt. . Iby asszony, neje, önfeláldozóan, odaadóan ápolta.Nap, mint nap kellett szem­benéznie a lehetőséggel, hogy szeretett férjének talán utolsó napja virradt fel. A hőz­­lelkű feleségnek, fiának, fivérének, Misinek és rokonságának a NEWYORKI FIGYE­LŐ baráti szívvel fejezi ki őszinte részvétét. Nyugodjék békében. Nem fogjuk elfelejteni. A két ifjú művész két nappal nagysikerű hangversenyük után, a Ma­gyar Házban lépett fel, ahol jelentős számú közönség előtt megismételte programmját. A hallgatóság a kiváló zenei teljesítményt lelkes tapssal ju­talmazta. GERHARDT MARCI ELTÁVOZOTT | AZ EMANUEL ALAPÍTVÁNY EZIDEI TERVEI

Next

/
Thumbnails
Contents