Newyorki Figyelő, 1995 (20. évfolyam, 1-9. szám)

1995-01-17 / 1. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1995 január 17. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 683-5377 Bnai Zion hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 SCHEIBER SÁNDOR: VÁLOGATOTT BESZÉDEK A Magyar Zsidók Világszövetsége jelenlegi tervei során, a cfati Ma­gyar Zsidó Emlékmúzeum megalapítása után a második terv is valóra vált: Megjelent Budapesten, a Múlt és Jövő kiadásában, dr. Kőbányai János SCHEIBER SÁNDOR: VÁLOGATOTT BESZÉDEK cím alatt a mű, amely a Rabbiszeminárium felejthetetlen igazgatójának, a világszerte elismert és tisztelt nyelvtudósnak, judaistának és irodalomtör­ténésznek beszédeiből tartalmaz magasrendű válogatást. A könyv ezideig még nem érkezett el hozzánk. Mondani is felesleges, hogy ennek megtörténtével tartalmával részletesen foglalkozni fogunk és belőle részleteket közlünk. Az első magyarországi kritikai ismertetést V. Bálint Éva tollából az alábbiakban közöljük. Amint már előzőleg hírt adtunk, a Világszövetség igazgatósága foglal­kozik egy további Scheiber-mű kiadásának gondolatával is, amiről olvasó­inkat tájékoztatni fogjuk. Akiket Scheiber Sándor megszólít Márciusban lesz tíz éve annak, hogy a világhírű judnista. nyel­vész. irodalomtörténész, a rab­biszeminárium egykori igazga­tója. számtalan egyetem dísz­doktora elhunyt. Vélhetően erre a szomorú évfordulóra emlékezve válogatta össze Kő­bányai János, a Múlt és Jövő főszerkesztője Scheiber pro­fesszor beszédeit. A rangos kulturális folyóirat életében új fejezet nyílt: a könyvkiadás. (Ebben az évben már a harma­dik kötetet jelentetik meg.) Amit az olvasó kézbe kap, míves válogatás Scheiber Sán­dor beszédeiből. Az alkalom vagy a színhely az emberi élet fontos állomásaihoz kapcsoló­dik, esküvő, halál vagy a zsidó vallási életben a fiúk számára oly jelentős állomás, mint a barmievó, amikor is a tizenhá­rom éves fiúgyermeket a rabbi a közösség egyenrangú tagjává avatja. De találhatunk tanév­nyitókat, a legnagyobb zsidó ünnepeken elhangzott prédi­kációkból válogatást, Kol Nid­­ré-szövegeket 1970 és '84 kö­zött. Ezek a prédikációk - túl a vallásbölcseleti fragmentumo­kon és az adott ünnepekhez kapcsolódó rituális szövege­ken - mindig jeleznek valamit az adott évre szóló speciális mondandóból. Maga Scheiber Sándor így fogalmazza meg a rabbi és híveinek viszonyát: „A zsidó rabbi soha nem pap... aki Paradicsomot ígért és Pokollal fenyegetőzött, ha­nem mindig mindenben em­ber. Szabad emberként szabad emberekhez szólni és igazság­ra nevelni őket. Legyetek em­berek és zsidók, s ez egyet je­lentsen” - emeli ki a könyv hátlapján, az egyik legfonto­sabb scheiberi üzenetet a kötet szerkesztője. Aki tanulmá­nyozza ezeket a temetésre, es­küvőre írott szövegeket, az nemcsak egy tudós rabbi orá­­tori képességeibe nver bete­kintést. hanem megtapasztal hatja ennek a vallásnak talán legszebb, legvonzóbb sajátos­ságát: az individualitást, a sze­mélyességet. Scheiber Sándor beszédeiben a halottnak, a vő­legénynek. a menyasszonynak saját története van. megszólí­tódik a gyülekezet előtt, s a megszólító Scheiber Sándor mindig képes arra. hogy a rítus keretén belül egy tökéletesen intim beszélgetésbe bonyolód­jon az ünnepelttel. az elhunyt­tal. Ismertté válik a miliő, ami­ben az érintett nevelkedett, az életút, a teljesítmény, amit a legszebb magyar irodalmi nyelven, a magyar és a zsidó kultúra metszéspontján ma­gáénak mondhatott. Csak azt sajnálhatjuk, hogy az írók Könyvesboltjában kapható kötetet már nem ma­ga a szerző dedikálja, az is mert, mikroszkopikusan kicsi, fegyelmezett betűivel. • V. Bálint Éva Farkas Péternek és Leslienek fiúk világrajötte és Ábrahám szövetségé­be való felvétele, valamint Farkas Ervinnek és Ibynek unokájuk születése alkalmával, igaz baráti szeretettel küldjük legjobb kívánságainkat. A BNAI ZION EGER-DEBRECEN CSOPORTJA nevében: Schwartz Sanyi Herman Z. Quittman, a Bnai Zion tb.ügyvezető alelnöke, vagy ahogy köznyelven becézik: Mr. Bnai Zion — kilencvenedik születésnapja tisztele­tére a Bnai Zion Quittman Award-ot alapított, amelynek első kitüntettje Malcolm Hoenlein, az amerikai zsidó szervezetek elnöki konferenciájának ügyvezető alelnöke lesz. A diszebédet január 17-én tartják. Quittman Herman munkássága mindenkor példaképül szolgál a zsidó közélet szereplőinek. Működésében páratlanul álló alkotókészség, szakér­telem, Izrael és Amerika iránti odaadás nyilvánul meg. Ezek a tulajdonsá­gok közéletünk legnépszerűbb, forrón szeretett vezetőjévé teszik. 90. szü­letésnapjának megünneplésére a róla elnevezett díj alapítása a legméltóbb tiszteletadás. A választási bizottság a díj első kitüntetettjéül Malcolm Hoenleint jelölte, aki általánosan elismert, méltó képviselője az amerikai zsidóságnak országos és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A BNAI ZION VOICE KÜLÖN SZAMÁRÓL A Bnai Zion Voice külön számot bocsájtott ki a koncentrációs tábo­rok felszabadításának 50. évfordulója alkalmából. A magas kultúrális színvonalánál és a cikkekből sugárzó szemléletek nemesrendűségénél fogva minden dicséretet megérdemel. Néhány an a szervezet tagjai közül nyilat­koztak a feltett kérdésre, hogyan fogadták a magyar kormány történelmi jelentőségű bocsánatkérését a vészkorszakban a magyar zsidóság ellen el­követett bűnökért.A hozzászólók többsége elfogadja — legalább is némi fenntartással — a bocsánatkérő nyilatkozatot. Néhányan válaszukat össze­kapcsolják a kártérítés nyújtásának korlátozott voltával. Érdekes Alexan­der Kathy barátunk nyilatkozata, aki azzal fogadja el a bocsánatkérést, hogy az talán hozzájárul a gyűlölet kiküszöböléséhez. Frank Lowenthal a bocsánatkérés elfogadása mellett hangsúlyozza, hogy az iskolákban tanítani kell az ifjúságot,mi történt nagyszüleik orszá­gában. Ezt az álláspontot a NEWYORKI FIGYELŐ évek óta hangoztatja. Mark Brandman a román csoportból kiemeli, hogy nem ugyanaz a kor­mány kér bocsánatot, amely a bűnöket elkövette és a bocsánatkérésen felül kártérítésre is törekszik, ezért a utóbbit el kell fogadni úgy, ahogy Elie Wiesel mondja:—Mi nem tudunk felejteni, de meg kell bocsájtanunk.— A Bnai Zion Voice nagy érdeme, hogy a fájdalmas témakörrel ma­gas színvonalon, ekként foglalkozik. OOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC STURMER MAGDA fl"| SLOSIMJÁRA Még nem sáradtak fel könnyeink drága barátunk,Fried Arthur z.L elhúnyta folytán,már­­is újabb csapás érte közösségünket: Sturmer Mag­di visszaadta sokat szenvedett lelkét Teremtőjé­nek. Tudtuk, hogy beteg. Évek óta tartó betegsé­ge nagyon legyengítette, de érdeklődése az egri csoport munkája iránt egy percre sem sünt meg. Minden rendezvényünkre, akármüyen gyenge ál­lapotban is,eljött.Nem sünt meg telefonálgatni ismerőseinek, barátainak, hogy eljöjjenek. Az ő kedvéért sokan jöttek eL Mosolygós, kedves ar­cát, amivel mindenkit fogadott, nagyon fogjuk hiányolni Édesapja halála után nagybátyja hozatta ki Amerikába. Édesanyjával és testvérével 1936-ban érkezett meg, így a deportálási időket elkerülte. Itt férjhez ment, de hamar megözvegyült Édes­anyját is elvesztette. Bátyja orvos lett aki min­dene volt, - az ő Lacikája. Kevés olyan lelkiis­meretes orvos élt Amerikában. Lacikája halála mélyen letörte. Megbete­gedett Az évekig tartó betegsége alatt barátai mindennapos telefonja, érdeklődése tartotta ben­ne a lelket Magdika és Arthurkánk, pénztárosunk és ellenőrünk, ott vagytok mindketten a menny­­orságban. Nézzetek é vigyázzatok ránk. Tiszta lelketek legyen a mi sósólónk megmaradt csa­ládotokért barátaitokért és valamennyiünkért. Nem közhely, hogy nem felejtünk el és nagyon fogsz hiányozni nekünk. Az ünnepi inában áll, hogy aki szerették egymást az életben, halálukban is együtt vannak. Legyen Magdika,emléked áldott A BNAI ZION EGRI-DEBRECENI CSOPORTJA A BNAI ZION EGRI-DEBRECENI CSOPORTJA mély részvéttel értesült ETEL HOROWITZ, Bányász Olga barátnőnk nővérének elhúnytáróL A csoport vezetősége és tagsága őszinte baráti szívvel fejezi ki együtt­érzését a gyászoló családdal. ' Ä A — a * a. ... „A. A . ^ . _ * A . A • 'a a 9 A QUITTMAN - DÍJ MEGALAPÍTÁSA Scheiber Sándor: Válogatott beszédek Múlt és Jövő kiadó, 1994 nlHal

Next

/
Thumbnails
Contents