Newyorki Figyelő, 1991 (16. évfolyam, 2-11. szám)

1991-02-15 / 2. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1991 február 15. World Federation of Hungarian Jews Bnai Zion hírei Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.:(212) 683-5377 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 —Tel.: (212) 725-1211 f ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ : ♦ ♦ MÁRCIUS 3, D.U. 2 ÓRA: TISZTELETADÁS AMERIKÁNAK SZOLIDARITÁS IZRAELLEL KIÁLLÁS A VILÁG BÉKÉJE ÉS A DEMOKRÁCIA MELLETT ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Jelentős mértföldkőhöz érkezett a Magyar Zsidók Világszövetsége a március 3-án tartandó nagy társadalmi esemény megrendezésével. Az új vezetőség hivatalba lépése után első feladatául tűzte ki programjának a tagsággal való megvitatását. E célból, — amint a NEWYORKI FIGYELŐ előző számában meghirdettük, február 17-re volt az összejövetel kitűzve. Második része kultúrösszejövetel lett volna, amely a baráti kapcsolatok erősítését szorgalmazná tagjaink között. Ekkor tört ki az iraki háború, ami a célkitűzések fontossági sorrendjét megváltoztatta. Mindenki előtt világos, hogy a nemzetközi gonoszteuek elkövetői, bűncseiekményük igazolására bűnbakot keresnek, amit Izraelben vélnek megtalálni. Fájdalom, a világ lelkiismerete még nem erősödött meg olyan mértékben, hogy az aljas próbálkozásoknak gátat vessen. Ezért vált első­rendűen szükségessé, hogy a nemzetközi zsidó szervezetek összetartsalak és Izrael vonatkozásában, annak támogatására, egységes frontot képezze­nek. Egyben az Egyesült Államok felé le kell róni tiszteletünket, mert a korábbi kétes diplomáciai megnyilvánulásokat legyűrve, kiáll Izrael bizton­sága un ellett és a csodálatos önmegtartóztatást tanúsitó Izraelnek őszintén Gv ín segítségére lenni. Amerika olyan célokért harcol, amelyek Izrael ér­dekeivel egybeesnek. Lnnék jegyében határozta el a Magyar Zsidók Világszövetsége, nogy március 3-án, vasárnap d.u. 2 órai kezdettel összejövetelt rendez, amely tiszteletadás lesz az Egyesült Államok felé, az összetartás és együttérzés kifejezése Izrael irányában és az elkötelezettség megnyilvánulása a világ békéje és a demokrácia eszméje felé. összejövetel színhelye: A Park East Synagogue-hoz tartóz* ' , ,-" < enter (164 East 68th Street, Manhattan) nagyterme, MÁRCIUS 3-ÁN, VASÁRNAP D.U. 2 ÓRAI KEZDETTEL A szónokok sorában az amerikai, izraeli, magyar politikai élet ve/ _ ő személyiségei, a nemzetközi diplomáciai kar kiemelkedő tagjai szerepelnek és természetesen Schneier Arthur főrabbi, a MZSVSZ lelki vezetője is rész tvesz. JIM JENSEN, a Channel 2-televizió vezető riportere, aki az Öböl-há­ború első két hetét Izraelben töltötte és onnan küldte megrázó jelentéseit, amelyeket a világ televizió-hallgatósága feszült figyelemmel,készülékéhez kötve, kísért, - fog tapasztalatairól és a világhelyzet alakulásának kilátásai­ról előadást tartani. JOSEPH MALOVANY, a Fifth Avenue Synagogue vi­­ú-szerte elismert vezető főkántora helyezte kilátásba fellépését. A várható érdeklődésre tekintettel ajánlatos helybiztosításért a Világ­szövetség irodáját hívni, a fenti telefonszámon. Lépések történnek, hogy az esemény megfelelő amerikai, izraeli, ma­gyar sajtóvisszhangra találjon. Úgy érezzük, a fenti rendezvény megszervezésével elemi kötelessé­­g1 nket teljesítjük. Kérjük közösségünk tagjainak ebben a szellemben való ! szvélelet. . t ••••••••••••••«••••••*«••••• r * 9 •••• • »• • »•» ESEMÉNYNAPTÁR Vezetőségünk folyamatosan kívánja tagjait és barátait az előkészü­letben levő eseményekről értesíteni, hogy az időpontokban megjelenésü­ket biztosíthassuk. Következő rendezvények időpontja: •791 szeptember 15, vasárnap d.u.2 órakor:ÉVI MÁRTIRÜNNEPFLY a Park East Synagogue nagytemplomában. 1991 december 1, vasárnap d.u. 1 órakor.CHANUKA-DELUTÁN, a Bnai Zion Quittman-auditoriumában, a Második Nemzedék rendezésében Október hónapban, később meghatározandó időpontban megrendez­tük i Világszövetség hagyományos Évi Nagy Bálját. Időpont;;.!, amint le­­lötö tűk, ebben a rovatban közzétesszük. x F . . A programvita új időpontját legközelebb közöljük. o y a as a 12. oldalor ANNUAL AWARD DINNER Sunday, March 3, 1991,5 p.m. Grand Hyatt Hotel - Empire State Ballrom 42nd Street and Lexington Avenue,Manhattan In Solidarity with the People of Israel In Tribute To Congressman Stephen Solarz and Hon. Jacob Stein ywwwwwiwggcMBmB DÍSZEBÉD HERBERT TENZER TISZTELETÉRE * Az America-Israel Friendship League január 24-én díszvacsorát rende­zett Herbert Tenzer, a szervezet volt elnökének, jelenlegi díszelnökének tiszteletére. Herbert Tenzer munkásságának méltatására jelentős lapterjedelemre lenne szükség, arrti már csak azért is mutatkozik feleslegesnek, mert a ne­ves közéleti férfiú életpályája nyitott könyv az amerikai zsidó élet szerep­lői előtt. Számos kormányzati szerepet töltött be azonkívül, hogy az Egye­sült Államok Kongressusának évtizedeken át tagja volt. Az amerikai kor­mány vezetői körében példátlan rokonszenvnek és elismerésnek örvend. A díszebéd nem mindennapi attrakciója a tiszteletére kibocsájtott díszes íróasztal naptár, amely a Journal készítés legmodernebb technikáját tükrözi. A fényes papíron, albumalakban kiadott naptár történelmi fényké­pek, okmányok és egyéb irodalmi anyag tömegével van tarkítva. Minden hónap naptárának melléklete az amerikai-izraeli viszony egy-egy részleté­ről szóló, történettudományi síkon levő, népszerű ismertetés. A sok-sok történelmi fényképfelvétel közül egyetlenegyet emelünk ki: Az akkor még alelnöki tisztet betöltött George Bush elnök 1986-ban Jeruzsálemben, a-Nyugati Falnál, kappedlivel fején, imádkozik. Mellette álló imádkozóként felismertük dr. Joseph Burg volt minisztert, aki az iz­raeli közélet közszeretetben álló, idős tagja. George Bush elnök kijelentései, amelyek a naptárban kinyomtatásra kerültek, — élénken bizonyítják azon állítás helyt nem álló voltát, hogy elődjeitől eltérően, érzésileg eltávolodott volna Izraeltől. A Naptár - mint írtuk -magas tudományos fokon álló közléseket tartalmaz. Tanulmányozása mindenkinek, aki szívén viseli Izrael és Ame­rika viszonyát, elemi érdekét szolgálja. A munka megrendelhető az Ame­­rica-Israel Friendship League telefonján: (212) 213-8630 számon. WEISS (SCHNEIDER) KLÁRI SLOSIMJÁRA Nem akartuk elhinni, hogy életvidám Klárikánk itthagyott bennünket. Megint kidőlt egy fa az amúgyis nagyon megritkult egriek családjából. A nagy világégés után, férjével, Schwartz Bélával Amerikába jött. Két fiúk született. Camden, Pennsylvaniá­ban telepedtek le. Béla fiatalon, szívroham következtében távozott el, nehéz évek után. Klári újból férjhez ment. Schneieder barátunk nagyon jó férje volt. Bár nem tu­dott magyarul, minden rendezvényünkön resztvettek. Sajnos a sors második férjét is hamarosan elszólította. Klárikánk egyedül maradt, de nem hagyta el önmagát.Jött közénk, ha hívtuk. Telefonon sokszor vol­tunk kapcsolatban. Leküzdhetetlen beteg­ség támadta meg, de ő bízott abban,hogy legyűri. A sors másképpen rendezte. Utolsó hónapjaiban sokat szenvedett. A Jó Teremtő adjon megnyugvást fáradt testének. A Bnai Zion egri-debreceni csoportja nevében őszinte részvétünket fejezzük ki két fiának, nővéreinek, Jolinak és Babának és bátyjának, Jidunak. Emléke mindig közöttünk fog élni. Az egriek nevében: SCHWARTZ SALOM A Bnai Zion az American Jewish League for Israel szervezettel kar­öltve, előadásokat rendez a székház Herman Z. Quittman Auditóriumá­ban (136 East 39th Street,Manhattan). Legközelebbi előadásra február 14-én, csütörtökön déli 12 órakor kerül sor. Előadó lesz Eric Esses, az American Zionist Youth Foundation egyetemi diákszakának igazgatója. Előadásának címe: The Israel Action Center. Belépődíj tagoknak 6, nem­tagoknak 7 dollár. Az előadás luncheon keretében folyik le. Előjegyzés ajánlatos a Bnai Zion telefonján: (212) 725-1211 számon.

Next

/
Thumbnails
Contents